Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Neħtieġu strateġija ġdida tal-UE għall-gżejjer tal-Mediterran sabiex nibnu reżiljenza akbar għall-kriżijiet tas-saħħa u dawk ambjentali  

F’din l-intervista Francina Armengol (ES/PSE) , President tal-Gżejjer Baleariċi, twieġeb sitt mistoqsijiet dwar l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali fil-gżejjer tal-Mediterran. Francina Armengol tistieden lill-Kummissjoni Ewropea tfassal strateġija ġdida li tallinja aħjar il-politiki u l-mekkaniżmi ta’ finanzjament tal-UE mal-partikolaritajiet tal-gżejjer tal-Mediterran sabiex tinbena reżiljenza akbar għad-diżastri naturali u l-kriżijiet tas-saħħa bħall-pandemija tal-COVID-19. Dawn il-proposti jinġabru fl-Opinjoni tal-KtR “Lejn użu sostenibbli tar-riżorsi naturali fil-kuntest insulari tal-Mediterran” li għandha tiġi adottata matul is- sessjoni plenarja tat-12-14 ta’ Ottubru 2020.

Is-sostenibbiltà hija element ewlieni tal-Opinjoni li qed tħejji għas-sessjoni plenarja li jmiss tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni. Fil-kuntest tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, liema kwistjonijiet huma partikolarment rilevanti għall-gżejjer tal-Mediterran?

Nilqa’ l-inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea biex nimxu lejn in-newtralità klimatika permezz tal-Patt Ekoloġiku u permezz ta’ qafas ta’ tranżizzjoni ġusta li se jagħmel possibbli l-iżvilupp soċjoekonomiku tal-gżejjer tal-Mediterran u konformi mal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli. Il-maġġoranza tal-abitanti tal-gżejjer tal-UE jgħixu fil-gżejjer tal-Mediterran. Ir-rikkezza eċċezzjonali tal-ekosistemi Mediterranji u l-vulnerabbiltà partikolari tagħhom għall-iżvilupp soċjoekonomiku u t-tibdil fil-klima jagħmlu l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali skarsi ta’ dawn il-gżejjer sfida ewlenija. Għandu jiġi nnutat li mis-sena 2000, il-Gżejjer Baleariċi tilfu 22 punt f’termini ta’ konverġenza lejn il-medja Ewropea, imkejla skont il-PDG per capita, minkejja l-fatt li matul l-istess perjodu l-għadd ta’ turisti rdoppja. Għandna ħafna aktar viżitaturi u madankollu m’aħniex aktar prosperużi, li juri b’mod ċar li hemm problema strutturali fil-mudell tagħna. Nistgħu nsolvu din il-problema parzjalment permezz ta’ protezzjoni ambjentali msaħħa u riformi strutturali aktar b’saħħithom sabiex inżidu l-kwalità tas-servizzi tagħna u niddiversifikaw aktar l-attivitajiet ekonomiċi tagħna.

Il-Gżejjer Baleariċi huma minn ta’ quddiem f’termini ta’ sostenibbiltà fil-Mediterran. L-awtoritajiet reġjonali jinsabu f’pożizzjoni aħjar milli huma l-gvernijiet nazzjonali biex jaqdu r-rwol ta’ trendsetters?

Assolutament. Fil-fatt, is-sena l-oħra l-Parlament tal-Gżejjer Baleariċi adotta żewġ liġijiet importanti li jmorru f’dik id-direzzjoni. Minn naħa waħda, ipprojbixxejna firxa wiesgħa ta’ prodotti li jintużaw darba biss permezz ta’ liġi reġjonali ġdida dwar l-iskart u l-ħamrija kkontaminata li se jkollha impatt profond fuq il-prevenzjoni tal-iskart. Fuq front ieħor, il-liġi l-ġdida dwar it-tibdil fil-klima u t-tranżizzjoni tal-enerġija għandha taċċellera b’mod sinifikanti l-użu ta’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli fil-gżejjer tagħna. Għandna l-għan li nrawmu r-rwol tagħna bħala trendsetters f’kooperazzjoni mill-qrib ma’ gżejjer oħrajn fil-Mediterran, sabiex naqsmu l-aħjar prattiki u politiki u nespandu alleanzi bħas-sħubija “Med Insulae”, li ġiet stabbilita f’Sardinja, Korsika, Għawdex u fil-Gżejjer Baleariċi.

It-tifqigħa tal-pandemija tal-COVID-19 bla dubju żvelat punti dgħajfa fis-soċjetà tagħna. X’kien l-impatt tagħha fuq il-Gżejjer Baleariċi s’issa?

Il-kriżi tas-saħħa kkawżata mill-COVID-19 kixfet il-vulnerabbiltà partikolari tat-territorji insulari, li r-riżorsi tagħhom huma skarsi. Il-firxa globali tal-COVID-19 qed taffettwa ħafna wkoll l-ekonomiji Mediterranji, li l-biċċa l-kbira minnhom huma dipendenti ħafna fuq it-turiżmu u servizzi relatati. F’dak is-sens, l-ispeċjalizzazzjoni għolja tagħna fis-settur tat-turiżmu tagħmel l-ekonomija tagħna aktar fraġli u vulnerabbli mill-ekonomiji kontinentali. Barra minn hekk, il-COVID-19 wera l-vulnerabbiltà tas-sistemi agroalimentari tagħna. Għalhekk inħeġġu lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex iressqu proposti u investimenti ġodda biex is-sistemi agroalimentari fil-gżejjer tal-Mediterran isiru aktar reżiljenti u sovrani, sabiex ikun hemm biżżejjed produzzjoni tal-ikel biex ilaħħqu aħjar ma’ sitwazzjonijiet bħal diżastri naturali, kunflitti politiċi u soċjali u kriżijiet tas-saħħa bħall-COVID-19, fejn il-provvisti ma jistgħux jaslu minn barra.

Stajt taqsam l-aħjar prattiki ma’ gżejjer oħrajn tal-Mediterran waqt il-kriżi u fejn tara r-rwol tal-Unjoni Ewropea f’dan il-proċess, speċjalment fil-kuntest ta’ futur aktar f’saħħtu u aktar sostenibbli?

Aħna nqisu li huwa kruċjali li jsir skambju ta’ informazzjoni u tal-aħjar prattiki mal-imsieħba tagħna fil-Mediterran, u qed naħdmu f’dik id-direzzjoni b’mod partikolari fil-ġestjoni tas-setturi tagħna tat-trasport u tas-saħħa, fost oqsma oħrajn. Barra minn hekk, nixtiequ li l-Kummissjoni Ewropea tiżviluppa strateġija għall-gżejjer tal-Mediterran li tqis il-karatteristiċi u l-vulnerabbiltajiet speċifiċi tagħhom u li tiżviluppa sħubija msaħħa bejn dawn ir-reġjuni, l-Istati Membri u l-UE permezz ta’ miżuri speċifiċi u kkoordinati.

Il-gżejjer tal-Mediterran huma hotspot turistiku, u l-COVID-19 biddel l-attenzjoni minn sostenibbiltà ambjentali għal kwistjonijiet ekonomiċi, soċjali u ta’ ġestjoni tas-saħħa relatati mal-mod kif tiffunzjona d-dinja tagħna. Fejn tara l-aħjar bilanċ u x’għandu jkun ir-rwol tal-awtoritajiet reġjonali?

Huwa ċar li l-awtoritajiet reġjonali jeħtieġu l-appoġġ tal-istituzzjonijiet Ewropej u, għal din ir-raġuni, nappellaw lill-Kummissjoni Ewropea biex tadotta pjan strateġiku pluriennali għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u ambjentali sostenibbli tal-gżejjer Ewropej fil-Mediterran.

