Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ambizzjoni klimatika akbar u aċċess dirett għall-fondi tal-UE: il-mexxejja lokali jridu li l-Patt Ekoloġiku jsir lokali  

Qabel ma jsir is-Summit kruċjali tal-UE, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) ressaq sensiela ta’ proposti biex il-Patt Ekoloġiku jiġi implimentat fil-livell lokali. F’Opinjoni tar-relatur Andries Gryffroy (BE/AE) , membru tal-Parlament Fjamming, il-bliet u r-reġjuni jitolbu li jkunu fil-qalba tal-inizjattivi tal-Patt Ekoloġiku, u jitolbu aċċess dirett għall-fondi tal-UE u Tabella ta’ Valutazzjoni Reġjonali Ewropea biex jiġu vvalutati l-azzjonijiet u l-impatt klimatiċi tagħhom. Dawn huma xi wħud mill-proposti li jinsabu fl-Opinjoni intitolata “L-impatt tat-tibdil fil-klima fuq ir-reġjuni: valutazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew” . Filwaqt li għadu pendenti l-ftehim dwar il-baġit fit-tul tal-UE, dwar il-pakkett ta’ rkupru u dwar il-mira tal-2030 għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra, il-mexxejja lokali jwissu li aktar dewmien ser jipperikola l-irkupru ekonomiku mill-COVID-19, li jaffettwa b’mod sever il-komunitajiet lokali u reġjonali madwar l-UE.

L-azzjoni klimatika u l-Patt Ekoloġiku Ewropew – l-istrateġija tat-tkabbir tal-UE biex tintlaħaq in-newtralità klimatika sal-2050 – jibqgħu/għadhom fuq nett tal-aġenda politika tal-UE. Matul is- sessjoni plenarja ta’ Diċembru 2020 , il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni adotta Opinjoni kruċjali dwar il-Patt Ekoloġiku , li tinkludi rakkomandazzjonijiet fi tliet oqsma: il-governanza, il-finanzjament u l-mekkaniżmi ta’ monitoraġġ.

Ir-relatur Andries Gryffroy (BE/EA) , membru tal-Parlament Fjamming qal li: “ il-Patt Ekoloġiku se jkun ta’ suċċess biss jekk jappoġġja approċċ minn isfel għal fuq . Aħna nappellaw għal kooperazzjoni aktar mill-qrib mal-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri biex jiġi żgurat li r-reġjuni u l-bliet jitqiegħdu fil-qalba tiegħu. Bosta reġjuni u bliet diġà adottaw pjani ta’ tranżizzjoni tal-enerġija u patti ekoloġiċi lokali. Madankollu dawn rarament jiġu riflessi fil-pjani u l-istrateġiji nazzjonali. Aħna nipproponu li l-gvernijiet sottonazzjonali jkunu involuti bis-sħiħ fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-pjani nazzjonali u jingħataw aċċess aktar faċli u dirett għall-fondi. Aħna ninsabu lesti li naħdmu mal-Kummissjoni Ewropea u ċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tagħha biex tiġi stabbilita Tabella ta’ Valutazzjoni Reġjonali Ewropea, biex jiġi mmonitorjat u segwit il-progress fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni, il-politiki u l-finanzjament relatati mal-klima u l-Patt Ekoloġiku fil-livell lokali u reġjonali.”

Dwar il-governanza, il-Kumitat jiddispjaċih li l-kontributi mill-awtoritajiet lokali u reġjonali fir-rigward tal-klima rarament jiġu riflessi fil-pjani nazzjonali mfassla fil-bliet kapitali tal-UE. Il-bliet u r-reġjuni jitolbu li jipparteċipaw b’mod strutturat fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-pjani nazzjonali ta’ rkupru mill-COVID-19 u tal-investimenti tal-Patt Ekoloġiku, u jipproponu konsultazzjonijiet obbligatorji u djalogi f’diversi livelli estiżi għall-oqsma kollha tal-Patt Ekoloġiku, inklużi l-enerġija u l-klima, it-trasport, il-bijodiversità, u l-ekoloġizzazzjoni taż-żoni urbani.

Dwar il-finanzjament, il-membri jwissu dwar ġestjoni ċentralizzata tal-fondi tal-UE. L- Opinjoni tal-KtR dwar il-Patt Ekoloġiku titlob li l-bliet u r-reġjuni jkollhom aċċess dirett għar-riżorsi tal-UE, peress li l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma dawk li jimplimentaw il-biċċa l-kbira tal-miżuri ta’ mitigazzjoni u ta’ adattament għat-tibdil fil-klima u jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex ikunu jafu r-realtajiet fil-prattika.

