Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ir-reġjuni jitolbu rwol b’saħħtu fil-governanza tal-UE b’rabta mas-sekwestru tal-karbonju f’art agrikola biex jiġi evitat kwalunkwe riskju għas-sigurtà tal-ikel  

Is-sekwestru tal-karbonju fil-ħamrija u l-materjal veġetali jista’ jkun għodda ewlenija biex jitnaqqsu l-emissjonijiet, iżda r-relatur tal-KtR Loïg Chesnais-Girard iwissi li r-reġjuni jridu jkunu involuti fil-governanza taċ-ċertifikazzjoni tal-UE biex jiġi żgurat li l-proġetti jiġu adattati għall-ħtiġijiet lokali u ma jipperikolawx is-sigurtà tal-ikel fl-Ewropa.

L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom ikunu fil-qalba tal-governanza taċ-ċertifikazzjoni dwar is-sekwestru tal-karbonju f’art agrikola biex jappoġġjaw l-iżvilupp ta’ proġetti adattati għall-ħtiġijiet lokali u f’konformità mal-istrateġiji agrikoli u rurali reġjonali. Dawn huma l-messaġġi ewlenin tal-Opinjoni “Strateġiji reġjonali ta’ adattament sabiex tinkiseb agrikoltura b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju” ta’ Loïg Chesnais-Girard, President tal-Kunsill Reġjonali tal-Bretanja, li ġiet adottata fil-153 sessjoni plenarja tal-KtR, bħala reazzjoni għall-abbozz ta’ regolament tal-KE dwar ċertifikazzjoni tal-UE għall-assorbiment tal-karbonju. Is-sistema l-ġdida ta’ ċertifikazzjoni tal-UE għall-assorbiment tal-karbonju għandha tqis l-azjenda agrikola kollha, l-emissjonijiet kollha ta’ gassijiet b’effett ta’ serra u mhux biss is-CO2, u tintegra dimensjoni soċjali, ambjentali u ekonomika b’saħħitha, inkella hemm riskju li tiġi pperikolata s-sigurtà tal-ikel fl-UE.

Ir-reġjuni huma involuti direttament fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-pjani strateġiċi tal-PAK f’ħafna Stati Membri tal-UE, u jikkontribwixxu biex jinkoraġġixxu prattiki sostenibbli li jnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra fl-agrikoltura. Barra minn hekk, l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ 70% tal-miżuri dwar il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u 90% tal-miżuri dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima. Fid-dawl tal-impenn tagħhom fl-iżjed livell qrib iċ-ċittadini, ir-relatur tal-KtR u l-President tal-Kunsill Reġjonali tal-Bretanja Loïg Chesnais-Girard (PSE/Franza) jitlob fl-Opinjoni tiegħu “Strateġiji reġjonali ta’ adattament sabiex tinkiseb agrikoltura b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju” għall-involviment sħiħ tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fid-diskussjoni dwar l-introduzzjoni ta’ ċertifikazzjoni tal-UE għas-sekwestru tal-karbonju f’art agrikola.

Loïg Chesnais-Girardqal: “Il-prijorità għall-agrikoltura għandha tibqa’ l-alimentazzjoni tal-Ewropej. Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għaċ-ċertifikazzjoni tal-karbonju, b’mod partikolari għas-settur agrikolu, għandha għalhekk tiġi rregolata u ssir koerenti mal-Politika Agrikola Komuni. Għal din ir-raġuni, ir-reġjuni jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex jiżguraw li l-proġetti jiġu raggruppati u li s-sekwestru tal-karbonju f’art agrikola jkun ta’ benefiċċju l-ewwel u qabel kollox għas-settur agroalimentari, u li ma jsirx greenwashing ta’ setturi oħra li ma jagħmlux l-isforzi meħtieġa biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom ta’ gassijiet b’effett ta’ serra.”

Ir-relatur jissuġġerixxi li jiġi adottat approċċ ibbażat fuq prattiki rikonoxxuti biex jiżdied u jinżamm il-kontenut tal-karbonju fil-ħamrija, approċċ li fl-istess ħin jikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-bijodiversità, aktar milli approċċ ibbażat biss fuq ir-riżultati. Barra minn hekk, il-bdiewa għandhom jiġu appoġġjati fit-tnaqqis ġenerali tal-gassijiet b’effett ta’ serra mingħajr ma niffukaw biss fuq il-karbonju.

Dwar is-sistema taċ-ċertifikazzjoni tal-karbonju tal-UE, l-Opinjoni tgħid li din għandha tiġi rregolata mill-bidu nett, inkella dan jista’ jwassal għal finanzjalizzazzjoni u ħtif tal-art. It-tibdil fl-użu tal-art jirriskja wkoll li jkollu impatt fuq il-produzzjoni ġenerali tal-ikel fl-UE. Is-sistema l-ġdida m’għandhiex tippenalizza l-iżgħar bdiewa kif ukoll dawk li diġà integraw il-prattiki ta’ tnaqqis u ħżin tal-gassijiet b’effett ta’ serra fix-xogħol tagħhom. Għandha tkun koerenti, trasparenti u sigura sabiex jiġi żgurat li l-krediti mogħtija f’dan is-settur ikunu affidabbli. Il-qafas ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni jrid ikun affidabbli u aċċessibbli, mingħajr ma jġarrab spejjeż amministrattivi u ta’ kontroll sproporzjonati.

Aktar informazzjoni:

F’Diċembru 2021, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat Komunikazzjoni dwar ċikli tal-karbonju sostenibbli, segwita minn Proposta għal Regolament dwar ċertifikazzjoni tal-Unjoni għall-assorbimenti tal-karbonju fit-30 ta’ Novembru 2022.Fuq inizjattiva tiegħu stess, il-KtR abbozza l-Opinjoni dwar “Strateġiji reġjonali ta’ adattament sabiex tinkiseb agrikoltura b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju”, li tħejjiet mir-relatur Loïg Chesnais-Girard. Il-Parlament Ewropew se jemenda l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea u jivvota dwar ir-rapport tiegħu fil-Plenarja tal-PE ta’ Settembru. Ir-rapporteur fil-Parlament Ewropew hija Lidia Pereira (PPE/il-Portugall).

Persuna ta’ kuntatt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tel.: +32 473 52 41 15

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023