Belangrijke juridische mededeling  

Door de raadpleging of het gebruik van deze website stemt u onvoorwaardelijk in met onderstaande algemene voorwaarden.

Disclaimer

Het Comité van de Regio's (CvdR) beoogt met deze website het publiek zo goed mogelijk te informeren over zijn werkzaamheden en over het beleid van de Europese Unie in het algemeen. Wij streven ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. Mochten zich onjuistheden voordoen, dan zullen wij ons uiterste best doen om deze te corrigeren.

Het CvdR kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de informatie die op deze website wordt verstrekt.

Deze informatie:

is uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;

is niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of actueel;

bevat soms verwijzingen naar externe websites waarover het CvdR geen controle heeft en waarvoor het geen verantwoordelijkheid draagt;

bevat geen professioneel of juridisch advies (voor specifiek advies dient u steeds een deskundige te raadplegen).

Wij kunnen niet waarborgen dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave is van een officieel goedgekeurde tekst. Uitsluitend officiële teksten die in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn verschenen, zijn rechtsgeldig.

Wij streven ernaar om eventuele ongemakken als gevolg van technische fouten zoveel mogelijk te beperken. Soms bevatten de bestanden of formaten waarin de informatie op onze site is opgemaakt echter fouten die mogelijk hinder veroorzaken of anderszins ongewenste gevolgen hebben. Het CvdR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de problemen die ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen.

Deze disclaimer doet niets af aan de aansprakelijkheid van het CvdR uit hoofde van artikel 340 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Auteursrecht

Deze website bevat tekstfragmenten en multimedia-inhoud, zoals met name teksten, tekeningen, grafische voorstellingen, logo’s, iconen, beelden, audio- en videofragmenten, foto’s, programma’s en de gebruikte technologie die beschermd worden door de nationaal en internationaal van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

Deze tekstfragmenten en multimedia-inhoud zijn exclusieve eigendom van de Europese Unie, vertegenwoordigd door het CvdR, en/of van de auteurs en rechthebbenden. De houders van intellectuele-eigendomsrechten doen afstand van hun recht op vermelding van hun naam of andere informatie bij de artikelen die ze voor deze site hebben aangeleverd.

De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele-eigendomsrechten van de Europese Unie en van derden te respecteren, onverminderd de rechten en uitzonderingen die in eventuele bindende bepalingen zijn vastgelegd.

Hergebruik (reproductie of gebruik) van tekstfragmenten en multimedia-inhoud die eigendom zijn van de Europese Unie (te herkennen aan de vermeldingen "© Europese Unie, [jaartal(len)] – bron: Comité van de Regio's"; of "© Europese Unie, [jaartal(len)] – CvdR") of van derden (© Externe bron, [jaartal(len)]) en waarvoor de Europese Unie de gebruiksrechten heeft, is in beginsel toegestaan voor persoonlijk gebruik en voor verdere verspreiding, al dan niet voor commerciële doeleinden, op voorwaarde dat het volledige item wordt weergegeven en de bron wordt vermeld. Soms kunnen er andere voorwaarden gelden voor het hergebruik van bepaalde gegevens. In dat geval gaat het betreffende fragment vergezeld van een vermelding waarin die voorwaarden uiteengezet worden.

Bij gedeeltelijke reproductie van gegevens of multimedia-inhoud van deze website moet ook de URL-link van het volledige item of de webpagina waarvan het is overgenomen, worden vermeld.

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie over de auteur of de brontekst niet te verwijderen of te wijzigen en de technische maatregelen die zijn genomen om documenten en multimedia-inhoud te beschermen, zoals print- of downloadbeveiligingen en zichtbare en onzichtbare markeringen, niet te omzeilen. Inbreuk op het bovenstaande kan tot civielrechtelijke of strafrechtelijke vervolging leiden.

Vertalingen van teksten of documenten in andere talen dan de talen op de website zijn toegestaan, mits voorzien van een in de desbetreffende taal vertaalde bronvermelding en disclaimer op een duidelijk zichtbare plaats:

"Vertaling van de oorspronkelijke [brontaal]talige versie gepubliceerd door de Europese Unie op website [URL-adres]: "© Europese Unie, [jaartal(len)] – bron: Comité van de Regio's"; of "© Europese Unie, [jaartal(len)] – CvdR"; [naam van de houder van het auteursrecht van de vertaling] is volledig verantwoordelijk voor de vertaling in het [doeltaal]."

In geval van twijfel over de identiteit van de rechthebbenden of over de gebruiksvoorwaarden van een bepaald onderdeel, kan de webmaster om informatie worden verzocht.

Het CvdR heeft zijn uiterste best gedaan om alle auteurs of rechthebbenden van documenten op deze site te achterhalen, maar dat is mogelijk niet altijd gelukt. Indien u een dergelijke rechthebbende bent of indien u weet wie de rechthebbende van een bepaald document is, of indien u een foutieve vermelding ontdekt, verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de webmaster.

Gebruik van logo's van het CvdR

De logo's van het CvdR mogen zonder voorafgaande toestemming van het CvdR niet worden gebruikt.

Bescherming van persoonsgegevens

Het CvdR hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van mensen. Het beleid betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens voor Europese instellingen en organen, is gebaseerd op Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000.

In principe kunt u de website van het CvdR bezoeken zonder dat er persoonsgegevens hoeven te worden verstrekt. Als u echter gebruik wilt maken van bepaalde elektronische diensten, dan is het mogelijk dat u naar uw persoonlijke gegevens wordt gevraagd.

In dit verband:

verzamelt het CvdR alleen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het bereiken van een specifiek doel, dat is bepaald door de verantwoordelijke voor de verwerking van iedere elektronische dienst; de gegevens zullen niet opnieuw worden gebruikt voor een doel dat daarmee niet verenigbaar is;

verleent het CvdR derden alleen toegang tot uw gegevens indien dit noodzakelijk is voor de aangegeven doeleinden en alleen aan de genoemde categorieën ontvangers; maakt het CvdR uw persoonsgegevens niet openbaar voor doeleinden van direct marketing; verplicht het CvdR zich er bovendien toe adequate veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik kunnen maken van deze gegevens;

mogen de gegevens niet langer bewaard blijven dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze verzameld zijn;

kunnen deze gegevens langer bewaard worden voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000.

Iedere betrokkene beschikt over het recht van inzage en rectificatie met betrekking tot zijn gegevens. De betrokkene kan in bepaalde omstandigheden verzoeken de verwerking van zijn gegevens te blokkeren en hij kan vragen ze te vernietigen indien hij van mening is dat ze niet rechtmatig zijn verwerkt. Betrokkene kan ten slotte ook om zwaarwegende redenen bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens.

Er kunnen voor specifieke verwerkingsactiviteiten (bijvoorbeeld videotoezicht, systemen voor het beheer van klantenrelaties (CRM), opnames tijdens vergaderingen en evenementen, enz.) specifieke privacyverklaringen op deze website beschikbaar zijn.

Om uw rechten te doen gelden of om aanvullende informatie te verkrijgen, kunt u zich direct richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt ook de functionaris voor gegevensbescherming raadplegen, die er binnen iedere EU-instelling op toeziet dat de rechten en vrijheden van betrokkenen niet worden geschonden door de gegevensverwerking. U kunt van de functionaris advies krijgen met betrekking tot gegevensverwerkende acties die u aangaan of die door uzelf worden verricht.

Als u van mening bent dat uw rechten worden geschonden ten gevolge van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming .

De site van het CvdR bevat een aantal links naar andere websites. Aangezien het CvdR geen controle heeft over deze sites, adviseren wij u om hun privacybeleid erop na te slaan.

Verwante informatie
Privacyverklaring_accreditatie
Privacyverklaring: videobewaking
Privacyverklaring: gegevensbank voor het beheer van contacten