Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Pjattaforma Fit for Future: reviżjoni tat-teħid tad-deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea biex nirreaġixxu aħjar għall-isfidi futuri  

Il-vuċi ta’ miljun politiku elett reġjonali u lokali se tingħata widen fil-proċess tal-abbozzar u l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE u se tikkontribwixxi biex jinstabu tweġibiet konkreti għat-tħassib taċ-ċittadini

L-ewwel laqgħa plenarja tal- Pjattaforma Fit for Future (F4F) , ippreseduta mill-Viċi President għar-Relazzjonijiet Interistituzzjonali u l-Prospettiva Maroš Šefčovič, saret ma’ tliet membri tal-KtR, Mark Speich (DE/PPE), Anne Karjalainen (FI/PSE) u Ulrika Landergren (SE/Renew Europe). Il-pjattaforma F4F hija l-istrument ewlieni tal- Aġenda għal Regolamentazzjoni Aħjar tal-Kummissjoni Ewropea, li għandha l-għan li tnaqqas il-piżijiet amministrattivi bla bżonn għaċ-ċittadini u n-negozji, u tgħin biex tiżgura li l-leġiżlazzjoni tal-UE tibqa’ valida fil-futur, tkun aktar diġitali u tkun f’pożizzjoni aħjar biex tindirizza l-isfidi futuri. Il-livell lokali u reġjonali tal-gvern, li huwa l-eqreb għaċ-ċittadini, huwa rrappreżentat fil-laqgħat tal-pjattaforma F4F fil-fażijiet bikrija tal-abbozzar u l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE. Din hija waħda mill-kisbiet tal-ħidma tal-KtR fit- Task Force dwar is-Sussidjarjetà u l-Proporzjonalità .

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni huwa preżenti fil-grupp tal-Gvern tal-pjattaforma F4F permezz ta’ tlieta mis-sitt presidenti tal-kummissjonijiet tal-KtR tiegħu, flimkien ma’ 27 rappreżentant tal-gvern mill-Istati Membri tal-UE. In-network ta’ Ċentri Reġjonali tal-KtR (RegHubs) li jiġbor informazzjoni mill-bliet u r-reġjuni permezz ta’ konsultazzjonijiet immirati u jikkompilaha f’rapporti ta’ implimentazzjoni ta’ politiki magħżula tal-UE huwa wieħed mis-sottogruppi tal-pjattaforma.

Din l-ewwel laqgħa plenarja tal-pjattaforma kienet opportunità għal diskussjoni preliminari dwar suġġetti għall-Programm ta’ Ħidma Annwali tal-2021, li se jiġi ffinalizzat sa tmiem is-sena. Saru wkoll skambji ulterjuri dwar kif il-Pjattaforma se taħdem fil-prattika u r-regoli ta’ proċedura tagħha.

Mark Speich (DE/PPE) , Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Federali, Ewropej u Internazzjonali (Nordrhein-Westfalen) u President tal-Kummissjoni tal-KtR għaċ-Ċittadinanza, il-Governanza u l-Affarijiet Istituzzjonali u Esterni ( CIVEX ) dwar il-pjattaforma l-ġdida F4F: “ L-esperjenzi u l-għarfien espert tar-reġjuni u l-bliet Ewropej għandu jkollhom rwol ewlieni fit-titjib kontinwu tal-leġiżlazzjoni tal-UE . Ninsab kuntent li issa l-Pjattaforma l-ġdida Fit4Future ttina l-opportunità li ninkludu l-perspettiva tal-awtoritajiet lokali u reġjonali. L-aspettattivi taċ-ċittadini għall-pjattaforma Fit for Future huma għoljin ħafna. Fl-aħħar nett, in-nies jixtiequ jaraw ir-riżultati prattiċi ta’ ħafna avviżi politiċi. Din hija r-raġuni għaliex huma interessati ħafna f’dak li nagħmlu u f’dak li niksbu. Fi tmiem il-mandat tagħna rridu nuru li ksibna r-riżultati. Ir-reġjuni Ewropej u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni qed jagħmlu l-almu tagħhom biex jilħqu dawn l-aspettattivi.”

Is-suġġetti diskussi fir-rigward tal-Programm ta’ Ħidma Annwali tal-2021, li għalih l-esperjenza diretta tal-awtoritajiet lokali u reġjonali tista’ tgħin biex jiġu identifikati ostakli possibbli u problemi speċifiċi fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni kienu: it-tnaqqis tal-piż amministrattiv fir-rigward ta’ proċeduri ta’ tikkettar, awtorizzazzjoni u permessi, pereżempju fl-oqsma tal-agrikoltura jew is-saħħa, l-għajnuna mill-Istat jew l-infrastruttura; l-identifikazzjoni ta’ regoli tal-UE li joħolqu inkoerenza, kumplessità bla bżonn u d-duplikazzjoni; is-semplifikazzjoni tal-obbligi ta’ rapportar mill-benefiċjarji tal-proġetti fejn jista’ japplika l-prinċipju ta’ “darba biss”; l-appoġġ tan-negozji fl-istabbiliment ta’ soluzzjonijiet diġitali u l-modernizzazzjoni tas-settur pubbliku.

Ulrika Landergren (SE/Renew Europe) , Membru, Kunsill Muniċipali ta’ Kungsbacka fl-Iżvezja u President tal-Kummissjoni tal-KtR għar-Riżorsi Naturali (NAT) ħadet l-impenn li tikkontribwixxi għas-suġġetti proposti mill-Kummissjoni Ewropea: “ Ir-reġjuni u l-bliet jinsabu fuq quddiem nett fl-implimentazzjoni tal-liġijiet tal-UE. Għalhekk il-KtR jinsab f’pożizzjoni tajba biex jgħin lill-Pjattaforma tidentifika leġiżlazzjoni li tista’ tibbenefika minn aktar diġitalizzazzjoni u semplifikazzjoni. Dan jgħodd ukoll biex jiġu enfasizzati r-regoli tal-UE dwar kwistjonijiet relatati mar-rapportar, it-tikkettar, l-awtorizzazzjoni u l-proċeduri ta’ permessi”.

Anne Karjalainen (FI/PSE) , Kunsillier tal-Belt ta’ Kerava, President tal-Kummissjoni għall-Politika Soċjali, l-Edukazzjoni, l-Impjieg, ir-Riċerka u l-Kultura (SEDEC) tal-KtR żiedet tgħid: “ L-approċċ prattiku mill-Kummissjoni Ewropea, li jittraduċi l-impenn tagħha li tippromovi approċċ ta’ sussidjarjetà attiva, huwa apprezzat ferm. Il-KtR se jimmobilizza n-networks tiegħu, u se jibda bil-pjattaforma RegHub, biex jipprovdi lill-proċess Fit-for-Futur leġittimità territorjali u għarfien espert mil-livell lokali. U għandna nieħdu ħsieb li s-siġar ta’ diskussjoni ta’ leġiżlazzjoni dettaljata ma jostrux il-foresta ta’ proċess inklużiv li jwassal għal leġiżlazzjoni adatta biex tindirizza l-isfidi ewlenin tal-UE ta’ tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali soċjalment ġusti”.

Din il-laqgħa tal-pjattaforma F4F se tiġi segwita mill-votazzjoni ta’ riżoluzzjoni dwar il-programm ta’ ħidma tal-KE għall-2021 u dibattitu fejn il-Viċi President Šefčovič se jippreżenta l-Programm ta’ Ħidma tal-KE għall-2021 u l-ewwel previżjoni strateġika tal-UE fl-10 ta’ Diċembru fil-Plenarja tal-KtR.

Sfond:

Il- Pjattaforma Fit for Future tnediet fil-11 ta’ Mejju 2020. Din tikkonsisti fi grupp ta’ esperti ta’ livell għoli li jgħin lill-Kummissjoni Ewropea fl-isforzi tagħha biex tissemplifika l-liġijiet u tnaqqas il-piż u l-ispejjeż amministrattivi mhux meħtieġa b’rabta ma’ dan. Il-Kummissjoni Ewropea se tqis l-opinjonijiet tal-Pjattaforma biex tiżgura li l-liġijiet tal-UE jgħinu, u mhux ifixklu, lin-nies u lin-negozji, b’mod partikolari l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju. Il-ħidma tal-Pjattaforma se tiffoka fuq suġġetti enfasizzati fi programm ta’ ħidma annwali. Għal kull suġġett, il-Pjattaforma se tiġbor data, evidenza u input dwar il-potenzjal għas-semplifikazzjoni u t-tnaqqis ta’ spejjeż bla bżonn ta’ liġijiet speċifiċi tal-UE mingħajr ma timmina l-kisba tal-objettivi tagħhom. Wara, il-pjattaforma se toħroġ opinjonijiet li jqisu wkoll l-opportunitajiet tad-diġitalizzazzjoni u d-densità leġiżlattiva. Dawn l-isforzi huma parti mill-aġenda għal regolamentazzjoni aħjar tal-Kummissjoni Ewropea.

It-Task Force tal-KtR dwar is-Sussidjarjetà, il-Proporzjonalità u dwar li "Isir inqas b’mod iktar effiċjenti” twaqqfet mill-Kummissjoni Ewropea f’Novembru 2017 bl-objettivi li ġejjin:

- tagħmel rakkomandazzjonijiet dwar kif jistgħu jiġu applikati aħjar il-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità

- tidentifika oqsma ta’ politika fejn ix-xogħol jista’ jiġi ddelegat mill-ġdid jew irritornat b’mod definittiv lill-Istati Membri tal-UE

- issib modi kif tinvolvi aħjar lill-awtoritajiet reġjonali u lokali fit-tfassil u t-twettiq tal-politika tal-UE

It-Task Force kienet ippreseduta mill-ewwel Viċi President tal-Kummissjoni, Franz Timmermans, u kienet magħmula minn tliet rappreżentanti tal-KtR u tliet membri tal-Parlament Ewropew.

It-Task Force ppreżentat ir-rapport finali tagħha fl-2018 imsejjaħ “Sussidjarjetà attiva. Mod ġdid ta’ ħidma” li jibni fuq il-kunċett ta’ “ sussidjarjetà attiva ” li għandu l-għan li jiżgura li l-kontribut tal-livell lokali u reġjonali jitqies bis-sħiħ sabiex jiġi żgurat li l-UE tagħti valur miżjud adegwat fl-istadji kollha tat-tħejjija, l-adozzjoni u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE.

In- Network ta’ Ċentri Reġjonali tal-KtR  (RegHub) huwa network ta’ reġjuni u bliet Ewropej li jevalwa l-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE. In-network bħalissa jikkonsisti f’36 “punt ta’ kuntatt” iddedikat. Dawn huma membri tal-persunal ta’ amministrazzjoni lokali jew reġjonali li jiġbru feedback tekniku mill-partijiet interessati dwar l-esperjenza tagħhom ta’ implimentazzjoni “fuq il-post” tal-politiki eżistenti tal-UE. Għaldaqstant, in-network iżid il-perspettiva lokali u reġjonali fit-tfassil tal-politika tal-UE u jkabbar il-bażi ta’ evidenza tagħha.

Kuntatt:

Marie-Pierre Jouglain

Mob: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CIVEX-1-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
01.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CAPITALS-INCLUSION-DIVERSITY-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022