Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-migrazzjoni fl-Ewropa:L-UE trid tingħaqad u taħdem iktar biex tappoġġja lill-awtoritajiet lokali  

L-Unjoni Ewropea teħtieġ li żżid l-appoġġ għall-bliet u r-reġjuni u l-pajjiżi tal-fruntiera li jinsabu fl-ewwel linja fir-rigward tal-ġestjoni tal-migrazzjoni, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni qal fit-22 ta’ Marzu. L-assemblea tal-UE għall-politiċi lokali u reġjonali esprimiet tħassib partikolari dwar l-isfidi li jiffaċċjaw il-gżejjer u r-reġjuni kostali fil-Mediterran u appellat għal aktar responsabbiltà Ewropea maqsuma u għal investiment Ewropew.

L-assemblea talbet lill-awtoritajiet lokali u reġjonali jkunu involuti f’kull stadju tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politiki Ewropej relatati mal-migrazzjoni, minħabba r-rwol tagħhom li jieħdu ħsieb il-wasliet ġodda u mbagħad l-integrazzjoni tagħhom. Minbarra li qed jitlob għal aktar finanzjament, taħriġ u appoġġ tekniku għall-bliet u r-reġjuni, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ssuġġerixxa li l-UE għandha teżamina l-possibbiltà tat-“trasferiment tar-responsabbiltà għall-eżami ta’ applikazzjonijiet għal ażil mil-livell nazzjonali għal dak tal-UE”.

Ir-rakkomandazzjonijiet jinsabu f’opinjoni mfassla minn Dimitrios Kalogeropoulos (EL/PPE), delegat mill-muniċipalità ta’ Palaio Faliro ħdejn Ateni, u ġew adottati ftit wara dibattitu bil-parteċipazzjoni ta’ Dimitris Avramopoulos, il-Kummissarju Ewropew għall-Migrazzjoni, l-Affarijiet Interni u ċ-Ċittadinanza.

Karl-Heinz Lambertz , il-President il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) qal: “Il-gvernijiet lokali u reġjonali huma fl-ewwel linja, jirċievu u jieħdu ħsieb il-ġestjoni u l-integrazzjoni tal-migranti u r-rifuġjati, u jeħtieġu ħafna iktar appoġġ. Kull Stat Membru tal-UE għandu jerfa’ r-responsabbiltà, biex jiġi evitat li jitħallew biss ftit pajjiżi u komunitajiet biex jaffrontaw is-sitwazzjoni waħedhom. Il-migranti u r-rifuġjati mhumiex statistika; huma persuni li jridu jiġu protetti. Din hija sfida Ewropea li teħtieġ investiment Ewropew, li hija r-raġuni għaliex il-baġit tal-UE li jmiss, wara l-2020, jeħtieġ li jiżdied u għaliex il-fondi reġjonali tal-UE – il-politika ta’ koeżjoni tagħha, li tappoġġja l-inklużjoni soċjali – jeħtieġ li jkomplu jkunu pilastru ewlieni għall-ġejjieni tal-Ewropa.”

Waqt li tkellem matul id-dibattitu tal-plenarja, il- Kummissarju Avramopoulos qal li kien hemm bżonn ta’ " ħsieb radikalment ġdid " dwar l-integrazzjoni tal-migranti fl-Ewropa fl-oqsma kollha ta’ politika, kif ukoll aċċess imtejjeb għal fondi tal-UE għall-bliet u r-reġjuni. “L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom rwol pożittiv fil-ħolqien ta’ spazji għal skambji bejn il-migranti u s-soċjetajiet, biex tiġi żgurata l-inklużjoni soċjali u l-parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà ospitanti. Iżda ma tistgħux u m’għandkomx tagħmlu dan waħedkom.”

Is-Sur Kalogeropoulos qal: “Il-mexxejja lokali u reġjonali ġeneralment jħossu li l-UE mxiet fid-direzzjoni t-tajba matul l-aħħar sentejn, iżda, fil-prattika, għad hemm diffikultajiet għal komunitajiet lokali kif ukoll għal refuġjati u migranti. It-tensjonijiet soċjali huma għoljin, l-awtoritajiet lokali qed ibatu biex ilaħħqu, u l-livell ta’ konsultazzjoni u koordinazzjoni bejn il-livelli ta’ governanza – lokali, nazzjonali u tal-UE – u mal-NGOs għadu baxx wisq. L-għanijiet tal-UE biex tipprovdi kundizzjonijiet raġonevoli għal rifuġjati u migranti biex tipproċessa l-applikazzjonijiet għall-ażil b’mod rapidu mhumiex qed jintlaħqu kompletament, u l-Istati Membri qed jinjoraw ftehimiet biex jiġu rilokati l-applikanti għall-ażil b’mod ekwu madwar l-UE. Neħtieġu b’urġenza impenn fit-tul – mill-gvernijiet nazzjonali u l-UE – biex jiżdied il-finanzjament għall-bliet u r-reġjuni u biex tinkiseb politika komprensiva li tagħmel il-migrazzjoni maniġġabbli.”

Id-dibattitu ffoka wkoll fuq xejriet globali, l-esperjenza tar-rifuġjati, u l-isforzi biex il-wasliet ġodda jiġu integrati fl-Ewropa fis-suq tax-xogħol, b’kontribuzzjonijiet minn: Laura Thompson , il-viċi direttur ġenerali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni; Elisabeth Bartke mill-Assoċjazzjoni ta’ Kmamar tal-Kummerċ u l-Industrija tal-Ġermanja; u Anila Noor , rifuġjata u membru tal-Bord Konsultattiv Ewropew tal-Migranti.

Noti lill-edituri :

L-Opinjoni – intitolata “Implimentazzjoni tal-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni” – tikkunsidra l-progress li sar mill-UE dwar il-prijoritajiet tal-politika tal-migrazzjoni tagħha mill-2015 ’l hawn. Il-KtR jappoġġja ħafna mill-azzjonijiet meħuda mill-UE u jiddeskrivi riforma tas-sistema tal-ażil attwali bħala “essenzjali”. Jiġbed l-attenzjoni, madankollu, għal nuqqasijiet u l-ħtieġa għal azzjoni aktar radikali – b’mod partikolari biex tittaffa l-pressjoni minn fuq il-gżejjer u r-reġjuni l-aktar affettwati, u biex jiġu indirizzati d-diffikultajiet li jiġu valutati l-applikazzjonijiet għall-ażil. Il-possibbiltà ta’ “trasferiment tar-responsabbiltà għall-eżami ta’ applikazzjonijiet għal ażil mil-livell nazzjonali għal dak tal-UE” għandha tiġi kkunsidrata, huwa jsostni. L-Opinjoni tgħid li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jeħtieġu aktar finanzjament u titlob li jkunu involuti f’kull stadju tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-aġenda tal-migrazzjoni. Huwa jsostni li s-setgħat ta’ aġenzija ġdida tal-UE – l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta – u l-operazzjoni navali tal-UE (Sophia) għandhom jissaħħu, u jenfasizza li hija meħtieġa ħidma sabiex jinħoloq ‘pjan ta’ azzjoni koerenti” li jista’ jwaqqaf il-kuntrabandu u l-kummerċ tal-iskjavi marbut mal-migrazzjoni li żviluppaw fit-Tramuntana tal-Afrika. Huwa jappoġġja l-approċċ ta’ “hotspot” għall-ġestjoni ta’ flussi migratorji straordinarji, li permezz tiegħu l-aġenziji tal-UE jkunu jistgħu jintervjenu malajr biex jgħinu lill-Istati Membri tal-UE fl-ewwel linja fir-rigward tal-migrazzjoni, u jissuġġerixxi li “hotspots” f’pajjiżi li mhumiex fl-UE jistgħu jkunu “importanti” bħala mod kif jinħolqu rotot “sikuri” għall-migrazzjoni. Huwa jinnota, madankollu, li huma meħtieġa linji gwida għal dawk li jieħdu ħsieb il-ġestjoni ta’ dawn il-hotspots, b’kontribuzzjoni mill-awtoritajiet lokali u reġjonali.

