Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
“Irridu naġixxu issa, flimkien” ‎ Il-mexxejja lokali u reġjonali jistabbilixxu l-viżjoni biex jitwassal il-Patt Ekoloġiku Ewropew  
Il-KtR se jniedi Forum tal-bliet u r-reġjuni, il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri sabiex jimplimentaw il-Patt Ekoloġiku

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) stabbilixxa t-talbiet tiegħu għal Patt Ekoloġiku Ewropew, li huwa jemmen li jrid jinkiseb sabiex tintlaħaq in-newtralità klimatika sal-2050. Mill-enerġija sal-mobilità, l-agrikoltura, il-bijodiversità, id-diġitalizzazzjoni u l-ekonomija ċirkolari, il-Kumitat jargumenta li l-Patt Ekoloġiku jeħtieġ pjan ta’ azzjoni ċar b’għanijiet li jistgħu jitkejlu, azzjonijiet immirati, u finanzjament xieraq, imħejji flimkien mal-awtoritajiet lokali u reġjonali – jekk l-Ewropa trid tirrispondi għall-emerġenza klimatika.

F’dibattitu ma’ Frans Timmermans, il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea għal Patt Ekoloġiku Ewropew, li għadu kemm inħatar, il-KtR talab lill-UE biex iżżomm it-tisħin globali taħt 1,5 °C billi tistabbilixxi pakkett leġislattiv u finanzjarju ambizzjuż li jappoġġja r-reġjuni u l-bliet kollha biex jitwasslu t-tranżizzjonijiet, u b’hekk is-sostenibbiltà titpoġġa fil-qalba tat-tfassil tal-politika. Ir- riżoluzzjoni adottata fi Brussell ftit qabel ma l-Kummissjoni Ewropea tiżvela pjanijiet għall-Patt Ekoloġiku fil-11 ta’ Diċembru, tappella lill-UE biex tistabbilixxi fil-liġi impenn li sal-2050 inkunu newtrali f’termini ta’ emissjonijiet tal-karbonju, taġġorna l-għanijiet tagħha dwar l-enerġija, il-klima u l-ambjent u toffri biżżejjed fondi biex tappoġġja r-reġjuni u l-bliet.

Karl-Heinz Lambertz , President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, qal: "M’għadux iż-żmien li nagħlqu għajnejna għall-emerġenza klimatika. Il-Patt Ekoloġiku Ewropew huwa l-aħħar opportunità biex l-Ewropa tkun kredibbli, tikkonferma l-obbligi internazzjonali tagħha u toffri perkors ċar lejn in-newtralità f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju sal-2050. L-UE għandha taċċerta li l-politiki u l-investimenti kollha tagħha jkunu ekoloġiċi, filwaqt li tiżgura tranżizzjoni ġusta li tappoġġja kull reġjun u belt. Il-gvernijiet lokali u reġjonali għandhom ikunu msieħba u parteċipanti sħaħ, appoġġjati b’investiment reali. Il-proposti attwali tal-baġit tal-UE, inkluż tnaqqis għall-politika ta’ koeżjoni, se jdgħajfu l-isforzi tal-bliet u r-reġjuni biex jaċċelleraw l-azzjoni dwar il-klima. Iż-żmien qed jagħfas, ma nistgħux neżitaw u rridu naġixxu flimkien. Jekk it-tranżizzjoni ekoloġika ma tibdiex fil-bliet u r-reġjuni tagħna, mhux ħa sseħħ.”

Frans Timmermans , il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea, wissa dwar in-nuqqas ta’ azzjoni u qal: “Il-livelli kollha tal-gvern se jkollhom jaqdu r-rwol tagħhom jekk irridu nirnexxu fit-tiswir tal-futur kollettiv tagħna: din mhijiex ħaġa li l-gvernijiet nazzjonali jistgħu jagħmlu waħedhom. Il-bliet u r-reġjuni għandhom rwol kbir x’jaqdu fit-trasformazzjoni fundamentali li l-Patt Ekoloġiku għandu jwassal fis-soċjetà tagħna. Minn trasport bla emissjonijiet għall-protezzjoni tal-bijodiversità, mill-effiċjenza enerġetika fil-bini għall-ekoloġizzazzjoni tal-bliet tagħna u r-riforestazzjoni, neħtieġu kull wieħed u waħda minnkom. Mhux se nilħqu l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku mingħajr l-awtoritajiet lokali u reġjonali.”

Il-politiċi żgħażagħ eletti jaqsmu t-talbiet tagħhom

Matul id-dibattitu plenarju, grupp ta’ politiċi żgħażagħ eletti ppreżentaw it-talbiet tagħhom għall-Ewropa lill-Viċi President Eżekuttiv Timmermans u lill-President Lambertz. Rappreżentant tal-programm 'Young Elected Politician (YEPs) United 4 Climate’ , Mar t ina Grech , kunsilliera lokali ta’ Ħal Qormi, Malta, qalet, “ Aħna, il-mexxejja żgħażagħ, naħdmu ħafna fil-komunitajiet lokali tagħna biex nagħmlu futur sostenibbli u abitabbli għalina u għat-tfal tagħna. Magħqudin, ġejna hawn minn partiti politiċi differenti u mill-pajjiżi Ewropej kollha. Jekk jiena, ta’ 19-il sena, nista’ nieħu azzjoni u jekk nista’ nippreżenta ruħi hawn illum biex insemma leħinna, anke intom tistgħu .“

Il- KtR ser ikun preżenti fil-COP25 f’Madrid din il-ġimgħa biex jiddefendi r-rwol tal-bliet u r-reġjuni biex jaċċelleraw l-azzjoni klimatika.

Segwi d-dibattitu sħiħ . Ritratti tal-plenarja hawnhekk .

Il-Patt Ekoloġiku bi sħubija mal-awtoritajiet lokali u reġjonali: Rakkomandazzjonijiet ewlenin

Inżidu l-miri u l-ambizzjoni tal-UE

Il-limitazzjoni tat-tisħin globali għal 1,5 °C, l-impenn legali lejn newtralità f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju tal-UE sal-2050 u li tiżdied il-mira tat-tnaqqis tal-gassijiet b’effett ta’ serra tal-UE għal mill-inqas 55 %, il-mira tal-effiċjenza fl-enerġija għal 40 % u l-enerġija rinnovabbli għal 40 %, sal-2030.

Il-miri tal-iskart tal-2030 : ir-riċiklaġġ tal-iskart muniċipali għal 70 %, it-tnaqqis tal-iskart tal-ikel b’50 % u massimu ta’ 5 % rimi f’terraferma.

Sostenibbiltà integrata fil-“mainstream”, ħidma mal-gvernijiet lokali u reġjonali

Pjan ċar: Aġenda għal Patt Ekoloġiku b’objettivi li jistgħu jitkejlu u azzjonijiet u finanzjament immirati, imħejjija flimkien mal-bliet u r-reġjuni fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-SDGs tan-NU. Il-progress għandu jiġi mmonitorjat permezz tal-proċess tal-UE dwar l-Istat tal-Unjoni.

It-tnedija ta’ Djalogi f’Diversi Livelli dwar il-Klima u l-Enerġija: jiġu involuti l-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-Pjanijiet Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-Klima, filwaqt li jiġu żviluppati Kontributi Stabbiliti fil-Livell Lokali u Reġjonali.

Forum dwar il-Patt Ekoloġiku Ġdid: il-KtR se jniedi Forum tal-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jikkooperaw mal-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri sabiex issir eżami tal-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku.

UE sostenibbli: is-sostenibbiltà integrata fil-politiki, il-prijoritajiet makroekonomiċi u l-istrumenti finanzjarji kollha tal-UE, is-Semestru Ewropew u l-baġit tal-UE wara l-2020.

Kummerċ: il-ftehimiet kummerċjali tal-UE vvalutati fl-isfond tal-objettiv li jitnaqqsu l-gassijiet b’effett ta’ serra u s-sostenibbiltà.

Biedja sostenibbli: tissaħħaħ l-għajnuna finanzjarja għal prattiki tajbin għall-klima taħt iż-żewġ pilastri tal-Politika Agrikola Komuni.

Mobilità: miżuri tal-UE biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi, inkluż rieżami tal-arranġamenti tat-taxxa għal ċerti fjuwils.

Tranżizzjoni ambjentali: appell għal 8 Programm ta’ Azzjoni Ambjentali allinjat mal-Patt Ekoloġiku;

l-UE teħtieġ politiki aktar ambizzjużi dwar il-kwalità tal-arja u tal-ilma, is-sustanzi kimiċi u l-pestiċidi perikolużi sabiex jintlaħaq livell ta’ tniġġis żero fl-UE.

Finanzjament tal-Patt Ekoloġiku

Riżorsi ġodda: appoġġ għal taxxa fuq il-karbonju fil-fruntieri, tiġi estiża l-Iskema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet u taxxa fuq il-fjuwil tal-avjazzjoni.

Fond għal Tranżizzjoni Ġusta: riżorsi ġodda barra mill-fondi tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE.

Baġit Ekoloġiku tal-UE wara l-2020: mill-inqas 30 % tal-baġit tal-UE wara l-2020 allokat għall-azzjoni dwar il-klima u l-bijodiversità, l-eliminazzjoni gradwali tas-sussidji għall-fjuwils fossili; il-fondi għall-politika ta’ koeżjoni jibqgħu l-istess.

Fondi ta’ kontinġenza: appoġġ finanzjarju għall-Patt Ekoloġiku jekk ma jsirx qbil dwar il-Baġit tal-UE sal-2020.

L-għajnuna mill-Istat : tiżdied l-għajnuna mill-istat permissibbli u Direttiva dwar it-Tassazzjoni tal-Enerġija sabiex jiġu promossi fjuwils b’emissjonijiet baxxi.

Għandhom jiġu aboliti s-sussidji, l-għajnuna u l-programmi ta’ appoġġ tal-UE li jagħmlu ħsara lill-ambjent.

Finanzjament tar-rinnovazzjoni tad-djar: jitlob li jkun hemm Pjan ta’ Azzjoni tal-UE għal akkomodazzjoni affordjabbli biex jiġi miġġieled il-faqar enerġetiku, flimkien ma’ pjan ta’ finanzjament ambizzjuż għar-rinnovazzjoni tad-djar.

Komunikazzjoni maċ-ċittadini

Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa: il-Kummissjoni Ewropea għandha torganizza djalogi taċ-ċittadini mal-KtR, b’enfasi fuq il-Patt Ekoloġiku u t-tibdil fil-klima.

Kuntatt: PresseCdr@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023