Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-Ewropa mhux se tikseb newtralità klimatika sal-2050 mingħajr il-bliet u r-reġjuni tagħha  
Il-Pjani Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima jonqsu milli jintegraw lill-gvernijiet lokali u reġjonali

Qabel l-ewwel seduta tal-Parlament Ewropew, l-opinjoni pubblika qed issawwar dejjem aktar id-dibattitu dwar il-klima. Hekk kif il-protesti ta’ kull ġimgħa jfakkru, l-ambizzjoni fil-qasam tal-klima bħalissa mhijiex biżżejjed biex jitreġġa’ lura t-tisħin globali. Bl-istess mod, il-bliet u r-reġjuni tal-UE qed jappellaw għal miri ogħla u iżjed riżorsi biex titħaffef it-tranżizzjoni tal-enerġija sostenibbli tal-Ewropa. Fir-rigward tal-Pjani Nazzjonali tal-Istati Membri għall-Enerġija u l-Klima, il-KtR jikkundanna n-nuqqas ta’ djalogu permanenti f’diversi livelli mal-gvernijiet lokali u reġjonali kif speċifikat mill-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni adotta b’unanimità l-Opinjoni ta’ Michele Emiliano (IT/PSE) , President tar-Reġjun tal-Puglia, dwar “Pjaneta Nadifa għal kulħadd – Viżjoni strateġika Ewropea fit-tul għal ekonomija għanja, moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima” . L-Opinjoni tinkludi sett ta’ proposti li jikkontribwixxu għall- istrateġija tal-UE dwar in-newtralità f'termini tal-impatt fuq il-klima sal-2050 Ippreżentata mill-Kummissjoni Ewropea f’Novembru 2018.

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Karl-Heinz Lambertz , qal: “L-Ewropa mhix se tilħaq in-newtralità klimatika mingħajr l-involviment tal-bliet u r-reġjuni. Il-governanza tal-Unjoni tal-Enerġija tistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu djalogi permanenti f’diversi livelli li jinvolvu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fid-definizzjoni ta’ Pjani Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima. Madankollu, huma naqsu b’mod ċar. Jekk l-UE trid tagħmel it-tranżizzjoni għal enerġija nadifa b’suċċess, huwa kruċjali li l-Istati Membri kollha jimpenjaw ruħhom għal Ewropa newtrali għall-klima sal-2050, kif ukoll jinvolvu b’mod permanenti lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-iżvilupp tal-pjani tagħhom ta’ azzjoni dwar il-klima u l-enerġija.”

Il-Kummissarju Ewropew għall-Azzjoni Klimatika u l-Enerġija, Miguel Arias Cañete , qal: “Nixtieq nifraħ lill-mexxejja reġjonali u lokali għall-ħidma importanti tagħhom dwar il-klima, l-enerġija u l-iżvilupp sostenibbli. Bosta reġjuni u bliet stabbilixxew miri aktar ambizzjużi għall-2030 mill-gvernijiet nazzjonali rispettivi tagħhom. B’aktar minn 9 000 belt, il-Patt tas-Sindki għall-Klima u l-Enerġija huwa l-akbar inizjattiva tal-bliet u l-bliet żgħar, il-provinċji u r-reġjuni li twassal għat-tranżizzjoni tal-enerġija. Issa qegħdin nipproponu opportunitajiet ta’ finanzjament aħjar għall-bliet u r-reġjuni biex jimplimentaw miżuri ta’ mitigazzjoni u adattament għat-tibdil fil-klima, fosthom 35% ta’ Orizzont Ewropa, il-programm il-ġdid LIFE ta’ ħames biljuni euro kif ukoll il-programm InvestEU – is-suċċessur tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi – li fir-rigward tiegħu qegħdin nipproponu 30% biex jiġu appoġġati l-għanijiet tal-klima.”

Ir-relatur Michele Emiliano (IT/PSE) , President tar-Reġjun tal-Puglia qal: “Il-bliet u r-reġjuni qegħdin jikkontribwixxu biex jistabbilixxu triq storika lejn pjaneta nadifa għal kulħadd. L-emerġenza klimatika tolqotna lkoll u tqiegħed responsabbiltà kbira fuq spallejna. L-Opinjoni tiegħi adottata llum fis-sessjoni plenarja tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni tafferma l-ħtieġa li tinkiseb in-newtralità klimatika sa mhux aktar tard mill-2050. Ir-reġjuni u l-bliet huma lesti li jagħmlu l-parti tagħhom. Madankollu, ma nistgħux ngħidu l-istess għall-Kunsill Ewropew peress li l-ġimgħa li għaddiet, xi Stati Membri naqsu milli jimpenjaw ruħhom għal dan il-għan. Għandna bżonn approċċ minn isfel għal fuq jekk irridu verament nindirizzaw il-kriżi klimatika u noħolqu Ewropa aktar ġusta u sostenibbli, li ma tħalli lil ħadd barra.”

Il-KtR jappella li jiżdied is-sehem tal-baġit tal-UE li jintefaq fuq il-klima għal mill-inqas 30%, filwaqt li jfakkar fl-importanza ta’ “tassazzjoni fuq l-enerġija” effettiva biex jiġi żgurat rispons koordinat, koerenti u f’waqtu għat-tibdil fil-klima.

Il-membri jappoġġjaw ir-reviżjoni tal-mira ta’ 32% għall-enerġija rinnovabbli fil-livell tal-UE fid-dawl tal-iżviluppi teknoloġiċi bil-għan li tintlaħaq il-mira ta’ 40% sal-2030 sabiex tinkiseb in-newtralità klimatika sal-2050.

Il-KtR jipproponi l-ħolqien ta’ “Osservatorju Ewropew dwar in-newtralità klimatika”, immirat lejn l-immappjar u l-monitoraġġ tal-vulnerabbiltajiet tat-territorji differenti fit-tranżizzjoni tal-enerġija. Il-membri jiddikjaraw id-disponibbiltà tagħhom biex jikkooperaw mal-Kummissjoni Ewropea fi ħdan struttura għal skambji tekniċi rigward l-implimentazzjoni tal-Pakkett dwar l-Enerġija Nadifa.

L-assemblea tal-UE tal-bliet u tar-reġjun tappella biex ir-reġjuni u l-awtoritajiet lokali jiġu involuti b’mod sistematiku fl-implimentazzjoni tal-SDGs, tal-Ftehim ta’ Pariġi u tal-ħidma preparatorja tal-COP25, inkluż rappreżentant tal-KtR bħala osservatur fil-korpi kollha tal-UNFCCC.

L-Opinjoni tal-KtR tenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ ir-rabta bejn il-politiki dwar il-klima u l-kwalità tal-arja u l-impatt dirett li dawn għandhom fuq saħħet iċ-ċittadini. Il-membri jaqblu dwar il-fatt li d-dekarbonizzazzjoni hija l-aktar politika preventiva effettiva għall-ħarsien ta' saħħet iċ-ċittadini. L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent tistma li l-għadd ta’ mwiet prematuri li jseħħu fl-Ewropa minħabba t-tniġġis tal-arja jammonta għal 483 000 kull sena.

L-Istati Membri ppreżentaw l-abbozzi tal-Pjani Nazzjonali tagħhom għall-Enerġija u l-Klima (NECPs) fil-31 ta’ Diċembru 2018.

L-NECPs jinkludu l-għodod ta’ ppjanar tal-pajjiżi biex jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija, prinċipalment il-miri tal-enerġija u tal-klima tal-2030. Il-ġimgħa l-oħra, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il- valutazzjonijiet tal-NECPs tal-pajjiżi individwali . L-NECPs finali jridu jaslu sa tmiem din is-sena.

Informazzjoni ta’ sfond

Ir-ritratti tal-laqgħa tas-Sessjoni Plenarja jistgħu jitniżżlu hawnhekk .

Il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija tispeċifika li “l-Istati Membri jenħtieġ li jistabbilixxu pjattaforma permanenti għad-djalogu f’diversi livelli dwar l-enerġija li tiġbor flimkien l-awtoritajiet lokali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, il-komunità tan-negozju, l-investituri u partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn biex jiddiskutu l-alternattivi differenti previsti għall-politiki dwar il-klima u l-enerġija. Il-pjanijiet nazzjonali integrati għall-enerġija u l-klima kif ukoll l-istrateġiji fit-tul għall-klima u l-enerġija jenħtieġ li jiġu diskussi fil-qafas ta’ dik il-pjattaforma.” Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija (Jannar 2018) .

Hawnhekk għandek issib l-istqarrija għall-istampa tal-KE li tħabbar il-valutazzjoni tal-NECPs u hawnhekk l-analiżi skont il-pajjiż . Abbażi ta’ din l-analiżi, l-Istati Membri issa se jirrevedu l-istrateġiji tagħhom u jissottomettu verżjonijiet finali sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2019.

Fit-28 ta’ Novembru 2018, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat viżjoni strateġika fit-tul għal ekonomija għanja, moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima sal-2050.

L-istrateġija turi kif l-Ewropa tista’ tmexxi t-triq lejn in-newtralità klimatika billi tinvesti f’soluzzjonijiet teknoloġiċi innovattivi, billi tawtonomizza liċ-ċittadini, u tikkoordina l-azzjoni f’oqsma ewlenin bħall-enerġija, il-politika industrijali, il-finanzi u r-riċerka, filwaqt li tiżgura l-ekwità soċjali għal tranżizzjoni ġusta.

Wara s-sejħiet mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew, il-viżjoni tal-Kummissjoni għal futur newtrali għall-klima tkopri kważi l-politiki kollha tal-UE u hija konformi mal-objettiv tal- Ftehim ta’ Pariġi li ż-żieda fit-temperatura globali tinżamm sew taħt iż-2 C u li jsiru sforzi biex tinżamm sa 1.5 C .

Pjaneta Nadifa għal kulħadd – Viżjoni strateġika Ewropea fit-tul għal ekonomija għanja, moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima

Analiżi fil-fond li takkumpanja l-Komunikazzjoni

Stqarrijiet għall-Istampa: Il-Kummissjoni titlob biex, sal-2050, l-Ewropa tkun newtrali f’termini tal-impatt tagħha fuq il-klima

Mistoqsijiet u Tweġibiet: Strateġija fit-tul għal Pjaneta Nadifa għal Kulħadd

Kuntatt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | Tel. +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi: