Toegang tot documenten  

​​​​​​​​​​

In het Verdrag van Amsterdam werd een nieuw artikel 255 opgenomen, op grond waarvan burgers recht hebben op toegang tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Deze drie instellingen hebben Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie goedgekeurd en vervolgens een gemeenschappelijke verklaring uitgebracht waarin zij de andere Europese agentschappen en organen verzochten soortgelijke regels voor deze kwestie vast te stellen.

Het Comité van de Regio's heeft aan dit verzoek gehoor gegeven door een nieuw beleid met betrekking tot de toegang tot documenten in te voeren waarmee het werk van het Comité zo transparant mogelijk wordt gemaakt. Dankzij deze transparantie kan het publiek beter aan het besluitvormingsproces van de EU deelnemen en wordt bijgedragen tot een versterking van de beginselen van democratie en grondrechten, zoals gedefinieerd in artikel 6 van het EU-Verdrag en in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Met het Verdrag van Lissabon (2009) werd het recht van burgers op toegang tot documenten, dat thans is vastgelegd in artikel 15, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), formeel uitgebreid tot alle instellingen, organen, bureaus en agentschappen van de Europese Unie.

Inhoud

Be​sluit nr. 18/2020 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Comité van de Regio's

In Besluit nr. 18/2020 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Comité van de Regio's worden expliciet de beginselen en beperkingen van Verordening (EG) nr. 1049/2001 overgenomen en wordt tevens de procedure vastgesteld voor verzoeken om toegang tot documenten van het Comité.

De documenten van het Comité die in de lijst bij Besluit nr. 18/2020 worden genoemd, zijn voor de burger rechtstreeks toegankelijk in een elektronisch documentenregister. Ook andere documenten kunnen in dit documentenregister worden opgenomen.

Burgers kunnen een verzoek indienen om toegang te krijgen tot alle andere documenten, binnen de grenzen van Verordening (EG) nr. 1049/2001.

Het verzoek moet voldoende nauwkeurig geformuleerd zijn en moet met name gegevens bevatten waaruit kan worden opgemaakt om welk document of welke documenten het gaat. Het dient voorzien te zijn van de naam en de contactgegevens van de aanvrager. De verzoeker is echter niet verplicht de redenen voor zijn verzoek te vermelden (behalve in sommige gevallen waarin het om de toegang tot persoonsgegevens gaat). Het Comité moet de ontvangst van het verzoek onmiddellijk na registratie bevestigen en binnen 15 werkdagen na registratie antwoorden (deze termijn kan bij wijze van uitzondering met 15 werkdagen worden verlengd).

Indien het Comité de toegang tot het gevraagde document geheel of gedeeltelijk weigert, dient het deze weigering met redenen te omkleden. De verzoeker heeft dan 15 werkdagen om een confirmatief verzoek in te dienen. Vervolgens heeft het Comité een termijn van 15 werkdagen (die kan worden verlengd met nog eens 15 werkdagen) om een beslissing over het verzoek te nemen.

Indien het Comité na een confirmatief verzoek nog steeds weigert volledige toegang tot het aangevraagde document te verlenen, kan de verzoeker beroep in rechte tegen het Comité instellen en/of een klacht bij de Europese Ombudsman indienen.

Als u een document niet kunt vinden in het elektronische documentenregister, kunt u via onderstaande link een verzoek om toegang tot dat document indienen.

Een document aanvragen

Om een document aan te vragen, het onderstaande formulier invullen en “Toegang tot documenten" selecteren.​

Contact

Heeft u vragen of zoekt u een document? De dienst Transparantie & Toegang helpt u graag verder.

Stuur ons gerust een e-mail​ of een bericht via de post:

Comité van de Regio's van de Europese Unie
Archiefdienst (bureau JDE 4253)
Belliardstraat 99​​
1040 Brussel​

Delen:
 
Back to top