Il-proposti attwali dwar il-baġit tal-UE jiddedikaw 30 % għall-azzjoni klimatika. Il-pakkett ta’ rkupru mill-COVID-19, Next Generation EU, jinkludi mill-inqas 37 % tal-infiq relatat mal-klima.

Dwar il-monitoraġġ, il-membri jfakkru li l-mekkaniżmi u l-indikaturi huma meħtieġa biex jiġi vvalutat b’mod preċiż l-impatt tat-tibdil fil-klima fil-livell lokali u reġjonali, kif ukoll biex jiġu ddeterminati l-kisbiet tal-bliet u r-reġjuni fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra u l-kontribut tagħhom għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.

Il-Kumitat jipproponi li titnieda Tabella ta’ Valutazzjoni Reġjonali Ewropea biex tiġi pprovduta evidenza tal-progress fl-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku u l-pjani ta’ rkupru fil-livell lokali. Huma meħtieġa indikaturi sabiex ikun hemm referenza ta’ kull reġjun f’termini tat-tranżizzjoni klimatika tiegħu, kif ukoll biex jiġu identifikati aħjar l-ispeċifiċitajiet, l-isfidi u l-ħtiġijiet tagħhom, u biex jiġi vvalutat l-impatt tal-azzjonijiet klimatiċi.

Qabel is-Summit tal-UE din il-ġimgħa, li għandu l-għan li jilħaq ftehim dwar it-titjib tal-mira tal-UE tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra għall-2030 – u mhux l-inqas ftehim dwar il-baġit fit-tul tal-UE u l-pakkett ta’ rkupru – il-membri kellhom dibattitu ma’ Svenja Schulze , Ministru Federali Ġermaniża għall-Ambjent, il-Konservazzjoni tan-Natura u s-Sikurezza Nukleari. Waqt li fetaħ id-dibattitu, il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Apostolos Tzitzikostas fakkar li: “L-Istati Membri tal-UE jridu jaqblu li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju b’mill-inqas 55% sal-2030 u japprovaw il-baġit fit-tul u l-pjani ta’ rkupru tal-UE mingħajr dewmien. Il-fondi jeħtieġ li jkunu operattivi sal-ewwel nofs tal-2021. Inkella, ikun tard wisq biex l-UE tgħin tipproteġi l-komunitajiet lokali u tippreserva l-ekonomiji tagħna”.

Informazzjoni ta’ sfond

L-awtoritajiet lokali u reġjonali jadottaw sa 70 % tal-miżuri ta’ mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u sa 90 % tal-miżuri ta’ adattament għat-tibdil fil-klima, u huma responsabbli wkoll għal aktar minn 65 % tal-investiment pubbliku relatat mal-klima u l-ambjent fl-UE.

Aqra l-aħħar intervista tagħna mar-relatur Andries Gryffroy (BE/AE) hawnhekk .

Fit-13 ta’ Ottubru 2020, il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) impenjaw ruħhom għal fażi ġdida ta’ kooperazzjoni biex jitħaffef il-pass tal-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku fir-reġjuni u l-bliet tal-Ewropa. Matul dibattitu ma’ Frans Timmermans, Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea għall-Patt Ekoloġiku Ewropew, huwa appella lill-gvernijiet lokali u reġjonali biex jieħdu s-sjieda u jsawru l-Patt Ekoloġiku fl-oqsma li huma fil-kompetenza tagħhom.  Aqra l-istqarrija għall-istampa hawnhekk.  

Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali huwa inizjattiva ġdida tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni li għandha l-għan li tqiegħed il-bliet u r-reġjuni fil-qalba tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u tiżgura li kemm l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir sostenibbli kif ukoll il-pjani ta’ rkupru mill-COVID-19 jissarrfu f’finanzjament dirett għall-bliet u r-reġjuni u proġetti tanġibbli għal kull territorju. Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali tnieda fil-15 ta’ Ġunju 2020 bil-ħolqien ta’ Grupp ta’ Ħidma speċifiku magħmul minn 13-il membru . Aqra l-istqarrija għall-istampa hawnhekk .

Skopri 200 prattika tajba tal-Patt Ekoloġiku fil- mappa online tagħna .

Għal aktar tagħrif:

Ir-ritratti tal-141 sessjoni plenarja tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni huma disponibbli fil- gallerija Flickr tal-KtR .

Persuna ta’ kuntatt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi: