Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-koeżjoni soċjali u ekonomika tkun tinsab f’riskju jekk it-territorji remoti jiġu traskurati mill-politiki tal-UE  

Il-gżejjer, iż-żoni rurali, ir-reġjuni transfruntiera u muntanjużi jeħtieġu miżuri mfassla apposta sabiex ikunu jistgħu jibqgħu attraenti, biex jindirizzaw l-inugwaljanzi u b’hekk jikkontrobilanċjaw l-iżvantaġġi ġeografiċi tagħhom, jiddikjara l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) f’Opinjoni mfassla mill-President tal-Assemblea Reġjonali ta’ Korsika.

Ir-reġjuni bi żvantaġġi naturali jew demografiċi permanenti, bħal dawk b’densità ta’ popolazzjoni baxxa ħafna, il-gżejjer, ir-reġjuni transfruntiera u muntanjużi, iż-żoni rurali u r-reġjuni li qed jesperjenzaw tranżizzjoni industrijali, ikopru l-biċċa l-kbira tal-massa tal-art Ewropea. Pereżempju, iż-żoni muntanjużi jirrappreżentaw 29 % tal-erja tas-superfiċje tal-UE, filwaqt li 20,5 miljun persuna (4,6 % tal-popolazzjoni tal-UE) jgħixu fuq gżejjer. Minħabba l-ispeċifiċità tagħhom, kull wieħed minn dawn it-territorji huwa partikolarment fraġli u espost għal disparitajiet soċjali u ekonomiċi li qed jiżdiedu, li l-Unjoni Ewropea għandha tagħti attenzjoni partikolari għalihom, kif iddikjarat fit-Trattati kostituttivi tagħha.

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Vasco Alves Cordeiro, qal li: “It-Tmien Rapport dwar il-Koeżjonijiżvela li d-disparitajiet fl-Ewropa qed jiżdiedu, u qed jaffettwaw territorji li għandhom żvantaġġi naturali jew demografiċi permanenti b’mod partikolari. Il-politika ta’ koeżjoni għandha rwol vitali x’taqdi biex tippromovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Ewropa u biex l-ebda territorju ma jitħalla jibqa’ lura. Il-politiki kollha tal-UE b’dimensjoni territorjali jeħtieġ li jitfasslu b’rispett għall-prinċipju ta’ ‘la tagħmilx ħsara’.”

Ir-relatur tal-Opinjoni adottata fl-1 ta’ Diċembru fis-sessjoni plenarja, Marie-Antoinette Maupertuis (FR/AE), President tal-Assemblea Reġjonali ta’ Korsika, qalet li: “L-Unjoni Ewropea ma tkunx qed tirrispetta it-Trattat kostituttiv tagħha jekk ma tqisx biżżejjed il-limitazzjonijiet ta’ territorji bħall-gżejjer, il-muntanji u ż-żoni rurali. Il-kundizzjoni ġeografika tagħhom timplika spejjeż addizzjonali għal servizzi bħat-trasport, l-enerġija, il-konnettività diġitali, li jeħtieġ li jiġu kkunsidrati sabiex ma jiżdidux id-disparitajiet interreġjonali. Għalhekk, il-Kumitat jappella sabiex il-ħtiġijiet ta’ dawn ir-reġjuni jiġu inklużi fl-iżvilupp tad-diversi politiki tal-UE b’dimensjoni territorjali, lil hinn mill-Politika ta’ Koeżjoni.”

Matul id-dibattitu, Younous Omarjee, President tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali tal-Parlament Ewropew, qal li: “L-Artikolu 174 tat-Trattat tal-UE huwa mmirat lejn il-vera objettiv tal-politika ta’ koeżjoni, bħall-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ solidarjetà mmirat lejn il-kisba tal-ugwaljanza bejn it-territorji Ewropej kollha.Għad fadal ħafna xi jsir, u l-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 174 għandhom ikomplu jiġu promossi u affermati mill-ġdid, kif qed jagħmel il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, sabiex jiġi kkunsidrat mill-ġdid il-futur tal-politika ta’ koeżjoni.

