Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Konsultazzjoni ġdida twissi: bosta gvernijiet tal-UE qed jeskludu r-reġjuni u l-bliet ‎ mit-tħejjija tal-pjani ta’ rkupru għal wara l-COVID-19  

Il-ħidma tal-KtR-CEMR tindika li ftit pajjiżi biss għamlu użu mill-kontribut tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, u b’hekk qed jheddu l-implimentazzjoni b’suċċess tal-Pjan ta’ Rkupru għall-Ewropa.

Ir-riżultati tal-konsultazzjoni konġunta ġew ippreżentati matul il-laqgħa tal-Kummissjoni għall-Politika Ekonomika (ECON) tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR). Il-membri tal-ECON adottaw ukoll b’unanimità l-abbozz ta’ Opinjoni dwar il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Materja Prima Kritika, imħejji minn Isolde Ries (DE/PSE), l-Ewwel Viċi President tal-Parlament Reġjonali ta’ Saarland.

Sabiex jifhmu sa liema punt il-komunitajiet lokali huma involuti fit-tħejjija tal-Pjani nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza, il-KtR u l-Kunsill tal-Muniċipalitajiet u r-Reġjuni Ewropej ( CEMR ) wettqu konsultazzjoni mal-assoċjazzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u reġjonali. Is-sottomissjoni tal-pjani nazzjonali lill-Kummissjoni Ewropea hija obbligatorja jekk l-Istati Membri jridu jibbenefikaw mill-appoġġ tal- Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza , l-istrument ta’ EUR 672,5 biljun li huwa l-pedament tal-istrument ta’ rkupru ta’ Next Generation EU, magħruf ukoll bħala l- Pjan ta’ Rkupru għall-Ewropa .

Il-KtR u l-ECON huma kburin bir-riċerka li wettqu bbażata fuq l-evidenza u dawn ir-riżultati juru li sfortunatament minoranza biss tal-Istati Membri jikkonsultaw lill-awtoritajiet lokali u reġjonali tagħhom fit-tħejjija tal-Pjani nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza u li numru saħansitra iżgħar jagħmel verament użu mill-kontribut tagħhom ’. L-ostaklu prinċipali identifikat minn dawk li wieġbu huwa sempliċi nuqqas ta’ rieda min-naħa tal-gvern nazzjonali, li ma ppruvax jinvolvi lir-rappreżentanti ta’ gvern sottonazzjonali’. Għall-ġejjieni, dak li huwa importanti hu li din ir-realtà tiġi kondiviża b’mod wiesa’ mal-istituzzjonijiet li jistgħu jħeġġu aktar l-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali f’dawn il-pjani qabel ma titressaq il-verżjoni finali tagħhom ”, enfasizza Michael Murphy (IE/PPE), president tal-Kummissjoni ECON u membru tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Tipperary.

Christophe Rouillon (FR/PSE), Sindku ta’ Coulaines u relatur ġenerali tal-KtR dwar il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, enfasizza li “ir-regolament tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza fih dikjarazzjonijiet ta’ intenzjoni għall-involviment tal-bliet u r-reġjuni fil-pjani ta’ rkupru nazzjonali . L-involviment tagħhom fl-istadju tal-ippjanar jiggarantixxi użu effiċjenti tar-riżorsi fuq il-post biex jiġu evitati l-effetti deadweight u superfluwi, b’mod partikolari għall-fondi strutturali Ewropej. Jeħtieġ li l-id ix-xellugija tkun taf x’qed tagħmel il-leminija. Il-pass li jmiss għadu f’idejn l-Istati Membri: jistgħu, u jmisshom, jagħmlu aktar f’termini ta’ trasparenza u koordinazzjoni” .

Dario Nardella , president ta’ Eurocities u s-Sindku ta’ Firenze, li ngħaqad mad-diskussjoni round table, qal: “ Jekk naġixxu malajr, xorta nistgħu niżguraw li l-fondi ta’ rkupru jilħqu l-mira tagħhom biex inpoġġu ħajjet in-nies lura fit-triq it-tajba u nwettqu ż-żewġ prijoritajiet diġitali u ekoloġiċi lokalment. Issa li l-bliet ġew rikonoxxuti bħala msieħba importanti fir-regolament tal-Pjan ta’ Rkupru, neħtieġu li l-gvernijiet nazzjonali u dawk lokali jaħdmu flimkien biex jipprovdu riżorsi urġenti lin-nies li ntlaqtu l-agħar fil-bliet tagħna ”.

Dragos Pîslaru (RO/Renew Europe), membru tal-Parlament Ewropew u korelatur dwar il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, qal: " Meta bdejt naħdem għall-ewwel darba fuq il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, irrealizzajt li t-tweġibiet se jinstabu biss permezz ta’ djalogu maċ-ċittadini. Huwa għalhekk li nedejt 13-il konsultazzjoni fl-Istati Membri tal-UE. Pjan nazzjonali ideali għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jirrifletti b’mod koerenti l-ideat tajbin kollha. Nappella lill-Istati Membri biex jagħmlu l-istess eżerċizzju. Il-Parlament Ewropew żgura li l-Istati Membri jwettqu konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati rilevanti tas-soċjetà ċivili, kif ukoll mal-awtoritajiet lokali u reġjonali, meta jabbozzaw u jimplimentaw il-pjani għall-irkupru u r-reżiljenza ”.

Lucia Puttrich , Ministru għall-Affarijiet Ewropej u Federali tal-Land Ġermaniż ta’ Hessen, iddikjarat li " Il-Faċilita għall-Irkupru u r-Reżiljenza hija l-akbar komponent tal-Pjan ta’ Rkupru. Minħabba l-ammont ta’ għajnuna, l-implimentazzjoni hija partikolarment importanti. L-enfasi issa trid tkun fuq l-iżgurar li l-flus jaslu fir-reġjun u jiġġeneraw impulsi importanti. Dan ifisser investiment fil-kompetittività, fil-Patt Ekoloġiku, fit-tisħiħ tas-sistema tas-saħħa u fid-diġitalizzazzjoni. Dawn l-għanijiet jistgħu jiġu implimentati biss jekk ir-reġjuni jkollhom vuċi fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-programmi. Għaliex li wieħed ikollu vuċi jfisser kodisinn qrib ħafna tal-ħtiġijiet fuq il-post. Din hija l-idea bażika tas-sussidjarjetà u aħna nippromovuha b’mod espliċitu ”.

Il-KtR impenja ruħu fi proċess estensiv ta' monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. Din l-attività se tirriżulta f'Forum dwar l-Irkupru u r-Reżiljenza li l-ewwel edizzjoni tiegħu hija ppjanata f'Ottubru 2021 matul il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet.

Matul il-laqgħa, il-membri tal-Kummissjoni ECON adottaw ukoll b’unanimità l-abbozz ta’ Opinjoni dwar il- Pjan ta' Azzjoni għall-Materja Prima Kritika . Ir-relatur Isolde Ries (DE/PSE), l-Ewwel Viċi President tal-Parlament Reġjonali ta’ Saarland, qalet: " Soċjetajiet u ekonomiji moderni ma jistgħux jiffunzjonaw fit-tul mingħajr provvista ta’ materja prima affidabbli, sikura, kompetittiva u li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent. Il-materja prima kritika hija meħtieġa f’ħafna industriji Ewropej ewlenin, bħas-setturi tal-karozzi, tal-azzar, tal-ajruspazju, tal-IT, tas-saħħa u tal-enerġija rinnovabbli. Id-dipendenza fuq il-materja prima kritika għandha titnaqqas permezz ta’ użu ċirkolari ta’ riżorsi, prodotti sostenibbli u innovazzjonijiet. L-estrazzjoni u l-ipproċessar ta’ materja prima domestika fl-UE għandhom jissaħħu u l-akkwist minn pajjiżi terzi għandu jiġi diversifikat ”. Huwa skedat li ssir votazzjoni dwar l-abbozz ta’ Opinjoni matul is-sessjoni plenarja tal-KtR f’Marzu.

