Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-UE mhijiex ser tilħaq in-newtralità klimatika sal-2050 mingħajr ma tgħolli l-miri tagħha dwar l-enerġija u l-klima  
Il-bliet u r-reġjuni tal-UE jagħtu prijorità lil Fond ta’ Tranżizzjoni Ġusta għar-reġjuni tal-faħam barra r-riżorsi ta’ koeżjoni u jappoġġjaw l-objettiv tal-Finlandja li jintlaħaq ftehim tal-UE dwar in-newtralità klimatika sal-2050

Hekk kif it-tibdil fil-klima u d-dekarbonizzazzjoni qed isiru l-prijorità tal-Kummissjoni Ewropea l-ġdida taħt il-Patt Ekoloġiku (Green Deal), il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni adotta sett ta’ opinjonijiet relatati mal-aġenda tal-Ewropa dwar il-klima. Fosthom hemm rakkomandazzjonijiet biex tiġi indirizzata t-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa fir-reġjuni tal-faħam u l-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-Pjanijiet Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-Klima għall-2030 (NECPs). F’sessjoni plenarja li ġiet ittimbrata mill-futur tal-politika ta’ koeżjoni, il-membri appoġġjaw fond separat għar-reġjuni tal-faħam li jkun għadu jinvolvi lill-gvernijiet lokali u reġjonali fid-deċiżjonijiet dwar l-investiment . Il-bliet u r-reġjuni tal-UE jridu jmexxu ’l quddiem il-lokalizzazzjoni tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) u jfakkru li sal-2050 l-Ewropa mhux se tilħaq in-newtralità klimatika mingħajr ma ttejjeb il-miri attwali dwar il-klima u l-enerġija.

Membri adottaw l-Opinjoni "Ewropa Sostenibbli sal-2030: Segwitu tal-Għanijiet ta Żvilupp Sostenibbli tan-NU, it-tranżizzjoni ekoloġika u l-Ftehim ta Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima" . L-Opinjoni tiffoka fuq il-pilastru “pjaneta” tal- Aġenda 2030 tan-NU – l-għanijiet marbuta mat-tranżizzjoni ekoloġika u klimatika. Il-membri enfasizzaw il-ħtieġa urġenti li l-SDGs jiġu “lokalizzati”, inkluża d-definizzjoni tal-għanijiet lokali u reġjonali, l-istadji importanti u l-indikaturi tal-progress flimkien mal-użu ta’ riżorsi adegwati.

Ir-relatur Sirpa Hertell (FI/PPE) , kunsillier tal-Belt ta’ Espoo, qalet: “ Nistgħu nilħqu l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli biss jekk l-UE u l-livell nazzjonali jaħdmu flimkien mal-bliet u r-reġjuni. Aħna nistgħu nittrasformaw dawn l-għanijiet lokalment permezz ta’ proġetti sostenibbli. Fil-belt tiegħi, Espoo, hekk għamilna, u rnexxielna. ” Huwa stmat li 65% tal-169 mira inklużi fis-17-il SDG ma jistgħux jintlaħqu mingħajr l-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali ( OECD ).

Bħala rekwiżiti biex jintlaħqu l-SDGs, il-membri jitolbu koerenza politika sħiħa u governanza f’diversi livelli effettiva – li formalment tinkludi lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-ippjanar, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika fil-livell tal-UE u dak globali. Il-membri jaqblu li jintemmu s-sussidji fuq il-fjuwils fossili u huwa neċessarju li jkun hemm inċentivi qawwija bbażati fuq is-suq biex l-investimenti nodfa jiġu mmultiplikati. Matul il-mandat il-ġdid 2019-2024, il-KtR qed jimmira li japprofondixxi l-kooperazzjoni mal-Intergrupp tal-Parlament Ewropew dwar it-Tibdil fil-Klima, il-Bijodiversità u l-Iżvilupp Sostenibbli u li l-kumitati kompetenti tal-PE iħaffu l-implimentazzjoni tal-SDGs lokalment.

Ir-relatur József Ribányi (HU/PPE) ippreżenta l-Opinjoni "L-Implimentazzjoni tal-Pakkett dwar l-Enerġija Nadifa: l-INECPSs bħala għodda għal approċċ ta’ governanza lokali u territorjali għall-klima, l-enerġija attiva u l-enerġija passiva" . Il-Viċi President tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Tolna Megye qal: “ L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom kompetenzi diretti f’oqsma ewlenin tat-tranżizzjoni tal-enerġija. Aħna niġġestixxu stokkijiet kbar tal-bini u netwerks tat-trasport, niddefinixxu l-ippjanar urban u l-użu tal-art u nistgħu nagħtu s-setgħa lill-ġenerazzjoni deċentralizzata tal-enerġija. Għalhekk, l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma indispensabbli biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Pjanijiet Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-Klima (NECPs).

Il-KtR jistieden lill-Istati Membri biex jinvolvu aktar lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni futura tal-NECPs tagħhom kif stipulat fir- Regolament dwar il-governanza tal-unjoni tal-enerġija u l-azzjoni klimatika. Barra minn hekk, l-Assemblea tal-UE tal-bliet u r-reġjuni tipproponi li toħloq u tikkoordina, flimkien mal-Kummissjoni Ewropea, pjattaforma permanenti li tlaqqa’ flimkien ir-rappreżentanti tal-Istati Membri, l-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-membri tal-KtR sabiex jittejbu l-kooperazzjoni u l-koerenza biex jintlaħqu l-objettivi tal-UE għall-2030 dwar il-klima u l-enerġija u n-newtralità klimatika sal-2050.

Il-membri adottaw abbozz ta’ opinjoni “L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Pariġi permezz ta' tranżizzjoni tal-enerġija innovattiva u sostenibbli fil-livell reġjonali u lokali” . Ir-relatur Witold Stępień (PL/PPE) , Membru tal-Assemblea Reġjonali ta’ Lódzkie, qal: “ Sabiex jiġu implimentati l-ftehim dwar il-klima ta’ Pariġi u l-miri ambizzjużi dwar l-emissjonijiet għall-protezzjoni tal-klima, neħtieġu tranżizzjoni tal-enerġija ġusta. Sabiex dan jirnexxi, huwa meħtieġ li jiġu involuti b’mod ġenerali l-awtoritajiet reġjonali u lokali peress li dawn jistgħu effettivament ipoġġu fil-prattika b’mod effettiv u jistimulaw l-inizjattivi u l-aspettattivi taċ-ċittadini u tan-negozji.

Il-KtR ifakkar fit-talba tiegħu li tiżdied il-mira tal-UE għall-2030 li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra minn 40% għal 50%, li l-mira tal-enerġija rinnovabbli tiżdied għal 40% u li jiġu stabbiliti miri aktar ambizzjużi għall-effiċjenza enerġetika bħala l-uniku mod kif tintlaħaq in-newtralità klimatika sal-2050.

Filwaqt li faħħru l-Opinjoni tar-relatur Stępień, il-membri adottaw “ It-trasformazzjoni soċjoekonomika tar-reġjuni tal-faħam fl-Ewropa ” ta’ Mark Speich (DE/PPE) , Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Federali, Ewropej u Internazzjonali mir-reġjun ta’ Nordrhein-Westfalen. Il-membri jaqblu dwar il-ħtieġa li jiġi skjerat fond apposta biex jappoġġja t-trasformazzjoni ekonomika tar-reġjuni tal-faħam u jtaffi d-diffikultajiet soċjoekonomiċi li jistgħu jirriżultaw minnha. Filwaqt li huwa marbut ma’ governanza tal-politika ta’ koeżjoni , il-fond speċifiku m’għandux jitnaqqas mis-sehem tal-baġit attwali tiegħu, il-membri jaqblu.

It-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa fir-reġjuni tal-faħam u reġjuni intensivi fl-enerġija hija aspett ewlieni tad-dekarbonizzazzjoni tal-Ewropa u rekwiżit biex jiġu onorati l-impenji tal-UE skont il-ftehim ta’ Pariġi dwar il-klima. Il-faħam jirrappreżenta kważi kwart tal-produzzjoni totali tal-elettriku fl-UE. Huwa qasam li jimpjega 240 000 persuna f’minjieri u impjanti tal-enerġija f’madwar 41 reġjun u 12-il pajjiż tal-UE ( KE ). 

Il-membri adottaw unanimament l-Opinjoni ” Bliet intelliġenti: sfidi ġodda għal tranżizzjoni ġusta lejn in-newtralità klimatika: kif għandna nimplimentaw l-SDGs fil-ħajja reali ”. Ir-relatur Andries Gryffroy (BE/AE) , membru tal-Parlament Fjamming, qal: “ Il-bliet u l-komunitajiet għandhom rwol importanti fit-tranżizzjoni lejn Ewropa effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, newtrali mil-lat tal-klima u bijodiversa. Jeħtieġ li noħolqu aktar opportunitajiet u opportunitajiet aħjar biex ngħinu u nappoġġjaw lill-atturi lokali u reġjonali f’din l-evoluzzjoni. Approċċ minn isfel għal fuq, b’azzjonijiet intelliġenti li jevolvu barra mill-kooperazzjoni lokali, se jkun meħtieġ. Din l-inklużività hija daqstant neċessarja biex tagħlaq id-distakk diġitali sabiex jiġi assigurat li l-partijiet l-iżjed dgħajfa ma jitħallewx lura fit-tranżizzjoni lejn soċjetà diġitali. ” L-opinjoni adottata hija tweġiba għal konsulatazzjoni mitluba mill-presidenza Finlandiża tal-UE.

Informazzjoni ta’ sfond

Ir-ritratti tal-136 Sessjoni Plenarja tal-Kumitat tar-Reġjuni huma disponibbli hawn

Jekk jogħġbok ikklikkja hawn biex taċċessa l-album tar-ritratti tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet (EWRC)

Nofs il-popolazzjoni tad-dinja tgħix fil-bliet, proporzjon li x’aktarx se tilħaq 70% fl-2050. Il-bliet jikkonsmaw sa 80% tal-produzzjoni tal-enerġija u jarmu kważi l-istess ammont ta’ emissjonijiet globali ta’ gassijiet b’effett ta’ serra. Il-gvernijiet lokali huma kruċjali, minħabba li huma responsabbli għal aktar minn 70% tal-miżuri ta’ mitigazzjoni tal-klima u sa 90% tal-azzjonijiet ta’ adattament għall-klima. Filwaqt li tiffoka fuq il-benefiċċji ekonomiċi tal-azzjoni klimatika, in-NU tfakkar li l-investiment f’miżuri b’livell baxx ta’ karbonju madwar il-bliet madwar id-dinja se jrendi lura mill-inqas US$23.9 triljun sal-2050.

Studju tal-KtR (Settembru 2019). Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy.

Studju tal-KtR (Settembru 2019). The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission.

Tibdil fil-klima: wasal żmien għall-azzjoni . Editorjal ta’ Karl-Heinz Lambertz, President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, dwar is-summit tan-NU dwar il-klima fi New York fit-23 ta’ Settembru 2019.

L-Ewropa mhux se tikseb newtralità klimatika sal-2050 mingħajr il-bliet u r-reġjuni tagħha.

Il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet ta’ din is-sena (7-10 ta’ Ottubru) tinkludi aktar minn ħamsin avveniment marbuta mat-tranżizzjoni tal-enerġija, il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, il-bijodiversità u l-ekonomija ċirkolari. Ara l-programm hawnhekk.

Aqra hawn l-aħħar aħbarijiet mill-kummissjoni ENVE.

Kuntatt: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023