Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ir-reġjuni jagħmlu proposti sabiex iqarrbu l-politika ta’ koeżjoni tal-UE 2021–2027 lejn il-ħtiġijiet taċ-ċittadini  

Sabiex jitnaqqsu l-inugwaljanzi u jinkisbu aktar opportunitajiet għaċ-ċittadini Ewropej kollha, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) irid li l-politika ta’ koeżjoni ssir aktar faċli, aktar flessibbli u ma tintużax bħala sanzjoni jew inċentiv biex jinkisbu għanijiet oħrajn għajr l-iżvilupp sostenibbli inklużiv. It-talbiet għal titjib u l-emendi leġislattivi fir-rigward tal-proposti tal-Kummissjoni Ewropea għall-politika ta’ koeżjoni 2021–2027 huma inklużi f’erba’ Opinjonijiet differenti li ġew adottati mill-mexxejja lokali u reġjonali matul is-sessjoni plenarja tal-KtR fil-5 ta’ Diċembru.

Il-politika ta’ koeżjoni, b’valur ta’ EUR 365 biljun sal-2020, hija u se tibqa’ l-istrument ewlieni tal-UE għad-deċennju li ġej biex tippromovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, tinvolvi l-atturi lokali fl-istrateġiji tat-tkabbir komuni u tagħmel l-azzjoni tagħha viżibbli f’kull komunità. Filwaqt li affermaw mill-ġdid l-oppożizzjoni tagħhom għat-tnaqqis ta’ 10 % propost mill-Kummissjoni, illum il-mexxejja lokali ressqu proposti konkreti sabiex din il-politika ssir aktar effettiva.

Il-proposti stabbiliti llum se jimmodernizzaw, jissemplifikaw u jtejbu l-politika ta’ koeżjoni, filwaqt li juru l-impenn tar-reġjuni u l-bliet tal-Ewropa għat-tisħiħ ta’ din il-politika sabiex tkun adattata għall-futur. Neħtieġu aktar flessibbiltà u ġestjoni kondiviża sabiex il-fondi jitwasslu flimkien mal-livelli kollha tal-gvern, ħalli jkun żgurat li l-UE tħalli l-impatt mistenni miċ-ċittadini tagħna. Dan se jippermetti li l-politika ta’ koeżjoni tindirizza l-isfidi li l-Ewropa tiffaċċja mhux biss illum, iżda fil-ġejjieni,” qal il-President Karl-Heinz Lambertz (BE/PSE) .

Il-Kummissarju tal-UE għall-Politika Reġjonali, Corina Cretu , żiedet tgħid, " Il-ħidma siewja tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni dwar il-ġejjieni tal-politika ta’ koeżjoni kkontribwiet biex tistabbilixxi r-ritmu għan-negozjati . Nilqa’ l-approċċ kostruttiv tagħhom fir-rigward tal-proposta tal-Kummissjoni, b’mod partikolari l-appoġġ tagħhom għal prinċipju ta’ sħubija b’saħħtu, għall-iżvilupp lokali u għal ftehimiet ta’ sħubija fl-Istati Membri kollha. Sa mill-bidu nett tad-dibattitu dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea, il-Kumitat kien wieħed mill-aktar sostenituri vokali tal-politika ta’ koeżjoni, kif jixhed il-kontribut deċiżiv tiegħu għall-Alleanza tal-Koeżjoni. Ninsab fiduċjuża li l-kooperazzjoni tajba tagħna se tkompli tħalli l-frott u twitti t-triq għal politika ta’ koeżjoni b’saħħitha ”.

Il-mexxejja lokali u reġjonali evalwaw il- proposti leġislattivi għall-fażi 2021–2027 imressqa mill-Kummissjoni Ewropea f’Mejju li għadda u ressqu l-pożizzjoni tagħhom dwar kif jistgħu jittejbu d-dispożizzjonijiet ġenerali li jirregolaw il-fondi prinċipali tal-UE (Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni), il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew + u l-Fond Ewropew għall-Kooperazzjoni Territorjali.

Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni (CPR)

L- Opinjoni mmexxija minn Catiuscia Marini (IT/PSE), President tar-Reġjun tal-Umbria, u Michael Schneider (DE/PPE) Segretarju tal-Istat, Rappreżentant tal-Land ta’ Sachsen-Anhalt fi ħdan il-Gvern Federali, issostni li l-politika ta’ koeżjoni għandha tiġi ssemplifikata u ssir aktar flessibbli billi jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi għall-benefiċjarji u l-maniġers tal-fondi. Iżda s-semplifikazzjoni m’għandhiex timmina l-involviment tar-reġjuni, il-bliet u l-partijiet interessati lokali “qalet is-Sinjura Marini, filwaqt li żiedet tgħid: “ Il-prinċipji tas-sħubija u tal-governanza f’diversi livelli għandhom jibqgħu pedament u assi demokratiku tal-istrument ta’ investiment ewlieni tal-Ewropa ”. Għalhekk hija meħtieġa implimentazzjoni sħiħa tal-Kodiċi ta’ Kondotta.

Hemm ħtieġa ċara għal rati ta’ kofinanzjament ogħla għat-tliet kategoriji ta’ reġjuni sabiex tiżdied l-attraenza tal-Politika ta’ koeżjoni ” irrimarka s-Sur Schneider, li enfasizza: “ Għalhekk, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) għandu jerġa’ jiġi introdott fis-CPR sabiex jiġu massimizzati s-sinerġiji mal-fondi l-oħrajn ”.

Fl-Opinjoni, il-Kumitat jargumenta wkoll li:

wara l-2020, l-ebda reġjun tal-UE ma għandu jiffaċċja tnaqqis sproporzjonat fil-finanzjament. Ix-“xibka ta’ sikurezza” nazzjonali proposta mill-Kummissjoni biex tillimita t-telf ta’ Stati Membri individwali għandha, minflok, tiġi introdotta fil-livell reġjonali.

Il-livell attwali ta’ kofinanzjament għandu jinżamm, bl-UE tkopri sa 85 % tal-ispiża tal-proġetti għar-reġjuni anqas żviluppati u dawk ultraperiferiċi, kif ukoll għall-Fond ta’ Koeżjoni u l-għan tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea; 70 % tal-ispejjeż għar-reġjuni ta’ tranżizzjoni u 50 % għar-reġjuni aktar żviluppati;

ir-regola N+3 attwali – li skontha l-finanzjament tal-UE jiġi rtirat jekk l-ispejjeż ippjanati ma jiġux effettivament imħaddma fi żmien 3 snin - għandha tinżamm. Il-proposta tal-Kummissjoni li tqassar il-limitu ta’ żmien għal sentejn toħloq duplikazzjoni bejn l-għeluq tal-programmi 2014-2020 u l-ewwel “mira n+2” tal-programmi l-ġodda, li tikkawża piż amministrattiv sostanzjali għall-maniġers.

Il-“kundizzjonalità makroekonomika” – li tippermetti l-iffriżar ta’ fondi SIE f’pajjiżi fejn il-gvernijiet nazzjonali ma jikkonformawx mad-dixxiplina fiskali tal-UE – għandha titħassar mir-regolament il-ġdid peress li tippenalizza lill-awtoritajiet lokali fuq il-bażi ta’ għażliet li ma għandhomx kontroll fuqhom, filwaqt li tintroduċi inċertezza dannuża fit-twettiq tal-pjanijiet ta’ investiment.

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta’ Koeżjoni

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) - li attwalment huwa l-aktar fond b’saħħtu ta’ investiment uniku tal-UE (b’madwar EUR 200 biljun fuq 7 snin) - u l-Fond ta’ Koeżjoni - riżervat għal pajjiżi li l-Prodott Gross Domestiku per capita tagħhom huwa taħt id-90 % tal-medja tal-UE - għandhom ikomplu jiffokaw fuq il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. Fl- Opinjoni mfassla minn Michiel Rijsberman (NL/ALDE), il-Ministru Reġjonali tal-Provinċja ta’ Flevoland, ir-reġjuni u l-bliet jitolbu li t-tnaqqis ta’ 46 % propost mill-Kummissjoni għall-baġit tal-Fond ta’ Koeżjoni għandu jiġi rivedut u limitat, u jiġi żgurat baġit stabbli għall-FEŻR (+1 %). “ Sabiex jiġu indirizzati aħjar il-ħtiġijiet tal-komunitajiet tagħna, il-konċentrazzjoni tematika, li tiffoka r-riżorsi tal-FEŻR fuq objettivi politiċi magħżula, m’għandhiex taħdem fuq il-livell nazzjonali, kif propost mill-Kummissjoni, iżda fil-livell reġjonali”, enfasizza is-Sur Rijsberman, filwaqt li spjega li: “Konċentrazzjoni tematika nazzjonali tiċċentralizza l-mekkaniżmu ta’ allokazzjoni u tmur kontra l-approċċ ibbażat fuq il-post tal-Politika ta’ Koeżjoni .”

Skont ir-reġjuni u l-bliet tal-UE:

Ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni u r-regoli dwar il-fondi speċifiċi għandhom jiżguraw il-komplementarjetà bejn il-FEŻR, il-FAEŻR u l-FSE u jippermettu li jkun hemm sinerġiji fit-twettiq ta’ Investiment Territorjali Integrat u inizjattivi ta’ Żvilupp Lokali Mmexxi mill-Komunità.

Il-Fondi għandhom isiru “aktar ekoloġiċi”, li jippermettu lir-reġjuni jiffinanzjaw azzjonijiet għall-adattament għall-klima, inkluża l-promozzjoni tar-reżiljenza għad-diżastri naturali.

L-Istat Membru għandu jiddeċiedi dwar kwalunkwe trasferiment ta’ riżorsi tal-FEŻR jew tal-FK għal strumenti jew programmi oħrajn tal-UE li jinvolvu l-imsieħba lokali u reġjonali, f’konformità mal-prinċipju tas-sħubija. It-trasferiment issuġġerit ta’ 5 % tar-riżorsi tal-FEŻR jew tal-FK għall-istrument ta’ InvestEU, kif ukoll ta’ 5 % ulterjuri tal-allokazzjoni tal-FEŻR għall-programmi tal-UE ġestiti direttament mill-Kummissjoni għandhom jiġu miftiehma mar-reġjuni u l-bliet u jwieġbu għal ħtiġijiet lokali speċifiċi.

Il-fokus fuq l-iżvilupp urban sostenibbli għandu jissaħħaħ billi jsir investiment ta’ mill-inqas 6 % tar-riżorsi nazzjonali tal-FEŻR għal dan il-għan, f’konformità mal-proposta tal-Kummissjoni.

Il-FEŻR għandu jindirizza żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u permanenti.  u jinkoraġġixxi wkoll “approċċ aktar ekoloġiku” tal-Fondi, li jippermetti lir-reġjuni jiffinanzjaw azzjonijiet għall-adattament għall-klima, inkluża l-promozzjoni tar-reżiljenza għad-diżastri naturali.

Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) +

L- Opinjoni mmexxija mill-President tar-Reġjun ta’ Andalucia, Susana Díaz Pacheco (ES/PSE), tilqa’ r-rabta diretta bejn l-FSE+, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-koordinazzjoni tal-politiki makroekonomiċi tal-Istati Membri permezz tas-Semestru Ewropew bħala mezz biex tingħata spinta lid-dimensjoni soċjali Ewropea tas-Semestru Ewropew u l-politika ta’ koeżjoni. Ir-reġjuni u l-bliet iridu li l-koeżjoni soċjali tibqa’ l-għan ewlieni tal-FSE u jitolbu għat-tisħiħ tar-rabta tagħha mar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż magħmula mill-Kummissjoni fil-qafas tas-Semestru Ewropew sabiex din il-prijorità titwettaq aħjar. Il-ħtiġijiet taċ-ċittadini għandhom jiġu l-ewwel.

Fl-Opinjoni, il-mexxejja lokali u reġjonali jitolbu:

Allokazzjonijiet finanzjarji adegwati biex ikopru l-objettivi addizzjonali assenjati lill-FSE+. Jekk jiżdiedu kompiti ġodda u l-allokazzjonijiet jitħallew fl-istess livell iwassal għal tnaqqis sinifikanti u impatt imnaqqas.

Integrazzjoni finanzjarja tal-FSE+ mal-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni. Is-separazzjoni proposta mill-Kummissjoni tirriskja li tkisser il-politika ta’ koeżjoni, filwaqt li tkompli tgħarraq l-effetti negattivi tas-separazzjoni tal-FAEŻR deċiża f’dawn l-aħħar snin.

Il-ftuħ tal-FSE+ għall-qasam tal-innovazzjoni soċjali, kif propost mill-Kummissjoni. Iżda l-kapaċitajiet tal-atturi ewlenin biex ifasslu, jimplimentaw u jevalwaw il-programmi f’dan il-qasam għandhom jissaħħu b’mod proattiv.

Ir-rikonoxximent adegwat tax-xogħol imwettaq minn bliet u reġjuni għall-integrazzjoni soċjoekonomika tal-immigranti, b’mod partikolari f’żoni bi fruntieri esterni.

Il-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea

Bl- Opinjoni mfassla minn Marie-Antoinette Maupertuis (FR/AE), Membru eżekuttiv tal-Awtorità Reġjonali ta’ Korsika, il-Kumitat jilqa’ d-deċiżjoni li din il-politika fundamentali tal-UE tiġi pprovduta b’regolament iddedikat. Fl-istess ħin, “ Reġjuni u bliet jirrifjutaw il-proposta tal-Kummissjoni li tnaqqas il-baġit tal-KTE b’EUR 1,847 biljun ” qalet is-Sinjura Maupertuis, li argumentat ukoll li: “ il-Kumitat huwa determinat li jaħdem mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill biex titreġġa’ lura l-proposta tal-Kummissjoni li r-reġjuni jinqatgħu mill-kooperazzjoni transkonfinali marittima billi jqisu lil din tal-aħħar bħala transnazzjonali biss ”.

Il-Kumitat jirrifjuta wkoll bħala arbitrarja l-proposta li jiġu prijoritizzati l-fondi għar-reġjuni tal-fruntieri biss jekk mill-inqas nofs il-popolazzjoni tagħhom tgħix inqas minn 25 km ’il bogħod mill-fruntiera li ma tirriflettix ir-realtà tal-parti l-kbira tat-territorji transkonfinali; Huwa jopponi wkoll it-tnaqqis tar-rati ta’ kofinanzjament tal-UE minn 85 % għal 70 %. Il-KtR japprova t-twaqqif ta’ investimenti ġodda fl-innovazzjoni interreġjonali u jappella għall-involviment ukoll ta’ reġjuni u territorji inqas innovattivi li jiffaċċjaw restrizzjonijiet ġeografiċi u naturali sabiex jitnaqqsu d-differenzi fl-innovazzjoni madwar l-UE.

Kuntatt:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0)2 282 2461

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-DELIVER-PROPOSALS-TO-MAKE-EUS-.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-DELIVER-PROPOSALS-TO-MAKE-EUS-.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-DELIVER-PROPOSALS-TO-MAKE-EUS-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-DELIVER-PROPOSALS-TO-MAKE-EUS-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-DELIVER-PROPOSALS-TO-MAKE-EUS-.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023