Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
It-tisħiħ tal-provvista Ewropea ta’ materja prima kritika huwa kruċjali għall-Patt Ekoloġiku u għar-reżiljenza tal-industriji ewlenin  

Il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Materja Prima Kritika ppreżentat mill-Kummissjoni Ewropea f’Settembru 2020 huwa s-suġġett ta’ Opinjoni li ser tiġi diskussa mill-mexxejja lokali u reġjonali matul il-plenarja tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) fis-18 ta’ Marzu. Ħafna industriji ewlenin Ewropej, speċjalment dawk involuti f’teknoloġiji orjentati lejn il-futur, huma dipendenti ħafna minn materja prima kritika, li l-biċċa l-kbira tagħha hija importata minn pajjiżi mhux tal-UE. L-Opinjoni abbozzata minn Isolde Ries (DE/PSE), l-Ewwel Viċi President tal-Landtag ta’ Saarland, tenfasizza l-ħtieġa li tiġi indirizzata d-dipendenza żejda tal-UE minn pajjiżi mhux Ewropej permezz ta’ promozzjoni favur użu ċirkolari tar-riżorsi, titjib tal-ktajjen tar-riċiklaġġ tal-provvista, u żieda fl-estrazzjoni ta’ materja prima kritika fl-Unjoni Ewropea. L-Opinjoni tenfasizza wkoll li l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom jaqdu rwol fundamentali fis-salvagwardja tal-provvista futura ta’ materja prima kritika.

Il-Kummissjoni Ewropea tiddefinixxi l-materja prima bħala waħda kritika jekk tkun ta’ importanza ekonomika kruċjali u ma tkunx tista’ tinkiseb b’mod affidabbli u sostenibbli fl-Unjoni Ewropea (UE). Fuq livell globali, anqas minn 5 % tal-materja prima kritika tiġi estratta jew prodotta fl-UE, filwaqt li l-industrija tal-UE tirrappreżenta madwar 20 % tal-konsum globali ta’ materja prima kritika. Provvista sigura u affidabbli ta’ materja prima kritika hija essenzjali għall-industriji ewlenin Ewropej, bħall-industrija tal-karozzi, tal-azzar u tas-saħħa, li jimpjegaw miljuni ta’ ċittadini Ewropej. L-UE hija partikolarment dipendenti mill-importazzjonijiet ta’ materja prima kritika li huma komponent ewlieni ta’ teknoloġiji orjentati lejn il-futur, bħal batteriji jew sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, li qed jgħinu biex jixprunaw it-tranżizzjoni ekoloġika fl-Ewropa. Id-domanda għal dawn ir-riżorsi se tkompli tiżdied drastikament fid-deċennji li ġejjin.

Ir-relatur Isolde Ries (DE/PSE) , l-Ewwel Viċi President tal-Landtag ta’ Saarland, qalet li: “ L-ekonomiji moderni bi ktajjen tal-valur twal ma jistgħux jiffunzjonaw mingħajr provvista ta’ materja prima sikura, kompetittiva u li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent. Irridu nipproteġu l-aċċess tal-UE għal materja prima kritika permezz ta’ użu effiċjenti tar-riżorsi, prodotti sostenibbli u innovazzjoni. Provvista ta’ materja prima kritika li tkun sigura u affidabbli, li l-akkwist tagħha jeħtieġ li jkun ukoll aktar ambjentalment u soċjalment responsabbli, mhux biss hija essenzjali għall-industriji Ewropej u l-miljuni ta’ impjiegi li jiddependu minnhom, iżda wkoll biex l-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew tirnexxi.

L-Opinjoni tenfasizza li l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom jaqdu rwol fundamentali fis-salvagwardja tal-provvista futura ta’ materja prima kritika peress li huma direttament responsabbli għall-approvazzjoni u s-superviżjoni ta’ proġetti industrijali li jinvolvu l-użu jew l-estrazzjoni ta’ materja prima kritika ġewwa l-UE. L-Opinjoni titlob ukoll li l-kapaċità ta’ riċiklaġġ fl-UE tissaħħaħ b’mod sostanzjali. Barra minn hekk, l-akkwist ta’ materja prima kritika minn pajjiżi terzi għandu jiġi diversifikat u l-estrazzjoni domestika ta’ materja prima kritika għandha tiġi appoġġjata politikament u finanzjarjament sabiex titnaqqas id-dipendenza tal-UE mill-importazzjonijiet minn pajjiżi mhux tal-UE. Dan il-punt huwa rilevanti b’mod speċjali għar-reġjuni Ewropej tal-minjieri li joperaw bħalissa jew kienu joperaw fil-passat, li għandhom jinvestigaw jekk jeżistux opportunitajiet għall-estrazzjoni tal-materja prima fir-reġjun tagħhom.

Il-KtR jilqa’ t-tnedija tal- Alleanza Ewropea dwar il-Materja Prima li hija miftuħa għall-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha, inklużi r-reġjuni, u li tħabbret mill-Kummissjoni Ewropea flimkien mal-Pjan ta’ Azzjoni tagħha.

Ir-riżultat finali tal-votazzjoni fuq l-Opinjoni se jitħabbar fi tmiem is-sessjoni plenarja fid-19 ta’ Marzu.

Kuntest:

F’Settembru 2020, il-Kummissjoni Ewropea ħabbret Pjan ta’ Azzjoni għall-Materja Prima Kritika . Kull tliet snin, il-Kummissjoni tippubblika lista ta’ materja prima kritika fl-UE. Fl-2020, 30 materja prima ġew ikklassifikati bħala kritiċi, li għadd minnhom qed isiru dejjem aktar importanti fis-settur tal-enerġija, bħal-litju u l-kobalt. Fl-2011, 14-il materja biss kienu definiti bħala kritiċi. Il-lista u aktar informazzjoni dwar il-materja prima jinsabu hawnhekk . Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat ukoll studju ta’ prospettiva dwar materja prima kritika għat-teknoloġiji u s-setturi strateġiċi fl-UE.

Minbarra l-Pjan ta’ Azzjoni, il-Kummissjoni Ewropea ħolqot l- Alleanza Ewropea dwar il-Materja Prima bil-għan li tlaqqa’ flimkien l-industrija, l-Istati Membri, ir-reġjuni u s-soċjetà ċivili sabiex titnaqqas id-dipendenza tal-Ewropa mill-akkwist ta’ materja prima kritika minn pajjiżi terzi.

Aqra l-intervista mar-relatur Isolde Ries hawnhekk .

Persuna ta’ kuntatt:

Tobias Kolonko

Tel. +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Ikkondividi :