Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-mexxejja lokali u reġjonali lesti li jgħinu fil-promozzjoni tal-valuri Ewropej fl-edukazzjoni biex jiġi miġġieled it-theddid għad-demokrazija  

Billi l-awtoritajiet lokali u reġjonali tal-UE huma l-livell ta’ gvern l-eqreb taċ-ċittadini, jaqdu rwol kruċjali fil-promozzjoni tal-valuri Ewropej u fit-tħeġġiġ tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-proċessi demokratiċi. Il-mexxejja lokali u reġjonali jaqblu dwar l-urġenza li tiġi promossa d-demokrazija Ewropea fl-edukazzjoni, f’konformità mat-talbiet taċ-ċittadini fil-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Dan kien il-messaġġ ewlieni matul id-dibattitu dwar il-promozzjoni tal-valuri Ewropej permezz tal-edukazzjoni biex titrawwem iċ-ċittadinanza tal-UE fis-sessjoni plenarja tal-(KtR) fit-28 ta’ April. Il-membri tal-KtR adottaw ukoll Opinjoni dwar it-tisħiħ tad-demokrazija u l-integrità tal-elezzjonijiet li tenfasizza l-ħtieġa għal parteċipazzjoni miftuħa, ġusta, pluralistika u demokratika fil-livell lokali u reġjonali.

Il-promozzjoni tal-valuri demokratiċi Ewropej hija ta’ importanza partikolari fil-ġlieda kontra t-theddid għad-demokrazija u għandha tifforma element kruċjali fl-edukazzjoni għaċ-ċittadini kollha tal-UE. Bil-konklużjonijiet finali tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa fil-qrib, jista’ jkun mistenni segwitu ulterjuri tar-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini biex jiġi introdott livell minimu ta’ edukazzjoni dwar l-UE u speċjalment il-proċessi demokratiċi tagħha.

Matul id-dibattitu tas-sessjoni plenarja tal-KtR dwar “Il-Promozzjoni tal-Valuri Demokratiċi Ewropej permezz tal-Edukazzjoni biex titrawwem iċ-Ċittadinanza tal-UE”, il-mexxejja lokali u reġjonali kkonfermaw li huma lesti jibnu fuq il-prattiki tajba eżistenti tagħhom u jibnu għodod komuni – fuq bażi minn isfel għal fuq u volontarja u b’rispett sħiħ tas-sussidjarjetà – biex jippromovu l-edukazzjoni ċivika sabiex japprofondixxu l-fehim taċ-ċittadini dwar id-demokrazija u l-valuri Ewropej, u biex jinkoraġġixxu dibattitu dwar l-Unjoni Ewropea. Huma indikaw ukoll li għal dan il-kompitu, materjali u riżorsi tat-tagħlim innovattivi jkunu ta’ benefiċċju għall-iskejjel u għal istituzzjonijiet edukattivi oħrajn.Għal dan il-għan, il-KtR nieda sejħa għal eżempji tal-aħjar prattika, u mal-membri tiegħu ġabar mijiet ta’ inizjattivi bħal dawn f’reġjuni fl-Ewropa.

Il-President tal-KtR Apostolos Tzitzikostas, Gvernatur tar-Reġjun tal-Maċedonja Ċentrali fil-Greċja u Kap tad-delegazzjoni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-plenarja tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, qal: “Bil-gwerra fl-Ukrajna qed naraw li l-paċi u d-demokrazija mhumiex xi ħaġa li rridu nieħdu bħala fatt fl-Ewropa. Aħna, bħala mexxejja lokali u reġjonali, irridu ninfurmaw u nagħtu s-setgħa liż-żgħażagħ biex jiddiskutu l-Unjoni Ewropea. L-għan tagħna huwa li nrawmu ċ-ċittadinanza u nsaħħu s-sjieda taċ-ċittadini. Ma nistgħux nappoġġjaw lill-Ewropa jekk ma nieħdux ħsiebha u jekk ma nitgħallmux kif għandna nagħmlu dan ta’ kuljum. Għalhekk, l-iżvilupp minn isfel għal fuq ta’ kurrikulu Ewropew għall-edukazzjoni ċivika huwa meħtieġ għall-promozzjoni tal-valuri demokratiċi Ewropej, il-ħsieb kritiku u l-litteriżmu medjatiku. Dan se jżid l-għarfien tal-proġett Ewropew kif ukoll il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini, speċjalment mill-ġenerazzjonijiet żgħażagħ, fil-proċessi demokratiċi fl-UE.

