Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Verstedelijking in ontwikkelingslanden vergt stedelijke oplossingen  

 

De Europese Unie moet haar samenwerking met lokale en regionale overheden in ontwikkelingslanden opvoeren, wil de VN in haar streven naar "inclusievere, veiligere, weerbaardere en duurzamere steden" in 2030 slagen, aldus het Europees Comité van de Regio’s in een advies van 8 februari.

 

Het advies werd opgesteld op initiatief van het CvdR om een bijdrage aan de lopende herziening van de Europese consensus inzake ontwikkeling te leveren. Deze consensus, die in 2005 werd bereikt, wordt momenteel herzien en aangepast in het licht van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) voor 2016-2030 die de VN in 2015 goedgekeurd heeft.

 

Jesús Gamallo Aller (ES/EVP), directeur-generaal Externe Betrekkingen bij de regioregering van Galicië zei: "De VN heeft erkend dat steden en regio's een grotere rol moeten krijgen, willen we honderden miljoenen mensen uit extreme armoede tillen en de levenskansen van iedereen verbeteren. Lokale overheden verstrekken veel van onze meest basale diensten, zij kunnen helpen problemen in kaart te brengen en te verhelpen. Vreedzame en goed bestuurde samenlevingen zijn niet mogelijk als we niet proberen om iets aan de ongelijkheid en sociale problemen in onze steden te doen. En zoals bekend is de wereld aan het verstedelijken. De verstedelijking in ontwikkelingslanden vergt stedelijke oplossingen. Als grootste verstrekker van ontwikkelingshulp zou de EU de leiding moeten nemen bij het mobiliseren van lokale overheden om een bijdrage aan de doelstellingen van de VN te leveren. Daarom hebben we besloten dit advies op te stellen."

 

De heer Gamallo Aller, auteur van het advies van het CvdR, zei dat de EU allianties tussen lokale en regionale overheden zou moeten bevorderen. Volgens hem moet dit onderdeel uitmaken van een bredere verschuiving in de manier waarop de EU met ontwikkelingslanden samenwerkt. Het EESC roept de EU in zijn advies op om de lagere overheden meer betrekken bij de ontwikkelingssteun aan landen buiten Europa, om meer samen te werken met regionale en multilaterale organisaties en zich meer bezig te houden met "Zuid-Zuid"-initiatieven tussen partners op het armere, zuidelijke halfrond.

 

Het EESC stelt tevens voor dat de EU de lokale en regionale overheden betrekt bij de uitwerking en uitvoering van de programma’s in ontwikkelingslanden. Het voert ook aan dat de EU de coördinatie, integratie en flexibiliteit kan vergemakkelijken door meer gebruik te maken van directe begrotingssteun – rechtstreekse overdracht van middelen aan de begrotingen van de begunstigden – en van EU-trustfondsen, waaraan EU-lidstaten, internationale organisaties en particuliere donoren kunnen bijdragen.

 

In het advies wordt gesteld dat "ordelijk migratiebeheer [...] een ontwikkelingsdoel [van de EU moet] worden" zodat "de druk van ongecontroleerde migratiestromen wordt verminderd". Deze uitspraak vormt een aanvulling op een reeks aanbevelingen ten aanzien van de ontluikende migratiepartnerschappen in het Midden-Oosten en Afrika, die op 8 februari zijn goedgekeurd. In het advies over migratiepartnerschappen, dat is opgesteld door Peter Bossman (SI/PSE), de in Ghana geboren burgemeester van Piran, worden de partnerschappen gesteund, maar wordt ook benadrukt dat zij er niet toe mogen leiden dat er minder geld voor ontwikkelingshulp wordt uitgetrokken. "We moeten ervoor zorgen dat deze partnerschappen de ontwikkelingsagenda van de VN versterken, en niet in gevaar brengen", aldus de heer Bossman.

 

In juli 2017 zal het CvdR, samen met de Commissie, een bijeenkomst – het congres over decentrale samenwerking voor ontwikkeling – organiseren, waarop lokale en regionale overheden uit ontwikkelingslanden zullen nagaan hoe samenwerking tussen steden en samenwerking tussen regio's op het vlak van bijv. klimaatverandering, economische ontwikkeling en migratie ontwikkeld kan worden. Dit is de vijfde keer dat deze tweejaarlijkse bijeenkomst plaatsvindt. Het CvdR faciliteert ook samenwerking tussen steden en regio’s binnen en buiten de EU door vraag naar en aanbod van steun op elkaar af te stemmen.

 

De SDG's zijn universeel van toepassing en voorzien daarmee in streefcijfers die de EU-lidstaten binnen hun eigen grenzen moeten halen. In een advies dat momenteel door Franco Iacop (IT/PSE), voorzitter van de regioraad van Friuli Venezia Giulia wordt opgesteld, zal het CvdR zich buigen over de gevolgen van de SDG's voor de lokale en regionale overheden in de EU.

 

Achtergrondinformatie voor redacteurs:

Jesús Gamallo Aller (ES/EVP) is reeds geruime tijd directeur-generaal Externe Betrekkingen en Betrekkingen met de EU bij de regionale regering van Galicië. Hij is directeur van de Stichting Galicië-Europa. Opgeleid tot advocaat heeft hij ook gewerkt aan het Europees Universitair Instituut in Florence en als hoogleraar openbaar bestuur.

• In zijn advies over de nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling roept het CvdR de lidstaten op te voldoen aan de doelstelling die zij zich hebben gesteld om 0,7 % van het bruto nationaal product uit te trekken voor ontwikkelingshulp, een "cruciale" financieringsbron voor de armste landen. Tegelijkertijd steunt het CvdR het initiatief van de EU om zich naast ontwikkelingshulp ook in te zetten voor het combineren van publieke en particuliere, en binnenlandse en internationale ontwikkelingsfinanciering. In het advies wordt betoogd dat het verreikende, horizontale karakter van de VN-doelstellingen – die voor het eerst op zowel economisch ontwikkelde als ontwikkelingslanden van toepassing zijn – de EU ertoe zou moeten brengen te streven naar samenhang tussen beleidssectoren zoals humanitaire hulp, handel, regionale integratie, gezondheid, energie, visserij, wetenschap en technologie, migratie en het Europees nabuurschapsbeleid.

• Op 10 en 11 juli zullen het CvdR en de Europese Commissie in Brussel het 5e Congres over decentrale samenwerking voor ontwikkeling organiseren. Het CvdR werkt ook samen met lokale en regionale overheden in de oostelijke en zuidelijke buurlanden van de EU op het vlak van gezamenlijke uitdagingen, politieke vergaderingen, beleidsaanbevelingen en de uitwisseling van beste praktijken. Tijdens de zitting van 8 en 9 februari heeft een groep Libische burgemeesters en ambtenaren als onderdeel van een studiebezoek dat op financieel beheer was toegespitst, een bezoek aan Brussel en Mechelen gebracht. Op 22 en 23 februari zullen de leden van het CvdR collega's uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika ontmoeten om de migratieproblematiek en Libië te bespreken. Deze bijeenkomst, in Valetta, staat in het teken van de jaarlijkse plenaire vergadering van de Euromediterrane vergadering van lokale en regionale overheden (ARLEM), die door het CvdR in 2010 werd opgericht.

 

 

Contactpersoon:
Andrew Gardner
Tel. +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

 

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-URBAN-DEVELOPING-WORLD-REQUIRES-MORE-URBAN-RESPONSES.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-URBAN-DEVELOPING-WORLD-REQUIRES-MORE-URBAN-RESPONSES.ASPX

De gemeente Michałowo en haar inwoners krijgen de burgemeester Paweł Adamowicz-prijs voor hun hulp aan vluchtelingen aan de grens met Belarus
De gemeente Michałowo en haar inwoners krijgen de burgemeester Paweł Adamowicz-prijs voor hun hulp aan vluchtelingen aan de grens met Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-URBAN-DEVELOPING-WORLD-REQUIRES-MORE-URBAN-RESPONSES.ASPX

Europees Comité van de Regio’s: voorstellen van de EU zijn welkome stimulans voor legale migratie
Europees Comité van de Regio’s: voorstellen van de EU zijn welkome stimulans voor legale migratie
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-URBAN-DEVELOPING-WORLD-REQUIRES-MORE-URBAN-RESPONSES.ASPX

De voedselcrisis: regionale en lokale EU-leiders dringen aan op investeringen in lokale productie voor duurzaam en betaalbaar voedsel
De voedselcrisis: regionale en lokale EU-leiders dringen aan op investeringen in lokale productie voor duurzaam en betaalbaar voedsel
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-URBAN-DEVELOPING-WORLD-REQUIRES-MORE-URBAN-RESPONSES.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022