Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jappoġġja l-Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea bħala parti minn “proċess ta’ ħolqien ta’ infrastruttura demokratika ġdida”  

L-Unjoni Ewropea trid toħloq “infrastruttura demokratika ġdida” sabiex tiżgura li l-elezzjonijiet ikunu ħielsa u ġusti, ittejjeb il-pluraliżmu tal-midja u tagħti spinta lill-involviment taċ-ċittadini, qal il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fit-30 ta’ Ġunju. F’rakkomandazzjonijiet maħsuba biex isaħħu d-demokrazija, l-ugwaljanza, u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, il-mexxejja muniċipali u reġjonali enfasizzaw li l-gvernijiet sottonazzjonali jista’ jkollhom rwol importanti fil-promozzjoni tal-litteriżmu medjatiku, il-ħsieb kritiku u t-trasparenza fil-kampanji politiċi, kif ukoll fl-appoġġ tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-politika.

Ir-rakkomandazzjonijiet huma approvazzjoni tal- Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea ppreżentat mill- Kummissjoni Ewropea f’Diċembru 2020, li jistabbilixxi firxa ta’ inizjattivi – spiss ta’ natura mhux leġiżlattiva – bil-għan li tiġi mħarsa u żviluppata d-demokrazija Ewropea f’era diġitali. Madankollu, il-KtR ikkiritika l-pjan għax ma enfasizzax biżżejjed il-kontribut potenzjali tal-awtoritajiet lokali u reġjonali għat-titjib tas-saħħa tad-demokrazija Ewropea.

Hi u tindirizza lill-membri tal-KtR fis-sessjoni plenarja tagħhom fit-30 ta’ Ġunju, Věra Jourová , Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għall-Valuri u t-Trasparenza, laqgħet l-Opinjoni tal-KtR, u qalet: “Id-demokrazija ma tistax tittieħed bħala fatt. L-era diġitali tesiġi minna li neżaminaw mill-ġdid il-mod kif nippromovu u nipproteġu d-demokrazija. Jeħtieġ approċċ li jinvolvi s-soċjetà kollha u kooperazzjoni internazzjonali: fi sforz koordinat tal-gvernijiet, inklużi l-awtoritajiet lokali u reġjonali, is-soċjetà ċivili, ir-riċerkaturi u l-verifikaturi tal-fatti, is-settur privat, il-midja u ċ-ċittadini nfushom. Nilqa’ l-kontribut tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar il-Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea u ideat dwar kif l-awtoritajiet lokali u reġjonali jistgħu jinvolvu liċ-ċittadini tagħhom, iżommu l-elezzjonijiet ħielsa u ġusti, isaħħu l-midja, u jiġġieldu d-diżinformazzjoni. Noffru wkoll opportunitajiet ta’ finanzjament li jappoġġjaw it-traduzzjoni tal-politika f’azzjoni fil-livell lokali u reġjonali, bħal sejħiet għal proposti attwalment miftuħa għall-Ġemellaġġ tal-Bliet u Networks ta’ Bliet taħt il-programm taċ-Ċittadini, l-Ugwaljanza, id-Drittijiet u l-Valuri.”

Vasco Cordeiro (PT/PSE), l-Ewwel Viċi President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Membru tal-Parlament Reġjonali tal-Azores, qal: “L-Unjoni tagħna tista’ tkun biss Unjoni ta’ valuri kondiviżi u rispettati. L-awtoritajiet lokali u reġjonali, kif ukoll il-mexxejja eletti tagħhom, għandhom rwol importanti x’jaqdu mhux biss biex jissalvagwardjaw u jirrispettaw id-demokrazija, iżda biex jippromovuha. Id-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem: dawn mhumiex biss il-valuri li fuqhom tissejjes l-Unjoni, iżda wkoll mod ċar kif nevalwaw, f’kull komunità jew pajjiż fl-Ewropa, jekk it-taħdit ikunx segwit mill-azzjoni.”

