Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-iżvilupp tal-ħiliet għat-tranżizzjoni ekoloġika u dik diġitali jeħtieġ approċċ lokali b’saħħtu  

F’din l-intervista, Csaba Borboly (RO/PPE) iwieġeb sitt mistoqsijiet dwar l- Aġenda Ewropea għall-Ħiliet għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza . Il-President tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Harghita huwa r-relatur ta’ abbozz ta’ Opinjoni li jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi l-approċċ stabbilit fil- Komunikazzjoni reċenti tagħha u tqis ir-rwol ewlieni li l-bliet u r-reġjuni jaqdu fl-appoġġ u l-iżvilupp ta’ infrastruttura b’rabta mal-ħiliet fil-parti l-kbira tal-Istati Membri. L-abbozz ta’ Opinjoni se jitressaq għall-votazzjoni fis- sessjoni plenarja ta’ din il-ġimgħa, fit-3-5 ta’ Frar.

Fl-Opinjoni tiegħek, inti tilqa’ l- Patt għall-Ħiliet li għadu kif tnieda. Il-Patt għandu l-għan li jlaqqa’ flimkien firxa varjata ta’ partijiet interessati li jħallu impatt tul il-katina tal-valur. F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet lokali u reġjonali kif jistgħu jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tiegħu, bil-ħsieb li jiġu żviluppati strateġiji komuni u skemi ta’ taħriġ?

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tirrikonoxxi r-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali bħala s-sidien tal-infrastruttura lokali rilevanti, bħala l-benefiċjarji kemm tal-fondi tal-UE, kif ukoll tal-appoġġ nazzjonali u reġjonali, u bħala l-portali ewlenin għall-komunitajiet lokali u reġjonali. Dawn jaqdu rwol ewlieni fil-finanzjament tal-edukazzjoni u l-iżvilupp ta’ politiki relatati mal-ħiliet. Jekk il-Kummissjoni Ewropea taġixxi biex tibni rabtiet diretti mal-awtoritajiet lokali u reġjonali interessati fl-aċċelerazzjoni ta’ fondi mill-UE għal proġetti pilota, l-azzjonijiet jistgħu jitwettqu ferm aktar malajr u b’aktar effiċjenza. Is-sħubijiet lokali u reġjonali bejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali, il-gruppi tal-esperti, ir-rappreżentanti tal-impjegaturi u l-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ huma wkoll l-aktar mod rapidu biex nifhmu kif l-akkwist ta’ ħiliet integrati fil-livell reġjonali jaħdem b’mod effettiv. Sħubijiet bħal dawn jistgħu jixprunaw il-bidla lokali u reġjonali billi jibnu l-għarfien, il-fehim u l-fiduċja u billi jinvolvu l-partijiet interessati differenti kollha. 

L-edukazzjoni vokazzjonali u teknoloġika t-tnejn jeħtieġu prattika u għandhom rabta ma’ postijiet u faċilitajiet edukattivi, ħafna aktar milli huma l-ħiliet diġitali, lingwistiċi u ħiliet personali oħra. Tista’ tidentifika l-aħjar prattiki f’xi reġjuni li jistgħu jnebbħu inizjattivi ġodda f’reġjuni oħra?

Iva, hemm ħafna prattiki tajbin fir-reġjuni Ewropej. L-ewwel nett, il-ħiliet diġitali u s-suġġetti STEM (xjenza, teknoloġija, inġinerija u matematika) saru essenzjali fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET), u l-biċċa l-kbira tal-professjonijiet jeħtieġu ħiliet tal-ITC u diġitali avvanzati, pereżempju biex joperaw makkinarju jew tagħmir tal-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku. F’xi Stati Membri hemm l-immudellar 3D, soluzzjonijiet ta’ realtà alternattiva u virtwali, għalhekk id-diġitalizzazzjoni tal-VET mhijiex il-ġejjierni iżda l-preżent f’partijiet tal-Ewropa, bħal f'reġjuni Ġermaniżi, Franċiżi u Irlandiżi.

Fil-parti l-kbira tal-Istati Membri, l-awtoritajiet lokali u reġjonali jaqdu rwol ewlieni fil-finanzjament tal-edukazzjoni u l-iżvilupp ta’ politiki relatati mal-ħiliet. L-awtoritajiet lokali u reġjonali huma lesti biex jassumu kompiti relatati mal-aċċelerazzjoni tal-fondi mill-UE fil-forma ta’ proġetti pilota, it-tfassil ta’ strateġiji u pjani ta’ azzjoni lokali u reġjonali, u aktar finanzjament għal inizjattivi ġodda?  