Il-Kummissjoni ECON ħatret lil Loïg Chesnais-Girard (FR/PSE), president tal-kunsill reġjonali ta’ Bretanja u president tal- Grupp ta’ Kuntatt KtR-Renju Unit , bħala relatur ġenerali dwar ir-Riżerva ta' Aġġustament għall-Brexit. Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet baġit ta’ EUR 5 biljun għal dan l-istrument maħsub biex jappoġġja lin-negozji , ir-reġjuni u l-komunitajiet lokali l-aktar milquta mill-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. L-abbozz ta’ Opinjoni ser jittieħed vot dwaru matul is-sessjoni plenarja f’Marzu.

Barra minn hekk Ricardo Rio  ( PT/PPE), is-Sindku ta’ Braga, inħatar minn qabel bħala relatur tal-Opinjoni fuq inizjattiva proprja  It-twettiq tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli sal-2030. Il-ħatra hija soġġetta għall-approvazzjoni tal-Bureau tal-KtR.

Sfond:

Il-konsultazzjoni konġunta tal-KtR-CEMR ġabret il-fehmiet u l-esperjenzi ta’ 25 organizzazzjoni li jirrappreżentaw varjetà ta’ livelli ta’ gvernijiet sottonazzjonali f’19-il Stat Membru tal-UE: l-Awstrija, il-Belġju, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Italja, il-Litwanja, Malta, in-Netherlands, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, u l-Iżvezja. Il-konsultazzjoni mmirata twettqet mill-bidu ta’ Novembru 2020 sal-bidu ta’ Jannar 2021.

Ir-riżultati jistgħu jiġu kkonsultati hawnhekk .

Il- Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza hija l-istrument ta’ EUR 672,5 biljun (EUR 312,5 biljun f’għotjiet u EUR 360 biljun f’self) imfassal biex jappoġġja lill-pajjiżi tal-UE fit-twettiq tar-riformi u l-investiment fil-prijoritajiet komuni tal-UE. Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza hija l-akbar għodda finanzjarja inkluża fl-istrument ta’ rkupru ta’ EUR 750 biljun ta’ Next Generation EU, magħruf ukoll bħala l- Pjan ta’ Rkupru għall-Ewropa . Sabiex jibbenefikaw mill-appoġġ tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw Pjani nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza li jindikaw ir-riformi u l-investimenti li jkunu se jiġu ffinanzjati.

Fit-18 ta’ Diċembru 2020 , il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-UE laħqu ftehim politiku dwar il-faċilità. Il-Parlament mistenni jivvota dwar it-test fis-sessjoni plenarja tiegħu ta' Frar, qabel l-adozzjoni formali mill-Kunsill.

F’Ottubru, il-Plenarja tal-KtR adottat l-Opinjoni Pjan ta’ rkupru għall-Ewropa li jindirizza l-pandemija tal-COVID-19: Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u Strument ta’ Appoġġ Tekniku , abbozzata minn Christophe Rouillon (FR/PSE). Jekk jogħġbok sib l-istqarrija għall-istampa hawnhekk .

Il-Pjanijiet nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandhom jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni Ewropea sat-30 ta’ April 2021 . Il-governanza ta’ dan l-istrument il-ġdid hija allinjata mill-qrib mal-proċess ta’ koordinazzjoni tal-politika ekonomika tas-Semestru Ewropew. Għal bosta snin il-KtR ilu jikkritika n-nuqqas ta' involviment strutturat u sistematiku tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-governanza ekonomika b'mod ġenerali, u b'mod partikolari fis-Semestru Ewropew. Il-kummenti u l-proposta tal-Kumitat għal reviżjoni tal-governanza ekonomika tal-UE jinsabu miġburin f’ din l-Opinjoni abbozzata mill-Ministru-President tal-Gvern ta’ Wallonia, Elio di Rupo (BE/PSE). L-Opinjoni ġiet adottata f’Diċembru mill-Plenarja. Jekk jogħġbok sib l-istqarrija għall-istampa hawnhekk .

Persuna ta’ kuntatt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023