Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ir-reġjuni jitolbu rwol b’saħħtu fil-governanza tal-UE b’rabta mas-sekwestru tal-karbonju f’art agrikola biex jiġi evitat kwalunkwe riskju għas-sigurtà tal-ikel  

Is-sekwestru tal-karbonju fil-ħamrija u l-materjal veġetali jista’ jkun għodda ewlenija biex jitnaqqsu l-emissjonijiet, iżda r-relatur tal-KtR Loïg Chesnais-Girard iwissi li r-reġjuni jridu jkunu involuti fil-governanza taċ-ċertifikazzjoni tal-UE biex jiġi żgurat li l-proġetti jiġu adattati għall-ħtiġijiet lokali u ma jipperikolawx is-sigurtà tal-ikel fl-Ewropa.

L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom ikunu fil-qalba tal-governanza taċ-ċertifikazzjoni dwar is-sekwestru tal-karbonju f’art agrikola biex jappoġġjaw l-iżvilupp ta’ proġetti adattati għall-ħtiġijiet lokali u f’konformità mal-istrateġiji agrikoli u rurali reġjonali. Dawn huma l-messaġġi ewlenin tal-Opinjoni “Strateġiji reġjonali ta’ adattament sabiex tinkiseb agrikoltura b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju” ta’ Loïg Chesnais-Girard, President tal-Kunsill Reġjonali tal-Bretanja, li ġiet adottata fil-153 sessjoni plenarja tal-KtR, bħala reazzjoni għall-abbozz ta’ regolament tal-KE dwar ċertifikazzjoni tal-UE għall-assorbiment tal-karbonju. Is-sistema l-ġdida ta’ ċertifikazzjoni tal-UE għall-assorbiment tal-karbonju għandha tqis l-azjenda agrikola kollha, l-emissjonijiet kollha ta’ gassijiet b’effett ta’ serra u mhux biss is-CO2, u tintegra dimensjoni soċjali, ambjentali u ekonomika b’saħħitha, inkella hemm riskju li tiġi pperikolata s-sigurtà tal-ikel fl-UE.

Ir-reġjuni huma involuti direttament fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-pjani strateġiċi tal-PAK f’ħafna Stati Membri tal-UE, u jikkontribwixxu biex jinkoraġġixxu prattiki sostenibbli li jnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra fl-agrikoltura. Barra minn hekk, l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ 70% tal-miżuri dwar il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u 90% tal-miżuri dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima. Fid-dawl tal-impenn tagħhom fl-iżjed livell qrib iċ-ċittadini, ir-relatur tal-KtR u l-President tal-Kunsill Reġjonali tal-Bretanja Loïg Chesnais-Girard (PSE/Franza) jitlob fl-Opinjoni tiegħu “Strateġiji reġjonali ta’ adattament sabiex tinkiseb agrikoltura b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju” għall-involviment sħiħ tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fid-diskussjoni dwar l-introduzzjoni ta’ ċertifikazzjoni tal-UE għas-sekwestru tal-karbonju f’art agrikola.

Loïg Chesnais-Girardqal: “Il-prijorità għall-agrikoltura għandha tibqa’ l-alimentazzjoni tal-Ewropej. Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għaċ-ċertifikazzjoni tal-karbonju, b’mod partikolari għas-settur agrikolu, għandha għalhekk tiġi rregolata u ssir koerenti mal-Politika Agrikola Komuni. Għal din ir-raġuni, ir-reġjuni jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex jiżguraw li l-proġetti jiġu raggruppati u li s-sekwestru tal-karbonju f’art agrikola jkun ta’ benefiċċju l-ewwel u qabel kollox għas-settur agroalimentari, u li ma jsirx greenwashing ta’ setturi oħra li ma jagħmlux l-isforzi meħtieġa biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom ta’ gassijiet b’effett ta’ serra.”

Ir-relatur jissuġġerixxi li jiġi adottat approċċ ibbażat fuq prattiki rikonoxxuti biex jiżdied u jinżamm il-kontenut tal-karbonju fil-ħamrija, approċċ li fl-istess ħin jikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-bijodiversità, aktar milli approċċ ibbażat biss fuq ir-riżultati. Barra minn hekk, il-bdiewa għandhom jiġu appoġġjati fit-tnaqqis ġenerali tal-gassijiet b’effett ta’ serra mingħajr ma niffukaw biss fuq il-karbonju.

Dwar is-sistema taċ-ċertifikazzjoni tal-karbonju tal-UE, l-Opinjoni tgħid li din għandha tiġi rregolata mill-bidu nett, inkella dan jista’ jwassal għal finanzjalizzazzjoni u ħtif tal-art. It-tibdil fl-użu tal-art jirriskja wkoll li jkollu impatt fuq il-produzzjoni ġenerali tal-ikel fl-UE. Is-sistema l-ġdida m’għandhiex tippenalizza l-iżgħar bdiewa kif ukoll dawk li diġà integraw il-prattiki ta’ tnaqqis u ħżin tal-gassijiet b’effett ta’ serra fix-xogħol tagħhom. Għandha tkun koerenti, trasparenti u sigura sabiex jiġi żgurat li l-krediti mogħtija f’dan is-settur ikunu affidabbli. Il-qafas ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni jrid ikun affidabbli u aċċessibbli, mingħajr ma jġarrab spejjeż amministrattivi u ta’ kontroll sproporzjonati.

Aktar informazzjoni:

F’Diċembru 2021, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat Komunikazzjoni dwar ċikli tal-karbonju sostenibbli, segwita minn Proposta għal Regolament dwar ċertifikazzjoni tal-Unjoni għall-assorbimenti tal-karbonju fit-30 ta’ Novembru 2022.Fuq inizjattiva tiegħu stess, il-KtR abbozza l-Opinjoni dwar “Strateġiji reġjonali ta’ adattament sabiex tinkiseb agrikoltura b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju”, li tħejjiet mir-relatur Loïg Chesnais-Girard. Il-Parlament Ewropew se jemenda l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea u jivvota dwar ir-rapport tiegħu fil-Plenarja tal-PE ta’ Settembru. Ir-rapporteur fil-Parlament Ewropew hija Lidia Pereira (PPE/il-Portugall).

Persuna ta’ kuntatt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tel.: +32 473 52 41 15

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023