Il-KtR irrimarka li l-isforzi attwali tal-Unjoni Ewropea biex tippromovi l-koeżjoni fil-kontinent – bħall-Aġenda Territorjali 2030 u l-Viżjoni fit-tul għaż-żoni rurali tal-UE – jistgħu ma jkunux biżżejjed. L-Opinjoni tissuġġerrixi li d-distakk rurali-urban li qed jikber, kif ukoll it-tnaqqis taż-żoni industrijali, huma wkoll ta’ tħassib sinifikanti minħabba li qed jikkontribwixxu għall-polarizzazzjoni politika, u li dawn qed iqanqlu s-sentiment tan-nies li d-drittijiet demokratiċi tagħhom qed jiġu miċħuda, u qed jaggravaw in-nuqqas ta’ fiduċja tan-nies fl-istituzzjonijiet nazzjonali u tal-UE.

Il-mexxejja lokali għalhekk jappellaw lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jagħmlu l-valutazzjonijiet tal-impatt territorjali element ewlieni tal-proċess tat-tfassil tal-politika tal-UE, b’mod partikolari għal politiki bħat-trasport, l-enerġija, is-suq uniku u l-kompetizzjoni, kif ukoll għall-implimentazzjoni tal-Pjani Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza adottati biex jitħaffef l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19. Fil-fehma tal-KtR, approċċ bħal dan jindirizza aħjar l-inugwaljanzi u jippromovi l-koeżjoni ekonomika fl-Ewropa, u jirrispetta l-hekk imsejjaħ prinċipju ta’ “la tagħmilx ħsara” propost reċentement mill-Kummissjoni Ewropea.

Il-KtR iħeġġeġ ukoll lill-Istati Membri joħolqu punti uniċi ta’ servizz fil-livell reġjonali jew lokali għall-fondi ta’ koeżjoni tal-UE, sabiex jiffaċilitaw il-fehim ta’ dawn ir-riżorsi u l-aċċess għalihom għal territorji bi żvantaġġi ġeografiċi u demografiċi, li ħafna minnhom ibatu minn nuqqas ta’ forza tax-xogħol kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f’dak privat.

Kuntest:

Il-ġurnata ta’ qabel l-adozzjoni fil-Plenarja tal-KtR, fit-30 ta’ Novembru, ir-relatur Marie-Antoinette Maupertuis ippreżentat l-Opinjoni tagħha lill-membri tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali tal-Parlament Ewropew. Reġistrazzjoni bil-vidjo tal-laqgħa hija disponibbli hawnhekk.

Skont l-Artikolu 174 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, sabiex “tnaqqas id-diverġenzi bejn il-livelli ta’ żvilupp tar-reġjuni varji”, l-UE għandha tagħti “attenzjoni partikolari lil żoni rurali, lil żoni milquta minn transizzjoni industrijali, u lil reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali jew demografiċi gravi u permanenti bħal per eżempju r-reġjuni tat-tramuntana mbiegħda b’densità ta’ popolazzjoni baxxa ħafna, u reġjuni insulari, reġjuni transkonfinali u reġjuni muntanjużi.”

It-8 Rapport dwar il-Koeżjoni ġie ppubblikat fi Frar mill-Kummissjoni Ewropea. Dan juri kemm xejriet pożittivi kif ukoll negattivi fir-reġjuni, il-bliet u ż-żoni rurali tal-UE: ir-reġjuni inqas żviluppati bdew ilaħħqu mad-distakk, iżda ħafna reġjuni fi tranżizzjoni nqabdu f’nassa ta’ żvilupp. Ir-Rapport juri żieda fid-disparitajiet, b’mod partikolari fl-Istati Membri, li jaffettwaw b’mod sproporzjonat it-territorji bi żvantaġġi ġeografiċi strutturali. Il-KtR adotta l-pożizzjoni tiegħu dwar it-Tmien Rapport dwar il-Koeżjoni f’Ottubru.

Flimkien mal-assoċjazzjonijiet Ewropej ewlenin tal-bliet u r-reġjuni, il-KtR huwa msieħeb fundatur tal-#CohesionAlliance, li l-missjoni tiegħu hija li jafferma l-koeżjoni bħala valur fundamentali tal-Unjoni Ewropea u objettiv ewlieni għall-investiment u l-politiki kollha tagħha. Aktar informazzjoni hawnhekk.

Persuni ta’ kuntatt:

Monica Tiberi – Kelliema f’isem il-President

Tel: +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0) 470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023