Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Mewġa ta’ Rinnovazzjoni: il-bliet u r-reġjuni huma lesti jwettquha  

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri jistabbilixxu mekkaniżmi ta’ finanzjament aktar faċli u aktar rapidi għall-awtoritajiet lokali u reġjonali biex iwettqu proġetti ta’ rinnovazzjoni

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) adotta unanimament Opinjoni dwar il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni , il-pjan tal-UE biex jittejjeb ir-rendiment tal-enerġija tal-istokk tal-bini tal-Ewropa. Peress li l-bini jirrappreżenta 40% tal-konsum tal-enerġija tal-Ewropa u 36% tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra (GHG), ir-rinnovazzjoni tiegħu hija kruċjali biex l-UE tilħaq in-newtralità klimatika sal-2050. Il-bliet u r-reġjuni jappellaw għal reviżjoni tal-iskemi ta’ għajnuna mill-Istat, regoli baġitarji aktar flessibbli biex jiġu sfruttati l-investimenti u r-rinnovazzjonijiet, miri sottonazzjonali għar-rinnovazzjoni tal-bini, u l-integrazzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fi proġetti ta’ rinnovazzjoni.

Wara dibattitu plenarju mal-Kummissarju tal-UE għall-Enerġija, Kadri Simson, Enrico Rossi (IT/PSE) , ir-relatur tal-KtR għall- Opinjoni dwar il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni , Membru tal-Kunsill Komunali ta’ Signa (Firenze) u l-eks president tar-Reġjun ta’ Toscana (2010-2020), qal: "L-irkupru ekoloġiku jibda fi djarna. Bil-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni bħala pilastru fundamentali tal-Patt Ekoloġiku, nistgħu nerġgħu nniedu l-ekonomija tagħna, noħolqu 160,000 impjieg fis-settur tal-bini, u niġġieldu l-faqar enerġetiku, filwaqt li fl-istess ħin nilħqu l-miri tagħna dwar in-newtralità klimatika. Jeħtieġ li niżguraw li r-riżorsi tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali l-ġdid, il-Pjan ta’ Rkupru, u l-fondi nazzjonali u reġjonali jintużaw f’sinerġija u ma jiġux devjati xi mkien ieħor. Biex tirnexxi, il-bliet u r-reġjuni jridu jaqdu rwol ewlieni. Huwa għalhekk li neħtieġu għodod konkreti, bħal faċilità ta’ assistenza teknika lokali, li tkun aċċessibbli għall-awtoritajiet lokali u reġjonali kollha biex jimplimentaw il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni, flimkien ma’ taħriġ għall-ħaddiema, b’mod partikolari fl-SMEs, biex jgħinu biex jinħolqu aktar impjiegi.”

Il-KtR jappella lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri jistabbilixxu mekkaniżmi ta’ finanzjament dirett għall-awtoritajiet lokali u reġjonali biex iwettqu proġetti ta’ rinnovazzjoni. Iħeġġeġ ukoll it-twettiq tar-reviżjoni mħabbra tal-iskemi Ewropej ta’ għajnuna mill-Istat għall-effiċjenza enerġetika fil-bini sabiex jingħelbu l-ostakli attwali għall-investiment.

Il-bliet u r-reġjuni jħeġġu lill-Kummissjoni Ewropea biex taħdem mal-Istati Membri biex tistabbilixxi regoli baġitarji aktar flessibbli għall-amministrazzjonijiet lokali u reġjonali sabiex tissaħħaħ il-kapaċità tagħhom li jinvestu fir-rinnovazzjoni ta’ bini eżistenti u f'akkomodazzjoni soċjali ġdida. Huwa jinnota wkoll li, sabiex tiġi implimentata l-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jridu jipprovdu appoġġ sinifikanti lis-settur tal-kostruzzjoni biex jingħelbu l-lakuni ta' għarfien rigward il-ħiliet, it-teknoloġija u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema.

Il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni għandha tkun appoġġjata minn assistenza teknika solida li tkun disponibbli għall-awtoritajiet lokali u reġjonali kollha. Il-membri huma favur it-tisħiħ u d-deċentralizzazzjoni tal- faċilità ELENA tal-BEI billi jiġi ssimplifikat il-mudell tal-One-Stop-Shop sabiex joffri assistenza teknika lill-awtoritajiet lokali u reġjonali u lin-negozji kollha.

L-Opinjoni tal-KtR tħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri jinkorporaw bis-sħiħ il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni fil-programmi għall-irkupru u r-reżiljenza (RRF) kif ukoll il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE).

Proposti addizzjonali tal-KtR biex tiġi introdotta b’suċċess il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni f’kull territorju jinkludu:

 • Miżuri biex jiġu evitati żgumbramenti li jseħħu abbażi ta’ rinnovazzjoni ("renovictions"). Il-Kummissjoni Ewropea u l-livelli kollha tal-gvernijiet għandhom jevitaw li l-ispejjeż tar-rinnovazzjoni jiġu mgħoddija lill-inkwilini u jipproponu żidiet fil-kera li għandhom jiġu bbilanċjati mill-iffrankar tal-enerġija.
 • Il-KtR jappella lill-Kummissjoni Ewropea tesiġi li l-Istati Membri jinvolvu bis-sħiħ u b’mod effettiv lill-awtoritajiet reġjonali u lokali fl-abbozzar u fl-implimentazzjoni tal-pjani nazzjonali rispettivi tagħhom ta’ rkupru u ta’ reżiljenza billi jiżviluppaw djalogi effettivi f’diversi livelli dwar il-klima u l-enerġija.
 • Il-mewġa ta’ rinnovazzjoni għandha tintuża b’mod ugwali f’żoni inqas urbanizzati, aktar periferiċi, inklużi komunitajiet rurali.
 • It-trawwim ta’ proċessi ċirkolari fis-settur tal-kostruzzjoni u t-tisħiħ tal-mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni li jinkoraġġixxu l-għażla tal-materjali u t-tekniki tal-kostruzzjoni abbażi taċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom.
 • Jissaħħu l-komunitajiet tal-enerġija lokali u l-“prosumatur” permezz ta’ produzzjoni deċentralizzata tal-enerġija u inċentivi biex jiġi żviluppat il-mudell ta’ “kera li tkopri kollox (warm rent)” – il-prinċipju bażiku applikat fl-Iżvezja u fil-Finlandja – fejn is-sidien tal-proprjetà huma mħeġġa jiffrankaw l-enerġija filwaqt li jiggarantixxu ambjent intern xieraq.
 • Tiġi estiża l-analiżi tal-faqar enerġetiku lil hinn mill-unitajiet domestiċi individwali u jintuża l-mudell ta’ “żoni ta’ manifattura li jirrispettaw l-ambjent” bħala referenza utli għall-involviment tal-industrija tal-manifattura fil-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni.
 • Jingħata appoġġ sinifikanti lis-settur tal-kostruzzjoni, li ntlaqat ħażin ħafna mill-kriżi u spiss jinvolvi negozji żgħar.
 • Sforzi aktar ambizzjużi għad-dekarbonizzazzjoni tat-tisħin u t-tkessiħ residenzjali, li huwa responsabbli għal aktar minn 80% tal-konsum ġenerali tal-enerġija tal-bini fl-UE.
 • Il-membri jilqgħu l- Patt Klimatiku u jimpenjaw ruħhom li jappoġġjaw l-introduzzjoni tiegħu, b’mod partikolari billi jinvolvu liċ-ċittadini. Il-KtR jirrikonoxxi r-rwol fundamentali tal-Patt Klimatiku li jiggarantixxi li l-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni tintuża b’mod effettiv, u li l-kapaċità u l-għodod ikunu disponibbli għall-awtoritajiet lokali u reġjonali.
 • Il-membri jappellaw lill-Kummissjoni Ewropea biex tkompli tippromovi l-użu ta’ sistemi ta’ ġestjoni tal-enerġija u tal-Immudellar tal-Informazzjoni dwar il-Bini (Building Information Modeling - BIM).
 • Tiġi żviluppata applikazzjoni sistematika tal-kriterji tal-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku għas-settur tal-bini biex twassal għal tnaqqis rapidu fil-konsum tal-enerġija u tiżgura l-użu mifrux ta’ mudelli ta’ ġestjoni aktar sostenibbli.
 • Id-data dwar il-konsum tal-enerġija tal-bini għandha tkun faċilment disponibbli mingħajr ħlas madwar l-UE kollha.
 • Jiġu stabbiliti miri sottonazzjonali għall-integrazzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fil-bini.
 • Il-KtR japprova l-proposta għal Indikatur tal-Potenzjal ta’ Intelliġenza (Smart Readiness Indicator - SRI) bil-għan li jivvaluta sa liema grad il-bini huwa lest biex jintegra t-teknoloġiji intelliġenti u li jissensibilizza lis-sidien u lill-inkwilini tal-bini dwar ir-riżultati.
 • Jiġi aġġornat il-qafas taċ-ċertifikati tar-rendiment fl-użu tal-enerġija (EPCs) biex jiżdied il-proporzjon tal-istokk immobiljari li għandu ċertifikati tar-rendiment fl-użu tal-enerġija.
 • Ir-rekwiżiti leġiżlattivi għax-xiri u r-rinnovazzjoni tal-bini pubbliku eżistenti kollu, l-istandards minimi tar-rendiment fl-użu tal-enerġija u l-miri obbligatorji għar-rati annwali ta’ rinnovazzjoni jeħtieġ li jkunu flessibbli biex iqisu l-karatteristiċi u ċ-ċirkostanzi differenti tal-bini f’kull territorju.

Informazzjoni ġenerali

Huwa stmat li bejn 34 u 50 miljun ċittadin Ewropew ibatu minn faqar enerġetiku. L-Opinjoni tal-KtR dwar il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni tinkludi proposta lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex jikkalkulaw il-faqar enerġetiku fil-livell subreġjonali.

Minkejja li 75% tal-bini eżistenti fl-UE huwa meqjus bħala ineffiċjenti fl-enerġija, bħalissa 1% biss jiġi rinnovat kull sena. Huwa stmat li l-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni tista’ toħloq 160,000 impjieg addizzjonali fis-settur tal-kostruzzjoni sal-2030. 

Flimkien mad-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport u l-ekoloġizzazzjoni tal-bliet, ir-rinnovazzjoni tal-istokk tal-bini tal-UE hija prijorità ewlenija tal- Patt Ekoloġiku . Mhux biss minħabba l-kapaċità potenzjali tagħha li tnaqqas kemm l-użu tal-enerġija kif ukoll l-emissjonijiet tas-CO 2 , iżda wkoll bħala xprun għat-tkabbir sostenibbli u l-ħolqien tal-impjiegi. Is-settur tal-kostruzzjoni huwa l-akbar ġeneratur ta’ impjiegi għal kull miljun euro investit ( Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija 2020 ).

Il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni tnediet fl-14 ta’ Ottubru 2020 permezz tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar “Mewġa ta’ Rinnovazzjoni għall-Ewropa – l-ekoloġizzazzjoni tal-binjiet tagħna, il-ħolqien tal-impjiegi, it-titjib tal-ħajja” . Hija pilastru ewlieni tal- pjan direzzjonali tal-Patt Ekoloġiku Ewropew .

Il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni għandha l-għan li tneħħi l-ostakli għar-rinnovazzjonijiet tal-bini. Il-Grupp ta’ Istituzzjonijiet Finanzjarji għall-Effiċjenza fl-Enerġija ( EEFIG ) identifika sitt tipi ta’ ostakli: ostakli strutturali, ostakli għall-informazzjoni, fallimenti tas-suq, nuqqas ta’ għarfien espert, taħlita ta’ fatturi li jagħmluha diffiċli biex il-proġetti jiġu aggregati u/jew jitwettqu approċċi distrettwali aktar effiċjenti, u ostakli regolatorji. Dawn l-ostakli kollha jaffettwaw direttament lill-awtoritajiet lokali u reġjonali u jxekklu l-kapaċità tagħhom li jinvestu aktar fi proġetti effiċjenti fl-enerġija.

Ir-rinnovazzjoni tal-bini hija prijorità ewlenija tal- Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali (GDGL) , inizjattiva ġdida tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, li għandha l-għan li tqiegħed il-bliet u r-reġjuni fil-qalba tat-tranżizzjoni tal-UE lejn in-newtralità klimatika. Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali tnieda fil-15 ta’ Ġunju 2020 bil-ħolqien ta’ Grupp ta’ Ħidma speċifiku magħmul minn 13-il membru . Aqra l-istqarrija għall-istampa hawnhekk . Skopri 200 prattika tajba tal-Patt Ekoloġiku fil- mappa online tagħna.

Persuna ta’ kuntatt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023