Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-protezzjoni tal-bijodiversità trid tkun prinċipju ewlieni tal-Pjan ta’ Rkupru tal-UE  

F’din l-intervista, Roby Biwer (LU/PSE) , Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Bettembourg, iwieġeb ħames mistoqsijiet dwar l-importanza tal-bijodiversità għall-prevenzjoni ta’ tifqigħa pandemika ġdida, l-indirizzar tat-tibdil fil-klima u l-kisba ta’ sostenibbiltà akbar permezz tal-Pjan ta’ Rkupru tal-UE. Roby Biwer huwa r-relatur tal-Opinjoni dwar Bliet u reġjuni bijodiversi lil hinn mill-2020 , li għandha tiġi adottata fis-sessjoni plenarja li jmiss f’Ottubru. L-Opinjoni tressaq il-kontribut tal-awtoritajiet lokali u reġjonali għall- Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030 ippreżentata mill-Kummissjoni Ewropea fl-20 ta’ Mejju 2020 . Barra minn hekk, il-KtR se jiddefendi r-rwol ewlieni li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jaqdu fil-protezzjoni tal-bijodiversità fil-15-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Diversità Bijoloġika ( COP15 tal-KDB tan-NU ), li se ssir mis-17 sat-30 ta’ Mejju 2021 f’Kunming, iċ-Ċina.

Il-pandemija tal-COVID-19 sawret mill-ġdid l-aġenda politika madwar id-dinja kollha. It-tifqigħa kif affettwatlek ħidmietek bħala relatur tal-Opinjoni dwar il-bijodiversità lil hinn mill-2020?

Il-COVID-19 affettwat tassew l-Opinjoni dwar il-bijodiversità. Il-pandemija qajmet kuxjenza dwar is-suġġett mhux biss fost l-esperti iżda wkoll fost iċ-ċittadini. Dawn issa qed jifhmu li diżastri bħal dawn ħafna drabi joriġinaw minn użu inadegwat u pervers tal-bijodiversità bħala riżorsa għax-xewqat egoistiċi tal-bniedem. Barra minn hekk, in-nies irrikonoxxew li ekosistemi b’saħħithom b’bijodiversità mhux mittiefsa huma garanzija għas-saħħa u d-destin tagħna stess. L-oriġini ta’ madwar 80 % tal-mard jinsab fl-ispeċi selvaġġi u t-trażmissjoni mill-annimali eżotiċi għall-bnedmin qed tkun dejjem aktar probabbli. Għalhekk, huwa kruċjali li nippreservaw in-natura u l-bijodiversità għall-benefiċċju tagħna stess. Saħħitna stess tiddependi minn dan il-bilanċ.

Hemm xi rwol għall-bijodiversità fil-kriżi ta’ wara l-COVID-19 u l-Pjan ta’ Rkupru tal-UE?

Tabilħaqq li iva. Ir-riżorsi umani u l-investimenti pubbliċi jridu jkunu predominanti fil-perjodu ta’ wara l-COVID-19. Dawn il-politiki se jiġġeneraw ħafna impjiegi ekoloġiċi u se jtejbu b’mod konsiderevoli l-ambjent naturali u r-reżiljenza tal-ekosistemi. Il-bijodiversità taqdi rwol kruċjali fil-benesseri tal-bniedem u f’ħafna oqsma oħrajn. It-taffija tar-rata tat-telfien tal-bijodiversità teħtieġ li ssir prinċipju ewlieni fid-distribuzzjoni tar-riżorsi permezz tal-pjani finanzjarji ewlenin kollha bħall-Pjan ta’ Rkupru tal-UE. Ma nistgħux nittolleraw aktar jew saħansitra nissussidjaw attivitajiet li jimminaw saħħitna, il-provvista tal-ikel u l-għajxien tagħna billi jiddegradaw jew jeqirdu l-ekosistemi prezzjużi u l-funzjonijiet tagħhom. Dan ifisser li nimmobilizzaw biżżejjed riżorsi biex, direttament jew indirettament, jistimulaw azzjonijiet ta’ bijodiversità fil-livelli kollha ta’ gvern, nissemplifikaw il-proċeduri biex il-finanzjament isir aktar aċċessibbli, u l-bijodiversità nqisuha bħala valur mhux negozjabbli fl-attivitajiet ta’ politika u ekonomiċi fis-setturi kollha. Jidher li s-sensibilizzazzjoni dwar il-preservazzjoni u r-restawr tal-ekosistemi żdiedet b’mod konsiderevoli u l-investimenti fil-bijodiversità qed ikunu dejjem aktar mistennija miċ-ċittadini tagħna. L-awtoritajiet lokali u reġjonali jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex jimplimentaw dawn il-politiki u jimmobilizzaw liċ-ċittadini.

Kif se tiddeskrivi fil-qosor l-elementi ewlenin tal-Opinjoni tal-KtR li qed taħdem fuqha lill-Kummissarju Ewropew għall-Ambjent, Virginijus Sinkevičius, meta mqabbla mal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030?

