Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-mexxejja reġjonali u lokali jitolbu Patt Ġdid ibbażat fuq Aġenda Rurali ċara u aktar investiment biex il-komunitajiet rurali jiġu megħjuna joħorġu mill-kriżi  

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) iddiskuta ma’ Janusz Wojciechowski , Kummissarju Ewropew għall-Agrikoltura, kif jista’ jissaħħaħ l-irkupru fiż-żoni rurali tal-Ewropa. Ir-reġjuni u l-bliet qed jitolbu “Patt Rurali” biex jiġu stabbiliti miri u jiġu kkoordinati l-Politika Agrikola Komuni, il-fondi strutturali u l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza biex tingħeleb il-kriżi fiż-żoni rurali, tissaħħaħ il-koeżjoni, l-industrija agroalimentari ssir aktar ekoloġika, jiġu appoġġjati l-produtturi lokali u jiġu diversifikati l-opportunitajiet ta’ tkabbir fil-komunitajiet rurali. Il-Patt Rurali għandu jipprovdi wkoll governanza inklużiva li timmobilizza l-atturi tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali biex iwasslu għal irkupru sostenibbli fiż-żoni rurali tal-Ewropa. Dawn il-punti ġew enfasizzati f’Opinjoni dwar l-Istrateġija tal-UE għall-irkupru rurali (sejħa reali għal Aġenda Rurali) appoġġjata mill-membri tal-KtR.

Il-pandemija tal-COVID-19 żiedet dimensjoni addizzjonali u urġenza biex ikun hemm irkupru rurali fir-reġjuni fl-Unjoni Ewropea. Iż-żoni rurali, il-bliet u l-irħula ntlaqtu ħażin ħafna mit-tnaqqis fid-domanda għal prodotti agrikoli bl-għeluq tal-ħwienet tax-xorb u r-ristoranti, kif ukoll mill-qerda tat-turiżmu fl-UE. Huma kienu wkoll aktar vulnerabbli peress li għandhom aċċess limitat għal ċentri mediċi, sptarijiet, trasport u aċċess fqir jew ineżistenti għall-internet. Id-distakk diġitali laqat b’mod partikolari l-edukazzjoni u n-negozju.

U Brexit iebes jirriskja li jkollu riperkussjonijiet tremendi għal ħafna reġjuni rurali u ser ikun devastanti għall-kontej rurali bħall-kontea ta’ Leitrim, minn fejn jiġi r-relatur tal-KtR dwar l-irkupru rurali, Cllr Enda Stenson.

Din il-kriżi teħtieġ li l-UE tittrasforma l-viżjoni fit-tul tagħha għaż-żoni rurali f’“Patt Rurali” reali. Irridu nwettqu l-għanijiet tagħna biex intejbu s-servizzi tat-trasport, il-konnettività, is-saħħa u l-edukazzjoni iżda wkoll biex niddiversifikaw l-ekonomiji rurali u nippromovu produzzjoni agroalimentari lokali sostenibbli ”, qal Apostolos Tzitzikostas , il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

Janusz Wojciechowski , Kummissarju Ewropew għall-Agrikoltura, qal li: "L-oqsma ta’ politika kollha u l-fondi kollha tal-UE jridu jaħdmu flimkien biex jinkisbu l-għanijiet tal-Viżjoni rurali, filwaqt li jiġu ottimizati l-kooperazzjoni u l-koerenza tal-finanzjament tal-UE u dak nazzjonali. Li jinstabu modi aħjar u aktar effettivi biex jintużaw il-mekkaniżmi ta’ appoġġ eżistenti biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet taż-żoni rurali huwa tabilħaqq wieħed mill-objettivi importanti tal-Viżjoni.”

Matul id-dibattitu, il-membri tal-KtR enfasizzaw il-ħtieġa għal approċċ sistematiku, permezz tal-adozzjoni ta’ “Aġenda Rurali” reali u tanġibbli. Peress li l-allokazzjonijiet tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali l-ġdid għall-PAK huma ferm aktar baxxi milli fil-perjodu ta’ programmazzjoni attwali, huwa saħansitra aktar importanti li jiġu żgurati l-koerenza u l-armonizzazzjoni bejn il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u fondi Ewropej oħra, bħall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew, u Orizzont Ewropa. Iż-żieda fl-investiment hija possibbli bis-saħħa tal-isforzi bla preċedent li għandhom jitwettqu mill-UE matul id-deċennju li ġej u billi jiġi żgurat li l-politiki rilevanti kollha tal-UE jagħtu attenzjoni lill-iżvilupp rurali. Dawn is-sinerġiji jippermettu lill-atturi rurali jindirizzaw aħjar il-kwistjonijiet trasversali, itejbu l-kooperazzjoni u jtejbu l-kwalità tal-ħajja fiż-żoni rurali.

Cllr Enda Stenson (IE/AE), Membru tal-Kunsill tal-Kontea ta' Leitrim u r-relatur tal-Opinjoni dwar Strateġija tal-UE għall-irkupru rurali , enfasizza li: "Il-pandemija attwali kixfet u aggravat il-konsegwenzi ta’ theddid li ż-żoni rurali ilhom jiffaċċjaw, u għamlet l-irkupru rurali saħansitra aktar urġenti. Jeħtieġ li nagħmlu l-komunitajiet rurali tagħna l-aħjar post biex ngħixu, naħdmu u nrabbu familja. Biex niksbu dan, neħtieġu Patt Rurali biex ninvestu fis-servizzi, il-konnettività u n-nies. Nappella lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE biex jaħdmu flimkien biex isibu soluzzjonijiet li jiggarantixxu sostenibbiltà ekonomika, soċjali u ambjentali tas-settur tal-PAK tagħna u li jibbenefikaw liż-żoni rurali tagħna. Il-komunitajiet tagħna huma lesti. Ejjew ma nitilfux l-opportunità li nagħtu ħajja mill-ġdid liż-żoni rurali.”

Ulrika Landergren (SE/Renew Europe), Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Kungsbacka u President tal-Kummissjoni għar-Riżorsi Naturali (NAT) tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, ikkonkludiet billi qalet li: "Il-polarizzazzjoni tas-soċjetà dejjem twassal għal problemi serji u theddid għad-demokrazija. Minn naħa, hemm inugwaljanza dejjem tikber fil-ġid, u min-naħa l-oħra, distakk dejjem jikber bejn l-Ewropa rurali u dik urbana. Dan mhuwiex tajjeb u għandna nsibu modi kif il-komunitajiet rurali jsiru aktar attraenti. Patt Rurali jkun l-ewwel pass f’dik id-direzzjoni.”

Franc Bogovič , Membru tal-Parlament Ewropew u Kopresident tal- Intergrupp dwar iż-Żoni Rurali, Muntanjużi u Remoti (RUMRA) u l-irħula intelliġent , qal li: "M’hemmx platt mingħajr għalqa. Il-fiduċja bejn il-konsumaturi u l-bdiewa teħtieġ li tinbena mill-ġdid. Iż-żoni rurali huma ħafna aktar mill-forestrija u l-agrikoltura. Neħtieġu żoni rurali reżiljenti fejn iż-żgħażagħ jista’ jkollhom impjiegi moderni u l-anzjani jistgħu jkomplu jgħixu l-ħajja ta’ kwalità preċedenti tagħhom. Il-konnessjoni broadband ta’ kwalità hija l-bażi għal dan.

Meta nitkellmu dwar irħula intelliġenti nkunu qed nitkellmu dwar is-saħħa, il-mobbiltà, il-kura soċjali, it-turiżmu, il-pjattaformi diġitali, soluzzjonijiet ta' enerġija rinnovabbli u ħafna affarijiet oħra. Huwa importanti li nifhmu l-irħula intelliġenti b’mod orizzontali u nibdew inkissru l-kompartimentazzjoni. Neħtieġu strateġija għal irħula intelliġenti integrata fil-fond ta’ koeżjoni tagħna. Qed naħdem bla heda fuq dan fil-Parlament Ewropew.”

Is-sitwazzjoni tal-pandemija attwali tista’ tippreżenta wkoll opportunità unika biex tiġi żviluppata u tinbena r-reżiljenza taż-żoni rurali, tingħata spinta lill-produzzjoni sostenibbli lokali, billi titqiegħed enfasi fuq ktajjen tal-provvista qosra u billi jiġu promossi forom ta’ produzzjoni lokali u reġjonali. Ir-reġjuni u l-bliet u l-produtturi lokali tagħhom huma atturi ewlenin fit-tranżizzjoni għal sistema tal-ikel aktar sostenibbli u ekwa, kif deskritt fl-Opinjoni Mill-għalqa sal-platt: id-dimensjoni lokali u reġjonali , abbozzata minn Guido Milana (IT/PSE), Kunsillier Komunali ta’ Olevano Romano (Ruma).

Iż-żoni rurali u intermedji jirrappreżentaw 88% tat-territorju tal-UE, filwaqt li fihom tgħix 55% tal-popolazzjoni tagħha, jiġi prodott 43% tal-valur miżjud gross tagħha u jinsabu 56% tal-impjiegi tagħha.

Għal aktar tagħrif:

Persuna ta’ kuntatt:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 (0)2 282 2289

Mob: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CERTIFICATION-OF-CARBON-REMOVAL-REGIONS-FULLY-INVOLVED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urge that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urge that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Kriżi tal-ikel: il-mexxejja reġjonali u lokali tal-UE jħeġġu l-investiment fil-produzzjoni lokali għal ikel sostenibbli u affordabbli
Kriżi tal-ikel: il-mexxejja reġjonali u lokali tal-UE jħeġġu l-investiment fil-produzzjoni lokali għal ikel sostenibbli u affordabbli
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022