Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jappoġġja l-Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea bħala parti minn “proċess ta’ ħolqien ta’ infrastruttura demokratika ġdida”  

L-Unjoni Ewropea trid toħloq “infrastruttura demokratika ġdida” sabiex tiżgura li l-elezzjonijiet ikunu ħielsa u ġusti, ittejjeb il-pluraliżmu tal-midja u tagħti spinta lill-involviment taċ-ċittadini, qal il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fit-30 ta’ Ġunju. F’rakkomandazzjonijiet maħsuba biex isaħħu d-demokrazija, l-ugwaljanza, u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, il-mexxejja muniċipali u reġjonali enfasizzaw li l-gvernijiet sottonazzjonali jista’ jkollhom rwol importanti fil-promozzjoni tal-litteriżmu medjatiku, il-ħsieb kritiku u t-trasparenza fil-kampanji politiċi, kif ukoll fl-appoġġ tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-politika.

Ir-rakkomandazzjonijiet huma approvazzjoni tal- Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea ppreżentat mill- Kummissjoni Ewropea f’Diċembru 2020, li jistabbilixxi firxa ta’ inizjattivi – spiss ta’ natura mhux leġiżlattiva – bil-għan li tiġi mħarsa u żviluppata d-demokrazija Ewropea f’era diġitali. Madankollu, il-KtR ikkiritika l-pjan għax ma enfasizzax biżżejjed il-kontribut potenzjali tal-awtoritajiet lokali u reġjonali għat-titjib tas-saħħa tad-demokrazija Ewropea.

Hi u tindirizza lill-membri tal-KtR fis-sessjoni plenarja tagħhom fit-30 ta’ Ġunju, Věra Jourová , Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għall-Valuri u t-Trasparenza, laqgħet l-Opinjoni tal-KtR, u qalet: “Id-demokrazija ma tistax tittieħed bħala fatt. L-era diġitali tesiġi minna li neżaminaw mill-ġdid il-mod kif nippromovu u nipproteġu d-demokrazija. Jeħtieġ approċċ li jinvolvi s-soċjetà kollha u kooperazzjoni internazzjonali: fi sforz koordinat tal-gvernijiet, inklużi l-awtoritajiet lokali u reġjonali, is-soċjetà ċivili, ir-riċerkaturi u l-verifikaturi tal-fatti, is-settur privat, il-midja u ċ-ċittadini nfushom. Nilqa’ l-kontribut tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar il-Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea u ideat dwar kif l-awtoritajiet lokali u reġjonali jistgħu jinvolvu liċ-ċittadini tagħhom, iżommu l-elezzjonijiet ħielsa u ġusti, isaħħu l-midja, u jiġġieldu d-diżinformazzjoni. Noffru wkoll opportunitajiet ta’ finanzjament li jappoġġjaw it-traduzzjoni tal-politika f’azzjoni fil-livell lokali u reġjonali, bħal sejħiet għal proposti attwalment miftuħa għall-Ġemellaġġ tal-Bliet u Networks ta’ Bliet taħt il-programm taċ-Ċittadini, l-Ugwaljanza, id-Drittijiet u l-Valuri.”

Vasco Cordeiro (PT/PSE), l-Ewwel Viċi President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Membru tal-Parlament Reġjonali tal-Azores, qal: “L-Unjoni tagħna tista’ tkun biss Unjoni ta’ valuri kondiviżi u rispettati. L-awtoritajiet lokali u reġjonali, kif ukoll il-mexxejja eletti tagħhom, għandhom rwol importanti x’jaqdu mhux biss biex jissalvagwardjaw u jirrispettaw id-demokrazija, iżda biex jippromovuha. Id-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem: dawn mhumiex biss il-valuri li fuqhom tissejjes l-Unjoni, iżda wkoll mod ċar kif nevalwaw, f’kull komunità jew pajjiż fl-Ewropa, jekk it-taħdit ikunx segwit mill-azzjoni.”

Aleksandra Dulkiewicz (PL/PPE), Sindku ta’ Gdańsk u r-relatur tal-KtR dwar il- Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea , qalet: “L-edukazzjoni ċivika għad-demokrazija hija l-vaċċin għas-sopravivenza tal-komunità tal-valuri Ewropea tagħna. Ma nistgħux nippermettu d-deterjorament tad-drittijiet u l-libertajiet ċivili fl-Istati Membri tal-UE. Meta d-drittijiet u l-libertajiet ċivili fi Stat Membru wieħed jiddeterjoraw, dan ikollu effett reali u negattiv fuq il-kundizzjoni tad-demokrazija fi ħdan il-familja Ewropea u joħloq riskju għall-valuri Ewropej tagħna. L-awtoritajiet lokali u reġjonali, bħala dawk li huma l-eqreb taċ-ċittadini, għandu jkollhom rwol suġġettiv fil-proċess ta’ appoġġ għad-demokrazija, il-libertà u l-parteċipazzjoni ċivika. Fi Gdańsk, belt ta’ libertà u solidarjetà, qed nabbozzaw il-Mudell ta’ Gdańsk tal-Edukazzjoni Ċivika, li huwa ggwidat mit-tagħlim tal-ħsieb kritiku u r-responsabbiltà ċivika.”

Il-proposti tal-KtR, li jqisu l-Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea bħala parti minn “proċess ta’ ħolqien ta’ infrastruttura demokratika ġdida”, jenfasizzaw l-importanza li jitrawwem dibattitu kontinwu dwar il-libertà tal-espressjoni fuq l-internet u l-importanza li jittieħdu miżuri preventivi biex jiġu indirizzati d-diżinformazzjoni, id-diskors ta’ mibegħda u t-teoriji ta’ konfoffa. Il-KtR jappoġġja premju msemmi għall-predeċessur tas-Sinjura Dulkiewicz, Paweł Adamowicz, li nqatel fl-2019. Il- Premju Paweł Adamowicz jippromovi l-inklużjoni soċjali, l-opportunitajiet indaqs u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet ċivili.

Fost proposti oħrajn hemm sejħa għall-UE biex tgħin fil-bini tal-kapaċitajiet istituzzjonali u amministrattivi u l-istrutturi meħtieġa għall-promozzjoni tal-parteċipazzjoni pubblika fil-ħajja politika, b’aċċess għall-fondi li jsir bl-aktar mod sempliċi possibbli u b’fondi ġestiti kemm jista’ jkun mill-awtoritajiet lokali u reġjonali.

Il-membri tal-KtR adottaw ukoll Opinjoni dwar inizjattiva mnedija mill-Kummissjoni Ewropea li hija relatata mal-Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea, strateġija biex tissaħħaħ l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fl-UE . L-Opinjoni, li tfasslet minn Jean-Luc Vanraes (BE/Renew Europe) tal-Kunsill Muniċipali ta’ Uccle, tapprova l-istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea, u tħeġġiġha “twettaq b’mod sistematiku kontroverifika mal-applikazzjoni tal-Karta qabel ma tagħti fondi tal-UE”, u targumenta li l-valuri tal-Unjoni għandhom jikkostitwixxu kondizzjonalità għall-eliġibbiltà għall-fondi tal-UE.

Is-Sur Vanraes qal: “Fit-18 ta’ Diċembru 2000, l-Istati Membri tal-UE ffirmaw, b’entużjażmu, il-Karta Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali. Il-promozzjoni u s-salvagwardja ta’ dawn id-drittijiet huma kompitu essenzjali tal-Kummissjoni Ewropea. Għalhekk nitlob li l-Kummissjoni tuża l-mezzi legali u finanzjarji kollha għad-dispożizzjoni tagħha biex twettaq din il-missjoni.”

Persuna ta’ kuntatt :

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Il-Muniċipalità ta’ Michałowo u ċ-ċittadini tagħha ġew onorati bil-Premju “Sindku Paweł Adamowicz” għall-għajnuna tagħhom lir-refuġjati fil-fruntiera mal-Belarussja
Il-Muniċipalità ta’ Michałowo u ċ-ċittadini tagħha ġew onorati bil-Premju “Sindku Paweł Adamowicz” għall-għajnuna tagħhom lir-refuġjati fil-fruntiera mal-Belarussja
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023