X’inhuma l-proposti konkreti tiegħek għall-futur tal-gżejjer tal-Mediterran, anke fil-kuntest tal-Patt Ekoloġiku Ewropew?

Aħna nħeġġu lill-Kummissjoni Ewropea tfassal strateġija għall-gżejjer tal-Mediterran f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, ir-Rappreżentanzi Permanenti fi Brussell u l-awtoritajiet lokali u reġjonali. L-istrateġija għandha tapplika kif suppost u b’mod effettiv l- Artikolu 174 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) , li jistipula li għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-gżejjer fir-rigward tar-rwol tal-UE fit-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u fit-tnaqqis tad-disparitajiet. Din l-istrateġija għandha tinkludi aġġustament aħjar tal-politiki differenti tal-UE u l-mekkaniżmi ta’ finanzjament eżistenti tal-UE għaċ-ċirkostanzi attwali tal-gżejjer tal-Mediterran sabiex tgħinhom jiffaċċjaw sitwazzjonijiet mhux mistennija, bħal diżastri naturali u kriżijiet tas-saħħa bħall-pandemija tal-COVID-19. Aħna nemmnu li din l-istrateġija l-ġdida għall-gżejjer tal-Mediterran għandha tinkorpora pjani ta’ azzjoni speċifiċi f’oqsma ewlenin bħas-settur agroalimentari u t-titjib tal-istruttura tal-produzzjoni tagħna, it-titjib tal-ġestjoni sostenibbli tas-sajd u l-ħolqien ta’ żoni protetti tal-baħar ġodda sabiex tiġi protetta l-bijodiversità u tiżdied is-sostenibbiltà tar-riżorsi naturali tal-gżejjer tal-Mediterran.

Mill-gvern tal-Gżejjer Baleariċi, aħna allinjati bis-sħiħ mal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. F’dak is-sens, fl-2018 adottajna digriet għall-konservazzjoni tal-posidonia oceanica, li hija speċi ta’ ħaxix tal-baħar li hija endemika għall-Baħar Mediterran (Digriet 20/2018, tas-27 ta’ Lulju). Id-digriet jipprojbixxi l-ankraġġ fuq il-posidonia oceanica u jipprojbixxi kwalunkwe attività oħra li tista’ tkun ta’ ħsara għaliha. Jirregola wkoll l-użu tal-ħaxix mejjet, biex jimmira aħjar l-azzjonijiet ta’ sostenibbiltà, jiddemarka żoni ta’ dan il-ħaxix skont l-istat ta’ konservazzjoni tagħhom.

Mill-gvern tal-Gżejjer Baleariċi, aħna impenjati li nkomplu naħdmu biex niżviluppaw il-miżuri kollha meħtieġa biex nappoġġjaw il-Patt Ekoloġiku u nikkontribwixxu biex nilħqu n-newtralità klimatika sal-2050.

Kuntatt għall-Istampa: pressecdr@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-NEW-EU-STRATEGY-FOR-MEDITERRANEAN-ISLANDS-TO-BUILD-HIGHER-RESILIENCE-TO-HEALTH-AND-ENVIRONMENTAL-CRISES.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-NEW-EU-STRATEGY-FOR-MEDITERRANEAN-ISLANDS-TO-BUILD-HIGHER-RESILIENCE-TO-HEALTH-AND-ENVIRONMENTAL-CRISES.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-NEW-EU-STRATEGY-FOR-MEDITERRANEAN-ISLANDS-TO-BUILD-HIGHER-RESILIENCE-TO-HEALTH-AND-ENVIRONMENTAL-CRISES.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-NEW-EU-STRATEGY-FOR-MEDITERRANEAN-ISLANDS-TO-BUILD-HIGHER-RESILIENCE-TO-HEALTH-AND-ENVIRONMENTAL-CRISES.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-NEW-EU-STRATEGY-FOR-MEDITERRANEAN-ISLANDS-TO-BUILD-HIGHER-RESILIENCE-TO-HEALTH-AND-ENVIRONMENTAL-CRISES.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023