Belangrijke juridische mededeling  

Voor de informatie op deze site gelden een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid, een verklaring betreffende het auteursrecht en regels inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Het Europees Comité van de Regio's beoogt met deze website het publiek zo goed mogelijk te informeren over zijn werkzaamheden en over het beleid van de Europese Unie in het algemeen. Wij streven ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. Mochten zich onjuistheden voordoen, dan zullen wij ons uiterste best doen om deze te corrigeren.

Het Europees Comité van de Regio's kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de informatie die op deze website wordt verstrekt.

Deze informatie:

 • is uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
 • is niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of actueel;
 • bevat soms verwijzingen naar externe websites waarover het Comité geen controle heeft en waarvoor het geen verantwoordelijkheid draagt;
 • bevat geen professioneel of juridisch advies (voor specifiek advies dient u steeds een deskundige te raadplegen).

Wij kunnen niet waarborgen dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave is van een officieel goedgekeurde tekst. Uitsluitend de wetgeving van de Europese Unie die in het Publicatieblad van de Europese Unie is verschenen, is rechtsgeldig.

Wij streven ernaar om eventuele ongemakken als gevolg van technische fouten zoveel mogelijk te beperken. Soms bevatten de bestanden of formaten waarin de informatie op onze site is opgemaakt echter fouten die mogelijk hinder veroorzaken of anderszins ongewenste gevolgen hebben. Het Europees Comité van de Regio's aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de problemen die ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen.

Met deze afwijzing van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van het Europees Comité van de Regio's te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte voorschriften, noch zijn aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Auteursrecht

© Europese Unie, 1995-2019

Reproductie met bronvermelding is toegestaan, tenzij anders vermeld.

Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie (geluid, beelden, software enz.) voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk aangegeven worden.

Beleid inzake het gebruik van sociale media

Wij zijn actief op sociale media!
Het Europees Comité van de Regio's verschaft een platform dat met name is gericht op de regio's en steden in de EU. Het is actief op sociale media, waaronder Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube. Wij staan open voor alle politieke standpunten, opvattingen en ideeën en moedigen u aan om deel te nemen aan onze onlinediscussies. U kunt onze inhoud ook gerust becommentariëren en delen.

Beginselen
Wij verzoeken u om het fundamentele beginsel van goed gedrag in acht te nemen. Wij accepteren geen kwetsende opmerkingen of beledigend en ongepast taalgebruik. Respecteer alstublieft uw medegebruikers en de fundamentele waarden die wij allemaal delen. Wij zeggen volmondig nee tegen racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie op grond van geloof, etnische afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Wij accepteren geen haatzaaiende uitlatingen en oproepen tot geweld. Onze regels verbieden ook lasterlijke of onwettige uitspraken evenals opmerkingen die een inbreuk op het auteursrecht vormen. Wij zullen dergelijke uitingen verwijderen en wij kunnen gebruikers de toegang tot onze socialemediakanalen ontzeggen die herhaaldelijk kwetsende opmerkingen maken of die zich uitgeven voor publieke figuren dan wel gebruikmaken van nepprofielen. Wij behouden ons het recht voor om ongevraagde reclame en bijdragen die buitensporig repetitief, zeer lang of storend voor anderen zijn, te beschouwen als spam en te verwijderen. Wij moedigen u aan om opmerkingen te plaatsen die bij het onderwerp passen en die bijdragen aan de lopende discussies.

Beheer
Onze socialemediakanalen vallen onder de verantwoordelijkheid van de eenheid Sociale en Digitale Media en Publicaties van het Europees Comité van de Regio's; collega's uit andere diensten leveren inhoudelijke bijdragen. Het feit dat wij andere profielen volgen, betekent niet dat wij die profielen of de door hen gedeelde inhoud onderschrijven. Wij gebruiken een aantal bestaande of nieuwe hashtags (#) om deel te kunnen nemen aan groepsdiscussies en relevante debatten. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor via deze hashtags gedeelde inhoud die niet door ons is gecreëerd.
Als wij op onjuistheden worden gewezen, zullen wij trachten deze te verbeteren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of activiteiten van derden of externe sites.
Wij streven ernaar om zo snel mogelijk te reageren op zoveel mogelijk vragen. Hebben wij die van u over het hoofd gezien? Laat het ons dan weten via onderstaand e-mailadres.

Foto's
Alle foto's die op onze kanalen worden gepubliceerd, vallen onder het auteursrecht van de Europese Unie, tenzij anders vermeld. Foto's met ©Europese Unie kunnen vrij worden gebruikt mits de bron wordt vermeld. Ze mogen niet voor commerciële doeleinden of op een beledigende manier worden gebruikt. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat alle inhoud op onze kanalen in overeenstemming is met de algemene verordening gegevensbescherming van de EU. Als u echter meent dat uw recht op privacy of uw intellectuele-eigendomsrechten zijn geschonden, neem dan via e-mail contact met ons op.

Persoonsgegevens
Voor statistische doeleinden verzamelen wij geaggregeerde gegevens over de gebruikers op onze socialemediakanalen. Wij maken gebruik van Talkwalker om geaggregeerde gegevens te verzamelen en te visualiseren met het oog op statistisch onderzoek. In geen geval verwerken wij de persoonsgegevens van onze volgers. Het verzamelen van gegevens valt onder de gebruikersvoorwaarden en licentieovereenkomsten van elk van de socialemediaplatforms.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met:
socialmedia@cor.europa.eu
Voor het laatst bijgewerkt in juni 2019.

Bescherming van persoonsgegevens

De Europese Unie staat garant voor de bescherming van de persoonsgegevens van gebruikers. Het beleid betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door EU-instellingen is gebaseerd op Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG.

Dit algemene beleid geldt voor alle institutionele websites van de Europese Unie (europa.eu-domein).

In principe kunt u de meeste van deze websites bezoeken zonder dat er persoonsgegevens hoeven te worden verstrekt. Als u echter gebruik wilt maken van bepaalde elektronische diensten, dan is het mogelijk dat u naar uw persoonlijke gegevens wordt gevraagd.

Op websites waar om zulke gegevens wordt gevraagd, worden die behandeld conform de in voornoemde Verordening beschreven regels. U kunt dan in de specifieke privacyverklaringen van deze websites informatie over het gebruik van uw gegevens vinden.

In dit verband:

 • bepaalt voor elke specifieke elektronische dienst een voor de verwerking verantwoordelijke het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens en ziet deze erop toe dat de specifieke elektronische dienst strookt met het privacybeleid;
 • ziet binnen elke instelling een functionaris voor gegevensbescherming erop toe dat de bepalingen van de Verordening worden toegepast en adviseert deze de verantwoordelijken voor de verwerking over de wijze waarop zij aan hun verplichtingen moeten voldoen (zie artt. 43 t/m 45 van de Verordening);
 • treedt voor alle instellingen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming op als een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit (zie artt. 52 t/m 60 van de Verordening).

Alle institutionele websites van de Europese Unie (europa.eu-domein) bevatten verwijzingen naar sites van derden. Aangezien wij geen controle hebben over deze sites raden wij u aan kennis te nemen van hun beleid inzake bescherming van persoonsgegevens.

Wat is een elektronische dienst?

Een elektronische dienst op EUROPA is een dienst of instrument op het internet om de communicatie tussen burgers en ondernemingen enerzijds en de Europese instellingen anderzijds te verbeteren.

Drie soorten elektronische diensten worden of zullen worden aangeboden op EUROPA:

 • informatiediensten die burgers, media, ondernemingen, overheidsdiensten en andere besluitvormers vlot en adequaat toegang tot informatie bieden, waardoor de transparantie en het begrip van het beleid en de activiteiten van de EU worden vergroot;
 • interactieve communicatiediensten om beter contact te kunnen onderhouden met burgers, ondernemingen, maatschappelijk middenveld en publieke instanties, waardoor het gemakkelijker wordt raadplegingen over beleid te organiseren en instrumenten voor feedback te gebruiken om bij te dragen tot de beleidsvorming, activiteiten en diensten van de EU;
 • transactiediensten die toegang bieden tot de voornaamste transacties met de EU, zoals aanbestedingen, financiële verrichtingen, aanwervingsprocedures, inschrijving voor evenementen, verwerving of aankoop van documenten enz.

Informatie die deel uitmaakt van een specifieke privacyverklaring

Een specifieke privacyverklaring bevat de volgende informatie over het gebruik van uw gegevens:

 • welke gegevens verzameld worden, voor welk doel en met welke technische middelen de EU persoonlijke informatie verzamelt voor zover dit noodzakelijk is voor het bereiken van een specifiek doel. De informatie zal niet worden hergebruikt voor een onverenigbaar doel;
 • wie toegang krijgt tot uw gegevens. De EU verleent derden alleen toegang tot gegevens indien dit noodzakelijk is voor de aangegeven doeleinden en genoemde (categorieën) ontvangers. De EU maakt uw persoonsgegevens niet openbaar voor doeleinden van direct marketing;
 • hoe u toegang kan krijgen tot uw gegevens, de juistheid ervan kan controleren en indien nodig informatie kunt corrigeren. Als betrokkene heeft u ook het recht om op grond van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens behalve als die worden verzameld om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of als de verzameling ervan noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of als de gegevens worden gebruikt voor een doel waarvoor u ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
 • hoe lang uw gegevens bewaard worden. De EU bewaart gegevens uitsluitend zo lang als nodig is voor het doel van de verzameling ervan of voor verdere verwerking;
 • welke beveiligingsmaatregelen genomen zijn om uw gegevens tegen eventueel misbruik of ongeoorloofde toegang te beschermen;
 • met wie u contact kunt opnemen bij vragen of klachten.

Hoe behandelen wij e-mails die u ons verstuurt?

Veel websites op EUROPA hebben een knop "contact" die uw e-mailprogramma activeert en u dus verzoekt om uw opmerkingen naar een specifieke functionele mailbox te versturen.

Als u naar aanleiding daarvan een e-mail verstuurt, worden uw persoonsgegevens alleen verzameld voor zover dit noodzakelijk is om u een antwoord te kunnen sturen. Indien het managementteam dat de mailbox beheert, niet in staat is uw vraag te beantwoorden, zal het uw e-mail doorsturen naar een andere dienst. U zal per e-mail worden geïnformeerd naar welke dienst uw vraag is doorgestuurd.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw e-mail en de daarmee verband houdende persoonsgegevens, kunt u die altijd in uw e-mail stellen.

Delen: