Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet u r-reġjuni intensifikaw l-azzjoni tagħhom biex jiġu rregolati l-pjattaformi online u titwitta triq sikura għall-SMEs għas-swieq diġitali  

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jsaħħaħ l-impenn tiegħu fil-konfront tal-proġett leġiżlattiv wiesa’ tal-UE għat-tisħiħ tal-kontroll demokratiku fuq il-pjattaformi tal-internet dominanti u għar-restawr ta’ ekonomija online b’kundizzjonijiet ekwi li tiffunzjona kemm għall-SMEs kif ukoll għall-konsumaturi individwali. Matul is-sessjoni plenarja ta’ Ġunju, il-membri tal-Kumitat adottaw Opinjoni li tappoġġja l-intenzjoni tal-Kummissjoni li ssaħħaħ ir-regolamentazzjoni tas-swieq u s-servizzi diġitali, filwaqt li fl-istess ħin tenfasizza l-innovazzjonijiet u l-kompetenzi tal-bliet u r-reġjuni li jistgħu jikkontribwixxu għal regolamentazzjoni robusta u effettiva. L-Opinjoni tal-KtR dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali hija integrata f’network usa’ ta’ inizjattivi mmirati lejn it-tisħiħ tal-profil tal-KtR bħala wieħed mill-ixpruni tal-UE għat-trasformazzjoni diġitali inklużiva.

Il- pakkett tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali huwa proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni Ewropea magħmul minn żewġ elementi: l-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-Att dwar is-Swieq Diġitali. Il-pakkett jinkludi aġġornament u tisħiħ tal-liġi tal-kompetizzjoni tal-UE biex tiġi ssodisfata d-domanda għal regolamentazzjoni tal-pjattaformi soda. Huwa għandu l-għan li jrażżan is-saħħa fis-suq tal-hekk imsejħa “pjattaformi gwardjani” li jikkontrollaw l-aċċess tal-intrapriżi iżgħar għall-konsumaturi u jaġixxu bħala leġiżlaturi privati. Il-pakkett għandu l-għan ukoll li jiġġieled kontra t-tixrid bla rażan tad-diżinformazzjoni billi jinforza r-responsabbiltà tal-pjattaformi għall-kontenut distribwit.

Ir-regolamentazzjoni tal-pjattaformi għandha dimensjoni reġjonali b’saħħitha. Ħafna mis-setturi li fihom il-pjattaformi online għandhom rwol dominanti – bħat-trasport urban, l-akkomodazzjoni, l-akkomodazzjoni turistika u l-għoti tas-servizzi pubbliċi – huma regolati fil-livell lokali u reġjonali. L-awtoritajiet lokali u reġjonali, għalhekk, għandhom rwol fundamentali fit-tfassil u l-infurzar ta’ leġiżlazzjoni effettiva: huma għandhom l-informazzjoni, l-esperjenza u huma l-aktar livell politiku qrib tal-partijiet interessati kkonċernati.

Ir-relatur Rodi Kratsa (EL/EPP), Gvernatur tar-Reġjun tal-Gżejjer Jonji, qalet: “ Din l-Opinjoni ssaħħaħ il-vuċi tal-awtoritajiet sottonazzjonali u tisħaq li r-regolamentazzjoni għandha titfassal bi preċiżjoni sabiex ikollha l-akbar impatt pożittiv possibbli u tevita li toħloq problemi ġodda meta jissolvew dawk eżistenti. Id-diġitalizzazzjoni hija realtà – u żdiedet aktar b’riżultat tal-pandemija – bħalma qed tiżdied id-dipendenza tagħna mill-infrastruttura diġitali. Jeħtiġilna nipproteġu lill-SMEs, li ħafna drabi huma fi stat ta’ dipendenza miil-pjattaformi l-kbar u jintlaqtu b’mod konsiderevoli jekk jitilfu l-aċċess għal pjattaformi jew servizzi li jiddependu minnhom dejjem aktar għall-intrapriżi tagħhom ”.

Ir-regolamentazzjoni tal-pjattaformi għandha wkoll implikazzjonijiet importanti għal ħafna SMEs. Hekk kif aktar u aktar negozji qed jiddiġitalizzaw, l-interazzjonijiet tagħhom mal-konsumaturi, mal-fornituri, u ma’ kuntatti kummerċjali oħra qed jgħaddu dejjem aktar minn intermedjarji ta’ pjattaformi online privati – u b’hekk iżidu d-dipendenza tagħhom minn dawn l-atturi l-ġodda u jesponu l-mudelli tan-negozju tagħhom għal riskji u inċertezza. L-Opinjoni tal-KtR targumenta favur qafas legali b’saħħtu li jipproteġi l-aċċess dirett tal-SMEs għall-konsumaturi u b’hekk il-kapaċità tagħhom li jikkompetu fuq termini ugwali. Dikjarazzjoni li ġiet ikkonfermata wkoll mir-riżultati ta’ studju dwar il-kundizzjonijiet legali u politiċi meħtieġa biex tiġi appoġġjata t-tranżizzjoni diġitali tal-kumpaniji tradizzjonali, li ġiet diskussa f’ webinar reċenti tal-KtR . L-istudju finali se jiġi ppubblikat f’nofs Lulju.

Tħassib kbir ieħor li joħroġ mill-Opinjoni tal-KtR huwa li jiġi mitigat u jingħeleb id-“distakk diġitali doppju”, li huwa kkawżat mid-distribuzzjoni inugwali tal-prerekwiżiti meħtieġa biex jiġi sfruttat il-potenzjal tal-benefiċċji soċjali u ekonomiċi mid-diġitalizzazzjoni: aċċess għal networks ta’ kapaċità għolja u litteriżmu diġitali. Sabiex jiġu miġġielda d-disparitajiet territorjali u soċjali u tiġi żgurata l-koeżjoni diġitali, il-KtR jenfasizza l-ħtieġa urġenti li jiġi appoġġjat il-bini tal-kapaċitajiet fil-livell lokali u li titħaffef l-implimentazzjoni tal-infrastruttura tal-broadband. Dawn l-isfidi kritiċi huma wkoll indirizzati regolarment mill- Pjattaforma tal-Broadband tal-KtR – forum li ġie stabbilit b’mod konġunt mal-Kummissjoni Ewropea biex jiġbor l-għarfien legali, tekniku u prattiku, u jitħaffef l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet li jippermettu liċ-ċittadini, lill-SMEs u lill-amministrazzjonijiet pubbliċi kollha biex jinnavigaw id-dinja online b’suċċess.

Persuni ta’ kuntatt:

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Ikkondividi :