Nemmen li l-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030 ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea hija ambizzjuża. Madankollu, hemm il-ħtieġa għal aktar azzjoni u għal azzjoni aktar mgħaġġla biex tiġi indirizzata din il-kriżi globali tal-bijodiversità u neħtieġu għodod xierqa u biżżejjed riżorsi biex nirrestawraw l-ekosistemi tagħna. Il-bijodiversità ma għandha bl-ebda mod tkun vittma ta’ kunsiderazzjonijiet ekonomiċi “antikwati” u għandha tkun l-ixprun tal-Pjan ta’ Rkupru tal-UE. Il-Kummissjoni għandha tuża l-potenzjal sħiħ u l-pożizzjoni unika tal-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jgħinu fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija l-ġdida dwar il-Bijodiversità għall-2030.

Fit-30 ta’ Settembru s-Summit tan-NU dwar il-Bijodiversità se jsir fi New York. Dan se jkun avveniment globali ewlieni biex tintwera l-ambizzjoni bil-ħsieb li fil-COP15 tal-KDB tan-NU jiġi adottat qafas effettiv tal-bijodiversità globali għal wara l-2020. Liema huma l-messaġġi ewlenin li tixtieq li l-Partijiet tan-NU jieħdu lura magħhom?

Minkejja r-rikonoxximent dejjem jikber tar-rwol ewlieni tal-gvernijiet sottonazzjonali biex itaffu r-rata tat-telfien tal-bijodiversità, għad hemm nuqqas ta’ rikonoxximent formali u ta’ kollaborazzjoni vertikali fi ħdan l-oqfsa tal-governanza globali. Barra minn hekk jeħtieġ li l-gvernijiet lokali u sottonazzjonali jiġu involuti f’kull pass u f’kull livell tal-proċess ta’ governanza tal-bijodiversità, kemm fuq skala globali kif ukoll fuq dik nazzjonali. Dan ikun jinvolvi:

1) li kull pjan nazzjonali li jiddelinja, kull meta jkun possibbli, pjan sottonazzjonali għall-gvernijiet taħt il-livell nazzjonali;

2) l-iżgurar tal-mobilizzazzjoni ta’ riżorsi suffiċjenti li tinkludi lill-gvernijiet sottonazzjonali fil-ġbir u t-tqassim tar-riżorsi;

3) l-inklużjoni tal-gvernijiet sottonazzjonali fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ mekkaniżmi ta’ monitoraġġ, ta’ evalwazzjoni u ta’ feedback;

4) l-iżgurar ta’ approċċ fit-tul għall-integrazzjoni tal-bijodiversità, li jkun ibbażat fuq il-kollaborazzjoni vertikali u orizzontali;

5) l-għoti ta’ rwol ċar lill-gvernijiet sottonazzjonali fil-konverġenza tal-bijodiversità ma’ aġendi oħrajn (eż. il-klima, l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli);

6) it-tisħiħ tal-alleanzi u n-networks li jappoġġjaw lill-gvernijiet sottonazzjonali.

Immaġina li wara l-votazzjoni dwar l-Opinjoni tiegħek f’Ottubru, tmur lura pajjiżek u trid tispjega lit-tfal tal-iskola dak li għamilt fi Brussell. X’tista’ tgħidilhom?

Ngħidilhom li kont ta’ għajnuna biex in-nies fil-poter jifhmu l-importanza tal-ambjent u l-ħtieġa li nħarsu l-pjanti u l-annimali tagħna. Dan biex niżguraw li t-tfal u n-neputijiet tagħhom jkunu jistgħu jgawdu s-sbuħija ta’ din il-pjaneta b’mod sostenibbli. Kieku ngħidilhom li għamilt l-almu tiegħi biex il-bijodiversità tkun ippreservata u l-ekosistemi degradati jiġu rrestawrati, u li t-“turbokapitaliżmu” mhux it-triq it-tajba ’l quddiem għaliex ma jipprovdi l-ebda garanzija ta’ natura reali u kwalità tal-ħajja fil-futur.

Sfond

L- Ewrobarometru 481/2019 tas-sena l-oħra juri li ċ-ċittadini tal-UE jinsabu dejjem aktar imħassba dwar il-qagħda tad-dinja naturali. Il-maġġoranza assoluta tal-Ewropej (96 %) qalu li għandna responsabbiltà li nieħdu ħsieb in-natura u li din hija essenzjali biex nindirizzaw it-tibdil fil-klima. Skont valutazzjoni tal-impatt territorjali reċenti, 61 % tar-reġjuni tal-UE se jkunu affettwati ħafna mill-qafas tal-bijodiversità għal wara l-2020.

Il-KtR jaħdem fi sħubija mal- Kumitat Konsultattiv dwar il-Gvernijiet Sottonazzjonali u l-Bijodiversità (AC SNG) għall-KDB tan-NU u ma' organizzazzjonijiet u partijiet interessati ewlenin oħrajn bħal ICLEI u Regions4 biex iwassal leħen il-bliet, ir-reġjuni u l-forom l-oħrajn kollha ta’ gvernijiet sottonazzjonali għall-attenzjoni tal-aġenda globali dwar il-bijodiversità lejn il- COP15 tal-KDB tan-NU fl-2021 .

Kuntatt għall-Istampa:

pressecdr@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023