Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-irkupru tal-Ewropa se jfalli mingħajr politika ta’ koeżjoni b’saħħitha u sħubija reali fost l-atturi tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali  

Koalizzjoni minn madwar l-UE twissi lill-Istati Membri li l-kompromess dwar il-baġit tal-UE u l-Pjan ta’ Rkupru jrid jippreserva l-investiment fir-reġjuni u l-bliet

Il-kriżi kkawżata mill-pandemija tal-COVID-19 qed timmina l-koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali tal-Ewropa u l-kapaċità tagħha li tikseb tranżizzjoni aktar ekoloġika, inklużiva u intelliġenti lejn futur aktar sostenibbli. Din hija r-raġuni għaliex il-#CohesionAlliance – koalizzjoni minn madwar l-UE li tiġbor fiha ’l fuq minn 12 000 firmatarju – tħeġġeġ lill-Istati Membri tal-UE biex jappoġġjaw il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021–27 b’saħħtu u l-pjani ta’ rkupru. Il-QFP u l-pjani ta’ rkupru jridu jappoġġjaw il-koeżjoni bħala valur fundamentali tal-Unjoni Ewropea u bħala objettiv ewlieni għall-politiki u l-investimenti kollha tagħha. Dawn it-talbiet ġew inklużi f’ dikjarazzjoni mogħtija lill-Kummissarju tal-UE għall-Koeżjoni, Elisa Ferreira, u l-President tar-REGI, Younous Omarjee, waqt vidjokonferenza fl-14 ta’ Lulju, tlett ijiem qabel il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew fi Brussell.

Il-kriżi tal-COVID-19 uriet li s-solidarjetà, ir-responsabbiltà u l-koeżjoni issa huma meħtieġa aktar minn qatt qabel biex jiġi żgurat li fl-Unjoni Ewropea ħadd ma jitħalla jibqa’ lura. Il- #CohesionAlliance tappella għal politika ta’ koeżjoni b’saħħitha, effettiva u flessibbli bbażata fuq perspettivi fit-tul u l-prinċipji ta’ sħubija li jinvolvu l-gvernijiet lokali u reġjonali fil-miżuri kollha ta’ rkupru. Dan se jgħin biex l-ekonomija tingħata spinta u tinbena mill-ġdid, biex titrawwem is-sostenibbiltà u biex tissaħħaħ il-koeżjoni territorjali u soċjali fl-Unjoni Ewropea.

Il-proposti mressqa mill-Kummissjoni u mill-President Michel jimxu fid-direzzjoni t-tajba. Inħeġġu lill-Istati Membri biex issa jaġixxu b’mod magħqud u jħaffu jadottaw baġit adegwat tal-UE għall-2021-2027 u pjan sod ta’ rkupru biex jgħin lill-komunitajiet tagħna jegħlbu l-kriżi, jsiru aktar reżiljenti, sostenibbli u inklużivi. Dan huwa fl-interess dirett tal-pajjiżi kollha tal-UE, inklużi dawk li jitolbu kapaċità ta’ investiment aktar dgħajfa għall-Unjoni tagħna iżda huma l-benefiċjarji ewlenin tas-suq uniku” , qal Apostolos Tzitzikostas , President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, filwaqt li żied jgħid: “Il-Kumitat jingħaqad mal-atturi kollha tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali biex jopponi ċ-ċentralizzazzjoni, it-tnaqqis baġitarju u l-iskadenzi ta’ implimentazzjoni mhux sostenibbli li jimminaw l-impatt tal-investiment tal-UE. Iż-żieda fil-koeżjoni u r-reżiljenza permezz tal-mobilizzazzjoni tal-politiki u l-għodod kollha tal-UE hija l-uniku mod biex iċ-ċittadini jitqiegħdu l-ewwel u biex jiġi appoġġjat l-irkupru fejn ħadd ma jitħalla jibqa’ lura ”.

Il-presidenti tal-organizzazzjoni msieħba fundatriċi tal-#CohesionAlliance għaddew id-dikjarazzjoni mġedda lill-Kummissarju Ewropew responsabbli għall-Koeżjoni u r-Riformi, Elisa Ferreira, u l-president tal-Kumitat REGI tal-Parlament Ewropew, Younous Omarjee.

Elisa Ferreira , Kummissarju għall-Koeżjoni u r-Riformi, qalet: “ Il-previżjonijiet ekonomiċi tal-Kummissjoni li nħarġu l-ġimgħa l-oħra jindikaw riċessjoni aktar profonda milli kien mistenni, b’effetti devastanti, u diverġenzi u inugwaljanza usa’ . Din hija r-raġuni għaliex neħtieġu politika ta’ koeżjoni b’saħħitha u rkupru ġust u koeżiv. Wieħed jista’ jilmaħ id-DNA tal-Koeżjoni fil-proposti kollha ta’ rkupru tal-Kummissjoni: il-provvediment ġeneruż għall-politika ta’ koeżjoni u l-metodu ta’ koeżjoni fil-fond ta’ rkupru u postijiet oħrajn. Jien iġġilidt, u se nkompli niġġieled għal dan. Qed nistrieħu fuqkom għal-lobbjar fil-pajjiżi u r-reġjuni tagħkom. Iż-żmien huwa qasir, irridu naġixxu malajr biex inwasslu l-messaġġ, biex inħejju l-pjani u l-programmi tagħna u biex niżguraw li l-ebda reġjun ma jitħalla jibqa’ lura ”.

Younous Omarjee , President tal-Kumitat REGI għall-Parlament Ewropew qal: “ Il-kriżi ħolqot tfixkil fl-Ewropa. Għalhekk huma essenzjali pjan ta’ rkupru u baġit ambizzjuż. L-irkupru fuq medda qasira ta’ żmien għandu jkun komplementari għat-twettiq tal-għanijiet fit-tul, b’mod partikolari l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. Nappellaw lill-Kunsill biex ikun magħqud fl-appoġġ ta’ baġit b’saħħtu. Huwa essenzjali wkoll li l-pjan ta’ rkupru jkun direttament aċċessibbli għar-reġjuni u jkun jista’ jiġi kkontrollat b’mod demokratiku. Dawn huma t-talbiet tal-Parlament Ewropew ”.

Kull min jemmen f’politika ta’ koeżjoni b’saħħitha tal-UE huwa mistieden jingħaqad mal-#CohesionAlliance billi jiffirma d-dikjarazzjoni l-ġdida. It-12 000 firmatarju tad-dikjarazzjoni inizjali huma mistednin jaffermaw mill-ġdid l-impenn politiku tagħhom billi jqajmu kuxjenza dwar ir-rwol vitali tal-politika ta’ koeżjoni u l-ħtieġa għal politika ta’ koeżjoni b’saħħitha fil-Pjan ta’ Rkupru u l-baġit fit-tul li jmiss tal-UE.

Interventi matul il-konferenza (b’mod alfabetiku): Tista’ terġa’ tara l-avveniment hawnhekk .

  • Ann-Sofi Backgren , President tal- Assoċjazzjoni ta' Reġjuni mal-Fruntieri Ewropej  (AEBR), u membru tal-Kunsill Reġjonali ta’ Ostrobothnia, enfasizzat il-ħtieġa ta’ Politika ta’ Koeżjoni aktar b’saħħitha fi ħdan il-Fond ta’ Rkupru u l-QFP il-ġdid, filwaqt li jitqiesu t-territorji Ewropej li qed jiffaċċjaw diffikultajiet speċifiċi bħall-fruntieri, reġjuni muntanjużi, reġjuni periferiċi, gżejjer u reġjuni marittimi oħrajn; restrizzjonijiet addizzjonali bħad-densità baxxa tal-popolazzjoni u/jew popolazzjoni ixjeħ, l-eżodu ta’ mħuħ, in-nuqqas ta’ infrastruttura u s-servizzi pubbliċi; u naturalment l-isfidi ġenerali, jiġifieri t-tibdil fil-klima u t-tibdil demografiku, it-tranżizzjoni lejn approċċi ta’ żvilupp u sorsi tal-enerġija aktar sostenibbli, diġitalizzazzjoni ottimali, u r-reżiljenza għat-theddid globali bħall-COVID-19. Ħafna reġjuni tal-fruntiera jikkondividu ħafna minn dawn iċ-ċirkostanzi, u hemm diffikultajiet ulterjuri relatati mal-ħtieġa dejjem tikber biex jiġu kkoordinati r-regolamenti nazzjonali diversi li jistgħu jidħlu f’kunflitt bejniethom fil-fruntieri nazzjonali.

  • Ilaria Bugetti , Kunsillier tar-Reġjun tat-Toskana u kelliema għall-iżvilupp territorjali tal- Kunsill tal-Muniċipalitajiet u r-Reġjuni Ewropej (CEMR) dwar il-Koeżjoni, qalet: “ Il-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE, bħala strument ta’ solidarjetà, mhux se tkun kruċjali biss għall-irkupru, iżda wkoll biex inħejju għall-ġejjieni . Din se tappoġġja perspettiva ta’ żvilupp fuq perjodu ta’ żmien itwal: se tgħin biex is-soċjetajiet tagħna jsiru aktar reżiljenti u jikkontribwixxu biex jinkisbu l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli ”.

  • Isabelle Boudineau , President tal- Kummissjoni għall-Politika ta' Koeżjoni Territorjali u l-Baġit tal-UE (COTER) tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Viċi President tar-Reġjun ta’ Nouvelle-Aquitaine fi Franza, qalet: “ L-UE teħtieġ baġit b’saħħtu flimkien ma’ pjan ta’ rkupru ambizzjuż biex tħejji l-ġejjieni . It-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali huma ta’ importanza kbira jekk irridu nibnu soċjetà Ewropea sostenibbli u koeżiva. Ma nistgħux nissagrifikaw l-għanijiet fit-tul tagħna għall-miżuri ta’ emerġenza. Is-solidarjetà hija l-unika għażla. Il-Kapijiet ta’ Stat u ta’ gvern tagħna għandhom responsabbiltà kbira fis-17 u t-18 ta’ Lulju. Aħna, fil-livell lokali u reġjonali, neħtieġu riżultati fl-immedjat u l-UE trid turi li tista’ tiksibhom. Il-proġett Ewropew jinsab f’riskju u ma nistgħux niddiżappuntaw mill-ġdid liċ-ċittadini Ewropej .

  • Paula Fernández , Ministru Reġjonali tal-Presidenza, l-Intern, il-Ġustizzja u l-Azzjoni Barranija, għall-gvern Spanjol tar-reġjun ta’ Cantabria u membru tal- Konferenza tar-Reġjuni Periferiċi Marittimi (CPMR), qalet: “ Irridu li l-Pjan ta’ Rkupru tal-UE jkollu dimensjoni territorjali b’saħħitha. Ninsabu mħassba dwar in-nuqqas ta’ involviment possibbli tal-awtoritajiet reġjonali fil-Fond għall-Irkupru u r-Reżiljenza. Jekk mhux se jitqiesu l-ħtiġijiet territorjali speċifiċi u l-parteċipazzjoni tagħna fl-elaborazzjoni tal-pjani nazzjonali ma tkunx garantita, il-Fond għall-Irkupru u r-Reżiljenza jirriskja li jkollu anqas impatt milli mistenni. Fil-fatt, l-awtoritajiet lokali u reġjonali jafu l-ħtiġijiet tal-investiment aħjar minn kulħadd u jistgħu jagħtu kontribut kruċjali għat-tisħiħ tar-responsabbiltà demokratika u s-sjieda politika tal-Istrument ta’ Rkupru fl-intier tiegħu. Huwa essenzjali wkoll li l-fondi ta’ rkupru jkunu komplementari u kkoordinati tajjeb mal-fondi strutturali u jżommu l-koeżjoni territorjali bħala waħda mill-objettivi ewlenin tagħhom ”.

