Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Europese verkiezingen 2019 "going local": CvdR en Europees Parlement bundelen krachten nu de voorbereidingen beginnen  

Nu de voorbereidingen voor de Europese verkiezingen van 2019 beginnen, heeft het Europees Comité van de Regio's (CvdR) zijn volledige steun toegezegd. Het is ingenomen met de toezegging van het Europees Parlement (EP) dat beide EU-instellingen moeten samenwerken en hun middelen moeten afstemmen in een gezamenlijke inspanning om de betrokkenheid van de burgers te vergroten. Tijdens de vandaag gehouden vergadering van het bureau van het CvdR is met EP-vicevoorzitter voor communicatie (en voormalig CvdR-voorzitter) Ramón Luis Valcárcel Siso gesproken over de routekaart voor de Europese verkiezingen en de samenwerking tussen de twee politieke EU-instellingen. Aansluitend keurde het bureau het Communicatieplan van het CvdR voor 2018 goed. In de daarin uitgestippelde strategie staan de Europese verkiezingen centraal.

Het EP ontwikkelt momenteel een communicatiestrategie om ervoor te zorgen dat de kiezers zich ervan bewust worden dat de uitslag van de verkiezingen van 2019 zal bijdragen aan de vormgeving van de toekomst van de EU. De Europarlementariërs hebben duidelijk gemaakt dat de campagne niet puur een door het EP geleide campagne zal worden, maar een EU-campagne die is gebaseerd op interinstitutionele samenwerking en waarin de samenwerking tussen alle bestuursniveaus wordt benut. De lokale en regionale overheden vormen het bestuursniveau dat groot vertrouwen van de burgers geniet en zullen daarom een cruciale rol spelen om hen aan te sporen te gaan stemmen en hen ervan bewust te maken wat er tijdens de verkiezingen van 2019 op het spel staat.

"We zijn ten zeerste ingenomen met de belofte van het EP om van de verkiezingen in 2019 'EU-verkiezingen' te maken. De uitslag zal de toekomst van onze Unie vormgeven. Het is onze collectieve plicht om ervoor te zorgen dat alle kiezers weten wat er op het spel staat en welke rol Europa in hun dagelijks leven speelt. We zijn erg verheugd dat we, op basis van onze samenwerkingsovereenkomst, een partner in de campagne zullen zijn en we zullen onze leden aanmoedigen ervoor te zorgen dat hun burgers hun stem kunnen laten horen" , aldus CvdR-voorzitter Karl-Heinz Lambertz. "Al onze leden kunnen kiezers mobiliseren en de opkomst bij de Europese verkiezingen verhogen. Als verkozen politici kunnen zij verbanden leggen tussen wat er in hun kiesdistricten speelt en waar het op Europees niveau over gaat. Zo kunnen ze tijdens de debatten in aanloop naar de verkiezingen een belangrijke bijdrage leveren om Europa dichter bij de burgers te brengen."

In de communicatiestrategie van het EP wordt het belang erkend van "going local" door middel van een "decentrale en lokale campagne". Het EP is van plan in zijn communicatie prioriteiten te kiezen die "het best passen in de lokale context", om op die manier doelgericht boodschappen te kunnen overbrengen die aansluiten op het dagelijks leven en de belangen van de burgers.

EP-vicevoorzitter Ramón Luis Valcárcel Siso verklaarde: "De wijze waarop Europa functioneert en communiceert moet veranderen. Europa kan alleen over de toekomst nadenken als het zijn middelen bundelt en samenwerkt. Daarom ben ik verheugd dat het CvdR een partner zal zijn in de campagne voor de Europese verkiezingen en in die hoedanigheid op lokaal niveau zal spreken en luisteren. We moeten ons er allemaal voor inspannen om uit te leggen wat de EU is, wat zij doet en waarom dat belangrijk is: wie kunnen dit beter doen dan burgemeesters, regiopresidenten en lokaal verkozenen? De onderlinge afstemming van onze communicatieactiviteiten is een belangrijke stap op weg naar de maximalisatie van ons communicatiepotentieel en dient dan ook in de toekomst te worden voortgezet."

CvdR keurt zijn communicatieplan voor 2018 goed: "Samen werken aan een lokaal Europa"

Het CvdR-bureau heeft het communicatieplan van het CvdR voor 2018 goedgekeurd. Daarin wordt een reeks acties opgesomd om de krachten met het EP en andere EU-instellingen te bundelen, waaronder de goedkeuring van het CvdR-advies over de toekomst van Europa in oktober 2018 en de voorbereiding van de 8e CvdR-top van regio's en steden, die in het voorjaar van 2019 wordt gehouden. Deze twee acties zullen de inspanningen van het CvdR schragen om bij te dragen aan de campagne voor de Europese verkiezingen, terwijl in een reeks op de leden gerichte activiteiten de nadruk zal liggen op de bundeling van krachten op lokaal niveau om tijdens die campagne de burgers te bereiken.

Het CvdR zal aan de hand van drie campagnes uitvoering geven aan zijn communicatieactiviteiten, in het licht van het debat over de toekomst van Europa, de EU-begroting na de brexit en de Europese verkiezingen van 2019:

Campagne 1: Regio's, steden en lokale overheden werken aan de toekomst van Europa

Deze campagne bouwt voort op het lopende initiatief Nadenken over Europa en zal erop gericht zijn om regionale en lokale belangen in te brengen in de discussie over de toekomst van Europa en om in het bijzonder bij te dragen aan het in 2018 goed te keuren CvdR-advies hierover. Eind 2017 zullen in Europese regio's en steden meer dan 150 "dialogen met burgers" zijn gehouden en in 2018 zullen er meer volgen, waarmee ook wordt bijgedragen aan de bewustmakingcampagne voor de Europese verkiezingen. Tijdens lokale evenementen en de burgerdialogen wordt tevens gebruik gemaakt van een online enquête en een speciale app met een reeks vragen over de toekomst van het EU-beleid om feedback van burgers te verzamelen. Tot nu toe zijn al meer dan 11 000 reacties binnengekomen.

Tegelijkertijd heeft het CvdR de London School of Economics opdracht gegeven om pan-Europees onderzoek te verrichten naar de opvattingen van de lokale en regionale overheden over de toekomst van Europa en de rol die zij wensen te spelen in een vernieuwde Unie. Op grond van de eerste uitkomsten is de overgrote meerderheid het erover eens dat de allerbelangrijkste prioriteit zou moeten zijn om de burgers centraal te stellen in de Europese integratie.

Campagne 2: Investeren in duurzame groei en werkgelegenheid in alle regio's, steden en lokale overheden

Doel van deze campagne is om de lokale en regionale overheden actief te betrekken bij de onderhandelingen over de toekomstige EU-begroting en de discussies naar aanleiding van de onzekerheden ten gevolge van de brexit in maart 2019. Een kleinere EU-begroting en de vertraagde goedkeuring van de EU-financiering na 2020 zouden ernstige gevolgen hebben voor de overheidsinvesteringen op regionaal en lokaal niveau.

De belangrijkste communicatieactiviteiten zullen betrekking hebben op het bouwen van coalities met een breed scala aan belanghebbenden om te zorgen voor de tijdige vaststelling van sterke, doeltreffende en vereenvoudigde EU-financiering na 2020. De #CohesionAlliance, een coalitie van al degenen die vinden dat het EU-cohesiebeleid ook in de toekomst een van de pijlers van de EU moet blijven, zal in 2018 worden voortgezet en de basis vormen voor deze activiteiten. Tot nu toe pleiten 80 organisaties en meer dan 700 individuele ondertekenaars, onder wie CvdR-leden, leidende Europese verenigingen van steden en regio's, Europarlementariërs en ministers, ervoor dat het cohesiebeleid in de EU-begroting voor na 2020 sterker, doeltreffender en toegankelijk voor elke EU-regio wordt.

Campagne 3: Regio's, steden en lokale overheden in de EU als aanjagers van verandering

De regio's en steden van Europa zijn broedplaatsen van verandering en innovatie. Burgers verwachten dat hun lokale en regionale vertegenwoordigers oplossingen bieden voor de uitdagingen van vandaag de dag, zoals die welke voortvloeien uit de mondialisering, de integratie van migranten, klimaatverandering, de energietransitie, jeugdwerkloosheid, demografische veranderingen. Deze campagne zal focussen op het versterken van de EU-beleidsvorming op basis van lokaal bewijsmateriaal op gebieden als klimaatactie, duurzame ontwikkeling en inclusieve samenlevingen.

Contactpersoon:

Nathalie Vandelle

Tel. +32 (0)2 282 2499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Word lid van het netwerk van #EUCouncillors
Word lid van het netwerk van #EUCouncillors
19.09.2023