Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Nappellaw għal Tabella ta’ Valutazzjoni Reġjonali ‎ sabiex tiġi mmonitorjata l-azzjoni dwar il-klima tal-bliet u r-reġjuni u jiġi analizzat l-impatt tagħha  

F’din l-intervista. Andries Gryffroy (BE/AE) jwieġeb ħames mistoqsijiet dwar l-impatt tat-tibdil fil-klima fil-bliet u r-reġjoni, u r-rwol tal-Patt Ewkoloġiku Ewropew fil-ġlieda kontra t-tisħin globali filwaqt li jixpruna t-tranżizzjoni lejn soċjetà aktar sostenibbli u reżiljenti. Il-membru tal-Parlament Fjamming jappella għal Tabella ta’ Valutazzjoni Reġjonali sabiex tiġi mmonitorjata l-azzjoni dwar il-klima tal-bliet u r-reġjuni u jiġi analizzat l-impatt tagħha. Din hija waħda mill-proposti ewlenin tal-Opinjoni tiegħu dwar “L-impatt tat-tibdil fil-klima fuq ir-reġjuni: valutazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew” li se tiġi adottata fis-sessjoni plenarja ta’ Diċembru tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

It-tibdil fil-klima u l-Patt Ekoloġiku kif jirrelataw ma’ xulxin?

Permezz tal-inizjattiva Patt Ekoloġiku, l-UE tafferma mill-ġdid l-impenn fit-tul tagħha biex tikseb in-newtralità klimatika sal-2050, u tipproponi strateġija għat-tkabbir li għandha l-għan li tippreserva l-kompetittività tal-UE filwaqt li ssir aktar sostenibbli u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi. Il-Patt Ekoloġiku jista’ jkun strumentali għall-kisba tal-għanijiet klimatiċi tagħna billi jagħti spinta lill-investimenti ekoloġiċi – dment li jippromovi approċċ bilanċjat u mmirat li jqis is-sitwazzjonijiet ekonomiċi u soċjali differenti fir-reġjuni u l-bliet, u dment li jagħti prijorità lill-miżuri kosteffettivi u lis-setturi li għandhom aktar potenzjal għall-ħolqien tax-xogħol. Barra minn hekk, sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni b’suċċess tat-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika, il-Patt Ekoloġiku jrid jappoġġja approċċ minn isfel għal fuq, ikun kondiviż b’mod ġust bejn it-territorji tal-UE f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, u jippermetti l-flessibbiltà neċessarja sabiex tiġi żgurata l-kosteffettività tiegħu.

X’inhuma l-isfidi ewlenin għall-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jikkombinaw l-irkupru mill-COVID-19 mal-iżvilupp sostenibbli fit-tul?

Il-kriżi tal-COVID-19 uriet il-vulnerabbiltà tas-soċjetajiet u l-ekonomiji tagħna u l-ħtieġa li tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom. L-awtoritajiet lokali u reġjonali jinsabu fuq quddiem nett fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima billi jieħdu azzjonijiet kuraġġużi biex inaqqsu l-emissjonijiet u b’hekk isiru aktar reżiljenti għall-impatt tat-tibdil fil-klima. Fl-istess ħin, il-finanzi tal-awtoritajiet lokali u reġjonali huma mhedda serjament minħabba l-kriżi, u dan jipperikola l-kapaċità tagħhom li jipprovdu servizzi pubbliċi u jillimita l-ispazju fiskali għall-investimenti f’teknoloġiji innovattivi u b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju.

Il-gvernijiet sottonazzjonali għandhom għalhekk ikunu involuti bis-sħiħ fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-pjani nazzjonali ta’ rkupru u jingħataw aċċess aktar faċli u dirett għall-fondi. Huwa importanti ferm ukoll li niffukaw fuq inizjattivi li jistgħu jgħinu biex jitnaqqsu l-emissjonijiet b’inqas spejjeż fit-tul, bħat-titjib tar-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija ( Mewġa ta’ Rinnovazzjoni ), il-mobbiltà sostenibbli, l-enerġija rinnovabbli u l-ekonomija ċirkolari.

Tista’ tispjega l-approċċ ta’ “belt fanal” tiegħek?

L-approċċ ta’ “belt fanal” jimplika mudell fejn belt waħda tkun minn ta’ quddiem f’qasam partikolari u wara tinvolvi lil bliet u muniċipalitajiet interessati oħra permezz tal-kondiviżjoni tal-għarfien u tal-iskambju tal-aħjar prattiki. Jistgħu jiġu allokati oqsma speċifiċi abbażi ta’ sejħiet għal proġetti, wara l-“belt fanal” tirċievi finanzjament għall-implimentazzjoni ta’ proġetti konkreti u taqsam il-metodi, ir-riżultati u t-tagħlimiet miksuba mal-bliet u l-muniċipalitajiet involuti f’network dedikat. Nafu li l-għarfien huwa disponibbli u li hemm opportunitajiet. Jeħtieġ biss li naqsmu dan l-għarfien u nagħmluh disponibbli għall-oħrajn. Fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, dan l-aħħar nedejna mappa tal-aħjar prattiki li diġà tiġbor 200 proġett. Il-mappa hija parti mill-inizjattiva tagħna l- Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali , li għadha l-għan li turi azzjonijiet fuq il-post proprju sabiex tiffaċilita l-iskambju tal-għarfien u r-replikazzjoni madwar l-UE.

Kif tipproponi li l-fondi tal-UE għandhom jilħqu l-livell sottonazzjonali?

Il-miri ogħla tan-nefqa għal azzjoni relatata mal-klima fil-baġit tal-UE li jmiss għall-perjodu 2021-2027 u l-istrument ta’ rkupru l-ġdid “Next Generation EU”, b’mod partikolari l-allokazzjoni ta’ 37 % tas-EUR 750 biljun tiegħu biex jintlaħqu l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku, se jpoġġu lill-UE fit-triq it-tajba biex tilħaq il-miri klimatiċi. Madankollu, dawn l-istrumenti ta’ finanzjament ewlenin m’għandhomx jinjoraw id-dimensjoni territorjali. Jeħtiġilna niżguraw li l-fondi għall-bliet u r-reġjuni jkunu mfassla sabiex jiżguraw impatt sinifikattiv fuq l-ekonomija lokali.

Minkejja s-sorsi ta’ dħul limitati tagħhom, l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma responsabbli għal 65 % tal-investiment pubbliku relatat mal-klima u l-ambjent. Għalhekk huwa kruċjali li dawn jirċievu aċċess dirett għall-fondi tal-UE biex iwettqu l-politiki ta’ żvilupp sostenibbli fil-prattika. L-opportunitajiet għal sinerġiji bejn il-Fondi Strutturali Ewropej u l-Istrument għall-Irkupru kif ukoll ma’ programmi oħra bħall-Orizzont Ewropa għandhom jiġu sfruttati biex jiġu żviluppati soluzzjonijiet ġodda għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u tinħoloq ekonomija lokali aktar reżiljenti u sostenibbli. Il-Pjani Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima jistgħu jsiru s-sinsla tal-irkupru sostenibbli, billi jagħmlu rabta strutturata bejn l-azzjonijiet relatati mal-klima u mal-enerġija, il-ħtiġijiet finanzjarji u l-potenzjal għall-irkupru.

Nafu li l-finanzjament pubbliku mhux se jkun biżżejjed biex jiżgura tranżizzjoni klimatika f’waqtha, għalhekk jeħtiġilna nibnu sħubijiet pubbliċi-privati b’saħħithom, niżviluppaw approċċi parteċipatorji, u nerġgħu naħsbu mill-ġdid il-ktajjen tal-valur. F’dan ir-rigward, il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) għandu rwol ewlieni, billi jaħdem mill-qrib mar-reġjuni u l-bliet ta’ kull daqs biex jipprovdi assistenza mmirata u appoġġ fit-tranżizzjoni tagħhom lejn mudelli ekonomiċi aktar sostenibbli. Fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, aħna lesti nikkooperaw mal-Kummissjoni Ewropea u mal-BEI biex inqarrbu l-opportunitajiet ta’ finanzjament għall-azzjonijiet tal-Patt Ekoloġiku lejn il-bliet u r-reġjuni.

Għaliex huwa importanti li tiġi mmonitorjata l-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku? Il-mekkaniżmi eżistenti huma adattati għall-iskop tagħhom?

Ħafna awtoritajiet reġjonali u lokali diġà qed jimplimentaw pjani dwar il-klima, l-enerġija u r-reżiljenza lokali. Madankollu, l-azzjonijiet tagħhom rari jiġu rikonoxxuti u spiss ma jitkejlux jew ma jiġux valorizzati fl-istampa nazzjonali usa’.

Il-pjani u l-kontributi tal-bliet u r-reġjuni jridu jitqiesu f’kull fażi tal-proċess, b’mod kontinwu u strutturat. Diġà jeżistu diversi sistemi ta’ monitoraġġ, iżda mhumiex koordinati biżżejjed ma’ xulxin. Għalhekk huwa importanti li jiġu lokalizzati l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli u li jsir użu sħiħ mill-mekkaniżmi eżistenti bħal dawk żviluppati fi ħdan il-Patt tas-Sindki. Jeħtiġilna nkomplu nfittxu approċċi, sinerġiji u komplementarjetajiet kosteffettivi, filwaqt li ntejbu l-monitoraġġ tad-data lokali. Il-mekkaniżmi u l-indikaturi huma meħtieġa biex jiġi vvalutat b’mod preċiż l-impatt tat-tibdil fil-klima fil-livell lokali u reġjonali, iżda wkoll biex jiġu ddeterminati l-kisbiet tal-bliet u r-reġjuni fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra u l-kontribut tagħhom għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Dawn l-indikaturi huma meħtieġa sabiex ikun hemm stampa ċara tal-linja bażi ta’ kull reġjun f’termini tat-tranżizzjoni klimatika tiegħu u għalhekk jidentifikaw aħjar l-ispeċifiċitajiet u l-ħtiġijiet ta’ kull territorju. F’dan ir-rigward, aħna nipproponu t-tnedija ta’ Tabella ta’ Valutazzjoni Reġjonali Ewropea bħala strument li jipprovdi evidenza tal-progress fl-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku u l-pjani ta’ rkupru fil-livell lokali. It-Tabella ta’ Valutazzjoni sservi wkoll bħala għodda ta’ għarfien biex tgħin fir-rappreżentazzjoni tad-diversità tal-ħtiġijiet tat-territorji, tidentifika u tirreplika l-aħjar prattiki, inklużi azzjonijiet pilota lesti għall-finanzjament fil-livell lokali u sottonazzjonali.

Informazzjoni ta’ sfond

Fit-13 ta’Ottubru 2020, il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) impenjaw ruħhom għal fażi ġdida ta’ kooperazzjoni biex jitħaffef it-twettiq tal-Patt Ekoloġiku fir-reġjuni u l-bliet tal-Ewropa. Matul dibattitu ma’ Frans Timmermans, il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea għall-Patt Ekoloġiku Ewropew appella lill-gvernijiet lokali u reġjonali biex jieħdu s-sjieda u jsawru l-Patt Ekoloġiku fl-oqsma li jaqgħu taħt il-kompetenzi tagħhom. Aqra l-istqarrija għall-istampa hawnhekk.

Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali huwa inizjattiva ġdida tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni li għandha l-għan li tqiegħed il-bliet u r-reġjuni fil-qalba tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u tiżgura li kemm l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir sostenibbli kif ukoll il-pjani ta’ rkupru tal-COVID-19 jissarrfu f’finanzjament dirett għall-bliet u r-reġjuni u proġetti tanġibbli għal kull territorju.

Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali tnieda fil-15 ta’ Ġunju 2020 bil-ħolqien ta’ Grupp ta’ Ħidma speċifiku magħmul minn 13-il membru . Aqra l-istqarrija għall-istampa hawnhekk.

Skopri 200 prattika tajba tal-Patt Ekoloġiku fil- mappa online tagħna .

Kuntatt għall-Istampa: pressecdr@cor.europa.eu

Ikkondividi: