Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-mexxejja lokali jingħaqdu mal-Presidenza Slovena, il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-pjani ta’ rkupru tal-UE  

L-ewwel Forum ta’ Livell Għoli dwar l-Irkupru u r-Reżiljenza Reġjonali ressaq proposti dwar kif tista’ tittejjeb il-governanza u jiġi evitat it-trikkib mal-politika ta’ koeżjoni

Il-mexxejja reġjonali u lokali ltaqgħu f’Lipica (SI) fl-24 ta’ Settembru biex jiddiskutu kif jistgħu jwettqu investimenti ta’ rkupru fil-ħin fuq il-post u jevitaw dewmien u trikkib fost il-politiki tal-UE. Il-Kummissarju għall-Ekonomija, Paolo Gentiloni, u l-Ministru għall-Finanzi Sloven, Andrej Šircelj, kif ukoll membri ewlenin tal-Parlament Ewropew, enfasizzaw li huwa biss permezz ta’ ħidma mar-reġjuni u l-bliet li l-pjani ta’ rkupru nazzjonali jistgħu jirnexxu.

Huwa u jiftaħ il-Forum ta’ Livell Għoli, organizzat b’mod konġunt mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) u l-Presidenza Slovena tal-Kunsill tal-UE, il-President tal-KtR, Apostolos Tzitzikostas , qal: “ Ir-riżorsi tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza bdew jaslu għand l-Istati Membri. Issa huwa d-dmir tagħna lkoll li nħaddmu kull euro tal-flus tal-kontribwenti investiti għall-irkupru tagħna. Neħtieġu sħubija reali bejn l-atturi tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali minkejja li r-regolamenti mhumiex ċari biżżejjed dwar l-involviment tar-reġjuni u l-bliet. Il-Kumitat qed jissorvelja bir-reqqa l-implimentazzjoni tal-Faċilità fil-prattika u l-koordinazzjoni tagħha mal-politika ta’ koeżjoni. L-aspettattivi u l-ħtiġijiet taċ-ċittadini tagħna ma jistgħux jiġu injorati b’deċiżjonijiet minn fuq għal isfel.

Andrej Šircelj , Ministru għall-Finanzi tar-Repubblika tas-Slovenja, qal: “ Nemmen li nistgħu niksbu riżultati tajbin jekk nimplimentaw b’suċċess il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. L-aħjar riżultati se jinkisbu biss permezz ta’ kooperazzjoni inklużiva. Din il-kriżi għallmitna kif nikkooperaw fi żminijiet diffiċli – fil-livelli lokali, reġjonali u internazzjonali. Issa, irridu nimmaġinaw dak li nistgħu niksbu b’kooperazzjoni fi żminijiet promettenti u nagħmlu pass f’dik id-direzzjoni.

Il-Kummissarju tal-UE għall-Ekonomija, Paolo Gentiloni , enfasizza “ l-impenn kostruttiv ” tal-KtR “ fit-tiswir tat-tfassil finali tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza ” u l-importanza vitali ta’ sħubija b’saħħitha fost il-livelli differenti ta’ gvernijiet fil-fażi li jmiss. “ Aktar minn żewġ terzi tal-pjani nazzjonali kollha għall-irkupru u r-reżiljenza diġà mxew ’il quddiem għall-fażi ta’ implimentazzjoni. L-awtoritajiet lokali u reġjonali ser ikunu kruċjali biex dawn il-pjani jsiru realtà u ser inkomplu nħeġġu lill-Istati Membri biex jinvolvuhom b’mod effettiv ” huwa qal. “ Il-fondi tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u tal-politika ta’ koeżjoni għandhom jikkomplementaw u mhux jissostitwixxu lil xulxin: l-addizzjonalità u l-assorbiment huma l-kliem ewlieni hawnhekk ”.

Id-diskussjoni tal-Forum ser tikkontribwixxi għall-Opinjoni tal-KtR dwar l-implimentazzjoni tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, immexxija minn Rob Jonkman (NL/KRE) u skedata li tiġi adottata mill-Kummissjoni għall-Politiki Ekonomiċi (ECON) fid-29 ta’ Settembru. Il-Kumitat ipprovda l-ewwel valutazzjoni tat-tħejjija tal-pjani nazzjonali ta’ rkupru u ser jippreżenta s-sejbiet tiegħu dwar l-impatt tal-pandemija fuq il-komunitajiet reġjonali u lokali fil-Barometru Reġjonali u Lokali Annwali tal-UE 2021, li għandu jiġi ppreżentat fit-12 ta’ Ottubru matul id-19-il edizzjoni tal- Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet .

Tista’ terġa’ ssegwi l-ftuħ u l-ewwel panel ta’ diskussjoni tal-Forum ta’ Livell Għoli dwar l-Irkupru u r-Reżiljenza hawnhekk .

Il-Forum ta’ Livell Għoli sar fl-okkażjoni ta’ laqgħa esterna tal-Bureau tal-KtR f’Lipica, is-Slovenja. Qabel il-Bureau, il- Programm Politiċi Eletti Żgħażagħ tal-KtR organizza avveniment dwar il-politika ta’ koeżjoni fejn membri tal-KtR, is-Segretarju tal-Istat Sloven għall-Iżvilupp u l-Politika ta’ Koeżjoni Ewropea, Monika Kirbiš Rojs, rappreżentanti mill-Kummissjoni Ewropea u kelliema prominenti oħra, ingħaqdu ma’ mexxejja lokali żgħażagħ mill-UE kollha.

Tista’ terġa’ tara l-avveniment tal-Politiċi Eletti Żgħażagħ intitolat “ Il-Koeżjoni bħala valur – Il-benefiċċji u l-ispejjeż għaż-żgħażagħ tat-tranżizzjoni lejn dinja ta’ wara l-Covid-19 hawnhekk .

ILĦNA MILL-FORUM TA’ LIVELL GĦOLI
DWAR L-IRKUPRU U R-REŻILJENZA REĠJONALI

(skont l-ordni tal-interventi):

Aleksander Jevšek (SI/PSE), Viċi President tad-Delegazzjoni Slovena tal-KtR u Sindku tal-Muniċiplaità ta’ Murska Sobota, qal: “ L-użu effiċjenti ta’ kull euro mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza jiddependi fil-biċċa l-kbira mis-sħubija mal-awtoritajiet lokali u reġjonali. Sabiex isir l-aħjar użu mir-riżorsi li ġejjin kemm mill-istrumenti ta’ rkupru kif ukoll mill-programmi tal-politika ta’ koeżjoni, il-gvernijiet nazzjonali jeħtiġilhom jisimgħu lill-bliet u r-reġjuni u jafdaw li dawn il-flus jintefqu b’mod trasparenti”.

Michael Murphy (IE/PPE), Sindku ta’ Clonmel u President tal-Kummissjoni għall-Politika Ekonomika tal-KtR (ECON), qal: “ L-isfidi li qed niffaċċjaw m’għandhomx approċċ “wieħed tajjeb għal kulħadd”, iżda jvarjaw fin-natura u l-intensità tagħhom fir-reġjuni, il-bliet, l-irħula u ż-żoni rurali Ewropej. Neħtieġu soluzzjonijiet imfassla apposta, implimentati flimkien mal-livell lokali. Approċċ minn fuq għal isfel għall-irkupru jkun ifisser li l-investimenti u r-riformi jistgħu sempliċiment ma jirriflettux ir-realtà tal-opportunitajiet u l-isfidi fil-prattika”.

Rob Jonkman (NL/KRE), relatur tal-KtR dwar L-implimentazzjoni tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, qal: “L-irkupru tal-Ewropa, it-tranżizzjoni diġitali u dik sostenibbli jiddependu mill-involviment dirett tal-awtoritajiet lokali u reġjonali. Għalhekk, jeħtieġ li jkunu involuti strutturalment fl-implimentazzjoni tal-pjani ta’ rkupru. Peress li l-involviment ivarja fost l-Istati Membri, jeħtiġilna naqsmu l-esperjenzi tagħna u nitgħallmu minn xulxin ”.

Alexandra Geese (DE/ĦODOR), Membru tal-Parlament Ewropew u rapporteur dwar l-Istrument ta’ Appoġġ Tekniku, qalet: Tranżizzjoni soċjalment inklużiva, ekoloġika u diġitali tippreżenta sfidi multidimensjonali li jistgħu jiġu indirizzati biss bi rwol attiv tal-awtoritajiet lokali u reġjonali . L-Istrument ta’ Appoġġ Tekniku jagħti lill-awtoritajiet lokali u reġjonali l-opportunità li joħolqu għarfien imfassal apposta: jitlob lill-esperti jistabbilixxu strateġiji u pjani direzzjonali mfassla apposta, jorganizzaw seminars u workshops jew jitgħallmu mill-aħjar prattiki ta’ xulxin. L-itrekkjar klimatiku, l-ibbaġitjar skont il-ġeneru u s-soluzzjonijiet b’sors miftuħ għall-promozzjoni ta’ amministrazzjonijiet diġitalizzati u aċċessibbli ħafna huma biss ftit eżempji tal-ħafna soluzzjonijiet imfassla apposta li jista’ jiffaċilita l-Istrument ta’ Appoġġ Tekniku”.

María Del Valle Miguelez Santiago , Viċi President tal-Konferenza tar-Reġjuni Periferiċi Marittimi ( CPMR ) u Ministru Reġjonali għall-Intrapriża, l-Impjiegi, u l-Universitajiet, u l-Kelliema għar-Reġjun ta’ Murcia, qalet: “ Ir-reġjuni huma atturi ewlenin fit-twettiq tal-prijoritajiet klimatiċi u diġitali tal-UE u l-kompetenzi tagħhom huma relatati ma’ diversi objettivi tal-pjani ta’ rkupru. Peress li jifhmu sew il-ħtiġijiet ta’ investiment fil-livell territorjali, ir-reġjuni jistħoqqilhom rwol fi ħdan il-fora tat-teħid ta’ deċiżjonijiet politiċi rilevanti biex jiddefinixxu u jimplimentaw il-finanzjament ta’ rkupru. Huwa għal din ir-raġuni li fix-xhur li ġejjin nistgħu nipprovdu valur miżjud għal użu effiċjenti tal-fondi Ewropej u nilħqu l-miri mixtieqa”.

Hanna Zdanowska (PL/PPE), Membru tal-Grupp ta’ Ħidma tal-KtR dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali, qalet: “ 75 % taċ-ċittadini tal-UE jgħixu fi bliet li huma l-produtturi ewlenin tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra. Iżda huma wkoll iċ-ċentri u s-sorsi ta’ azzjoni u innovazzjoni kemm fl-oqsma tal-mitigazzjoni kif ukoll tal-adattament għat-tibdil fil-klima. Il-Forum globali dwar l-azzjoni klimatika li qed isir fi Glasgow jirrappreżenta opportunità importanti għall-mexxejja lokali u reġjonali biex juru x’jistgħu jagħmlu l-bliet u r-reġjuni, u x’diġà qed jagħmlu biex jilħqu n-newtralità klimatika”.

Zvone Černač , Ministru Sloven għall-Iżvilupp u l-Politika ta’ Koeżjoni Ewropea, qal: “ Huwa objettiv essenzjali u fl-istess ħin ta’ sfida li, minn naħa, jiġi stabbilit qafas li jiżgura sinerġiji bejn mekkaniżmi għal perjodu qasir u twil ta’ żmien u, mill-oħra, jiġu ssemplifikati l-proċeduri ta’ implimentazzjoni, filwaqt li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jaqdu rwol ewlieni flimkien mal-gvernijiet nazzjonali”.

Isabelle Boudineau (FR/PSE), President tal-Kummissjoni tal-KtR għall-Politika ta’ Koeżjoni Territorjali u l-Baġit (COTER), qalet: “ L-Ewropa għamlet sforz bla preċedent biex tillimita l-konsegwenzi soċjali u ekonomiċi tal-pandemija. Iżda l-flus mhux kollox. Ejja ma ninsewx il-metodu: is-sħubija u l-governanza f’diversi livelli wrew is-siwi tagħhom bil-politika ta’ koeżjoni. Ir-rinazzjonalizzazzjoni tal-politiki Ewropej permezz tal-Pjan ta’ Rkupru mhijiex is-soluzzjoni. Ejja nafdaw lir-reġjuni biex jipproteġu liċ-ċittadini u lill-SMEs”.

Juraj Droba (SK/KRE), relatur tal-KtR dwar L-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tħejjija tal-Ftehimiet ta’ Sħubija u l-Programmi Operazzjonali għall-perjodu 2021-2027, qal: “ Is-sħubija, flimkien mas-sussidjarjetà, hija l-aktar prinċipju importanti mill-perspettiva tal-bliet u r-reġjuni u rridu niżguraw li tiġi implimentata bis-sħiħ fl-istadji kollha tal-perjodu ta’ programmazzjoni l-ġdid”.

Ulrika Landergren (SV/Renew Europe), President tal-Kummissjoni tal-KtR għar-Riżorsi Naturali (NAT), qalet: “ Għal bosta snin rajna differenza dejjem tikber bejn l-attenzjoni mogħtija u l-fondi disponibbli għaż-żoni urbani u għaż-żoni rurali. Sfortunatament, il-Kummissjoni Ewropea adottat il-viżjoni fit-tul tagħha għall-iżvilupp rurali biss wara li ġew stabbiliti l-programmi ta’ finanzjament sal-2027. Il-KtR ser jappoġġja lill-Kummissjoni f’din il-viżjoni iżda ma nistgħux nistennew sal-2028! Irridu nagħlqu d-distakk bejn iż-żoni rurali u dawk urbani minnufih”.

Eddy van Hijum (NL/PPE), relatur tal-KtR dwar Strateġija għall-SMEs, qal: “ Aħna bħala awtoritajiet lokali u reġjonali nistgħu nkunu msieħba tal-Kummissjoni Ewropea peress li qegħdin f’kuntatt mal-SMEs tagħna u ma’ entitajiet lokali bħall-kmamar tal-kummerċ . Jekk irridu niksbu l-għanijiet li ġew stabbiliti u noħorġu aktar b’saħħitna wara l-COVID-19, jeħtieġ li nkunu msieħba f’din it-tranżizzjoni. Mill-iżgħar SMEs fir-reġjuni ta’ oriġini tagħna sal-Kummissjoni, ilkoll għandna rwol x’naqdu biex it-tranżizzjonijiet iseħħu ”.

Persuna ta' kuntatt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023