Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Europese Commissie en Europees Comité van de Regio’s lanceren Kamer van nationale ambassadeurs van het Burgemeestersconvenant  

Het Burgemeestersconvenant is ‘s werelds grootste beweging van steden en regio’s voor actie op klimaat- en energiegebied

In 2008 lanceerde de Europese Commissie het Burgemeestersconvenant om steden en regio’s te helpen de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU voor 2020 te halen. De klimaatdoelstellingen van het convenant worden nu afgestemd op de verbintenis die de EU is aangegaan om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Ook wordt een Kamer van nationale ambassadeurs in het leven geroepen om de toepassing van het convenant in de lidstaten te ondersteunen. Het convenant zal zo voortaan een sterkere rol spelen. De meer dan 10 000 ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant krijgen technische ondersteuning en financiële begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van energie- en klimaatplannen die de mondiale temperatuurstijging onder 1,5 °C helpen te houden. Dat is de meest ambitieuze doelstelling van de Klimaatovereenkomst van Parijs.

Burgemeesters en lokale leiders van over de hele EU hebben op 21 april deelgenomen aan het evenement voor de lancering van het nieuwe Burgemeestersconvenant . Tijdens een onlineceremonie presenteerde de politieke raad de visie van het convenant voor een eerlijker, klimaatneutraal Europa, de nieuwe verbintenis voor steden en regio’s om de klimaatambities te versterken. De nieuwe ondertekenaars zullen zich ertoe verbinden om tegen 2030 hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en daarbij zeker zo ver te gaan als de nationale doelstelling. Zij zullen zich aansluiten bij de doelstelling van de EU om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 % te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

Kadri Simson , Europees commissaris voor Energie, roept alle lokale vertegenwoordigers ertoe op zich aan te sluiten bij het nieuwe convenant: “Al dertien jaar lang is het Burgemeestersconvenant het belangrijkste referentiepunt voor lokale maatregelen op het gebied van energie en klimaat. Het afgelopen jaar is voor ieder van ons moeilijk geweest. Niemand is ontsnapt aan de noodsituatie, maar ondanks de pandemie zijn wij blijven werken aan een schonere, groenere en betere toekomst. De EU heeft zich ertoe verbonden om ten laatste tegen 2050 als eerste regio klimaatneutraal te zijn en haar uitstoot tegen 2030 met zeker 55 % te verminderen. Het Burgemeestersconvenant is nu aan een nieuw hoofdstuk toe. Laten we onze krachten bundelen en een stap vooruit zetten om de Green Deal waar te maken. Laten we verder streven naar een klimaatneutraal, veerkrachtig en billijk Europa waar het gezond wonen is en waar lokale bedrijven zich ten volle kunnen ontplooien. Laten we van het convenant een verbintenis maken waarmee alle steden in de EU hun grenzen kunnen verleggen en kunnen tonen waartoe zijn in staat zijn.”

Naast het nieuwe Burgemeestersconvenant werd ook de nieuwe Kamer van nationale ambassadeurs van het Burgemeestersconvenant gelanceerd. Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s: De EU zet vandaag een nieuwe stap door zich ertoe te verbinden tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Er bestaat geen twijfel over dat we dit doel alleen met de hulp van onze burgers en gemeenschappen kunnen bereiken. De EU heeft haar één miljoen lokale en regionale politici nodig om van de Green Deal een succes te maken. Met de hernieuwde toezeggingen en de lancering van het netwerk van nationale ambassadeurs van het Burgemeestersconvenant verbinden regio’s, steden en dorpen zich ertoe hun inspanningen op te drijven om gehoor te geven aan de wensen van de burgers en onze planeet te beschermen.”

Robert Van Asten (NL/Renew Europe), wethouder gemeente Den Haag: "Het Burgemeestersconvenant helpt ons om de transitie naar klimaatneutraliteit in de EU te versnellen. Het laat er geen twijfel over bestaan dat duurzame mobiliteit hier een cruciaal onderdeel van is, missie waaraan we ons hebben gecommitteerd. Mijn rol als COTER-rapporteur over de duurzame en slimme mobiliteitsstrategie van de EC stelt mij in staat om meerdere perspectieven van deze transitie aan te pakken. Als ambassadeur van het Nationaal Convenant zal ik me sterk maken voor een verschuiving naar schone en actieve mobiliteit, verkeersveiligheid en de bereikbaarheid en betaalbaarheid van OV-verbindingen. Allemaal essentiële voorwaarden voor een succesvolle implementatie op regionaal en lokaal niveau."

Andries Gryffroy (BE/EA), lid van het Vlaams Parlement: "Door toe te treden tot het Burgemeestersconvenant hebben veel Vlaamse steden zich vrijwillig geëngageerd om klimaatactie te stimuleren en zo de Vlaamse bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te versterken. In opdracht van lokale en regionale overheden in Vlaanderen, en in de EU als geheel, om op te treden als sleutelpartners op de weg naar klimaatneutraliteit, staan hun Duurzame Energie- en Klimaatplannen (SECAP) centraal: ze kunnen model zijn voor lokale groene deals en consistentie geven aan lokale toezeggingen. De informatie die afkomstig is van SECAP's (Sustainable Energy and Climate plans) moet een integraal onderdeel worden van de nationale plannen en de uitvoering ervan moet worden ondersteund door de Europese Commissie en de lidstaten. Lokale gegevens zijn cruciaal om de transitie te realiseren: de convenantgemeenschap is een krachtige bron voor deze gegevens. Op basis van de jarenlange ervaring van het convenant met het verzamelen en beheren van gegevens, stellen wij voor om Europese regionale scoreborden te ontwikkelen met duidelijke, gerichte, gebruiksvriendelijke indicatoren om de impact van de Local Green Deals op sub-nationaal niveau te meten en te monitoren. "

De nationale ambassadeurs van het Burgemeestersconvenant moeten in de eerste plaats het convenant in de lidstaten bekender maken en versterken, deelnemen aan landspecifieke activiteiten en de betrekkingen en samenwerking met de leden van het Europees Parlement en de nationale regeringen bevorderen. De Kamer van nationale ambassadeurs moet ook contact leggen met steden en gemeenten die technische ondersteuning en financiële begeleiding kunnen gebruiken, zodat ze in de toekomst actiever kunnen bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Juan Espadas (ES/PSE), burgemeester van Sevilla en voorzitter van de commissie ENVE van het CvdR en van de werkgroep Green Deal Going Local : “Het Burgemeestersconvenant is een van de meest succesvolle voorbeelden van samenwerking tussen lokale overheden op het gebied van klimaatactie. Als burgemeester en voorzitter van de commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie van het CvdR ben ik er trots op mij aan te sluiten bij de Kamer van nationale ambassadeurs van het Burgemeestersconvenant, die met de steun van de Europese Commissie werd gelanceerd. Op de vooravond van de Dag van de Aarde komen de steden en regio’s met de sterke boodschap dat zij vastberaden zijn een voortrekkersrol te spelen bij de overgang naar een duurzaam Europa, om onze toekomst te beschermen en ervoor te zorgen dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten.”

Rafał Trzaskowski (PL/EVP), burgemeester van Warschau en vertegenwoordiger van het CvdR in de politieke raad van het Europees Convenant : “De lokale en regionale overheden in het CvdR zetten zich ten volle in voor de groene transitie en het groene herstel na de COVID-19-crisis. Initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant zijn van essentieel belang om van onderaf te werken aan een klimaatneutraal Europa en tot tastbare resultaten te komen voor alle burgers. We zullen het convenant verder promoten en blijven pleiten voor multilevel governance. Daarnaast zullen we rechtstreekse EU-middelen blijven vragen en de samenwerking voortzetten met andere burgemeesters, regiovoorzitters, bedrijven en universiteiten. We zullen blijven zoeken naar innovatieve oplossingen en verdergaan met het uitwisselen van beste praktijken en het uitbreiden van het netwerk. Als leden van het CvdR zullen onze ambassadeurs met hun politieke ervaring van meerwaarde zijn voor het Burgemeestersconvenant. U kunt erop rekenen dat het CvdR een betrouwbare en gedreven partner zal zijn.”

De 27 CvdR-leden (één per lidstaat) die deel uitmaken van de Kamer van nationale ambassadeurs van het Burgemeestersconvenant zijn:

Achtergrond:

Het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie werd in 2008 door de Europese Commissie in het leven geroepen om burgemeesters aan te moedigen en te helpen de doelstellingen op het gebied van energie en klimaat voor 2020 te bereiken. Deze doelstellingen bestonden erin de broeikasgasemissies met 20 % te verminderen ten opzichte van de niveaus van 1990, en het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen en de energie-efficiëntie tot 20 % op te trekken. De nieuwe visie van het Burgemeestersconvenant is in overeenstemming met de doelstelling van de EU om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 % te verminderen en tegen 2050 als eerste continent klimaatneutraliteit te bereiken. U kunt zich bij het convenant aansluiten op www.eumayors.eu .

De lijst met nationale ambassadeurs van het Burgemeestersconvenant kunt u hier downloaden . Meer informatie vindt u op ons webportaal .

Meer informatie over Green Deal Going Local vindt u hier.

Contactpersonen:

Floriane Cappelletti // floriane.cappelletti@eumayors.eu

David Crous // david.crous@cor.europa.eu

Delen :
 
Verwante informatie
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023