Inqis li l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma lesti li jwettqu kompiti relatati mal-aċċelerazzjoni tal-fondi mill-UE, peress li jaqdu rwol ewlieni fil-finanzjament tal-edukazzjoni u l-iżvilupp ta’ politiki relatati mal-ħiliet fil-livell lokali. Diversi awtoritajiet lokali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea huma responsabbli għall-ġestjoni diretta ta’ istituzzjonijiet subordinati f’oqsma differenti, bħal sptarijiet, ċentri kulturali u servizzi ta’ salvataġġ fiż-żoni muntanjużi biex insemmi biss ftit mir-reġjun tiegħi, il-Kontea ta’ Harghita. Bir-responsabbiltajiet pubbliċi u politiċi tagħhom u bl-esperjenza li għandhom fil-ġestjoni tal-baġit, il-ġestjoni ta’ fondi aċċelerati mill-UE għall-implimentazzjoni ta’ proġetti relatati mal-ħiliet tkun fattibbli. B’responsabbiltajiet ewlenin għall-politiki tal-edukazzjoni u t-taħriġ, kif ukoll rwol importanti fil-politiki dwar iż-żgħażagħ u l-impjiegi fil-livell lokali, il-bliet u r-reġjuni jistgħu jniedu programmi, proġetti pilota u miżuri ta’ appoġġ għal dawn l-oqsma kollha b’rabta mal-objettivi tal-Aġenda għall-Ħiliet.  

Matul il-kriżi tal-COVID-19, il-parti l-kbira tas-sistemi edukattivi rreaġixxiet malajr u b’mod flessibbli għall-isfidi l-ġodda, u xi Stati Membri aċċeleraw f’qasir żmien id-diġitalizzazzjoni tal-edukazzjoni. Madankollu, f’ċerti reġjuni inqas sinjuri u f’komunitajiet żvantaġġati, l-aċċess għal għodod diġitali kien problema u għad hemm żoni b’aċċess limitat għall-internet. X’jistgħu jagħmlu l-UE u l-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jingħaqdu flimkien u jindirizzaw dawn il-problemi integrati lokalment, li ftit li xejn huma riflessi fid-data reġjonali jew nazzjonali ġenerali?  

L-Opinjoni dwar l-Aġenda għall-Ħiliet li qed naħdmu fuqha tenfasizza li kwalunkwe intervent ta’ politika tal-UE għandu jkun konformi mal-kuntest reġjonali, u approċċ “wieħed tajjeb għal kulħadd” ma jaħdimx. Il-proposta tibni fuq l-esperjenza ta’ diversi reġjuni f’termini ta’ aċċess għal għodod diġitali, li kienet kruċjali matul il-pandemija tal-COVID-19. Hemm diversi modi kif l-UE tista’ tappoġġja r-reġjuni kollha biex tiżgura li ħadd ma jibqa’ lura. L-ewwel nett, hemm bżonn ta’ approċċ integrat għat-tfassil ta’ miżuri ta’ finanzjament: it-twassil tal-edukazzjoni diġitali jmur lil hinn mill-finanzjament ta’ pjattaformi edukattivi u t-taħriġ fil-ħiliet diġitali, u jinkludi infrastruttura bħall-aċċess għall-broadband f’reġjuni inqas sinjuri, kompjuters u laptops. It-tieni nett, l-UE għandha żżid il-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ esperjenza bejn is-sistemi edukattivi u l-kurrikuli differenti abbażi tal-ħtiġijiet tan-nies u tindirizza l-kwistjoni tal-aċċess minn persuni soċjalment esklużi jew vulnerabbli għall-edukazzjoni u t-taħriġ ta’ kwalità għolja. Fl-aħħar, iżda mhux l-inqas, il-Kummissjoni Ewropea għandha tikkunsidra t-twaqqif ta’ pjattaforma Ewropea b’għażla tal-aħjar prattiki, li tkun aċċessibbli għall-awtoritajiet lokali u reġjonali u li tkun tappoġġja l-iżvilupp ta’ strateġiji u ta’ pjani ta’ azzjoni għall-adattament u r-reżiljenza, li jnebbħu inizjattivi lokali u reġjonali ġodda. 

Fl-Opinjoni tiegħek, inti tenfasizza l-importanza tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-konsegwenzi tiegħu għall-impjegati fil-parti l-kbira tas-setturi. Kif jistgħu l-politiki jgħinu lill-impjegati jiksbu fehim ċar tad-dinja li qed tinbidel u jagħrfu li għandhom ifittxu opportunitajiet ġodda u jibnu reżiljenza?  

Il-politiki tal-UE għandhom jiffaċilitaw it-tnedija ta’ programmi ta’ appoġġ li jindirizzaw oqsma ekonomiċi speċifiċi u gruppi fil-mira speċifiċi f’setturi affettwati mit-tranżizzjoni ekoloġika. Programmi bħal dawn iridu jinfurmaw lill-impjegati fis-setturi intensivi fl-enerġija dwar l-isfidi u l-opportunitajiet ġġenerati mit-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika. Biex jiġu appoġġjati l-gruppi fil-mira, l-ewwel nett hemm bżonn ta’ fehim aħjar tal-ħtiġijiet u l-opportunitajiet reġjonali b’rabta mal-ħiliet għal kull settur, b’mod partikolari l-manifattura tal-karozzi, il-kostruzzjoni, is-servizzi tal-bini, l-industriji tad-disinn u tal-kreattività, il-farmaċewtika, u s-settur tal-ikel. It-tieni nett, hemm bżonn li jinħolqu opportunitajiet għat-titjib tal-ħiliet u/jew għat-taħriġ mill-ġdid ta’ adulti b’livell baxx ta’ kwalifiki biex jgħinuhom jidħlu, jew jibqgħu, fis-suq tax-xogħol. Dan jgħin biex jiġu evitati rati għolja ta’ qgħad u politiki ta’ awsterità possibbli. Fir-rigward tar-reżiljenza, l-enfasi m’għandhiex tkun biss fuq l-impjegati attwali iżda wkoll fuq l-istudenti, li għandhom jiksbu ħiliet bħal dawn matul is-snin skolastiċi tagħhom.  

Matul it-tħejjija tal-Opinjoni tiegħek, saru diversi konsultazzjonijiet, pereżempju l-konsultazzjoni online bil-miktub mal-partijiet interessati u l-laqgħat bilaterali online mal-Kummissjoni Ewropea u ċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop). Rigward il-konsultazzjoni tiegħek mas-Cedefop, x’kienu l-punti ewlenin ta’ tħassib li tqajmu matul id-diskussjoni? X’azzjonijiet u ppjanar ipproponew sabiex jgħinu lill-Kummissjoni tikkonċentra fuq kwistjonijiet lokali u reġjonali u biex tidentifika r-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali?  

Matul il-konsultazzjonijiet ma’ partijiet interessati differenti, irċevejna proposti utli ħafna li għenuna nħejju din l-Opinjoni. Is-Cedefop enfasizza l-fatt li huwa importanti li jintlaħqu persuni b’livell baxx ta’ ħiliet. Peress li l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma l-aktar familjari maż-żoni tagħhom, dawn jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex jilħqu lin-nies u jindirizzaw l-isfidi lokali. Għalhekk, il-politiki jeħtieġ li jkunu differenzjati u jqisu l-karatteristiċi lokali. Barra minn hekk, il-VET inizjali, li huwa fil-biċċa l-kbira ċentralizzat, jeħtieġ li jinvolvi tipi differenti ta’ sħubijiet ma’ istituti edukattivi u ta’ taħriġ, NGOs u kumpaniji, biex insemmu biss ftit. L-awtoritajiet lokali u reġjonali jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex jorganizzaw dawn ir-rabtiet bejn l-imsieħba fil-livell lokali.

Aktar tagħrif

F’Lulju 2020, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat l- Aġenda Ewropea għall-Ħiliet il-ġdida, li għandha l-għan li ttejjeb ir-rilevanza tal-ħiliet fl-UE sabiex issaħħaħ il-kompetittività sostenibbli, tiżgura l-ġustizzja soċjali u tibni r-reżiljenza tagħna. Din tistabbilixxi miri ambizzjużi u kwantitattivi għat-titjib tal-ħiliet (titjib ta’ ħiliet eżistenti) u għat-taħriġ mill-ġdid (taħriġ f’ħiliet ġodda) li għandhom jinkisbu fil-ħames snin li ġejjin. Pereżempju, 50% tal-adulti ta’ bejn il-25 u l-64 sena għandhom jirreġistraw għal korsijiet ta’ taħriġ kull sena u 70% tal-adulti ta’ bejn is-16 u l-74 sena għandu jkollhom mill-inqas ħiliet diġitali bażiċi sal-2025.

Il- Patt għall-Ħiliet imniedi mill-Kummissjoni Ewropea f’Novembru 2020 huwa mudell ta’ impenn komuni għall-iżvilupp tal-ħiliet fl-Ewropa, li jinvolvi kemm is-settur pubbliku kif ukoll is-setturi privati. Il-firmatarji jaqblu li jirrispettaw u jħarsu l-prinċipji ewlenin tal-Karta: 1) il-promozzjoni ta’ kultura ta’ tagħlim tul il-ħajja għal kulħadd, 2) il-bini ta’ sħubijiet b’saħħithom għall-ħiliet, 3) il-monitoraġġ tal-provvista/id-domanda tal-ħiliet u l-antiċipazzjoni tal-ħtiġijiet tal-ħiliet u 4) il-ħidma kontra d-diskriminazzjoni u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u opportunitajiet indaqs.

Kuntatt għall-istampa: pressecdr@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

 Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023