  • Jean-Claude Marcourt , il-President tal-Parlament ta’ Wallonia u l-President tal-grupp ta’ ħidma dwar l-investimenti pubbliċi tal- Konferenza tal-Assembleji Leġislattivi Reġjonali tal-Unjoni Ewropea (CALRE), qal: “ L-isfida tal-baġit 2021–2027 hija essenzjali, b’mod partikolari, għall-ħruġ ta’ bonds Ewropej, l-amplifikazzjoni tal-Patt Ekoloġiku u s-solidarjetà ġenwina fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi, b’appoġġ partikolari għal dawk l-aktar milquta mill-kriżi tas-saħħa, iżda wkoll mill-kriżi ekonomika u soċjali .

  • Begoña Villacís , Viċi Sindku ta’ Madrid u Membru ta’ EUROCITIES , qal: “ għandna l-opportunità li nfasslu mill-ġdid il-ġejjieni tal-bliet tagħna billi niżguraw li l-benesseri u l-protezzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini jitpoġġew fuq quddiem nett u fiċ-ċentru. Huwa fil-bliet fejn jinsabu dawn l-isfidi kollha, u fejn diġà qed isiru sforzi. Iżda l-irkupru fuq perjodu twil mill-COVID-19 se jirrikjedi kooperazzjoni mill-qrib bejn il-livelli kollha ta’ gvern, bl-użu ta’ għodod diġà disponibbli bħall-politika ta’ koeżjoni tal-UE u l-identifikazzjoni ta’ modi ġodda għall-iżvilupp ta’ politiki pubbliċi, skont il-ħtiġijiet taċ-ċittadini ”.

Sfond:

F’Ottubru 2017, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni nieda l-#CohesionAlliance fi sħubija mal-assoċjazzjonijiet ewlenin tar-reġjuni u l-bliet – l- Assoċjazzjoni ta’ Reġjuni mal-Fruntieri Ewropej (AEBR), l- Assemblea tar-Reġjuni Ewropej (AER), il- Konferenza tal-Assembleji Leġislattivi Reġjonali tal-Unjoni Ewropea (CALRE), il- Kunsill tal-Muniċipalitajiet u r-Reġjuni Ewropej (CEMR), il- Konferenza tar-Reġjuni Periferiċi Marittimi tal-Ewropa u EUROCITIES  – biex ikun hemm sensibilizzazzjoni dwar ir-rwol vitali tal-politika ta’ koeżjoni. Sa mit-tnedija tagħha, id-dikjarazzjoni tal-Alleanza ġiet iffirmata minn iktar minn 12 000 firmatarju, 121 reġjun, 135 belt u kontea, 50 assoċjazzjoni tal-gvernijiet reġjonali u lokali, 40 Membru tal-Parlament Ewropew u 35 assoċjazzjoni settorjali tal-UE.

Ikkuntattja lis-segretarjat:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Il-koeżjoni soċjali u ekonomika tkun tinsab f’riskju jekk it-territorji remoti jiġu traskurati mill-politiki tal-UE
Il-koeżjoni soċjali u ekonomika tkun tinsab f’riskju jekk it-territorji remoti jiġu traskurati mill-politiki tal-UE
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COTER-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
23.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Ir-reġjuni u l-bliet tal-UE jilqgħu l-impenn tal-Istati Membri li jżommu l-Politika ta’ Koeżjoni bħala pilastru ewlieni tal-Unjoni
Ir-reġjuni u l-bliet tal-UE jilqgħu l-impenn tal-Istati Membri li jżommu l-Politika ta’ Koeżjoni bħala pilastru ewlieni tal-Unjoni
22.11.2022