Dubravka Šuica, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għad-Demokrazija u d-Demografija, qalet: “Bħala persuna li kienet sindku u għalliema, nilqa’ s-sejħa tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni biex jiġu promossi l-valuri, l-identitajiet u ċ-ċittadinanza Ewropea permezz tal-edukazzjoni u l-kultura, fil-livell reġjonali u lokali. Mill-istadji bikrin ħafna tal-ħajja u tul ħajjitna kollha, diskussjonijiet infurmati jeħtieġu ċittadini infurmati. Fid-9 ta’ Mejju, ir-rapport finali tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa se jiġi ppreżentat lill-Presidenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill tal-UE u tal-Kummissjoni fi Strasburgu. Din il-Konferenza hija ċelebrazzjoni tal-valuri tagħna, spazju għal dibattitu u deliberazzjoni ħielsa fejn iċ-ċittadin jitqiegħed fil-qalba, b’kuntrast mal-avvenimenti brutali fl-Ukrajna. Huwa vitali li l-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-awtoritajiet reġjonali u lokali, ikomplu jaħdmu flimkien mill-qrib biex id-demokrazija tagħna, u l-istituzzjonijiet demokratiċi li jirfduha, ikunu adatti għall-futur.

Domènec Ruiz Devesa, Membru tal-Parlament Ewropew (PE) u rapporteur tar-Riżoluzzjoni reċenti tal-PE dwar l-implimentazzjoni tal-edukazzjoni ċivika, kif ukoll membru tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa dwar id-Demokrazija fl-UE , qal: “Iċ-ċittadini kif jistgħu jinvolvu ruħhom fil-livell tal-UE, jekk ma jifhmuhiex? Jeħtieġ li niżguraw li wliedna jiksbu l-għarfien biex jaġixxu minn kmieni. Huma talbu dan fil-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, u rridu nagħtu riżultati. Meta naraw it-theddida ta’ rigress demokratiku fl-Ewropa u lil hinn minnha, ma nistgħux naffordjaw li nikkuntentaw b’xi soluzzjonijiet ta’ kafkaf. Neħtieġu soluzzjonijiet sistematiċi u li jħallu impatt, bħall-preżentazzjoni ta’ kurrikulu Ewropew għall-edukazzjoni ċivika, li jispjega l-istorja tal-Unjoni, il-valuri u l-istituzzjonijiet tagħha u kif jaħdmu.”

Il-parteċipazzjoni elettorali u l-edukazzjoni dwar id-demokrazija u ċ-ċittadinanza Ewropea huma marbuta b’mod inseparabbli. Il-membri tal-KtR għamluha ċara meta adottaw l-Opinjoni “It-tisħiħ tad-demokrazija u l-integrità tal-elezzjonijiet” li huwa meħtieġ li jiġu introdotti soluzzjonijiet differenti ta’ votazzjoni mill-bogħod sabiex il-proċessi elettorali fil-livell reġjonali, nazzjonali u Ewropew isiru aktar inklużivi u aktar favur l-ambjent.Huma appellaw għall-inklużjoni tal-livell lokali u reġjonali f’“mekkaniżmu konġunt għar-reżiljenza elettorali” biex tiġi protetta l-integrità tal-elezzjonijiet minn theddid potenzjali.

Vincenzo Bianco (IT/PSE), membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Catania u relatur ta’ din l-Opinjoni, enfasizza li “hemm riskji serji li qed naraw u li jistgħu jwasslu biex kampanji elettorali u t-tmexxija proprja tal-elezzjonijiet ma jkunux ġusti. Qed nirreferu għat-tixrid enormi ta’ aħbarijiet foloz, messaġġi razzisti u diskriminatorji, u l-falsifikazzjoni possibbli tal-votazzjoni mill-bogħod. Neħtieġu tweġibiet ċari u effettivi u attitudni serja u rigoruża mill-istituzzjonijiet Ewropej.

Huwa enfasizza wkoll li l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fl-istituzzjonijiet lokali kif ukoll l-involviment tal-muniċipalitajiet u r-reġjuni fil-promozzjoni ta’ forom u għodod innovattivi għall-votazzjoni, anke permezz tal-promozzjoni ta’ modi ekoloġiċi u sostenibbli biex isiru l-elezzjonijiet, jeħtieġ li jissaħħu.

Il-membri tal-KtR enfasizzaw il-ħtieġa għal inizjattivi mmirati biex jiġi miġġieled it-tixrid tad-diżinformazzjoni fil-livelli kollha, sforz li fih l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom jiġu rikonoxxuti bħala msieħba ewlenin.

Persuna ta’ kuntatt:

Theresa Sostmann

Tel. +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Ikkondividi :