National Delegation 

Nationale delegatie van Nederland

​De leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's (CvdR) behartigen de belangen van regionale en lokale overheden. Zij zijn in een regionaal of lokaal lichaam gekozen of zij zijn politieke verantwoording verschuldigd aan een gekozen vergadering. In overeenstemming hiermee is de Nederlandse delegatie samengesteld uit leden van de colleges van burgemeester en wethouders (gemeenten) en de colleges van Gedeputeerde Staten (provincies). Zij zijn allen verantwoording verschuldigd aan een gekozen orgaan, namelijk de gemeenteraad of de Provinciale Staten.​

Inhoud

Benoemi​​​​​ng van de delegatieleden

De Nederlandse delegatie bestaat uit 12 leden en 12 plaatsvervangers. Zes gemeentelijke leden en zes gemeentelijke plaatsvervangers worden door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voorgesteld; zes provinciale leden en zes provinciale plaatsvervangers worden door het Interprovinciaal Overleg (IPO) voorgesteld. Formeel worden ze voor benoeming voorgedragen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

​Overige n​​uttige informatie

De Nederla​ndse delegatie heeft een voorzitter en een vicevoorzitter die de delegatie vertegenwoordigen. De voorzitter en de vicevoorzitter worden aangesteld voor een periode van tweeënhalf jaar. Aan het begin van de (vijfjarige) zittingsperiode van het CvdR worden een gemeentelijke voorzitter en een provinciale vicevoorzitter aangewezen. Na tweeënhalf jaar (d.w.z. halverwege de CvdR-zittingsperiode) worden een provinciale voorzitter en een gemeentelijke vicevoorzitter aangewezen.

De Nederlandse delegatie heeft twee coördinatoren: één aangewezen door de VNG en één door het IPO. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het overleg over de organisatie van het werk.

De Nederlandse delegatie heeft ervoor gekozen om plaatsvervangers een volwaardige rol te geven. Dit betekent dat Nederlandse plaatsvervangers permanent worden aangewezen om deel uit te maken van één van de vakcommissies van het CvdR. Nederlandse leden zijn slechts in één commissie actief en worden in een tweede commissie permanent vertegenwoordigd door een plaatsvervanger.

De Nederlandse delegatie stelt jaarlijks een werkprogramma met een lijst van belangrijke thema's en prioritaire dossiers vast. De lijst is gebaseerd op het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie, het werkprogramma van het CvdR en de jaarlijkse prioriteitenlijst van VNG en IPO. De leden en plaatsvervangers werken aan de prioritaire thema's en dossiers in de verschillende commissies en tijdens de plenaire zittingen van het CvdR.

Voorzitter

Ellen NAUTA-VAN MOORSEL
Ellen NAUTA-VAN MOORSEL 
+31 547 8588585
burgemeester@hofvantwente.nlPostbus 54
7470 AB Goor
Nederland

Coordinators

 • Jessie POST
  Jessie POST 
  +31612156647
  Jessie.Post@VNG.NLVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Postbus 30435
  2500 GK Den Haag
  Netherlands
 • Jop VAN UNNIK
  Jop VAN UNNIK 
  +31 655686620
  vanunnik@nl-prov.euHouse of the Dutch Provinces. Trierstraat / Rue de Trèves 59-61.
  1040 Brussels
  Belgium
Delen:
 
Back to top