Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-UE jeħtiġilha tappoġġja kull reġjun, belt u raħal biex sal-2050 it-trasport ikun mingħajr emissjonijiet  

L-ispinta tal-UE lejn fjuwils alternattivi b’emissjonijiet baxxi hija essenzjali fit-tellieqa kontra t-tibdil fil-klima iżda t-tranżizzjoni trid tkun ġusta

L-appoġġ mill-mexxejja lokali u reġjonali tal-UE għall-Patt Ekoloġiku Ewropew jinsab f’riskju li jiddgħajjef jekk setturi ewlenin tal-ekonomija lokali jitħallew jibqgħu lura fit-tranżizzjoni lejn futur aktar sostenibbli, wissa l- . Fid-dibattitu tagħhom fil-plenarja dwar il-futur tat-trasport u fl- Opinjoni tagħhom dwar standards aktar b’saħħithom għall-emissjonijiet tas-CO 2 għall-karozzi u l-vannijiet u l-użu tal-infrastruttura tal-fjuwils alternattivi għall-bliet u r-reġjuni fl-UE, il-membri tal-KtR enfasizzaw b’mod partikolari l-ħtieġa għal trattament ugwali bejn iż-żoni urbani u rurali .

Matul id-dibattitu fil-plenarja mal-Kummissarju tal-UE għat-Trasport, Adina Vălean , il-mexxejja lokali u reġjonali enfasizzaw il-ħtieġa li r-reġjuni u l-bliet kollha jiġu appoġġjati fl-introduzzjoni ta’ trasport aktar sostenibbli, element ewlieni jekk l-UE trid tilħaq l-għan tal-impenn li ħadet legalment ta’ newtralità klimatika sal-2050. Id-dibattitu ffoka fuq kif it-trasport jista’ jsir aktar sostenibbli fid-dawl tal-mira tal- Patt Ekoloġiku tal-UE biex jitnaqqsu 90% tal-emissjonijiet tat-trasport sal-2050. Filwaqt li jappoġġjaw bis-sħiħ it-tnaqqis tal-Kummissjoni, ir-reġjuni u l-bliet enfasizzaw il-ħtieġa għal approċċ ġust u ugwali, speċjalment bejn iż-żoni urbani u rurali, peress li l- Kummissjoni Ewropea tipproponi investimenti sinifikanti fl-istazzjonijiet tal-iċċarġjar u tar-riforniment biex titħeġġeġ il-bidla għall-mobbiltà elettrika jew sostenibbli.

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Gvernatur tar-Reġjun tal-Maċedonja Ċentrali fil-Greċja, Apostolos Tzitzikostas qal: “Id-dekarbonizzazzjoni sħiħa tal-mezzi tat-trasport tagħna hija meħtieġa u tista’ tintlaħaq jekk jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ kull reġjun, belt u raħal. Il-livelli kollha ta’ gvern iridu jingħaqdu u jinvestu flimkien taħt il-pjani nazzjonali ta’ rkupru, b’kofinanzjament tal-UE ddedikat li jingħata lill-gvernijiet lokali u reġjonali. Ħafna reġjuni jiddependu mill-industrija tal-karozzi, u għalhekk l-aċċellerazzjoni tat-tranżizzjoni ekoloġika tfisser investiment fit-taħriġ mill-ġdid tal-forzi tax-xogħol lokali. Din it-trasformazzjoni Ewropea lejn mobbiltà ekoloġika għandha titqies bħala opportunità, u mhux piż, għall-gvernijiet, l-industrija u n-nies.”

Adina Vălean, Kummissarju għat-Trasport, qalet: “Sal-2030, nistennew li naraw mill-inqas 30 miljun karozza elettrika fit-toroq tal-UE, meta mqabbla mal-miljun li hemm illum. Iżda l-infrastruttura għandha tlaħħaq mad-domanda. Il-proposta tagħna għal Regolament dwar l-Infrastruttura tal-Fjuwils Alternattivi ssegwi approċċ ibbażat fuq is-suq, filwaqt li tiżgura li jkollna l-istazzjonijiet tal-iċċarġjar u tar-riforniment tal-fjuwil li għandna bżonn kemm biex nissodisfaw din id-domanda kif ukoll biex inħeġġu aktar individwi u negozji biex jagħmlu l-bidla għal vetturi elettriċi – jew taċ-ċelloli tal-fjuwil tal-idroġenu. Il-miri tagħna bbażati fuq id-distanza se jippermettu li s-sewwieqa jivvjaġġaw madwar l-Unjoni mingħajr ansjetà dwar id-distanzi li jistgħu jkopru, filwaqt li l-miri bbażati fuq il-flotta se jiżguraw li jkollna biżżejjed punti tal-iċċarġjar, filwaqt li l-Istati Membri u r-reġjuni jitħallew jagħżlu l-postijiet.”

L-Opinjoni tal-KtR dwar it-tisħiħ tal-istandards għall-emissjonijiet tas-CO 2 għall-karozzi u l-vannijiet u l-użu ta’ infrastruttura tal-fjuwils alternattivi titlob mekkaniżmu Ewropew ta’ kofinanzjament li jippermetti lil kull reġjun jaġġorna l-infrastruttura tiegħu biex joffri fjuwils aktar ekoloġiċi u jistimola d-domanda għal vetturi aktar sostenibbli. Il-KtR enfasizza li, madankollu, huwa meħtieġ approċċ aktar integrat għall-ippjanar, b’mod partikolari biex iż-żoni urbani u rurali jiġu konnessi b’mod aktar effettiv. Id-disponibbiltà ta’ fjuwils alternattivi fl-UE kollha hija wkoll kwistjoni sinifikanti, speċjalment fiż-żoni aktar rurali u remoti li m’għandhomx l-infrastruttura meħtieġa. Fl-2020, 70% tal-punti kollha tal-iċċarġjar tal-karozzi elettriċi kienu jinsabu fi tliet pajjiżi Ewropej biss – in-Netherlands, Franza u l-Ġermanja – u dan, flimkien mal-aċċess relattivament aktar faċli għal vetturi li jniġġsu aktar f’partijiet oħra tal-Ewropa, b’mod partikolari fil-partijiet ċentrali u tal-Lvant tal-UE, qed joħloq inugwaljanzi.

Adrian Teban (RO/PPE), Sindku ta’ Cugir u relatur għal din l-Opinjoni, enfasizza: “Fil-livell Ewropew huwa meħtieġ mekkaniżmu għal tranżizzjoni ġusta għal dawk ir-reġjuni li jiddependu mill-industrija tal-karozzi biex jimmaniġġjaw il-bidla f’dan is-settur, biex jiġi żġurat li s-sistema l-ġdida ta’ mobbiltà sostenibbli bbażata fuq fjuwils alternattivi tkun affordabbli u aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha u tiggarantixxi li l-ebda reġjun ma jitħalla jibqa’ lura.”

Il-membri tal-KtR enfasizzaw il-ħtieġa biex jiġi analizzat l-impatt reġjonali ekonomiku tat-tranżizzjoni lejn vetturi tat-triq b’emissjonijiet żero biex jiġi żgurat li l-UE tipprovdi appoġġ għal tranżizzjoni ġusta f’kull reġjun. Il-KtR bħalissa qed jiżviluppa alleanza ta’ reġjuni biex jiżgura tranżizzjoni ġusta u ugwali, speċjalment f’reġjuni fejn is-settur awtomobilistiku huwa parti kbira mill-ekonomija lokali tagħhom.

Sfond

Sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni ġusta lejn in-newtralità klimatika għall-bliet u r-reġjuni Ewropej kollha, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni stabbilixxa l- Kampanja tal-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali . Din l-inizjattiva għandha l-għan li tpoġġi r-reġjuni u l-bliet fiċ-ċentru tal-Patt Ekoloġiku Ewropew biex tawtonomizza lill-mexxejja lokali u reġjonali biex jieħdu azzjoni dwar it-tibdil fil-klima u jsaħħu l-implimentazzjoni ta’ proġetti sostenibbli ffinanzjati mill-UE fil-komunitajiet lokali fl-Unjoni Ewropea kollha.

Persuna ta’ kuntatt:

Theresa Sostmann

Tel. +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Ikkondividi :