Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
It-trasport pubbliku wara l-COVID-19: neħtieġu soluzzjonijiet innovattivi u siguri għall-kriżi attwali u għal kriżijiet potenzjali fil-futur  

Fl-intervista li ġejja, Adam Struzik (PL/PPE) , President tal-Provinċja ta’ Mazowieckie jwieġeb sitt mistoqsijiet dwar kif jista’ jiġi ottimizzat it-trasport pubbliku fil-bliet u r-reġjuni metropolitani.

L-Opinjoni dwar L-isfidi għat-trasport pubbliku fil-bliet u r-reġjuni metropolitani , imfassla minn Adam Struzik (PL/PPE) bħala relatur, mistennija li tiġi adottata fis-sessjoni plenarja tal - KtR ta’ Diċembru 2020.

L-Opinjoni tindika l-isfidi li jirriżultaw miż-żieda fit-traffiku tal-karozzi fil-bliet u ż-żoni metropolitani u tappella għal soluzzjonijiet sostenibbli u intelliġenti fil-qasam tal-mobbiltà.

1. X’inhuma l-isfidi ewlenin għat-trasport pubbliku fir-reġjuni metropolitani?

L-isfida ewlenija hija, fuq kollox, li jkollna soluzzjonijiet tat-trasport li jkunu siguri u moderni, jiġifieri trasport imfassal tajjeb, organizzat, integrat u li jiffunzjona sew.

Soluzzjonijiet tajbin fil-qasam tat-trasport jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għal kwalità ta’ ħajja tajba għar-residenti, jekk dawn is-soluzzjonijiet jiżguraw aċċess faċli għall-prodotti u s-servizzi, u kwalità tajba fir-rigward tal-ambjent. Dan jirreferi kemm għall-aċċessibbiltà f’termini ta’ distanza mill-punti tas-servizz pubbliku kif ukoll għall-affordabbiltà finanzjarja u l-bilanċ ottimali bejn ix-xogħol u l-ħajja privata.

Trasport pubbliku ta’ kwalità għolja għandu rabta inseparabbli mal-kompetittività tiegħu meta mqabbel mat-trasport privat, li jfisser li għandu jinstab bilanċ bejn l-ispejjeż imġarrba mill-utenti u dawk għall-awtoritajiet lokali, kif ukoll permezz tal-aċċess għall-mezzi alternattivi ta’ trasport (eż. mixi, ċikliżmu, eċċ.).

Għalhekk, l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma responsabbli biex jiżguraw li t-trasport pubbliku jkun sikur għall-utenti tiegħu u ma jagħmilx ħsara lill-ambjent.

2. Kif nistgħu ninfluwenzaw l-imġiba tal-utenti u ta’ dawk li jivjaġġaw lejn ix-xogħol u lura sabiex nippromovu l-aktar kunċetti sostenibbli tat-trasport? X’inċentivi jistgħu jipprovdu l-awtoritajiet lokali u reġjonali?

L-ewwel pass huwa li tiġi żgurata l-integrazzjoni tal-modi differenti ta’ trasport filwaqt li fl-istess ħin titqajjem kuxjenza b’mod sistematiku fost ir-residenti. Barra minn hekk, għandu jiġi żgurat, permezz ta’ pjanar ottimali tal-infrastruttura, li t-trasport pubbliku joffri aktar vantaġġi mit-trasport privat.

Jeħtieġ li nagħtu prijorità lil dawk l-għodod elettroniċi sempliċi fir-rigward tal-użu tal-mezzi tat-trasport, iżda jeħtieġ ukoll li nqisu l-aċċess għat-trasport għall-partijiet interessati kollha, inkluż dawk il-gruppi soċjali b’limitazzjonijiet ta’ għarfien diġitali.

Jeħtieġ li mmexxu bl-eżempju u għalhekk huwa importanti ferm li nintroduċu b’mod urġenti soluzzjonijiet innovattivi għall-ġestjoni u l-organizzazzjoni tat-trasport, u ġestjoni tajba tat-territorju, biex b’hekk niffaċilitaw l-integrazzjoni tat-trasport pubbliku u dak privat. Dan tal-aħħar ma jistax jiġi eliminat għalkollox, iżda nistgħu nnaqqsuh kemm jista’ jkun. Dawn is-soluzzjonijiet għandhom jiġu ottimizzati aktar abbażi ta’ analiżi u konklużjonijiet mid-data aġġornata permezz tas-sistemi ta’ monitoraġġ tal-fluss tal-mobbiltà li jikkontribwixxu għall-pjani ta’ mobbiltà urbana sostenibbli.

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tad-dekarbonizzazzjoni, il-bliet u r-reġjuni metropolitani jeħtieġu deċiżjonijiet ta’ politika xierqa u finanzjament adegwat, inkluż minn sorsi esterni bħall-fondi tal-politika ta’ koeżjoni u strumenti finanzjarji oħrajn.

3. Il-pjani ta’ mobbiltà urbana sostenibbli rnexxielhom jegħlbu l-ostakli amministrattivi u ġeografiċi u jfasslu sistema ta’ mobbiltà urbana?

Fil-Polonja, il-pjani ta’ mobbiltà urbana sostenibbli intlaqgħu tajjeb ħafna u b’interess kbir f’għexieren ta’ bliet, u bosta minnhom intgħażlu biex jikkooperaw b’mod dirett ma’ JASPERS.

Nixtieq nenfasizza li l-ippjanar effettiv tal-mobbiltà urbana jeħtieġ li jitfassal skont l-għadd ta’ abitanti, ikun imsejjes fuq l-esperjenzi fil-qasam tal-mobbiltà u jadatta għall-ispeċifiċitajiet taż-żoni u s-sistemi tat-trasport, jiġifieri jqis ir-rabtiet mal-belt kapitali tar-reġjun, jieħu miżuri biex ibiddel b’mod pożittiv ix-xejriet tal-mobbiltà tar-residenti tal-bliet jew taż-żoni metropolitani, u jiżgura konnettività tajba u integrazzjoni ma’ bliet ġirien.

L-awtoritajiet lokali u reġjonali jinsabu impenjati li jagħmlu t-trasport pubbliku effiċjenti u integrat f’termini ta’ spazju, organizzazzjoni u nollijiet. Dan huwa partikolarment importanti f’żoni metropolitani, reġjuni bi bliet kapitali u agglomerazzjonijiet urbani akbar fejn aċċessibbiltà tajba teħtieġ l-interkonnessjoni ta’ bosta modi ta’ trasport urban, suburban u lokali mat-trasport nazzjonali. Nixtieq nenfasizza wkoll l-importanza tal-aċċessibbiltà tal-bliet miż-żoni rurali – pereżempju, fil-Polonja għad hemm nuqqas ta’ konnettività f’xi postijiet.

L-iżvilupp ta’ pjan ta’ mobbiltà urbana sostenibbli jippermetti l-ippjanar tal-aħjar mudell possibbli għal sistema ta’ mobbiltà li tintegra sistema komuni ta’ pprezzar b’sinerġiji ċari bejn ħafna operaturi tat-trasport pubbliku li jaħdmu fl-istess żona metropolitana. Barra minn hekk, mudell bħal dan jiffaċilita l-aċċess għall-waqfiet tat-trasport pubbliku, eż. permezz ta’ network ta’ spazji ta’ parkeġġ tal - Park & Ride fil-periferija tal-belt.

4. L-Unjoni Ewropea kienet ambizzjuża biżżejjed fl-objettivi tal-politika preċedenti tagħha f’dak li jirrigwarda t-trasport? F’liema oqsma tista’ tkun aktar ambizzjuża?

Il-White Paper tal-2011 saret obsoleta u l-Kummissjoni Ewropea diġà qed taħdem fuq strateġija għal mobbiltà sostenibbli u intelliġenti, li ċertament hija pass pożittiv ħafna. F’dan ir-rigward, jeħtieġ li l-UE tipprovdi appoġġ lill-awtoritajiet lokali u reġjonali permezz ta’ sorsi addizzjonali ta’ finanzjament. Il-Fond ta’ Koeżjoni u l-istrumenti finanzjarji tal - UE mhux talli se jappoġġjaw investimenti ġodda fl-infrastruttura tat-trasport, iżda se jikkontribwixxu wkoll għall-modernizzazzjoni tas-sistemi eżistenti tat-trasport billi jespandu l-firxa ta’ alternattivi sostenibbli f’dak li jirrigwarda t-trasport privat.

B’mod ġenerali, jeħtieġ li l-mobbiltà urbana u l-politika tat-trasport pubbliku jiġu inkorporati wkoll f’politika soċjali usa’. Huwa importanti li nagħtu kas ir-residenti lokali li huma affettwati l-aktar mill-ispejjeż eċċessivi tal-użu tat-trasport, kemm f’termini finanzjarji kif ukoll f’termini ta’ esternalitajiet negattivi, minħabba l-istorbju, it-tniġġis tal-arja u tal-ħamrija, u l-esproprjazzjonijiet meħtieġa biex tittejjeb l-infrastruttura.

5. X’tip ta’ appoġġ jeħtieġu l-awtoritajiet lokali u reġjonali mil-livell Ewropew fid-dawl ta’ politika komuni tat-trasport?

M’hemmx dubju li l-istrateġija l-ġdida tat-trasport imsemmija hawn fuq, li tistabbilixxi viżjoni moderna għat-trasport urban u metropolitan, se tappoġġja bil-qawwa u sservi ta’ stimolu għal viżjoni ġdida f’dan il-qasam, fejn it-trasport pubbliku jirrappreżenta sistema ċirkolatorja vitali għall-bliet.

Sabiex jiġi standardizzat il-livell tas-servizzi tat-trasport li jipprovdu, l-ekosistemi urbani u metropolitani tal-UE jeħtieġ li jirċievu appoġġ finanzjarju estern. Hemm ħafna programmi, fondi u strumenti li jistgħu jintużaw għal dan il-għan u dawn għandhom ikunu faċilment aċċessibbli, peress li s-soluzzjonijiet l-aktar sempliċi ħafna drabi jkunu dawk l-aktar effettivi. Dan huwa l-uniku mod biex jinħolqu sistemi integrati tat-trasport pubbliku li jiffunzjonaw tajjeb. Għalhekk huwa essenzjali li r-riżorsi tal-baġit tal-UE jiġu diretti lejn l-awtoritajiet reġjonali responsabbli għal dawn il-kompiti u l-implimentazzjoni tagħhom permezz ta’ programmi operazzjonali għall-perjodu finanzjarju li jmiss (2021-2027).

F’dan ir-rigward, ir-rwol speċjali tal-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta bħala parti mill-pakkett ta’ politika tal-Patt Ekoloġiku Ewropew għandu jiġi enfasizzat. Dan il-fond huwa maħsub biex jappoġġja r-reġjuni li qed jiffaċċjaw sfidi soċjali u ekonomiċi kbar biex jiksbu n-newtralità klimatika, inklużi l-bliet u ż - żoni metropolitani fit-tranżizzjoni tagħhom lejn trasport pubbliku mingħajr emissjonijiet ta’ CO 2 .

6. Il-pandemija tal-coronavirus kellha impatt devastanti fuq l-użu tat-trasport pubbliku. Kif tista’ terġa’ tinkiseb il-fiduċja tal-utenti u jiġi kkumpensat it-telf tad-dħul sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ servizz fil-futur?

Sfortunatament, il-pandemija tal-COVID-19 wasslet għal tendenza ċara, mhux mistennija li jitnaqqsu l-ħtiġijiet tal-mobbiltà ta’ kuljum. Dan huwa dovut, prinċipalment, għall-espansjoni tat-telexogħol, l-introduzzjoni ta’ miżuri mill-Istati Membri individwali li jillimitaw l-attivitajiet taċ-ċittadini fl-ispazji pubbliċi u s-sentiment dejjem jonqos li t-trasport pubbliku huwa sikur. Tweġiba għal dawn ix-xejriet tista’ tkun il-kunċett ta’ “belt ta’ 15-il minuta” (jiġifieri belt fejn in-neċessarju jintlaħaq fi 15-il minuta mid-dar).

Dan kollu jirrikjedi li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jġarrbu spejjeż addizzjonali għall-prevenzjoni tar-riskji għas-saħħa fit-trasport pubbliku, fi sforz biex jillimitaw it-telf ta’ dħul minħabba l-fatt li qed jintuża anqas. Kampanja ta’ informazzjoni effettiva tista’ tgħin biex jiġi limitat l-użu tal-karozzi privati u, b’mod partikolari, l-ivvjaġġar lejn ix-xogħol u lura, li ħafna drabi jsir bil-karozza u mingħajr passiġġieri għajr is-sewwieq.

L-istrateġija l-ġdida integrata għat-trasport pubbliku għandha tinkludi standards fil-livell Ewropew għall-prevenzjoni u d-detezzjoni ta’ theddid speċifiku, inklużi pandemiji, u prattiki biex jiġi żgurat il-moviment sikur tal-persuni f’każ ta’ theddid bħal dan.

Kuntatt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TRANSPORT-PUBLICZNY-PO-COVIDZIE.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TRANSPORT-PUBLICZNY-PO-COVIDZIE.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TRANSPORT-PUBLICZNY-PO-COVIDZIE.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TRANSPORT-PUBLICZNY-PO-COVIDZIE.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/TRANSPORT-PUBLICZNY-PO-COVIDZIE.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022