Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Cohesie en partnerschap moeten de drijvende kracht zijn achter het Europese herstel  

De #Cohesion Alliance – een EU-brede alliantie van 12 000 ondertekenaars die pleiten voor een sterker cohesiebeleid na 2020 – is ingenomen met de voorstellen van de Europese Commissie inzake de herziene EU-begroting voor de periode 2021-2027 en het herstelplan, waaronder de uitbreiding van de huidige cohesieprogramma's met een verhoogde flexibiliteit en extra middelen. De alliantie dringt er echter bij de Europese Commissie en de lidstaten op aan om te zorgen voor de participatie van steden, gemeenten en regio’s en sterk de nadruk te blijven leggen op cohesie in alle herstelmaatregelen, die erop gericht zijn de economie weer op te bouwen, duurzaamheid te bevorderen en de territoriale en sociale structuur van onze Unie te versterken, ook in het proces van het Europees Semester.

Het meerjarig financieel kader (MFK) van de EU en het herstelplan moeten in het teken staan van cohesie als een fundamentele waarde van de Europese Unie om grote uitdagingen zoals de Europese Green Deal, de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen, de Europese pijler van sociale rechten en de digitale transformatie aan te gaan. In de huidige crisis hebben steden, gemeenten en regio’s meer dan ooit de rechtstreekse steun nodig van een sterk cohesiebeleid om toenemende territoriale verschillen en een asymmetrisch herstel te voorkomen aangezien de lidstaten over verschillende financiële middelen beschikken om een antwoord te bieden op de huidige economische en sociale uitdagingen.

De #CohesionAlliance is ingenomen met het voorstel van de Europese Commissie om de rol van het cohesiebeleid als een krachtig EU-investeringsbeleid voor de lange termijn te waarborgen alsook met de investering van 55 miljard EUR (prijzen van 2018) via React-EU om de COVID-19-pandemie en de sociale en economische gevolgen ervan doeltreffend aan te pakken. Dankzij de uitbreiding van de huidige operationele programma's zullen cruciale investeringen snel kunnen worden uitgevoerd. Bovendien zal de verhoogde flexibiliteit voor de overdracht van middelen tussen programma's en het bredere toepassingsgebied om de gezondheidsdiensten en de toeristische en culturele sector te ondersteunen en de lokale en regionale overheden werkkapitaal te verschaffen, lokale en regionale overheden helpen om geld te investeren waar dat het meest nodig is, met volledige inachtneming van de kernbeginselen van cohesie.

Het baart de alliantie echter zorgen dat als er geen rekening wordt gehouden met de diverse behoeften van regio’s, steden en gemeenten en de sterke betrokkenheid van lokale actoren, de faciliteit voor herstel en veerkracht – het krachtigste investeringsinstrument van de EU-herstelplannen – een maat voor niets kan blijken. Tot dusver hebben de meeste maatregelen alleen betrekking op lidstaten en wordt niet nader bepaald hoeveel inspraak de lokale en regionale overheden krijgen bij de herziening van programma’s en de besteding van de middelen. De sterke samenhang van de faciliteit met het Europees Semester en landspecifieke aanbevelingen kan leiden tot een verdere centralisatie van de herstelplannen. De alliantie verzoekt alle EU- en nationale instellingen – en in het bijzonder commissaris voor EU-hervormingen en Cohesie Elisa Ferreira – met klem om de nodige stappen te zetten teneinde ervoor te zorgen dat de nationale plannen voor herstel en veerkracht in overeenstemming zijn met het beginsel van partnerschap, beantwoorden aan de reële behoeften van burgers en bedrijven en een sterkere en meer gestructureerde participatie van lokale en regionale overheden mogelijk maken.

De partnerorganisaties van de #CohesionAlliance hebben hun prioriteiten aangegeven in een nieuwe ontwerpverklaring waarin wordt bevestigd dat cohesie een kernwaarde van de Europese Unie en een essentiële doelstelling van al haar beleidsmaatregelen en investeringen is. De partners van de Cohesiealliantie 2.0 zullen de nieuwe verklaring tijdens hun volgende vergadering begin juni naar buiten brengen.

Neem contact op met het secretariaat:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023