Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Schriftelijke raadpleging van belanghebbenden: Een nieuwe industriestrategie voor Europa  

​HERZIEN

Europa heeft van oudsher een sterke industrie in huis. In heel haar geschiedenis heeft de industrie bewezen bij veranderingen het voortouw te kunnen nemen. Vandaag de dag staat de industrie in Europa voor de overgang naar duurzaamheid en digitalisering, die steeds meer gevolgen hebben op alle beleidsterreinen. In de door de Europese Commissie gepubliceerde mededeling COM(2020) 102 final, over Een nieuwe industriestrategie voor Europa, komen die uitdagingen aan bod. De strategie is erop gericht het concurrentievermogen en de strategische autonomie van Europa te verbeteren in een tijd van geopolitieke instabiliteit en toenemende wereldwijde concurrentie.

In de mededeling worden drie hoofdprioriteiten vastgesteld: ten eerste het wereldwijde concurrentievermogen van Europa behouden en zowel in de eigen markt als wereldwijd een gelijk speelveld in stand houden; ten tweede Europa klimaatneutraal maken tegen 2050; en ten derde de digitale toekomst van Europa vormgeven. In de strategie wordt dieper ingegaan op de drie belangrijkste factoren achter de industriële transformatie van Europa en wordt een uitgebreid pakket toekomstige maatregelen voorgesteld.

Het belang van de lokale en regionale overheden wordt in de mededeling erkend maar onderschat. Dat staat beschreven in het CvdR-advies over Een plaatsgebonden aanpak (goedgekeurd op 26-27 juni 2019, rapporteur: Jeanette Baljeu (NL/RE)), waarin het CvdR wijst op de belangrijke rol van het lokale en regionale niveau in de industriestrategie en hun centrale rol bij de totstandbrenging van een plaatsgebonden aanpak.

Het CvdR:

 • constateert dat hiervoor goed functionerende samenwerkingsverbanden en clusters nodig zijn; benadrukt ook dat interregionale samenwerking tussen deze verbanden en clusters van cruciaal belang is voor de ontwikkeling van synergieën en het bereiken van een kritische massa qua gezamenlijke investeringen met het oog op het doorvoeren van innovaties in de industriële waardeketens in heel Europa;
 • onderstreept dat regionale en lokale overheden een sleutelrol spelen bij het actief tot stand brengen van de noodzakelijke interregionale en grensoverschrijdende samenwerking;
 • pleit voor meer EU-steun voor regionale ecosystemen en clusters in het kader van investeringen in interregionale innovatie;
 • gelooft dat pan-Europese en interregionale samenwerking een belangrijke rol speelt in het benutten van het potentieel van de circulaire en koolstofneutrale economie.

De strategie werd gepubliceerd voordat duidelijk werd hoezeer de COVID-19-pandemie de industrie als geheel zou treffen. Daarom wordt er geen melding gemaakt van de mogelijke gevolgen van de crisis en moet de strategie wellicht worden aangepast/herzien.

Het CvdR zal op grond van het Commissiedocument Een nieuwe industriestrategie voor Europa een advies uitbrengen, hoogstwaarschijnlijk tijdens de zitting van 1‑2 juli 2020, met Jeanette Baljeu (NL/RE) als rapporteur.

Mevrouw Baljeu zou samen met u dieper willen ingaan op enkele vraagstukken die wij u als Comité van de Regio’s in een schriftelijke raadpleging zullen voorleggen. De raadpleging bestaat uit de volgende vragen die mevrouw Baljeu door u beantwoord zou willen zien. Stuur uw antwoorden per e-mail vóór 14 mei 2020 naar econ@cor.europa.eu.

Vragen

De rapporteur zou uw aandacht willen vestigen op de volgende onderwerpen op basis waarvan de nieuwe industriële strategie voor Europa is opgebouwd:

 1. Klimaatneutraliteit – de groene transitie
 2. Digitaal leiderschap – de digitale transitie
 3. Wereldwijde concurrentie

De rapporteur heeft de volgende vragen:

 1. Wat moet centraal staan bij de ontwikkeling van Europese industriële ecosystemen, ook in het licht van de huidige COVID-19-situatie?
 2. Moet de EC volgens u de mededingingsregels en het kader voor staatssteun aanpassen aan nieuwe technologische ontwikkelingen en de mondiale marktontwikkeling? Zo ja, kunt u ons een voorbeeld geven?
 3. Hoe kan de positie van lokale en regionale overheden worden versterkt door middel van de nieuwe industriestrategie? Welke rol kunnen de leden van het Comité van de Regio’s daarbij spelen?
 4. Wat is er volgens u nodig om te zorgen voor eerlijke concurrentie, op wereldvlak en op de interne markt van de EU?
 5. Welke rol zouden de lokale en regionale overheden bij het pact voor vaardigheden moeten spelen om een inclusieve digitale transitie van de industrie te waarborgen?
 6. Vindt u dat de Europese Commissie de juiste prioriteiten stelt? Waarop zou meer nadruk moeten liggen? Wat ontbreekt er?

 


Contact:
Contact Person: Claudia Moser
Organizer: ECON Secretariat
Delen :