Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ir-reġjuni u l-bliet jistgħu jtejbu l-“mod ġdid ta’ ħidma” tal-UE  
Il-legat tal-Kummissjoni Ewropea uxxenti għandu jkun rwol aktar sħiħ għall-awtoritajiet lokali u reġjonali mill-bidu sal-aħħar taċ-ċiklu ta’ politika, tgħid il-Komunità Ewropea tar-Reġjuni.

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tikkunsidra li tagħti appoġġ finanzjarju lil mekkaniżmu ta’ feedback li kien fl-avangwardja tiegħu l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, il-mexxejja lokali u reġjonali qalu fid-9 ta’ Ottubru, f’sett ta’ rakkomandazzjonijiet immirati li jiżguraw li l-perspettivi reġjonali u lokali jiġu riflessi f’kull stadju tal-proċess ta’ politika tal-Unjoni Ewropea, mill-konċepiment sal-evalwazzjoni.

Suġġerimenti oħrajn għall-president li jmiss tal-Kummissjoni Ewropea jinkludu li l-assemblea tal-UE għall-awtoritajiet lokali u reġjonali tingħata l-opportunità li ssawwar – aktar milli sempliċiment tirrivedi – il-programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni u tistieden esperti mill-gvernijiet lokali u reġjonali biex jiskrutinizzaw ir-regolamenti tal-UE. Dawn huma kollha miżuri li jiżguraw li l-impatt lokali tal-liġi tal-UE jiġi kkunsidrat kif xieraq. Il-proposti jibnu fuq il-konklużjonijiet ta’ task force istituzzjonali fl-2018 u ta’ proċess ta’ konsultazzjoni fl-2019.

Olgierd Geblewicz (PL/PPE), president tar-reġjun ta’ Zachodniopomorskie u kap tal-presidenti reġjonali tal-Polonja, kien ir-relatur tal-Opinjoni, li għandha t-titlu 'Regolazzjoni aħjar: nagħtu rendikont u nżommu l-impenn tagħna' .

Is-Sur Geblewicz qal: “Dawn huma suġġerimenti prattiċi li għandhom l-għan li jiżviluppaw u jsostnu legat ċentrali tal-Kummissjoni Ewropea li ser tispiċċa: it-twettiq ta’ sħubija aħjar mal-livelli kollha tal-gvern sabiex tiġi prodotta leġislazzjoni aktar effettiva u effiċjenti. L-ewwel Viċi President Frans Timmermans jifhem tassew l-importanza ta’ ħidma ma’ reġjuni u bliet, u s-sena li għaddiet huwa kien favur mod ġdid ta’ ħidma għall-UE. Il-proposti tal-KtR illum jindikaw modi ġodda u speċifiċi ħafna biex jiġi żgurat li l-perspettiva reġjonali u lokali tinġieb fil-ħidma ta’ kuljum ta’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u l-eżekuttiv tal-UE.”

Huwa żied jgħid: “Ix-xewqa komuni tagħna hija li nilħqu l-objettivi strateġiċi tal-UE b’modi li jirrikonoxxu l-varjetà kbira ta’ sitwazzjonijiet u kulturi fl-Ewropa. Dan l-isforz biex tinkiseb l-akbar unità possibbli u l-akbar diversità possibbli filwaqt li jinkisbu riżultati effettivi ta’ politika – f’kelma waħda, “sussidjarjetà” – huwa sfida u jinvolvi spejjeż, iżda t-task force tas-sena l-oħra u l-eżerċizzju ta’ rendikont ta’ din is-sena juru li l-isforz qed trodd lura, f’riżultati u fil-politika. Storikament, l-UE kkonċentrat fuq il-ġbir ta’ kontributi minn reġjuni u bliet meta tabbozza politiki; iżda s-sussidjarjetà għandha tkun ukoll dwar il-monitoraġġ ta’ kif taħdem il-leġislazzjoni fil-lokal. Irridu nimlew din il-lakuna, kif ukoll insaħħu punti dgħajfa oħrajn fil-proċess ta’ politika. Irridu niżguraw li s-sħubija mar-reġjuni u l-bliet tal-UE ma tkunx biss eżerċizzju tekniku u legalistiku, iżda prinċipju li jinkwadra u jarrikkixxi l-attivitajiet tal-UE.”

F’Marzu 2019, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni nieda Netwerk ta’ Ċentri Reġjonali għal politika tal-UE dwar ir-Reviżjoni tal-Implimentazzjoni , li matul fażi ta’ sentejn qed jirrivedi l-impatt tal-politika tal-UE fuq il-gvernijiet lokali u reġjonali fi tliet oqsma: l-akkwist pubbliku, il-kwalità tal-arja u l-kura tas-saħħa transkonfinali. Il-proġett diġà ġabar rispons dwar ir-riformi tal-akkwist pubbliku tal-UE minn korrispondenti tal-UE f’36 amministrazzjoni reġjonali f’16-il pajjiż, u minn membri tan-netwerks tagħhom. Ir- reviżjoni ta’ implimentazzjoni li rriżultat, u li ġiet ippubblikata f’Lulju ta’ din is-sena, ikkontribwixxiet għal Opinjoni tal-KtR, adottata fit-8 ta’ Ottubru, li faħħret l-intenzjonijiet tal-UE iżda sabet nuqqasijiet sinifikanti fl-impatt tar-riformi.

Is-Sur Geblewicz qal: “Proġett bħal tagħna dwar mekkaniżmu taċ-Ċentri Reġjonali jieħu ż-żmien u l-flus, iżda l-effetti għandhom ikunu politika ta’ kwalità għolja u effettiva li tirrispetta r-realtajiet fil-lokal, u juri jekk il-leġislazzjoni tal-UE hijiex qed iżżid il-valur, u telimina xi formalitajiet amministrattivi, restrizzjonijiet u piżijiet ekonomiċi. Il-Viċi President Timmermans ta l-appoġġ politiku tiegħu għall-inizjattiva tagħna s-sena l-oħra; nixtiequ li s-suċċessur tiegħu, Maroš Šefčovič, isib fondi biex imantni u jiżviluppaha, jekk il-fażi pilota tirnexxi. Dan jirrigwarda l-bini tal-kapaċità meħtieġa biex ikun hemm suċċess fit-tul tal-aġenda għal “regolamentazzjoni aħjar” tal-Kummissjoni. Juri wkoll, għal darb’ oħra, li l-KtR jista’ jkun pont bejn l-UE u l-livelli reġjonali u lokali tal-gvern u katalist għas-sħubija.”

L-Opinjoni tappella wkoll għal aktar kunsiderazzjoni tal-għarfien espert lokali u reġjonali f’fora politiċi u tekniċi. Huwa jargumenta, pereżempju, li l-għadd ta’ esperti fuq il- Bord tal-Iskrutinju Regolatorju għandu jiġi estiż, biex “iżid l-għarfien tal-Bord dwar il-perspettivi lokali u reġjonali dwar il-leġislazzjoni tal-UE” u li l- pjattaforma REFIT tal-Kummissjoni – korp ieħor li għandu l-għan li jtejjeb il-leġislazzjoni eżistenti tal-UE – għandu jinkludi esperti mil-livell lokali jew reġjonali.

Kif tinnota l-Opinjoni, ix-xewqa tal-Kummissjoni li tikseb regolamentazzjoni aħjar u aktar effiċjenti tmur kontra realtà li fiha “id-densità regolatorja żdiedet, u b’hekk jonqos il-marġni għal interpretazzjoni li għandu jkun hemm meta jiġu implimentati d-direttivi”.

Fit-30 ta’ Settembru, il-Parlament Ewropew approva l-ħatra tal-Kummissarju Šefčovič, li bħalissa huwa Viċi President għall-Unjoni tal-Enerġija, bħala Viċi President għar-Relazzjonijiet Interistituzzjonali u Prospettiva fil-leġislatura 2019-24. Matul is- seduta tiegħu, il-Kummissarju Šefčovič qal li “għandna ninvolvu aħjar lil dawk li jħossu l-effetti tar-regolazzjoni, u li nimmiraw aktar lejn ‘sussidjarjetà attiva’, sabiex titneħħa l-impressjoni komuni li kollox huwa deċiż fi Brussell.”

Huwa żied jgħid: “Aħna se nsaħħu l-mezzi li permezz tagħhom l-awtoritajiet lokali u reġjonali jistgħu jinfurmawna dwar il-piż esperjenzat meta tiġi applikata leġislazzjoni ġdida, kif ukoll dwar opportunitajiet biex jittaffa.”

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ser ikompli bil-konsultazzjonijiet dwar kif jista’ jiġi żgurat li l-kontribut lokali u reġjonali jiġi inkorporat fit-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-UE f’konferenza ewlenija fis-Senat Taljan fit-22 ta’ Novembru.

Kuntatt:

Andrew Gardner

Tel. +32 743 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Ikkondividi: