Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet tagħna wara l-COVID-19: il-Karta ta’ Leipzig tibqa’ rilevanti daqs qabel  

F’din l-intervista, Juan Espadas (ES/PSE) , Sindku ta’ Sevilja u President tal- Kummissjoni ENVE tal-KtR u l- Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali iwieġeb erba’ mistoqsijiet dwar il- Karta ta’ Leipzig il-Ġdida , sensiela ta’ prinċipji biex il-bliet Ewropej jiġu xprunati lejn aktar sostenibbiltà, reżiljenza akbar u inklużività usa’. L- Opinjoni tal-KtR dwar it-tiġdid tal-Karta ta’ Leipzig ġiet adottata matul is-sessjoni plenarja ta’ Ottubru 2020. Illum, il-Karta ta’ Leipzig il-Ġdida tibqa’ ta’ rilevanza kbira, b’mod partikolari għat-trawwim tas-sostenibbiltà urbana wara l-pandemija tal-COVID-19.

Il-pandemija tal-COVID-19 enfasizzat il-ħtieġa li tiġi żviluppata mobbiltà mhux motorizzata jew organizzazzjoni ġdida tax-xogħol fil-bliet. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma konsistenti wkoll mal-objettivi tal-Ftehim ta’ Pariġi u l-implimentazzjoni tal- Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti . Taħseb li l-opinjoni tiegħek dwar it-tiġdid tal-Karta ta’ Leipzig dwar Bliet Ewropej Sostenibbli tinsab fuq quddiem nett biex tipproponi strateġiji ta’ żvilupp ġodda għall-bliet fl-era ta’ wara l-COVID-19 u taħt il-pjan ta’ rkupru?

Kemm il-Gvern Ġermaniż, li kellu l-presidenza tal-Kunsill tal-UE matul it-tieni nofs tal-2020, kif ukoll il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, ilhom jaħdmu fuq il- Karta ta’ Leipzig il-Ġdida minn ħafna qabel il-kriżi tal-COVID-19. Bħala politiċi eletti, irridu niżguraw li nibdlu din il-kriżi terribbli f’opportunità biex intejbu l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini kollha tagħna. F’dawn l-aħħar snin, tejjibna b’mod sostanzjali l-istrateġiji kollettivi tagħna biex niġġieldu t-tibdil fil-klima permezz ta’ ftehimiet internazzjonali kruċjali – Diċembru 2020 immarka l-5 anniversarju tal-Ftehim ta’ Pariġi dwar il-klima. Il-Karta ta’ Leipzig il-Ġdida taġġorna l-ħtiġijiet tal-entitajiet urbani fil-paradigma globali l-ġdida. Il-bliet huma l-mutur tal-bidla biex tinkiseb dinja aktar sostenibbli u b’saħħitha. Issa li qbilna dwar il-baġit fit-tul il-ġdid tal-UE u l-Pjan ta’ Rkupru tal-COVID-19, il-Karta ta’ Leipzig turi kemm għadha rilevanti biex tmexxi l-bliet tagħna lejn era ġdida ta’ sostenibbiltà, reżiljenza u inklużività.

L- Opinjoni tiegħek tinsisti fuq is-sħubija meħtieġa mal-bliet Ewropej jekk l-UE trid tilħaq l-objettivi tagħha minquxa fil-Patt Ekoloġiku Ewropew. Taħseb li l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma involuti biżżejjed fl-implimentazzjoni tal-pjan ta’ rkupru Next Generation EU? Il-fondi allokati lir-reġjuni u 'l-bliet biex jiżviluppaw bliet sostenibbli – f’reġjuni sostenibbli – se jkunu biżżejjed biex jimplimentaw it-tranżizzjoni ekoloġika u dik diġitali fl-Ewropa mingħajr ma ħadd jitħalla lura?

L-ewwel, irridu nirrikonoxxu li kull Stat Membru tal-UE għandu l-arkitettura amministrattiva tiegħu stess. Konsegwentement, huwa kompitu pjuttost kumpless li jiġi analizzat l-involviment preċiż tal-gvernijiet lokali u reġjonali fi kwalunkwe qasam ta’ politika tal-UE. Mingħajr ebda dubju, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni huwa l-forum li jwassal l-involviment tal-bliet u r-reġjuni fit-tfassil tal-politika tal-UE, u b’mod partikolari fin- Next Generation EU , il-pjan ta’ rkupru biex jingħeleb l-impatt soċjali u ekonomiku drammatiku tal-COVID-19. M’għandniex ninsew li l-bliet huma l-entitajiet l-eqreb taċ-ċittadini u dawk li se jkollhom jimplimentaw il-biċċa l-kbira tal-miżuri ta’ rkupru. Għalhekk, l-awtoritajiet lokali – u reġjonali – għandhom ikunu fil-qalba tat-tfassil tal-pjani ta’ rkupru u tal-investimenti prijoritarji. Fil-bidu tal-2020, il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen, stabbilixxiet il-prijoritajiet tagħha, u poġġiet fuq quddiem il- Patt Ekoloġiku Ewropew , l-istrateġija l-ġdida tal-UE dwar it-tkabbir biex tintlaħaq in-newtralità klimatika sal-2050. Il-politiki kollha tal-UE jeħtieġ li jkunu konformi mal-prinċipji u l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. Ma nistgħux inħarsu lura. Il-futur se jkun ekoloġiku jew sempliċiment ma jkunx futur. Il-bliet huma kruċjali biex jintlaħaq dak l-għan.

Il-COVID-19 enfasizza wkoll l-interdipendenzi bejn iż-żoni urbani u rurali, b’mod partikolari fir-rigward tal-organizzazzjoni tas-sistemi tal-ikel fl-Ewropa. X’tipproponi, fl-Opinjoni tiegħek tal-KtR, biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn dawn l-oqsma, bil-għan li jintlaħqu aħjar l-objettivi minquxa fil-politika ta’ koeżjoni, il-Patt Ekoloġiku jew l-istrateġija “Mill-Għalqa sal-Platt”?

Irridu nsaħħu l-kooperazzjoni bejn iż-żoni urbani u rurali jekk irridu nibnu bliet aktar sostenibbli. Il-kooperazzjoni f'dak il-jirrigwarda l-produzzjoni u l-konsum tal-ikel hija fattur ewlieni. Il-promozzjoni tal-konsum ta’ prodotti tal-ikel, li jiġu prodotti qrib iż-żoni urbani, mhux biss se tgħin is-sostenibbiltà tas-sistemi tal-ikel tagħna iżda se ttejjeb ukoll saħħitna. Nemmen li għandna nenfasizzaw ukoll l-importanza taż-żoni metropolitani, peress li ma nistgħux nifhmu l-funzjonament tal-bliet mingħajr ma nikkunsidraw iż-żoni metropolitani ta’ madwarhom, li jridu jaħdmu flimkien biex itejbu l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi fil-bliet.

Il-Kummissjoni Ewropea qed tinsisti fuq l-inizjattiva tagħha sabiex tippromovi “regolamentazzjoni aħjar”. X’tipproponi f’dan il-qasam? Taħseb li jkun meħtieġ li ssir riforma tas-Semestru Ewropew sabiex jitqiesu aħjar ir-reġjuni u l-bliet, l-objettivi tal-politika ta’ koeżjoni u l-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew?

L-ewwel, nixtieq nagħmilha ċara li regolamentazzjoni aħjar ma tfissirx deregolamentazzjoni. Tabilħaqq, l-Ewropa teħtieġ li tkun aktar effiċjenti llum, u l-pandemija tal-coronavirus kienet sinifikanti f’dan ir-rigward. L-uniku mod biex jintlaħaq dan l-għan huwa li jissaħħu l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn il-livelli differenti ta’ gvern, jiġifieri l-livelli Ewropej, nazzjonali iżda wkoll reġjonali u lokali. Dan huwa ċertament l-ewwel pass għal regolamentazzjoni aħjar! Pereżempju, is-Semestru Ewropew, il-proċess Ewropew li jfassal rakkomandazzjonijiet ekonomiċi speċifiċi għall-Istati Membri tal-UE fuq bażi annwali, ma jistax jibqa’ sempliċiment eżerċizzju burokratiku mingħajr kontroll demokratiku u mingħajr ma jiġi ankrat fir-reġjuni Ewropej. Huwa għalhekk li, fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, irridu li r-reġjuni u l-bliet ikunu involuti formalment fit-tfassil ta’ dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Nitolbu wkoll li l-Parlament Ewropew jingħata s-setgħa li juża bis-sħiħ ir-rwol tiegħu f’termini ta’ kontroll demokratiku, li mhuwiex il-każ illum. Barra minn hekk, tematikament, wieħed jista’ jistaqsi għaliex ir-rakkomandazzjonijiet f’termini ta’ investimenti pubbliċi, solidarjetà jew l-għanijiet ta’ żvilupp sostenibbli kienu, sa ftit ilu, nieqsa mill-indikazzjonijiet speċifiċi tas-Semestru Ewropew, speċjalment meta l-kriżi attwali turi kemm dan ikun utli. Irridu nibdlu dak l-approċċ sabiex nadattaw u nirrispondu għall-ħtiġijiet tanġibbli taċ-ċittadini u t-territorji tagħna. Dan huwa l-uniku mod biex jiġi implimentat il-Patt Ekoloġiku Ewropew mingħajr ma ħadd jitħalla lura.

Informazzjoni ġenerali:

Adottata matul il-Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill tal-UE tal-2007, il- Karta ta’ Leipzig dwar il-Bliet Ewropej Sostenibbli għenet biex jiġi stabbilit il-kunċett ta’ żvilupp urban integrat fil-livell tal-UE u kienet influwenti fl-iżvilupp ta’ inizjattivi tal-UE bħall- Aġenda Urbana .

Il-Karta ta’ Leipzig il-Ġdida ġiet adottata fil-laqgħa informali tal-ministri responsabbli għall-iżvilupp urban u territorjali fit-30 ta’ Novembru 2020.

Il-verżjoni mġedda tqis l-impatt tal-pandemiji tas-saħħa fuq il-bliet u ż-żieda potenzjali sussegwenti fid-disparitajiet territorjali. It-test il-ġdid jappoġġja l-prinċipji ta’ approċċ ta’ governanza integrat, ibbażat fuq il-post u f’diversi livelli.

Il-Karta mġedda tirrikonoxxi li ż-żoni rurali tal-madwar joffru benefiċċji importanti għall-bliet. Il-verżjoni l-ġdida tal-Karta ta’ Leipzig tirrikonoxxi espressament l-importanza tal-promozzjoni tal-“koeżjoni diġitali” fl-Ewropa, kemm għaċ-ċittadini tagħha kif ukoll għat-territorji tagħha.

Il-Karta ta’ Leipzig il-Ġdida tirrikonoxxi l-validità tat-tliet pilastri (Regolamentazzjoni Aħjar, Finanzjament Aħjar u Għarfien Aħjar) tal-Aġenda Urbana għall-UE identifikati mill-Patt ta’ Amsterdam

Fit-tieni semestru tal-2020, il-Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill tal-UE segwiet ir-rakkomandazzjoni tal-KtR biex jitressqu konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Karta ta’ Leipzig, l-Aġenda Urbana għall-UE u r-rabta tagħha mal-Aġenda Territorjali għall-UE, li tressqu u ġew adottati mill-Kunsill tal-Ministri tal-UE għall-Ambjent fis-17 ta’ Diċembru 2020.

Kuntatt għall-istampa: pressecdr@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/UNDIMINISHED-RELEVANCE-OF-THE-LEIPZIG-CHARTER-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/UNDIMINISHED-RELEVANCE-OF-THE-LEIPZIG-CHARTER-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/UNDIMINISHED-RELEVANCE-OF-THE-LEIPZIG-CHARTER-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/UNDIMINISHED-RELEVANCE-OF-THE-LEIPZIG-CHARTER-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/UNDIMINISHED-RELEVANCE-OF-THE-LEIPZIG-CHARTER-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023