Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Lokale besturen roepen de EU op om financiering voor aanpassing aan de klimaatverandering te bespoedigen  

Het voorbije decennium was het warmste sinds temperatuurgegevens wereldwijd beschikbaar zijn gekomen. Klimaatverandering beïnvloedt gemiddelde en extreme temperaturen alsook de neerslagniveaus, warmt de oceanen op, doet de zeespiegel stijgen en sneeuw- en ijskappen smelten. Aangezien het klimaat zich in eerste instantie op lokaal niveau laat voelen, zijn leden van de EU-assemblee van lokale en regionale overheden betrokken bij de lopende herziening van de EU-aanpassingsstrategie. Tijdens de zitting van het Europees Comité van de Regio's is een aantal aanbevelingen in dat verband goedgekeurd.

 

De aanbevelingen van de steden en regio’s om de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering kracht bij te zetten hebben o.a. betrekking op samenwerking met verzekeringsmaatschappijen m.b.t. risicopreventie, ontwikkeling van klimaatvoorspellingen, stimulering van initiatieven ter bekendmaking van klimaatrisico’s en bevordering van kaders voor de beoordeling van risico’s en kwetsbaarheid, in samenwerking met netwerken voor klimaatdiensten. De input van de lokale overheden komt op het juiste tijdstip, daar de Europese Commissie in de loop van 2017 aan het Europees Parlement en de Raad verslag moet uitbrengen over de aanpassing aan de klimaatverandering.

 

“Klimaatfinanciering is een cruciaal aspect dat moet worden aangepakt met het oog op de tenuitvoerlegging van de strategie voor de aanpassing aan de klimaatverandering”, aldus Sirpa Hertell (FI/EVP), lid van de gemeenteraad van Espoo en rapporteur van het advies Een geïntegreerde aanpak voor een nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering. “Wij zijn ingenomen met de bestaande EU-financieringsinstrumenten ter ondersteuning van lokale en regionale overheden in hun inspanningen voor aanpassing aan de klimaatverandering, zoals de ESIF, Horizon 2020, LIFE, het Solidariteitsfonds van de EU en de faciliteit voor de financiering van natuurlijk kapitaal. Toegang krijgen tot deze middelen is evenwel nog steeds een grote uitdaging. We moeten overwegen de voorwaarden te herzien om aan klimaatbewuste lokale en regionale overheden die reeds over risico- en kwetsbaarheidsbeoordelingen beschikken of al een actieplan inzake klimaataanpassing hebben ontwikkeld, versneld toegang tot financiering te verschaffen. We moeten nieuwe doeltreffendere methoden vinden om vaart te zetten achter de klimaataanpassingsmaatregelen”, luidt het pleidooi van Sirpa Hertell.

Het CvdR roept de Commissie voorts op steun te blijven verlenen aan steden en regio’s voor klimaatprognose en risico-evaluatie, door meer onderzoek te verrichten om geschikte instrumenten en methoden voor risicomodellering in kaart te brengen, macroregionale scenario’s inzake klimaatimpact te ontwikkelen en netwerken voor klimaatdiensten in het kader van het Horizon 2020-financieringsprogramma op te richten. Netwerken voor klimaatdiensten kunnen deskundigen en gegevensverstrekkers bijeenbrengen met het oog op verzameling en analyse van gegevens, en om kennis toegankelijk te maken voor lokale en regionale beleidsmakers.

Het CvdR spoort de Commissie er tevens toe aan om verzekeringsmechanismen te beoordelen die de preventie van risico’s kunnen aanmoedigen en schadebeperking kunnen ondersteunen, alsook om samen te werken met verzekeringsmaatschappijen en ervoor te zorgen dat ze hun kennis en expertise op het gebied van risicomodellering en risicobeheersing bij rampen met de openbare sector delen. Bij de herziening van de strategie zouden bestaande succesvolle partnerschappen verder moeten worden aangemoedigd teneinde anderen te inspireren en te motiveren. Lokale bestuurders merken verder op dat steden of regio's waarvan verzekeraars inschatten dat ze een hoog risico lopen, geconfronteerd worden met specifieke belemmeringen voor investeringen en ontwikkeling. Zij verzoeken de Europese Commissie dan ook om bij de herziening van de strategie na te gaan hoe deze problemen kunnen worden aangepakt.

Lokale en regionale leiders wijzen erop dat bij de herziening beter rekening moet worden gehouden met de grensoverschrijdende dimensie van klimaatrisicobeheer. Macroregionale samenwerking lijkt de meest relevante aanpak om EU-klimaataanpassingsacties te stimuleren, door meer informatie uit te wisselen en de inspanningen over bestuurlijke grenzen heen te bundelen, aldus het CvdR. Sirpa Hertell spoort de Commissie aan haar transnationale proefprojecten — zoals voor de Donau-, Oostzee-, Alpen-, Adriatische en de Ionische regio — naar andere macroregio’s in Europa en daarbuiten uit te breiden en verder te ondersteunen.

De werkzaamheden van het Europees Comité van de Regio’s ter verbetering van de EU-aanpassingsstrategie komen op het juiste tijdstip, daar de Europese Commissie in 2017 verslag moet uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering ervan. De mogelijke herziening van de strategie biedt lokale overheden een uitstekende gelegenheid om, gezien hun ervaring en deskundigheid als koplopers op het gebied van klimaatactie, aanbevelingen te formuleren.

Achtergrondinformatie voor redacteurs

De EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering werd in april 2013 door de Europese Commissie goedgekeurd. Ze heeft drie doelstellingen: de lidstaten aanmoedigen om strategieën voor aanpassing aan de klimaatverandering vast te stellen, de kenniskloof dichten met behulp van informatiediensten zoals het Europees klimaataanpassingsplatform (Climate-ADAPT) en het aanpassingsvermogen in belangrijke kwetsbare sectoren via het landbouw-, visserij- en cohesiebeleid bevorderen door de klimaatbestendigheid van de Europese infrastructuur te vergroten en het gebruik van verzekeringen tegen natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen te stimuleren.

De EU-klimaataanpassingsstrategie bevordert aanpassingsmaatregelen in alle lidstaten en moet tot een klimaatbestendiger Europa bijdragen. De strategie is gericht op drie hoofddoelstellingen: het bevorderen van door de lidstaten getroffen maatregelen, het “klimaatbestendig maken” op EU-niveau, en beter onderbouwde besluitvorming.

Samen met mitigatie is aanpassing aan de klimaatverandering opgenomen in alle relevante EU-financieringsprogramma’s voor 2014-2020, in overeenstemming met onze doelstelling om ten minste 20 % van de EU-begroting — maar liefst 180 miljard euro - voor klimaatgerelateerde maatregelen te gebruiken. Van dit bedrag is 864 miljoen euro beschikbaar gesteld via het LIFE-subprogramma voor klimaatactie, voor projecten met het oog op zowel mitigatie als aanpassing. De nieuwe financieringsronde bouwt voort op de 307 miljoen euro die het LIFE-programma reeds heeft ingezet ter bevordering van de aanpassing aan de klimaatverandering. Zo werd steun verleend aan acties die variëren van strategische planning tot specifieke maatregelen in sectoren als landbouw, waterbeheer en bosbouw.

Contact:

 

David Crous

+32 470 881 037
David.Crous@cor.europa.eu

 

Delen :