Over  

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) is de spreekbuis van regio's en steden in de Europese Unie (EU). Het vertegenwoordigt lokale en regionale overheden in de Europese Unie en verleent advies over nieuwe wetten die invloed hebben op regio's en steden (70 % van alle EU-wetgeving).

Het CvdR is een politieke assemblee bestaande uit 329 leden en 329 plaatsvervangers uit alle EU-landen (ingedeeld naar politieke partijen en onder leiding van de voorzitter), die gekozen zijn op lokaal of regionaal niveau (bijvoorbeeld burgemeesters of voorzitters van een regio). Ze komen zes keer per jaar in Brussel bijeen om hun adviezen over voorgestelde wetgeving te bespreken en het eens te worden over resoluties waarin zij de EU oproepen tot extra maatregelen.

De CvdR-leden worden ondersteund door een secretariaat met de secretaris-generaal aan het hoofd.

Inhoud

​Belangrijkste principes

Het CvdR heeft als taak de EU-burgers dichter bij de EU te brengen. Het CvdR verkleint de kloof tussen het werk van de EU-instellingen en de EU-burgers door regionale en lokale afgevaardigden erbij te betrekken, aangezien zij dagelijks te maken hebben met de zorgen van hun electoraat, alsook door de burgers uit te nodigen voor allerlei evenementen en debatten.

Missieverklaring
​Het is onze taak om de regionale en lokale overheden bij het Europese besluitvormingsproces te betrekken, en daardoor een betere participatie van onze medeburgers te garanderen.

Multilevel governance

Samenwerking is een andere pijler van het CvdR. Met andere woorden: het CvdR gelooft in een gecoördineerd optreden tussen de Europese, nationale, regionale en lokale niveaus.

Subsidiariteit

In het hele wetgevingsproces van de EU moet het subsidiariteitsbeginsel in acht worden genomen , wat betekent dat beslissingen genomen moeten worden op het bestuursniveau dat het publieke belang het beste dient – indien mogelijk op lokaal niveau.

Over welke hervormingen wordt er gedebatteerd?

De Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie moeten het CvdR raadplegen wanneer nieuwe voorstellen gedaan worden voor onderwerpen die doorwerken op regionaal of lokaal niveau: economische, sociale en territoriale samenhang, structuurfondsen, Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, Europees Sociaal Fonds, werkgelegenheid en sociale zaken, onderwijs, jongeren, beroepsopleiding, cultuur en sport, milieu, energie en klimaatverandering, transport, trans-Europese netwerken en volksgezondheid.

Daarbuiten mogen de Commissie, de Raad en het Europees Parlement het CvdR om advies vragen.

Het CvdR keurt aanbevelingen voor wetsontwerpen van de EU goed en stelt ook nieuwe beleidsmaatregelen voor op basis van lokale en regionale ervaringen en expertise. Het kan ook nieuwe wetten voorstellen en nieuwe onderwerpen op de EU-agenda zetten.

De rol van het CvdR is erkend en versterkt in het Verdrag van Lissabon in 2009. Het CvdR moet geraadpleegd worden tijdens alle fases van het EU-wetgevingsproces en kan naar het Hof van Justitie stappen wanneer het van mening is dat bepaalde EU-wetgeving zijn institutionele rechten schendt of geen rekening houdt met nationale, regionale en lokale overheden. Daardoor zijn de betrekkingen tussen het CvdR en de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad versterkt.

Hoe functioneert het CvdR?

Het CvdR bestaat uit 329 leden en 329 plaatsvervangers uit alle EU-landen. Elke nationale regering stelt regionale en lokale vertegenwoordigers (leden en plaatsvervangers) voor – de nationale delegaties. De CvdR-leden hebben een mandaatsperiode van vijf jaar, die ingaat op de datum van hun officiële benoeming door de Raad.

Zes commissies (sub-commissies), die uit leden bestaan en naar beleidsterrein gegroepeerd zijn, analyseren de wetgevingsteksten van de Europese Commissie en stellen adviezen op die vervolgens behandeld en goedgekeurd worden tijdens de zittingen van het CvdR.

Elke tweeënhalf jaar kiest de voltallige vergadering de CvdR-voorzitter en de eerste vicevoorzitter. De voorzitter vertegenwoordigt het Comité en leidt de werkzaamheden. Als de voorzitter afwezig of verhinderd is, wordt hij/zij vertegenwoordigd door de eerste vicevoorzitter of een van de andere vicevoorzitters.

Zijn CvdR-leden aangesloten bij politieke fracties?

CvdR-leden zijn ingedeeld naar politieke fracties:

​De fracties komen doorgaans vóór elke zitting bijeen. Zij mogen ook elk jaar twee buitengewone vergaderingen (buiten Brussel) houden.

Wat is de jaarlijkse begroting van het CvdR?

De jaarlijkse begroting van het CvdR bedraagt circa 96 miljoen EUR, waarmee de uitgaven van de medewerkers gedekt worden alsook de reiskosten van de leden, tolkendiensten en communicatieactiviteiten.

Klik hier voor meer informatie over de begroting van alle EU-instellingen.

Wat is de impact van het CvdR?

De EU is niet verplicht de adviezen van het CvdR in aanmerking te nemen, maar in de praktijk wordt dat in mindere of meerdere mate wel gedaan (zie de jaarverslagen van de Europese Commissie over de follow-up van CvdR-adviezen, alsook de impactrapporten).

Hoeveel krijgen de leden betaald?

De leden krijgen enkel de kosten voor hun deelname aan vergaderingen terugbetaald, en hun aanwezigheid wordt geregistreerd in de notulen van alle vergaderingen, die beschikbaar zijn in het ledenportaal samen met hun persoonsgegevens en hun bijdragen aan de vergaderingen.

Cijfers​

 • 70% van de EU-wetgeving heeft rechtstreekse gevolgen voor regio's en gemeenten
 • 27 EU-lidstaten
 • 329 lokaal en regionaal gekozen leden
 • 6 commissies
 • 6 fracties
 • 6 zittingen per jaar
 • meer dan 50 goedgekeurde adviezen per jaar​


Documenten

 • MISSIONSTATEMENT

  Beschikbare talen (23)
  1. български(195.85 KB-PDF)Downloaden
   ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИСИЯТА
  2. Čeština(196.77 KB-PDF)Downloaden
   PROHLÁŠENÍ O POSLÁNÍ
  3. dansk(27.27 KB-PDF)Downloaden
   HENSIGTSERKLÆRING
  4. Deutsch(131.4 KB-PDF)Downloaden
   GRUNDSATZERKLÄRUNG ZU DEN AUFGABEN
  5. ελληνικά(188.5 KB-PDF)Downloaden
   ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
  6. English(24.37 KB-PDF)Downloaden
   MISSION STATEMENT
  7. español(123.32 KB-PDF)Downloaden
   DECLARACIÓN DE MISIÓN
  8. eesti(121.11 KB-PDF)Downloaden
   EESMÄRKIDE JA ÜLESANNETE KIRJELDUS
  9. suomi(121.33 KB-PDF)Downloaden
   TEHTÄVÄNKUVAUS
  10. français(121.1 KB-PDF)Downloaden
   DÉCLARATION DE MISSION
  11. Gaeilge(119.03 KB-PDF)Downloaden
   RÁITEAS MISIN
  12. hrvatski(121.06 KB-PDF)Downloaden
   IZJAVA O MISIJI
  13. magyar(124.92 KB-PDF)Downloaden
   KÜLDETÉSI NYILATKOZAT
  14. italiano(24.07 KB-PDF)Downloaden
   DICHIARAZIONE DI MISSIONE
  15. lietuvių(120.99 KB-PDF)Downloaden
   MISIJOS DEKLARACIJA
  16. latviešu(119.89 KB-PDF)Downloaden
   PAMATUZDEVUMI
  17. Malti(129.67 KB-PDF)Downloaden
   STQARRIJA TAL-MISSJONI
  18. polski(124.41 KB-PDF)Downloaden
   DEKLARACJA MISJI
  19. português(26.96 KB-PDF)Downloaden
   DECLARAÇÃO DE MISSÃO
  20. română(194.48 KB-PDF)Downloaden
   DECLARAȚIE DE MISIUNE
  21. slovenčina(126.41 KB-PDF)Downloaden
   VYHLÁSENIE O POSLANÍ
  22. slovenščina(120.26 KB-PDF)Downloaden
   IZJAVA O POSLANSTVU
  23. svenska(119.04 KB-PDF)Downloaden
   UPPDRAGSBESKRIVNING
  Op zoek naar een taal die niet op de lijst staat?  Waarom dit gebeurt.

Multimedia

Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!

 

Bekijk meer

 • Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
  Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
Delen:
 
Back to top