Europese Alliantie van burgers in grensoverschrijdende regio’s  

In 2020 werd de Europese Alliantie van burgers in grensoverschrijdende regio's opgezet. Dit initiatief is bedoeld om het leven van Europese burgers die in grensregio's binnen de EU wonen, te verbeteren.

De Europese Alliantie van burgers in grensoverschrijdende regio's bestaat uit de volgende stakeholders:

  • Europees Comité van de Regio's
  • Werkgemeenschap van Europese grensgebieden (WVEG)
  • Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
  • Midden-Europese Dienst voor grensoverschrijdende initiatieven (CESCI)
De regio's langs de binnengrenzen van de EU beslaan 40 % van haar grondgebied, omvatten 30 % van de bevolking van de Unie (150 miljoen mensen) en tellen bijna 2 miljoen grensarbeiders. Sinds de totstandbrenging van de eengemaakte markt en het Schengengebied zijn er veel nieuwe kansen gecreëerd in grensregio's, en deze regio's zijn in veel gevallen niet langer perifeer en zijn veranderd in groeikernen.

Wonen in grensregio's: uitdagingen

Toch zijn er nog veel obstakels. Burgers die in grensregio's wonen, ondervinden nog steeds moeilijkheden in hun dagelijks leven, of het nu gaat om het vinden van een baan, de toegang tot gezondheidszorg, het dagelijks woon-werkverkeer of het oplossen van administratieve problemen. Ook bedrijven stuiten op obstakels die hun groei in de weg staan en lokale en regionale overheden blijven problemen ondervinden bij de totstandbrenging van intensievere grensoverschrijdende samenwerking, bijv. op het gebied van publieke dienstverlening.

Deze uitdagingen werden nog duidelijker tijdens de COVID-19-crisis, toen na decennia van vrij verkeer de grenzen van de ene dag op de andere dichtgingen en burgers en bedrijven in grensregio's in grote problemen kwamen, met alle grote economische en sociale gevolgen van dien. Het is daarom van cruciaal belang deze obstakels uit de weg te ruimen om de kansen die open grenzen bieden aan burgers en bedrijven te benutten en de nodige maatregelen te nemen om dit ook in een crisissituatie te blijven doen.

Meer samenwerking

Anderzijds is het ook zo dat de crisis diverse vormen van samenwerking in gang heeft gezet en grensoverschrijdende onderlinge afhankelijkheid en solidariteit aan het licht heeft gebracht. Deze samenwerking moet nu door middel van Europees en nationaal overheidsbeleid in goede banen worden geleid en worden bestendigd, waarbij ten volle rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van grensoverschrijdende regio's.

Verklaring en de resolutie over de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking

​Hier rechts kunt u de verklaring van de Europese Alliantie van burgers in grensoverschrijdende regio's Grensoverschrijdende regio's centraal in het Europa van morgen lezen. Deze verklaring vormde de basis voor de resolutie Een visie voor Europa: De toekomst van grensoverschrijdende samenwerking, die op 1 juli 2021 door de voltallige vergadering van het CvdR is goedgekeurd.

Deze resolutie is het resultaat van talrijke discussies, stakeholderconsultaties en openbare raadplegingen die tussen juli 2020 en juli 2021 zijn gehouden, en bevat concrete voorstellen van de Alliantie en het CvdR met het oog op de Conferentie over de toekomst van Europa.
Share: