Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Għandna bżonn bidla radikali fil-ġestjoni tal-ilma  

F’din l-intervista, Piotr Całbecki (PL/PPE), President tar-Reġjun ta’ Kujawsko-Pomorskie, iwieġeb ħames mistoqsijiet relatati mal-ġestjoni tal-ilma fil-kuntest tal-COVID-19 u tat-tisħin globali li mhux qed jonqos. Ir-relatur tal-Opinjoni tal-KtR dwar Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u d-Direttiva dwar l-Għargħar jitlob għal bidla fundamentali li tpoġġi ċ-ċirkolarità u s-sostenibbiltà fiċ-ċentru tal-mod tagħna kif nużaw ir-riżorsi naturali, u b’mod partikolari l-ilma. L-abbozz ta’ opinjoni ser issir votazzjoni dwaru fil- laqgħa li jmiss tal-Kummissjoni ENVE fit-8 ta’ Ġunju . L-Opinjoni hija skedata li tiġi adottata fis-sessjoni plenarja tal-1 u t-2 ta’ Lulju flimkien ma’ dibattitu ta’ livell għoli dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew.

Bħala r-relatur dwar id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, tista’ tgħidilna għaliex dan is-suġġett huwa importanti għall-UE u r-reġjuni u l-bliet tagħha? Kif tivvaluta l-implimentazzjoni tagħha wara 20 snin mid-dħul fis-seħħ tagħha u x’tagħlimiet nistgħu nisiltu minnha?

Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma kellha effetti pożittivi ħafna. Mhux biss billi tejbet l-istat ekoloġiku tal-ekosistemi tal-ilma ħelu u dawk kostali fl-Ewropa, iżda wkoll billi żiedet is-sensibilizzazzjoni ambjentali tas-soċjetà tagħna. Madankollu, wara 20 snin ta’ implimentazzjoni, tfaċċaw sfidi ġodda kif ukoll soluzzjonijiet ġodda. Fost l-isfidi ġodda li qed niffaċċjaw hemm is-sintomi li qed jiżdiedu tat-tisħin globali u l-ħtieġa urġenti li jiġi implimentat il-Patt Ekoloġiku Ewropew, u strateġija ġdida biex tingħata spinta lill-ekonomija ċirkolari u lill-bijoekonomija. L-ewwel nett, neħtieġu soluzzjonijiet sistemiċi, li se jittrasformaw it-theddida ta’ nixfiet f’opportunitajiet, u għandna nibdew billi nintegraw id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u d-Direttivi dwar l-Għargħar. Barra minn hekk, jeħtieġ li nxerrdu soluzzjonijiet innovattivi u nisfruttaw l-opportunitajiet maħluqa mill-ekoidroloġija u minn soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura. Dawn huma għodod effettivi, speċjalment għall-mitigazzjoni tal-impatti intermedji, bħat-tniġġis minn sorsi mhux lokalizzati minn żoni agrikoli u urbanizzati, li jiġġeneraw madwar 50 % tas-sustanzi li jniġġsu f’xi żoni fejn jinġabar l-ilma.

Inti l-President tar-Reġjun ta’ Kujawsko-Pomorskie. L-iskarsezza tal-ilma u l-perjodi ta’ nixfa huma wkoll sfida dejjem akbar fil-Polonja. Kemm hu importanti li jiġu involuti l-awtoritajiet reġjonali u lokali fil-ġestjoni tal-ilma?