Aleksandra Dulkiewicz (PL/PPE), Sindku ta’ Gdańsk u r-relatur tal-KtR dwar il- Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea , qalet: “L-edukazzjoni ċivika għad-demokrazija hija l-vaċċin għas-sopravivenza tal-komunità tal-valuri Ewropea tagħna. Ma nistgħux nippermettu d-deterjorament tad-drittijiet u l-libertajiet ċivili fl-Istati Membri tal-UE. Meta d-drittijiet u l-libertajiet ċivili fi Stat Membru wieħed jiddeterjoraw, dan ikollu effett reali u negattiv fuq il-kundizzjoni tad-demokrazija fi ħdan il-familja Ewropea u joħloq riskju għall-valuri Ewropej tagħna. L-awtoritajiet lokali u reġjonali, bħala dawk li huma l-eqreb taċ-ċittadini, għandu jkollhom rwol suġġettiv fil-proċess ta’ appoġġ għad-demokrazija, il-libertà u l-parteċipazzjoni ċivika. Fi Gdańsk, belt ta’ libertà u solidarjetà, qed nabbozzaw il-Mudell ta’ Gdańsk tal-Edukazzjoni Ċivika, li huwa ggwidat mit-tagħlim tal-ħsieb kritiku u r-responsabbiltà ċivika.”

Il-proposti tal-KtR, li jqisu l-Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea bħala parti minn “proċess ta’ ħolqien ta’ infrastruttura demokratika ġdida”, jenfasizzaw l-importanza li jitrawwem dibattitu kontinwu dwar il-libertà tal-espressjoni fuq l-internet u l-importanza li jittieħdu miżuri preventivi biex jiġu indirizzati d-diżinformazzjoni, id-diskors ta’ mibegħda u t-teoriji ta’ konfoffa. Il-KtR jappoġġja premju msemmi għall-predeċessur tas-Sinjura Dulkiewicz, Paweł Adamowicz, li nqatel fl-2019. Il- Premju Paweł Adamowicz jippromovi l-inklużjoni soċjali, l-opportunitajiet indaqs u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet ċivili.

Fost proposti oħrajn hemm sejħa għall-UE biex tgħin fil-bini tal-kapaċitajiet istituzzjonali u amministrattivi u l-istrutturi meħtieġa għall-promozzjoni tal-parteċipazzjoni pubblika fil-ħajja politika, b’aċċess għall-fondi li jsir bl-aktar mod sempliċi possibbli u b’fondi ġestiti kemm jista’ jkun mill-awtoritajiet lokali u reġjonali.

Il-membri tal-KtR adottaw ukoll Opinjoni dwar inizjattiva mnedija mill-Kummissjoni Ewropea li hija relatata mal-Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea, strateġija biex tissaħħaħ l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fl-UE . L-Opinjoni, li tfasslet minn Jean-Luc Vanraes (BE/Renew Europe) tal-Kunsill Muniċipali ta’ Uccle, tapprova l-istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea, u tħeġġiġha “twettaq b’mod sistematiku kontroverifika mal-applikazzjoni tal-Karta qabel ma tagħti fondi tal-UE”, u targumenta li l-valuri tal-Unjoni għandhom jikkostitwixxu kondizzjonalità għall-eliġibbiltà għall-fondi tal-UE.

Is-Sur Vanraes qal: “Fit-18 ta’ Diċembru 2000, l-Istati Membri tal-UE ffirmaw, b’entużjażmu, il-Karta Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali. Il-promozzjoni u s-salvagwardja ta’ dawn id-drittijiet huma kompitu essenzjali tal-Kummissjoni Ewropea. Għalhekk nitlob li l-Kummissjoni tuża l-mezzi legali u finanzjarji kollha għad-dispożizzjoni tagħha biex twettaq din il-missjoni.”

Persuna ta’ kuntatt :

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Ikkondividi: