Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet tagħna wara l-COVID-19: il-Karta ta’ Leipzig tibqa’ rilevanti daqs qabel  

F’din l-intervista, Juan Espadas (ES/PSE) , Sindku ta’ Sevilja u President tal- Kummissjoni ENVE tal-KtR u l- Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali iwieġeb erba’ mistoqsijiet dwar il- Karta ta’ Leipzig il-Ġdida , sensiela ta’ prinċipji biex il-bliet Ewropej jiġu xprunati lejn aktar sostenibbiltà, reżiljenza akbar u inklużività usa’. L- Opinjoni tal-KtR dwar it-tiġdid tal-Karta ta’ Leipzig ġiet adottata matul is-sessjoni plenarja ta’ Ottubru 2020. Illum, il-Karta ta’ Leipzig il-Ġdida tibqa’ ta’ rilevanza kbira, b’mod partikolari għat-trawwim tas-sostenibbiltà urbana wara l-pandemija tal-COVID-19.

Il-pandemija tal-COVID-19 enfasizzat il-ħtieġa li tiġi żviluppata mobbiltà mhux motorizzata jew organizzazzjoni ġdida tax-xogħol fil-bliet. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma konsistenti wkoll mal-objettivi tal-Ftehim ta’ Pariġi u l-implimentazzjoni tal- Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti . Taħseb li l-opinjoni tiegħek dwar it-tiġdid tal-Karta ta’ Leipzig dwar Bliet Ewropej Sostenibbli tinsab fuq quddiem nett biex tipproponi strateġiji ta’ żvilupp ġodda għall-bliet fl-era ta’ wara l-COVID-19 u taħt il-pjan ta’ rkupru?

Kemm il-Gvern Ġermaniż, li kellu l-presidenza tal-Kunsill tal-UE matul it-tieni nofs tal-2020, kif ukoll il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, ilhom jaħdmu fuq il- Karta ta’ Leipzig il-Ġdida minn ħafna qabel il-kriżi tal-COVID-19. Bħala politiċi eletti, irridu niżguraw li nibdlu din il-kriżi terribbli f’opportunità biex intejbu l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini kollha tagħna. F’dawn l-aħħar snin, tejjibna b’mod sostanzjali l-istrateġiji kollettivi tagħna biex niġġieldu t-tibdil fil-klima permezz ta’ ftehimiet internazzjonali kruċjali – Diċembru 2020 immarka l-5 anniversarju tal-Ftehim ta’ Pariġi dwar il-klima. Il-Karta ta’ Leipzig il-Ġdida taġġorna l-ħtiġijiet tal-entitajiet urbani fil-paradigma globali l-ġdida. Il-bliet huma l-mutur tal-bidla biex tinkiseb dinja aktar sostenibbli u b’saħħitha. Issa li qbilna dwar il-baġit fit-tul il-ġdid tal-UE u l-Pjan ta’ Rkupru tal-COVID-19, il-Karta ta’ Leipzig turi kemm għadha rilevanti biex tmexxi l-bliet tagħna lejn era ġdida ta’ sostenibbiltà, reżiljenza u inklużività.

L- Opinjoni tiegħek tinsisti fuq is-sħubija meħtieġa mal-bliet Ewropej jekk l-UE trid tilħaq l-objettivi tagħha minquxa fil-Patt Ekoloġiku Ewropew. Taħseb li l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma involuti biżżejjed fl-implimentazzjoni tal-pjan ta’ rkupru Next Generation EU? Il-fondi allokati lir-reġjuni u 'l-bliet biex jiżviluppaw bliet sostenibbli – f’reġjuni sostenibbli – se jkunu biżżejjed biex jimplimentaw it-tranżizzjoni ekoloġika u dik diġitali fl-Ewropa mingħajr ma ħadd jitħalla lura?

L-ewwel, irridu nirrikonoxxu li kull Stat Membru tal-UE għandu l-arkitettura amministrattiva tiegħu stess. Konsegwentement, huwa kompitu pjuttost kumpless li jiġi analizzat l-involviment preċiż tal-gvernijiet lokali u reġjonali fi kwalunkwe qasam ta’ politika tal-UE. Mingħajr ebda dubju, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni huwa l-forum li jwassal l-involviment tal-bliet u r-reġjuni fit-tfassil tal-politika tal-UE, u b’mod partikolari fin- Next Generation EU , il-pjan ta’ rkupru biex jingħeleb l-impatt soċjali u ekonomiku drammatiku tal-COVID-19. M’għandniex ninsew li l-bliet huma l-entitajiet l-eqreb taċ-ċittadini u dawk li se jkollhom jimplimentaw il-biċċa l-kbira tal-miżuri ta’ rkupru. Għalhekk, l-awtoritajiet lokali – u reġjonali – għandhom ikunu fil-qalba tat-tfassil tal-pjani ta’ rkupru u tal-investimenti prijoritarji. Fil-bidu tal-2020, il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen, stabbilixxiet il-prijoritajiet tagħha, u poġġiet fuq quddiem il- Patt Ekoloġiku Ewropew , l-istrateġija l-ġdida tal-UE dwar it-tkabbir biex tintlaħaq in-newtralità klimatika sal-2050. Il-politiki kollha tal-UE jeħtieġ li jkunu konformi mal-prinċipji u l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. Ma nistgħux inħarsu lura. Il-futur se jkun ekoloġiku jew sempliċiment ma jkunx futur. Il-bliet huma kruċjali biex jintlaħaq dak l-għan.

Il-COVID-19 enfasizza wkoll l-interdipendenzi bejn iż-żoni urbani u rurali, b’mod partikolari fir-rigward tal-organizzazzjoni tas-sistemi tal-ikel fl-Ewropa. X’tipproponi, fl-Opinjoni tiegħek tal-KtR, biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn dawn l-oqsma, bil-għan li jintlaħqu aħjar l-objettivi minquxa fil-politika ta’ koeżjoni, il-Patt Ekoloġiku jew l-istrateġija “Mill-Għalqa sal-Platt”?

Irridu nsaħħu l-kooperazzjoni bejn iż-żoni urbani u rurali jekk irridu nibnu bliet aktar sostenibbli. Il-kooperazzjoni f'dak il-jirrigwarda l-produzzjoni u l-konsum tal-ikel hija fattur ewlieni. Il-promozzjoni tal-konsum ta’ prodotti tal-ikel, li jiġu prodotti qrib iż-żoni urbani, mhux biss se tgħin is-sostenibbiltà tas-sistemi tal-ikel tagħna iżda se ttejjeb ukoll saħħitna. Nemmen li għandna nenfasizzaw ukoll l-importanza taż-żoni metropolitani, peress li ma nistgħux nifhmu l-funzjonament tal-bliet mingħajr ma nikkunsidraw iż-żoni metropolitani ta’ madwarhom, li jridu jaħdmu flimkien biex itejbu l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi fil-bliet.

Il-Kummissjoni Ewropea qed tinsisti fuq l-inizjattiva tagħha sabiex tippromovi “regolamentazzjoni aħjar”. X’tipproponi f’dan il-qasam? Taħseb li jkun meħtieġ li ssir riforma tas-Semestru Ewropew sabiex jitqiesu aħjar ir-reġjuni u l-bliet, l-objettivi tal-politika ta’ koeżjoni u l-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew?

L-ewwel, nixtieq nagħmilha ċara li regolamentazzjoni aħjar ma tfissirx deregolamentazzjoni. Tabilħaqq, l-Ewropa teħtieġ li tkun aktar effiċjenti llum, u l-pandemija tal-coronavirus kienet sinifikanti f’dan ir-rigward. L-uniku mod biex jintlaħaq dan l-għan huwa li jissaħħu l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn il-livelli differenti ta’ gvern, jiġifieri l-livelli Ewropej, nazzjonali iżda wkoll reġjonali u lokali. Dan huwa ċertament l-ewwel pass għal regolamentazzjoni aħjar! Pereżempju, is-Semestru Ewropew, il-proċess Ewropew li jfassal rakkomandazzjonijiet ekonomiċi speċifiċi għall-Istati Membri tal-UE fuq bażi annwali, ma jistax jibqa’ sempliċiment eżerċizzju burokratiku mingħajr kontroll demokratiku u mingħajr ma jiġi ankrat fir-reġjuni Ewropej. Huwa għalhekk li, fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, irridu li r-reġjuni u l-bliet ikunu involuti formalment fit-tfassil ta’ dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Nitolbu wkoll li l-Parlament Ewropew jingħata s-setgħa li juża bis-sħiħ ir-rwol tiegħu f’termini ta’ kontroll demokratiku, li mhuwiex il-każ illum. Barra minn hekk, tematikament, wieħed jista’ jistaqsi għaliex ir-rakkomandazzjonijiet f’termini ta’ investimenti pubbliċi, solidarjetà jew l-għanijiet ta’ żvilupp sostenibbli kienu, sa ftit ilu, nieqsa mill-indikazzjonijiet speċifiċi tas-Semestru Ewropew, speċjalment meta l-kriżi attwali turi kemm dan ikun utli. Irridu nibdlu dak l-approċċ sabiex nadattaw u nirrispondu għall-ħtiġijiet tanġibbli taċ-ċittadini u t-territorji tagħna. Dan huwa l-uniku mod biex jiġi implimentat il-Patt Ekoloġiku Ewropew mingħajr ma ħadd jitħalla lura.

Informazzjoni ġenerali:

Adottata matul il-Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill tal-UE tal-2007, il- Karta ta’ Leipzig dwar il-Bliet Ewropej Sostenibbli għenet biex jiġi stabbilit il-kunċett ta’ żvilupp urban integrat fil-livell tal-UE u kienet influwenti fl-iżvilupp ta’ inizjattivi tal-UE bħall- Aġenda Urbana .

Il-Karta ta’ Leipzig il-Ġdida ġiet adottata fil-laqgħa informali tal-ministri responsabbli għall-iżvilupp urban u territorjali fit-30 ta’ Novembru 2020.

Il-verżjoni mġedda tqis l-impatt tal-pandemiji tas-saħħa fuq il-bliet u ż-żieda potenzjali sussegwenti fid-disparitajiet territorjali. It-test il-ġdid jappoġġja l-prinċipji ta’ approċċ ta’ governanza integrat, ibbażat fuq il-post u f’diversi livelli.

Il-Karta mġedda tirrikonoxxi li ż-żoni rurali tal-madwar joffru benefiċċji importanti għall-bliet. Il-verżjoni l-ġdida tal-Karta ta’ Leipzig tirrikonoxxi espressament l-importanza tal-promozzjoni tal-“koeżjoni diġitali” fl-Ewropa, kemm għaċ-ċittadini tagħha kif ukoll għat-territorji tagħha.

Il-Karta ta’ Leipzig il-Ġdida tirrikonoxxi l-validità tat-tliet pilastri (Regolamentazzjoni Aħjar, Finanzjament Aħjar u Għarfien Aħjar) tal-Aġenda Urbana għall-UE identifikati mill-Patt ta’ Amsterdam

Fit-tieni semestru tal-2020, il-Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill tal-UE segwiet ir-rakkomandazzjoni tal-KtR biex jitressqu konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Karta ta’ Leipzig, l-Aġenda Urbana għall-UE u r-rabta tagħha mal-Aġenda Territorjali għall-UE, li tressqu u ġew adottati mill-Kunsill tal-Ministri tal-UE għall-Ambjent fis-17 ta’ Diċembru 2020.

Kuntatt għall-istampa: pressecdr@cor.europa.eu

Ikkondividi: