REISKOSTEN 

Leden van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) zijn vertegenwoordigers van regionale en lokale gemeenschappen en zijn in een regionaal of lokaal lichaam gekozen of politiek verantwoording verschuldigd aan een gekozen vergadering. In sommige lidstaten ontvangen zij een soort bezoldiging van hun regionale of lokale instantie. Zij ontvangen echter geen bezoldiging van het CvdR.

Inhoud

Leden nemen deel aan vergaderingen van het CvdR, zoals plenaire zittingen, commissievergaderingen en fractievergaderingen, die meestal in Brussel plaatsvinden, maar soms ook elders. Soms is het de leden toegestaan om deel te nemen aan vergaderingen die niet door het CvdR worden georganiseerd, maar die van specifiek belang zijn voor de werkzaamheden van het Comité.

Na overlegging van de bewijsstukken krijgen de leden de werkelijke kosten van hun vervoersbewijzen voor het bijwonen van dergelijke vergaderingen terugbetaald, tot businessclass voor vliegreizen en tot eerste klas voor reizen per trein of boot. Autoreizen worden vergoed tegen een forfaitair tarief van 0,30 EUR per kilometer. De leden kunnen hun tickets gemakshalve boeken via het reisbureau van het CvdR; in dit geval neemt het CvdR de kosten rechtstreeks voor zijn rekening.

Naast vergoeding van hun reiskosten krijgen de leden een forfaitaire vergadervergoeding van 340 EUR per vergaderdag ter dekking van al hun kosten op de vergaderplaats (meestal Brussel), zoals maaltijden, hotelkosten, enz. Bij deze vergoeding wordt rekening gehouden met de relatief hoge prijzen van accommodatie in Brussel op werkdagen.

De leden ontvangen ook een forfaitaire reisvergoeding die is gebaseerd op de totale afstand van de reis en die alle kosten tijdens de reis dekt. Dit omvat bijvoorbeeld tolgelden of vignetten voor autosnelwegen, openbaar vervoer in Brussel, parkeergelden op de luchthaven of aan het treinstation van vertrek, en maaltijden, dranken en extra hotelkosten tijdens de reis of naar aanleiding van een langer verblijf op de vergaderplaats. Deze vergoeding geldt alleen voor reizen van meer dan 200 km, en bedraagt 185 EUR per referentie-eenheid (één enkele betaling per heen- en terugreis).

Er zij op gewezen dat het Hof van Justitie van de EU van oordeel is dat het gebruik van een stelsel van forfaitaire vergoedingen, een gangbare praktijk binnen de EU-instellingen, “is gekozen in verband met het streven, de onkosten en administratieve belasting van een regeling waarbij elke individuele uitgave wordt gecontroleerd, te verminderen; bijgevolg is hier sprake van behoorlijk bestuur.” (arrest van 15 september 1981 in zaak C-208/80, Lord Bruce of Donington).

Alle bovengenoemde uitgaven worden gedekt door de EU-begroting en worden naar behoren gecontroleerd.

Vergaderingen op afstand tijdens de COVID-19-pandemie

Het CvdR heeft een aantal tijdelijke maatregelen goedgekeurd om de operationele capaciteit van het CvdR tijdens de COVID-19-pandemie, met name zijn adviserende rol in het EU-besluitvormingsproces, te waarborgen, en tegelijkertijd gezondheidsrisico’s voor leden en personeel te voorkomen. Daartoe zijn niet-essentiële vergaderingen geannuleerd en worden essentiële vergaderingen zoals die van de organen van het CvdR zoveel mogelijk op afstand gehouden met behulp van elektronische middelen (in sommige gevallen worden hybride vergaderingen gehouden met een groep leden die op een fysieke plaats samenkomen). In deze bijzondere omstandigheden, waarin de meeste leden thuiswerken, betaalt het CvdR hun een forfaitaire vergoeding voor vergaderingen op afstand ten bedrage van 200 EUR per vergaderdag, ter dekking van hun algemene en kantoorkosten die voortvloeien uit de voorbereiding van en deelname aan vergaderingen.

Belangrijkste vigerende regelingen

Regeling nr. 8/2017 inzake de reiskostenvergoeding, de forfaitaire reisvergoeding en de forfaitaire vergadervergoeding van de leden en de plaatsvervangers van het CvdR (pdf)

Regeling nr. 20/2020 tot wijziging van regeling nr. 8/2017 (pdf)

Regeling nr. 3/2021 inzake de betaling van een forfaitaire vergoeding voor vergaderingen op afstand voor leden, deskundigen en gastsprekers (pdf)


Besluit nr. 1/2022 van 25 januari 2022 over de jaarlijkse aanpassing van de vergoedingen voor deelnemers aan de activiteiten van het Europees Comité van de Regio’s (pdf)


Documenten

Delen:
 
Back to top