Alliantie van automobielregio’s 

Voor een rechtvaardige, eerlijke en geslaagde transitie in de Europese automobielregio’s 

​​De Alliantie van automobielregio’s is een politiek netwerk van regio’s die zich inzetten voor een succesvolle transitie van de Europese automobiel- en toeleveringsindustrie. De alliantie is een initiatief van het Europees Comité van de Regio's. Ze is bedoeld als verbond van regio’s met een sterke automobiel- en toeleveringsindustrie die actief willen helpen om de vervoerssector koolstofvrij te maken en die willen bijdragen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal,waarbij er tegelijkertijd naar wordt gestreefd om regionale industriële ecosystemen en waardeschepping te versterken en om te zorgen voor economische en sociale samenhang in alle Europese regio’s die gevolgen van de transitie ondervinden. Een belangrijke partner in de alliantie is de interregionale groep “Automobielindustrie” van het Comité van de Regio’s (CoRAI), die sinds 2009 op dit terrein actief is. Het zal vooral aan de CoRAI zijn om de toekomstige samenwerking en activiteiten van de alliantie te faciliteren.

Inhoud

Onze doelen

De Alliantie van automobielregio’s wil waarborgen dat er bij de duurzame transformatie van het wegvervoer en de automobielsector in de EU geen enkele regio aan zijn lot wordt overgelaten.

De alliantie verzoekt de EU actie te ondernemen om:

1.dringend een Europees mechanismeter ondersteuning van een rechtvaardige, eerlijke en succesvolle transitie voor de Europese automobielregio’s en de toeleveringsindustrieregio’s in te stellen, onder meer door specifieke aanvullende begrotingsonderdelen in de verschillende Europese fondsen en programma’s te stroomlijnen;

2.(op regionaal niveau) een gedetailleerde territoriale effectbeoordeling van de transformatie in de automobielsector te maken, als uitgangspunt voor het kader voor een rechtvaardige transitie, waarbij ook de gevolgen voor regionale groei en werkgelegenheid nauwkeurig in kaart moeten worden gebracht;

3.met betrekking tot de toeleveringsketen voor de automobielindustrie de nodige aandacht te schenken aan gemeenschappelijke uitdagingen en kansen voor regio’s en kleine en middelgrote ondernemingen die buitengemeen getroffen zullen worden door de transitie van wegvervoer naar spoorvervoer;

4.steun te verlenen voor de omscholing en bijscholingvan de (regionale) beroepsbevolking teneinde banenverlies in onze regio’s te voorkomen. Wij moeten vraag en aanbod van relevante vaardigheden monitoren en op toekomstige behoeften anticiperen, in nauwe samenwerking met het EU-kader van het pact voor vaardigheden, enin het bijzonder met de Automotive Skills Alliance;

5.aan te sturen op verdere ontwikkeling van een sterk onderzoekskader voor industriële transformatie en innovatie in de Europese automobielindustrie, zodat de toeleveringsketen voor strategische en kritieke grondstoffen veerkrachtiger wordt;

6.flexibiliteit in te bouwen in de staatssteunrichtsnoeren (met inbegrip van de groepsvrijstellingsverordening) om de automobielregio’s in staat te stellen deze transformatie in goede banen te leiden en negatieve effecten ervan te voorkomen. Ook moet worden voorzien in ondersteunende maatregelen voor lokale en regionale overheden om de invoering van innovatieve technologieën via overheidsopdrachten te versnellen;

7.regio’s te ondersteunen bij het bouwen van openbaar toegankelijke tank- en oplaadstations ter bevordering van het gebruik van elektrische voertuigen en voertuigen die gebruikmaken van koolstofvrije en koolstofarme alternatieve brandstoffen. Voor de territoriale en sociale cohesie is het absoluut noodzakelijk dat deze stations in alle regio’s bestaan en ook door voertuigen uit andere landen gebruikt kunnen worden;

8.de beschikbare publieke en particuliere investeringsfondsen toe te spitsen op de verschillende technologische oplossingen (bijv. elektrificatie, waterstoftechnologieën en synthetische brandstoffen) om het concurrentievermogen en de innovatie van de Europese automobielindustrie te waarborgen;

9.voor deze transitie een aanpak op basis van multilevel governance en partnerschap te ontwikkelen met het oog op een passende en doeltreffende beleidsplanning, begrotingsmaatregelen en dialoog met alle belanghebbenden en overheidsinstanties op alle niveaus, waaronder de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement;

10.deze alliantie te ondersteunen als het belangrijkste openplatform voor coördinatie van de automobiel- en toeleveringsregio’s, zodat zij kunnen samenwerkenop regionaal, nationaal en Europees niveau, en in nauwe aansluiting op bestaande initiatieven, om de transitie tot een succes te maken.

​Bestuursstructuur

​Regio die het voorzitterschap bekleedt: Saksen

Regio's die als covoorzitters optreden: Navarra (de volgende voorzitter) en Lombardije

De activiteiten van de alliantie worden aangestuurd door de regio's die als (co)voorzitters fungeren en worden vastgesteld in het werkprogramma. Zij vertegenwoordigen de alliantie op politiek niveau en staan in voor de jaarlijkse conferentie van de alliantie waar wordt beslist welke regio de volgende voorzitter wordt en welke regio's de volgende covoorzitters worden.

Alle aangesloten regio's zijn op werkniveau vertegenwoordigd in de “Sherpagroep" van de alliantie. De voorzitter van de commissie COTER van het Europees Comité van de Regio's is de politieke vertegenwoordiger van het CvdR in de alliantie, terwijl het technisch secretariaat wordt verzorgd door het CvdR.​

Documenten

Multimedia

High Level Political Meeting of the Automotive Regions Alliance in Leipzig

 

Bekijk meer

  • High Level Political Meeting of the Automotive Regions Alliance in Leipzig
    High Level Political Meeting of the Automotive Regions Alliance in Leipzig
  • Press Conference Automotive Regions Alliance Leipzig 11/2022
    Press Conference Automotive Regions Alliance Leipzig 11/2022
  • 150th Plenary Session: Debate on the Automotive Regions Alliance​​ with Nicolas SCHMIT, European Commissioner for Jobs and Social Rights
    150th Plenary Session: Debate on the Automotive Regions Alliance​​ with Nicolas SCHMIT, European Commissioner for Jobs and Social Rights

Foto’s

Volg ons

Contact

Delen:
 
Back to top