Ir-Reġjun ta’ Kujawsko-Pomorskie huwa wieħed mill-aktar reġjuni diversifikati fil-Polonja fir-rigward tar-riżorsi tal-ilma. Madankollu, qed inħabbtu wiċċna wkoll ma’ problemi li jeħtieġ li nsolvu b’urġenza. Il-livelli tal-ilma fix-xmara Vistula naqsu b’mod drammatiku minħabba n-nixfiet f’dawn l-aħħar snin. Fin-naħa tan-Nofsinhar tar-reġjun tagħna, l-art agrikola intensiva kienet esposta għall-iskarsezza tal-ilma, li ġġenerat erożjoni tal-ħamrija, tniġġis minn sorsi mhux lokalizzati fil-lagi u x-xmajjar, u tnaqqis fit-tul fis-sostenibbiltà. Madankollu, fil-parti tat-Tramuntana tar-reġjun, il-foresti u l-lagi naturali kbar huma ġenna għall-bijodiversità. Bħala president reġjonali bi grad universitarju fir-restawr tal-lagi, ninsab f’pożizzjoni ideali biex inkun naf li l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma kruċjali għall-ġestjoni tal-ilma. Ninsabu fl-aħjar pożizzjoni biex nidentifikaw l-isfidi speċifiċi li kull territorju u komunità qed jiffaċċjaw, iżda ninsabu f’pożizzjoni aħjar biex niżviluppaw politiki mfassla apposta li jqisu dawk l-istess speċifiċitajiet.

It-tibdil fil-klima u l-pandemija tal-COVID-19 qed ikollhom impatt kbir fuq ir-riżorsi tal-ilma, is-servizzi u t-twassil fl-Ewropa u fid-dinja. X’għandu jsir biex jiġi żgurat li kulħadd ikollu aċċess għal ilma nadif u ta’ kwalità tajba?

Irridu nibdlu l-perċezzjoni tagħna ta’ kif ninteraġixxu man-natura. Irridu nittrasformaw l-approċċ mekkanistiku – li għadu għaddej – li permezz tiegħu nippermettu lilna nfusna li nikkonsmaw riżorsi naturali, bil-għama u mingħajr kontroll, iktar u iktar meta kostantament qed niddepożitaw lura l-iskart u s-sustanzi niġġiesa. Jeħtieġ li nevolvu u nħaddnu approċċ tal-ekosistema li jpoġġi ċ-ċirkolarità fiċ-ċentru tal-mod kif nużaw ir-riżorsi naturali, u b’mod partikolari l-ilma. Is-sostenibbiltà fil-ġestjoni tal-ilma mhijiex possibbli mingħajr teħid ta’ deċiżjonijiet responsabbli u inklużiv li jiżgura li l-ilma nadif ikun aċċessibbli għal kulħadd.

L-Opinjoni tiegħek se tikkontribwixxi wkoll għall-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tniġġis Żero għall-arja, l-ilma u l-ħamrija li l-Kummissjoni Ewropea se tippreżenta s-sena d-dieħla. Xi jkun il-messaġġ ewlieni tiegħek f’dan il-kuntest?

Il-messaġġ prinċipali tiegħi huwa li jeħtieġ li nibdlu r-relazzjoni tagħna man-natura u, konsegwentement, li niżviluppaw politiki li jirrispettaw l-ambjent. Fil-perjodu Antropoċenu li ngħixu fih, perjodu li fih l-attività umana hija l-influwenza dominanti fuq il-klima u l-ambjent, ilkoll kemm aħna għandna nieħdu d-deċiżjonijiet b’mod responsabbli. Se nkomplu niddegradaw in-natura u noħolqu theddida diretta għaċ-ċivilizzazzjoni umana, jew se nitgħallmu niġġestixxu r-riżorsi b’mod sostenibbli? Għandna opportunità kbira biex nimxu lejn ekonomija ċirkolari li tirrispetta l-ambjent, li tikkonsma ilma u riżorsi vitali oħra b’mod sostenibbli. Il-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tniġġis Żero għall-arja, l-ilma u l-ħamrija huwa kruċjali f’din il-bidla.

L-Opinjoni tiegħek tikkonċerna sfidi relatati mal-għargħar, it-tniġġis tal-ilma u l-konsegwenzi ambjentali tal-attività tal-bniedem. Liema strumenti għandhom bżonn l-awtoritajiet lokali u reġjonali sabiex iwieġbu aħjar għal dawn l-isfidi?

L-impatt tal-attività tal-bniedem fuq l-ambjent u r-riżorsi tal-ilma b’mod partikolari għandu effett kumulattiv u qed joħloq ċirku vizzjuż perikoluż. Neħtieġu paradigma ġdida bbażata fuq evidenza xjentifika li tgħin lill-awtoritajiet lokali u reġjonali jagħmlu l-aħjar għażliet ta’ politika. Biex jinkiseb dan, huwa importanti li tiġi stabbilita kooperazzjoni permanenti bejn dawk li jfasslu l-politika fi-livell lokali u reġjonali u x-xjenzjati. Bħala eżempju, aħna kburin li nsemmu l-kooperazzjoni tagħna mal-Professur Maciej Zalewski, id-direttur taċ-Ċentru Reġjonali Ewropew għall-Ekoidroloġija (ERCE – European Regional Centre for Ecohydrology ), l-istitut internazzjonali tal-Akkademja Pollakka tax-Xjenzi ddedikat għall-istudju tal-interazzjonijiet bejn l-ilma u s-sistemi ekoloġiċi.

Bħala t-tieni pass, neħtieġu strumenti addizzjonali biex insaħħu l-edukazzjoni dwar is-sostenibbiltà, is-sensibilizzazzjoni fil-komunitajiet tagħna u l-iżvilupp ta’ għarfien u valuri li jwasslu għal tendenzi ta’ għajxien aktar sostenibbli. Id-dinja diġitali ġġib magħha opportunitajiet enormi biex iċ-ċittadini jkunu direttament involuti f’dan l-isforz. Applikazzjoni mobbli li ġiet żviluppata reċentement mill-proġett AMBER (Adaptive Management of Barriers in European Rivers) hija eżempju tajjeb, peress li tinkludi wkoll programm ta’ “xjenza taċ-ċittadini” li jinvolvi lill-awtoritajiet, lill-NGOs u lill-pubbliku fil-ġbir u t-tixrid tad-data. Illum, il-Patt Ekoloġiku Ewropew joffri opportunitajiet ġodda, peress li jipprovdi viżjoni koerenti bbażata fuq qafas interdixxiplinari sod. Huwa għalhekk li ninsab ottimist dwar il-futur.

Noti:

L-abbozz ta’ opinjoni Kontroll tal-idoneità tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u tad-Direttiva dwar l-Għargħar mir-relatur Piotr Całbecki (PL/PPE) huwa disponibbli bi 23 lingwa tal-UE u se ssir votazzjoni dwaru matul il-laqgħa li jmiss tal-Kummissjoni ENVE fit-8 ta’ Ġunju. Id-dokumenti tal-laqgħa jistgħu jitniżżlu minn hawnhekk.

Terz tal-art tal-UE ibati minn stress tal-ilma. L-iskarsezza tal-ilma hija ta’ tħassib f’ħafna Stati Membri. Filwaqt li t-tibdil fil-klima jirriżulta f’xejriet tat-temp imprevedibbli, wieħed għandu jistenna li jiżdiedu n-nixfiet u n-nuqqasijiet fili jonqsu l-kwantità u l-kwalità tar-riżorsi tal-ilma ħelu. L-istqarrija għall-Istampa tal-KtR tal-11/12/2018 dwar  “Reusing water for agriculture and keeping our urban areas green” (Nużaw l-ilma mill-ġdid għall-agrikoltura u nżommu ż-żoni urbani tagħna ekoloġiċi).

Persuna ta’ kuntatt:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-PARADIGM-SHIFT-IN-WATER-MANAGEMENT-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-PARADIGM-SHIFT-IN-WATER-MANAGEMENT-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-PARADIGM-SHIFT-IN-WATER-MANAGEMENT-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-PARADIGM-SHIFT-IN-WATER-MANAGEMENT-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-PARADIGM-SHIFT-IN-WATER-MANAGEMENT-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023