Il-KtR adotta Opinjoni dwar l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni fl-2015. Minn dak iż-żmien ‘l hawn adotta rakkomandazzjonijiet għar-riforma tas-sistema Ewropea komuni tal-Ażil, il-migrazzjoni legali, u l-integrazzjoni tal-immigranti. Huwa indirizza tħassib dwar il-perikli ta’ marġinalizzazzjoni, billi adotta rakkomandazzjonijiet dwar il-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni.

Il-President Lambertz kiteb lil Donald Tusk, President tal-Kunsill Ewropew, fil-21 ta’ Frar 2018, fejn appella għal baġit għal wara l-2020 li jkun kapaċi jlaħħaq mal-ambizzjonijiet tal-Ewropa.. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni qed jitlob li l-baġit li jmiss għandu jkun “jiżdied għal 1,3 % tad-Dħul Nazzjonali Gross tal-UE 27 bħala livell massimu tan-nefqa permezz ta’ kontributi nazzjonali u riżorsi proprji ġodda tal-UE”. Il-President Lambertz iddeskriva l-politika ta’ koeżjoni tal-UE bħala “l-mezz l-aktar effettiv tal-UE biex tindirizza l-isfidi tal-lum: l-azzjoni klimatika, il-migrazzjoni, it-tkabbir sostenibbli, u r-riċerka u l-innovazzjoni”.

Il-pjan ta’ investiment estern tal-UE huwa mfassal biex jagħti spinta lill-investiment fil-viċinat tal-UE u fl-Afrika, b’mod partikolari f’pajjiżi fraġli u affettwati minn kunflitti u vjolenza, li wħud minnhom huma pajjiżi minn fejn ikunu ġejjin il-migranti irregolari. Il-Kummissjoni Ewropea qed tikkontribwixxi EUR 4.1 biljun, bil-għan li jiġi stimulat aktar minn EUR 44 biljun ta’ investimenti sal-2020.

• Studju riċenti tal-migrazzjoni globali mill-Kummissjoni Ewropea sabet li l-popolazzjoni ta’ migranti fid-dinja qed tiżdied b’mod kostanti. Filwaqt li l-għadd ta’ nies imġiegħla jiċċaqalqu minħabba kunflitti jew persekuzzjoni qed jiżdied sew, diżastri ambjentali huma kawża ikbar ta’ spostament. B’mod ġenerali, il-migrazzjoni saret aktar kumplessa, bi żvilupp ekonomiku qed jixpruna l-migrazzjoni fuq medda qasira ta’ żmien. Il-migrazzjoni saret negozju kbir, iffaċilitata permezz tat-teknoloġija diġitali. Globalment, il-migrazzjoni hija primarjament fenomenu urban, b’wieħed minn kull ħames migranti jgħixu fl-akbar 20 belt fid-dinja. Mill-migranti legali li jaslu fl-UE, aktar minn nofshom jiġu biex jingħaqdu mill-ġdid mal-familja tagħhom jew għal raġunijiet umanitarji. Migranti b’ħiliet ta’ livell għoli huma diretti primarjament lejn pajjiżi oħrajn tal-OECD aktar milli lejn l-UE. L-għadd ta’ migranti irregolari li jaslu bil-baħar naqas ħafna (għal 160 000 fl-2017), iżda l-immigrazzjoni tibqa’ t-tieni l-akbar raġuni għal tħassib tal-Ewropej (wara t-terroriżmu). Kien it-tħassib prinċipali tagħhom bejn l-2014 u l-2016.

Kuntatt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023