Gedragscode voor CvdR-leden  

Het Europees Comité van de Regio's heeft op 5 december 2019, tijdens zijn 137e zitting de Gedragscode voor CvdR-leden goedgekeurd. Deze gedragscode werd bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en is bindend voor het CvdR.​

Inhoud

De gedragscode van het CvdR is gebaseerd op soortgelijke gedragscodes van andere EU-instellingen, maar houdt rekening met de specifieke kenmerken van het CvdR, waarvan de leden niet bezoldigd zijn en in een regionaal of lokaal lichaam zijn gekozen of politiek verantwoording schuldig zijn aan een gekozen vergadering.

De gedragscode van het CvdR bestaat voornamelijk uit de volgende elementen:

  • de verplichting van de leden om de hun toevertrouwde taken uit te oefenen op basis van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit, transparantie, waardigheid en respect voor diversiteit;
  • regels ter voorkoming van belangenconflicten, waaronder de verplichting van de leden om het CvdR de link te sturen naar de openbare verklaring van financiële belangen die zij eerder op nationaal of subnationaal niveau hebben ingediend of, bij gebreke van een dergelijke verklaring, om een verklaring in te dienen met gebruikmaking van het formulier in de bijlage bij de gedragscode. In beide gevallen publiceert het CvdR de ontvangen informatie;
  • beperkingen op het aanvaarden van geschenken of voordelen: leden mogen geen geschenken of voordelen aanvaarden met een waarde van meer dan 100 EUR tenzij zij die aan de instelling overhandigen;
  • regels die moeten garanderen dat leden zich behoorlijk gedragen en respectvol omgaan met andere leden en het personeel. De definities van psychisch geweld en seksuele intimidatie uit het personeelsstatuut (dat geldt voor personeelsleden) zijn opgenomen in de gedragscode;
  • wat de handhaving betreft, voorziet de gedragscode in een procedure in geval van vermeende overtreding van de bepalingen van de gedragscode door een lid en in een aantal sancties om de naleving van de gedragscode af te dwingen. Na het betrokken lid te hebben gehoord, neemt de voorzitter, bijgestaan door de secretaris‑generaal, de uiteindelijke beslissing. In geval van vermeende intimidatie ten aanzien van een personeelslid door een lid van het CvdR is de procedure gezien de ernst van het mogelijke misdrijf veel gedetailleerder en omvat ze een onderzoek door een raadgevend comité inzake intimidatie.

CvdR-leden zijn ook onderworpen aan artikel 300 van Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan zij hun ambt onafhankelijk in het algemeen belang van de Unie moeten uitoefenen.​


Delen:
 
Back to top