Gruppi interreġjonali  

Il-gruppi interreġjonali, li bdew jiġu stabbiliti fi Frar 2007, huma pjattaformi li permezz tagħhom jiġu skambjati fehmiet u jinħolqu ideat ġodda bejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-Istati Membri u lil hinn minnhom.

Il-gruppi jeħtieġ ikunu magħmula minn:

 • Mhux inqas minn 10 membri tal-KtR;
 • Jinkludu mhux inqas minn erba' delegazzjonijiet nazzjonali, jew
 • Grupp ta' reġjuni li jirrappreżenta kooperazzjoni transfruntiera.

Il-gruppi interreġjonali tal-mandat attwali tal-KtR huma: 

Taqsimiet

​​​Ir-Reġjuni tal-Baħar Baltiku

Maħluq fi Frar 2008

Missjonijiet:

  • Li, sal-2030, ir-reġjuni tal-Baħar Baltiku jsiru l-makroreġjun fuq quddiem nett fl-innovazzjoni u ffokat fuq in-nies;
  • Li l-makroreġjun tal-Baħar Baltiku ikun ir-reġjun fl-avangwardja l-iżjed sostenibbli fl-Ewropa;
  • Li l-Baħar Baltiku jkun l-ewwel baħar ħieles minn kull plastik fid-dinja.

President: Sari Rautio (FI/PPE)

Dan il-grupp interreġjonali huwa konness ma' Strateġija Makronazzjonali. Din tipprovdi qafas approvat mill-Kunsill Ewropew biex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali f'żona ġeografika speċifika (anke fil-makroreġjuni).


Kuntatt:

Segretarjat tal-Intergrupp

Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1
1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi

​Anu Wikman-Immonen
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Toinen Linja 14
00530 Helsinki
Suomi/Finland

Tel.: +358 50 5252 874
anu.wikman-immonen@kuntaliitto.fi

Brexit

Missjonijiet:

 • Li jikkontribwixxi għad-dibattitu tal-Kumitat sabiex tinkiseb stampa komprensiva tal-impatt tal-Brexit għall-awtoritajiet lokali u reġjonali;
 • Li jaqsam ideat dwar soluzzjonijiet li għandhom jinstabu biex jiġu appoġġjati l-awtoritajiet lokali u reġjonali l-aktar milquta;
 • Li jiġu identifikati proġetti kondiviżi li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jistgħu jiżviluppaw wara l-Brexit;
 • Li n-negozjaturi legali tal-UE jiġu pprovduti b'kontribut territorjali u jaġixxu bħala faċilitatur għall-awtoritajiet lokali u reġjonali sabiex jesprimu l-fehmiet tagħhom lill-istituzzjonijiet tal-UE.

President: Is-Sur François DECOSTER (FR/Renew Europe)

Kuntatt:

Segretarjat tal-Intergrupp

Hauts-de-France Region
Mission to the EU
Is-Sur Romain NIVELLE
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle @hautsdefrance.fr


Il-Karpazji

Maħluq fi Frar 2016

Missjonijiet:

  •  Li jippromovi l-Opinjoni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni dwar Strateġija makroreġjonali għar-Reġjun tal-Karpazji;
  • Li jippromovi l-bini u l-iżvilupp ta' sħubijiet bejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali, biex tiġi żgurata integrazzjoni aktar profonda tal-komunitajiet tal-Karpazji u biex jiġu identifikati għanijiet u ħidmiet komuni;
  • Li jimmobilizza lill-gvernijiet tal-istati tal-Karpazji biex jieħdu l-inizjattiva biex joħolqu Strateġija Makroreġjonali għar-Reġjun tal-Karpazji billi jagħmlu applikazzjoni formali lill-Kunsill Ewropew;
  • Li jorganizza dibattiti, azzjonijiet u proġetti ma' rappreżentanti tal-awtoritajiet lokali miż-żewġ pajjiżi mhux tal-UE li jikkondividu l-firxa tal-Karpazji (is-Serbja u l-Ukrajna), bil-għan li jiġu inklużi fi "strateġija makroreġjonali għaż-żona tal-Karpazji" futura, peress li l-kooperazzjoni tagħhom hija marbuta mill-qrib mal-għanijiet tal-Unjoni Ewropea b'rabta mal-iżvilupp u s-sigurtà;
  • Li jappoġġja d-djalogu mal-partijiet interessati tal-Istrateġija tad-Danubju sabiex tiġi żviluppata l-komplementarjetà tal-azzjonijiet meħuda fil-qafas tal-Istrateġija tad-Danubju u l-Istrateġija Makroreġjonali għar-Reġjun tal-Karpazji;
  • Li jiżgura mekkaniżmu ta' koordinazzjoni bejn il-membri tal-KtR tar-reġjun tal-Karpazji sabiex jiġi ggarantit approċċ konġunt fi ħdan il-korpi kompetenti tal-KtR għal kwistjonijiet ta' interess komuni marbuta mal-politiki tal-UE;
  • Li jieħu azzjonijiet immirati lejn l-iżgurar tal-adeżjoni tal-UE bħala Parti għall-Konvenzjoni tal-Karpazji;
  • Li jintensifika l-lobbying relatat mar-reġjun tal-Karpazji fil-livell tal-UE sabiex iħeġġeġ l-impenn politiku u jagħmel l-istrateġija makroreġjonali prijorità.

President: Wladyslaw Ortyl (PL/KRE)

Kuntatt:
Segretarjat tal-Intergrupp

Justyna Rog
Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
Avenue de Tervuren 48
1040 Bruxelles
Tel.:  +32479041359
bruksela@podkarpackie.pl 

Koop​erazzjoni Transfruntiera​

Maħluq f'Lulju 2015

Missjonijiet:

  • Li jaqsam fehmiet u esperjenzi: il-grupp ser iservi ta' pjattaforma għall-iskambju ta' fehmiet, esperjenzi u prattiki tajbin għall-promozzjoni ta' kooperazzjoni transfruntiera bejn il-membri tal-KtR li jirrappreżentaw reġjuni tal-fruntiera (evalwazzjoni tal-implimentazzjoni ta' programmi ta' kooperazzjoni transfruntiera, definizzjoni tal-isfidi ewlenin, eċċ.);
  • Li jinfluwenza: fid-dawl tal-ġabra ta' għarfien imsemmija hawn fuq, il-grupp ser janalizza l-Opinjonijiet tal-KtR, jidentifika dawk b'rilevanza transfruntiera u jiżgura li jiġu inklużi soluzzjonijiet transfruntiera. Għal dan il-għan, se jaħdem mill-qrib mar-relaturi u jifformula wkoll emendi potenzjali skont il-ħtiġijiet reali tar-reġjuni tal-fruntiera. Se jikkontribwixxi wkoll għad-diskussjoni dwar ir-rwol tal-politika ta' koeżjoni biex jiżgura li l-kooperazzjoni transfruntiera tkun għadha parti integrali u importanti minnha;
  • Li jieħu l-inizjattiva: il-grupp se jidentifika temi transfruntiera li għandhom jiġu indirizzati fil-livell tal-UE. Se jagħmel suġġerimenti għal avvenimenti tal-pjattaforma REKT, l- Assoċjazzjoni ta' Reġjuni mal-Fruntieri Ewropej, l-Open Days u eventwalment il-konferenzi jew is-seminars tiegħu stess;
  • Li jrawwem id-djalogu: il-grupp se jservi bħala pjattaforma ta' komunikazzjoni li se tiffaċilita d-djalogu mal-Kummissjoni (speċjalment id-DĠ REGIO), il-gruppi ta' ħidma fil-Parlament Ewropew, assoċjazzjonijiet Ewropej u partijiet interessati oħra (eż. l-Assoċjazzjoni ta' Reġjuni mal-Fruntieri Ewropeju l-MOT).

President: Pavel Branda (CZ/KRE)

Kuntatt:
Segretarjat tal-Intergrupp

Marek Polach
Delegation of Prague to the EU
Avenue Palmerston 16
1000 Bruxelles
Tel: +32 2 230 15 84
Marek.Polach@praha.eu

Il-Futur tal-Industrija tal-Karozzi

Maħluq fl-2009

Missjonijiet:

  • Li jkun hemm skambju ta' esperjenzi fost it-territorji dwar kwistjonijiet differenti li jikkonċernaw is-settur tal-karozzi u l-futur tal-mobilità (eż. sewqan awtomatizzat, fjuwils tat-trasport sostenibbli, ħiliet, politika industrijali, infrastruttura, żvilupp ta' reġjuni b'industrija awtomotiva jew industrija ta' provvista);
  • Li jagħmel kuntatt u jaqsam fehmiet u l-aħjar prattika mal-istituzzjonijiet Ewropej u partijiet interessati oħrajn;
  • Li jitrawmu kuntatti bejn raggruppamenti awtomotivi u ta' mobilità, reġjuni u bliet.
    

President: Christopher Drexler (AT/PPE)

Viċi-President: Ximo Puig I Ferrer (ES/ES)

Kuntatt:
Segretarjat tal-Intergrupp

Claudia Suppan
Steiermark office in Brussels
Avenue de Tervueren 82
1040 Etterbeek
Tel: +32 (0)2 7320361
automotive@stmk.gv.at
www.europa.steiermark.at/automotive 


Is-Saħħa u l-Benesseri

Maħluq f'Novembru 2010

Missjonijiet:

  • Li jippromovi fehim ta' kif is-setturi kollha jaffettwaw is-saħħa taċ-ċittadini u l-komunitajiet, u li, sussegwentement huwa meħtieġ approċċ ta' governanza f'diversi livell biex jittejbu u jkunu appoġġjati s-saħħa u l-benesseri fl-Ewropa;
  • Li jaqsam ideat u għarfien dwar l-investimenti effettivi li għandhom isiru sabiex ikunu appoġġjati sistemi tas-saħħa reżiljenti u tittejjeb is-saħħa tas-soċjetà. Dan għandu jenfasizza r-rwol tal-gvernijiet lokali u reġjonali, u l-implimentazzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, b'mod partikolari;
  • Li jaqsam esperjenzi dwar l-isfidi attwali fir-rigward tal-implimentazzjoni tar-riformi tas-sistema tas-saħħa fi klima ta' riżorsi limitati u d-domanda dejjem tikber;
  • Li jaġevola diskussjonijiet dwar inizjattivi ta' politika lokali sabiex jinbnew komunitajiet koeżivi u sostenibbli li jippromovu u jippermettu drawwiet sani;
  • Li jagħti attenzjoni mill-qrib lill-gruppi vulnerabbli fis-soċjetà, inklużi dawk b'diżabbiltà, u li jindirizza s-saħħa mentali bl-istess mod bħas-saħħa fiżika, billi tkun integrata perspettiva ta' ekwità rigward is-saħħa fil-ħidma tal-grupp;
  • Li jinforma lill-membri tal-KtR dwar l-aħħar riċerka u prattika innovattiva b'rabta mal-indirizzar tal-mard kroniku maġġuri u multimorbożitajiet f'popolazzjoni li qed tixjieħ.

President: Birgitta Sacrédeus (SE/PPE)

Kuntatt:

Segretarjat tal-Intergrupp

Marco Di Donato
European Regional and Local Health Authorities
Rond-point Robert Schuman, 11
1040 Etterbeek
Bruxelles (Belgium)
secretariat@euregha.net

Reġjuni Insulari

Maħluq f'April 2015, sospiż f'Mejju 2017 u riattivat f'Diċembru 2018

Missjonijiet:

  • Li jabbozza u japprova white paper dwar it-tielet paragrafu tal-Artikolu 174 tal-liġi kkonsolidata dwar il-gżejjer;
  • Li jsaħħaħ id-dimensjoni territorjali billi jiżgura opportunitajiet indaqs ta' żvilupp għall-gżejjer;
  • Li jqiegħed kwistjonijiet ta' insularità u ta' diskontinwità territorjali fil-qalba tal-politika Ewropea tat-trasport;
  • Li jipprovdi lill-Ewropa b'politika ta' investiment li tinkludi miżuri u strumenti speċifiċi għall-gvernijiet tal-gżejjer;
  • Li jemenda r-regoli eżistenti dwar l-għajnuna reġjonali mill-Istat sabiex jiġu armonizzati r-regoli dwar it-territorji insulari Ewropej;
  • Li jipprovdi miżuri li jikkumpensaw il-vulnerabbiltà speċifika tat-territorji insulari għall-effetti tat-tibdil fil-klima;
  • Li jħeġġeġ it-tranżizzjoni tal-gżejjer għal mudell ta' ekonomija ċirkolari;
  • Li jtejjeb il-kompetittività tal-intraprenditorija tal-gżejjer;
  • Li jsaħħaħ l-għodod Ewropej għall-analiżi territorjali billi joħloq kategorija ta' statistika insulari;
  • Li jwaqqaf korpi speċifiċi responsabbli għall-kwistjonijiet tal-gżejjer fil-kuntest Ewropew. 

President: Gaetano Armao (IT/PPE)

Kuntatt:
Segretarjat tal-Intergrupp

Leonardo di Giovanna
Brussels office of the region of Sicily
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
Tel: +32 26392574
leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

Ikkondividi :
 
Back to top