Europese Alliantie van burgers in grensoverschrijdende regio’s  

In 2020 werd de Europese Alliantie van burgers in grensoverschrijdende regio's opgezet. Dit initiatief is bedoeld om het leven van Europese burgers die in grensregio's binnen de EU wonen, te verbeteren.

De Europese Alliantie van burgers in grensoverschrijdende regio's bestaat uit de volgende stakeholders:

  • Europees Comité van de Regio's
  • Werkgemeenschap van Europese grensgebieden (WVEG)
  • Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
  • Midden-Europese Dienst voor grensoverschrijdende initiatieven (CESCI)
De regio's langs de binnengrenzen van de EU beslaan 40 % van haar grondgebied, omvatten 30 % van de bevolking van de Unie (150 miljoen mensen) en tellen bijna 2 miljoen grensarbeiders. Sinds de totstandbrenging van de eengemaakte markt en het Schengengebied zijn er veel nieuwe kansen gecreëerd in grensregio's, en deze regio's zijn in veel gevallen niet langer perifeer en zijn veranderd in groeikernen.

Wonen in grensregio's: uitdagingen

Toch zijn er nog veel obstakels. Burgers die in grensregio's wonen, ondervinden nog steeds moeilijkheden in hun dagelijks leven, of het nu gaat om het vinden van een baan, de toegang tot gezondheidszorg, het dagelijks woon-werkverkeer of het oplossen van administratieve problemen. Ook bedrijven stuiten op obstakels die hun groei in de weg staan en lokale en regionale overheden blijven problemen ondervinden bij de totstandbrenging van intensievere grensoverschrijdende samenwerking, bijv. op het gebied van publieke dienstverlening.

Deze uitdagingen werden nog duidelijker tijdens de COVID-19-crisis, toen na decennia van vrij verkeer de grenzen van de ene dag op de andere dichtgingen en burgers en bedrijven in grensregio's in grote problemen kwamen, met alle grote economische en sociale gevolgen van dien. Het is daarom van cruciaal belang deze obstakels uit de weg te ruimen om de kansen die open grenzen bieden aan burgers en bedrijven te benutten en de nodige maatregelen te nemen om dit ook in een crisissituatie te blijven doen.

Meer samenwerking

Anderzijds is het ook zo dat de crisis diverse vormen van samenwerking in gang heeft gezet en grensoverschrijdende onderlinge afhankelijkheid en solidariteit aan het licht heeft gebracht. Deze samenwerking moet nu door middel van Europees en nationaal overheidsbeleid in goede banen worden geleid en worden bestendigd, waarbij ten volle rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van grensoverschrijdende regio's.

Onderteken de verklaring

Woont u in een grensregio of heeft u interesse in de thematiek? Sluit u dan aan bij de Alliantie en onderteken de verklaring. De verklaring is beschikbaar in alle officiële EU-talen plus het Servisch en het Oekraïens. Wij nodigen ook grensoverschrijdende structuren, zoals de Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking (EGTS'en) en de Euroregio's, alsmede lokale en regionale overheden, ngo's en bedrijven uit om zich bij de Alliantie aan te sluiten en zich samen met ons te buigen over de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking.

De verklaring is te vinden in de rubriek “Verwante informatie" en kan in de taal van uw voorkeur gedownload worden.

Op basis van de input die via de Alliantie wordt verkregen zal het Europees Comité van de Regio's een resolutie aannemen over de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking in de periode tot 2050, als officiële bijdrage aan de conferentie over de toekomst van Europa.​