Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ir-reġjuni m’għandhomx jitħallew waħedhom biex isibu tarf tal-Brexit  

L-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea m’għandhomx “jitħallew jindirizzaw waħidhom” l-isfidi maħluqa permezz tal-irtirar tar-Renju Unit, qal il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fis-17 ta’ Mejju f’riżoluzzjoni li esprimiet tħassib dwar in-nuqqas ta’ progress fit-taħditiet bejn ir-Renju Unit u l-UE.

Ir- riżoluzzjoni , li ġiet approvata b’mod unanimu, “avvenimenti ewlenin” li ma għandu jkun hemm l-ebda fruntiera fiżika tal-gżira tal-Irlanda. Hija ssostni wkoll li, sabiex “ittaffi” l-effetti negattivi tal-Brexit fuq l-ekonomiji reġjonali, l-UE għandha żżomm politika għall-iżvilupp reġjonali b’saħħitha, tista’ tagħmel użu mill-politiki tagħha tal-agrikoltura u s-sajd, u jaf teħtieġ li tagħmel ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat aktar flessibbli. Il-KtR ukoll jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tevalwa “il-ħtieġa possibbli għal fond ta’ stabbilizzazzjoni għar-reġjuni l-aktar milquta ħażin mill-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE”.

Il-KtR m’għandu l-ebda rwol formali fin-negozjati, iżda xi wħud mill-membri tiegħu u l-awtoritajiet li huma jirrappreżentaw se jadottaw pożizzjonijiet formali fi ħdan l-oqfsa legali nazzjonali tagħhom, inkluż fuq il-kummerċ.

Karl-Heinz Lambertz , il-president tal-KtR, qal: "It-tluq tar-Renju Unit mill-UE fid-29 ta 'Marzu 2019 fil-periklu li joħloq problemi kbar għall-awtoritajiet lokali u reġjonali madwar l-UE. S’issa, kien hemm ftit wisq attenzjoni fit-taħditiet dwar l-implikazzjonijiet tal-Brexit għar-reġjuni u l-bliet madwar l-Ewropa. Billi hemm ftit li xejn indikazzjoni dwar il-futur tar-relazzjoni bejn ir-Renju Unit, l-awtoritajiet lokali u reġjonali qed jitħabtu biex jippjanaw bil-quddiem. Iżda l-punt tat-tluq għandu jkun li tiġi evitata fruntiera iebsa fl-Irlanda u li jitkomplew il-programmi tal-UE – bħal EU PEACE u INTERREG – li għenu biex tinbena l-paċi mill-Ftehim tal-Ġimgħa l-Kbira.”

Huwa kompla jgħid “Dan hu mument ta’ prammatiżmu, fin-negozjati u l-baġit tal-UE wara l-Brexit. Minflok, hemm proposti biex jitnaqqsu s-solidarjetà u l-fondi ta’ investiment tant importanti tagħna – il-politika ta’ koeżjoni – u għadna ma rajniex evidenza li se jintużaw fondi soċjali, agrikoli u tas-sajd biex jittaffa l-impatt tal-Brexit.”

Il-President Lambertz u r-rappreżentanti tal-ħames gruppi politiċi tal-KtR ser iżuru Dublin fit-22 ta’ Mejju u imbagħad, fit-23 ta’ Mejju, ser jivvjaġġaw lejn l-Irlanda ta’ Fuq sabiex jiltaqgħu mal-assoċjazzjoni tal-gvern lokali tat-territorju u n-negozji lokali, kif ukoll biex iżuru l-fruntiera.

Stħarriġ li sar mill-KtR mal-membri tiegħu u stħarriġ imwettaq ma’ Eurochambres ma’ għażla usa’ tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-kmamar tal-kummerċ fl-UE kollha jindikaw li, wara r-Renju Unit innifsu, Brexit huwa mistenni li jkollu impatt ekonomiku partikolarment aħrax fuq l-Irlanda. L-istħarriġ – u studju akkademiku kkummissjonat mill-KtR – sabu li reġjuni oħra partikolarment vulnerabbli huma l-Ġermanja, in-Netherlands, il-Belġju u Franza. Ix-xogħol tal-KtR juri wkoll li l-maġġoranza tar-reġjuni, sa issa, ma rnexxielhomx jagħmlu valutazzjoni tal-impatt possibbli tal-ħruġ tar-Renju Unit, b’mod partikolari minħabba l-inċertezza rigward in-negozjati u r-relazzjoni futura bejn ir-Renju Unit u l-UE.

L-immappjar tal-KtR tal-implikazzjonijiet tal-Brexit huwa wieħed mir-riżultati ta’ impenn, f’riżoluzzjoni adottata f’ Marzu 2017 , li “se jsaħħaħ id-djalogu tiegħu mal-awtoritajiet lokali u reġjonali li huma l-aktar ikkonċernati minn dan il-proċess, sabiex in-negozjatur tal-UE jingħata l-istampa kompluta tas-sitwazzjoni li qed tevolvi fil-livell lokali u reġjonali.

Noti lill-edituri :

Ir-“Riżoluzzjoni dwar l-implikazzjonijiet tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea fuq l-awtoritajiet lokali u reġjonali tal-UE”, adottata mill-KtR fis-17 ta’ Mejju b’emendi, tindirizza firxa ta’ kwistjonijiet ekonomiċi, soċjali u politiċi relatati mat-tluq mistenni tar-Renju Unit. Dawn jinkludu il-pożizzjoni taċ-ċittadini tal-UE fir-Renju Unit u taċ-ċittadini Brittaniċi fl-UE, li għalihom il-KtR jitlob “assigurazzjonijiet li tibdil futur fil-politika fl-Istati Membri tal-UE jew fir-Renju Unit” ma jqiegħedx id-drittijiet fil-periklu. Dawn id-drittijiet jinkludu “id-dritt għall-kura tas-saħħa u r-rikonoxximent reċiproku ta’ kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali”. Ir-riżoluzzjoni tenfasizza speċifikament kwistjonijiet ekonomiċi li għandhom x’jaqsmu mal-portijiet, Ġibiltà, u r-“reġjuni ultraperiferiċi” tal-UE, li d-“dipendenza kbira” tal-ekonomija Brittannika tista’ tkun teħtieġ “miżuri speċjali”. Ir-riżoluzzjoni tqis ukoll li n-natura tar-relazzjoni futura tal-UE mar-Renju Unit. Din tissuġġerixxi li l-gvernijiet lokali u reġjonali tar-Renju Unit jistgħu jipparteċipaw fi programmi ta’ kooperazzjoni bl-istess mod bħalma jagħmlu l-kontropartijiet fin-Norveġja u l-Iżlanda, u li xi mekkaniżmi eżistenti tal-UE – bħal strateġiji makroreġjonali u Raggruppamenti Ewropej ta’ Kooperazzjoni Territorjali – jistgħu jintużaw biex jiffaċilitaw il-kooperazzjoni ma’ bliet u reġjuni tar-Renju Unit. Dan se jifforma parti minn “ftehim ambizzjuż” li jistabbilixxi “sħubija ġenwina bejn l-UE u r-Renju Unit, inkluż iżda mhux limitat għal relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi”. Huwa jinnota wkoll li l-bliet u r-reġjuni ta’ l-UE27, għandhom “interess” fir-Renju Unit li jkun jista’ jieħu sehem f’uħud mill-programmi – “b’mod partikolari fl-oqsma tal-edukazzjoni, il-kultura, ir-riċerka, l-innovazzjoni” – u li jikkoopera ma’ aġenziji tal-UE relatati, u li jżomm “relazzjoni mill-qrib fir-rigward tas-sigurtà, il-ġestjoni tal-fruntieri u tal-migrazzjoni”. Il-KtR, li ħoloq il-gruppi għar-reġjuni l-aktar affettwata mill-Brexit b’mod dirett, jiddikjara l-fehma tiegħu li l-”KtR qiegħed fl-aħjar pożizzjoni biex ifassal u jimplimenta mekkaniżmi istituzzjonali biex jiġu promossi konsultazzjoni u interazzjoni regolari mal-gvern lokali u mal-parlamenti u l-assemblej devoluti fir-Renju Unit”.

• Ir-riżoluzzjoni tiżviluppa l-pożizzjoni preċedenti addottata mil-KtR f’Marzu 2017, wara diskors u dibattitu man-negozjatur prinċipali tal-UE, il-Kummissarju Ewropew Michel Barnier. Matul dawn l-aħħar 14-il xahar, il-KtR wettaq sensiela ta’ stħarriġiet tal-membri tiegħu, tal-awtoritajiet lokali u reġjonalim u kmamar tal-kummerċ lokali, kif ukoll ikkummissjona studju tal-implikazzjonijiet tal-Brexit għal ekonomiji reġjonali. Barra minn hekk, huwa kellu dibattitudibattitu ta’ sagħtejn dwar il-Brexit fit-30 ta’ Novembru, u ħejja konsultazzjonijiet politiċi mal-kontropartijiet politiċi fl-Ingilterra u Wales, l-Iskozja u l-Irlanda ta’ Fuq, kif ukoll diskussjonijiet fi ħdan l-UE27.

• Kwistjonijiet li l-KtR xtaq li jiġu indirizzati fin-negozjati bejn ir-Renju Unit u l-UE ġew elenkati fir-riżoluzzjoni ta’ Marzu 2017 ta’ din l-assemblea, flimkien ma’ insistenza globali li ma jista’ jkun hemm “l-ebda qbil bejn pajjiż mhux fl-UE u l-UE li huwa aħjar minn sħubija fl-UE”. Il-KtR appella għal "arranġamenti temporanji sabiex jiġi minimizzat it-tħarbit ta’ proġetti ta’ Riċerka u Żvilupp attwali li ilhom għaddejjin, u minħabba f'hekk tal-ekonomiji lokali” u li “għandha tingħata attenzjoni speċjali għal arranġamenti possibbli biex itaffu l-konsegwenzi għar-reġjuni u l-awtoritajiet lokali kollha kkonċernati”. Huwa innota li għandu jiġi ċċarat “jekk il-proġetti tal-enerġija attwali tar-Renju Unit, speċjalment dawk imnedija minn jew immirati lejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali u bl-għan ta’ tnaqqis tas-CO2 u ta’ provvista ta’ enerġija sostenibbli, hux se jkomplu jkunu eliġibbli għall-fondi tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, l-FEIS u l-BEI”. Rigward il-programmi tal-UE taż-Żgħażagħ u l-Edukazzjoni u tar-Riċerka u l-Iżvilupp, il-KtR talab lin-negozjaturi biex “jikkunsidraw soluzzjonijiet xierqa permezz tal-hekk imsejjaħ approċċ ta' “pajjiżi sħab”, li jippermettu l-inklużjoni ta’ pajjiżi mhux fl-UE abbażi ta’ ftehimiet bilaterali mal-UE.”. Huwa ssuġġerixxa wkoll li l-irtirar tar-Renju Unit jista’ jkun “opportunità biex tinbena UE aktar ġusta” kif ukoll “opportunità biex jinkisbu riformi fil-fond tal-baġit tal-UE, b’kont meħud tal-ħtiġijiet tal-gvern lokali u reġjonali”.

Kuntatt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Ikkondividi: