Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-pjan ta’ rkupru għall-COVID-19 huwa opportunità biex titwettaq rivoluzzjoni ekoloġika.  

F’din l-intervista, Juanma Moreno, President ta’ Andalusia, jikkondividi l-fehmiet tiegħu bħala relatur dwar il-Liġi Ewropea l-ġdida dwar il-Klima, il-proposta legalment vinkolanti biex l-Ewropa ssir l-ewwel kontinent newtrali għall-klima sal-2050.

L-abbozz ta’ Opinjoni tal-President ta’ Andalusija Juanma Moreno (ES/PPE) dwar il-Liġi dwar il-Klima jinsab disponibbli hawnhekk fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. It-test għandu jiġi diskuss u vvotat fil- laqgħa li jmiss tal-Kummissjoni ENVE fit-8 ta’ Ġunju . Il-votazzjoni finali u l-adozzjoni huma skedati fis-sessjoni plenarja tal-1 u t-2 ta’ Lulju, flimkien ma’ dibattitu ta’ livell għoli dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew.

Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat il-proposta tagħha għal Liġi dwar il-Klima qabel it-tifqigħa tal-COVID-19, kuntest differenti ħafna minn dak attwali. L-isforzi biex tinkiseb in-newtralità klimatika sal-2050 għandhom jibqgħu prijorità fil-pjan ta’ rkupru ekonomiku u soċjali?

Naturalment, dan l-għan għandu jibqa’ prijorità daqskemm dan l-irkupru jirrappreżenta opportunità importanti. Irridu niftakru li, qabel is-sitwazzjoni attwali, is-soċjetà tagħna diġà kienet involuta f’rivoluzzjoni industrijali u kienet qed tindirizza l-konsegwenzi tat-tisħin globali. Is-soluzzjonijiet li neħtieġu sabiex negħlbu l-isfidi soċjali u ekonomiċi li qed niffaċċjaw huma wkoll opportunità biex inressqu lis-soċjetà tagħna lejn mudell sostenibbli u aktar reżiljenti, u l-ekonomija tagħna lejn wieħed newtrali għall-klima. Il-pjan ta’ rkupru tal-COVID-19 huwa opportunità biex titwettaq rivoluzzjoni ekoloġika. Għalhekk, irridu nużaw aktar is-sorsi tal-enerġija rinnovabbli, nippromovu l-effiċjenza enerġetika u l-infrastrutturi effettivi, u niżviluppaw aktar is-sistemi ta’ trasport sostenibbli, filwaqt li niffukaw fuq il-ħolqien tal-impjiegi.

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal Liġi Ewropea dwar il-Klima ġiet ikkritikata għan-nuqqas ta’ ambizzjoni meta ġiet ippubblikata. F’liema aspetti setgħet tkun aktar ambizzjuża?

Il-Gvern ta’ Andalusija jqis li l-objettiv vinkolanti biex tintlaħaq in-newtralità klimatika sal-2050, kif stabbilit fil-Liġi Ewropea proposta dwar il-Klima, huwa ambizzjuż biżżejjed u jikkostitwixxi sfida kbira għall-Unjoni Ewropea kollha. Madankollu, nemmnu li huwa essenzjali li l-miri l-ġodda għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2030 jiġu speċifikati malajr kemm jista’ jkun fil-livell tal-UE u f’dak nazzjonali, minħabba l-ammont ta’ tibdil soċjali, teknoloġiku u ekonomiku li għandu jiġi indirizzat.

Andalusija adottat liġi reġjonali dwar il-klima. Mill-esperjenza tiegħek, liema huma l-oqsma li fihom l-awtoritajiet lokali u reġjonali jistgħu jikkontribwixxu aħjar u jkunu aktar effettivi fit-triq lejn in-newtralità klimatika? Għaliex l-awtoritajiet lokali u reġjonali jinsabu f’pożizzjoni aħjar f’dawn l-oqsma meta mqabbla mal-gvernijiet nazzjonali?

Uħud mis-setturi b’intensità qawwija ta’ karbonju, li huma dawk fejn jeħtieġ nieħdu azzjoni, jaqgħu taħt il-kompetenza tal-amministrazzjonijiet lokali u reġjonali. Dan huwa l-każ tat-trasport, l-akkomodazzjoni u l-bini pubbliku kif ukoll tal-ġestjoni tal-iskart. L-importanza li jittieħed approċċ reġjonali u lokali għat-tibdil fil-klima hija evidenti, peress li t-tisħin globali jolqot lil kull reġjun b’modi differenti u abbażi ta’ diversi fatturi. Għalhekk jeħtieġ nistabbilixxu mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni fost il-livelli kollha ta’ governanza sabiex l-ippjanar u l-eżekuzzjoni tal-politiki dwar il-klima f’kull territorju tkun komplementari u allinjata sabiex jiġu ottimizzati r-riżorsi u jinkisbu riżultati aħjar.

Taħseb li Liġi Ewropea unika dwar il-Klima tista’ tirrifletti tajjeb u tintegra d-diversità wiesgħa tar-reġjuni fl-Ewropa kollha f’termini ġeografiċi, soċjali u ekonomiċi?

Huwa preċiżament minħabba d-diversità soċjoekonomika u ġeografika tat-territorji tal-Unjoni Ewropea li neħtieġu liġi unika li taġixxi bħala qafas li jġib l-għaqda. Dan l-istess spirtu huwa l-bażi tal-proġett Ewropew. Minħabba d-diversità tar-realtajiet lokali u reġjonali, irridu niżviluppaw il-parteċipazzjoni attiva tat-territorji kollha kemm fit-tfassil, kif ukoll fil-proċess ta’ implimentazzjoni tal-Liġi l-ġdida dwar il-Klima. L-awtoritajiet lokali u reġjonali mhumiex biss l-amministrazzjonijiet pubbliċi li huma l-eqreb taċ-ċittadini, iżda huma wkoll dawk li fl-aħħar mill-aħħar huma responsabbli għall-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni l-ġdida fuq il-post. Dan jagħmilha għodda effiċjenti biex jitnaqqsu d-diverġenzi bejn it-territorji u tinkiseb soċjetà aktar reżiljenti.

X’modifiki għandek l-intenzjoni li tressaq fir-rigward tal-proposta dwar il-Liġi Ewropea dwar il-Klima sabiex tiggarantixxi li r-reġjuni u l-bliet jiqiesu aħjar u jiġu involuti aktar fil-proċess?

Il-fatturi reġjonali u lokali huma kruċjali fl-abbozzar ta’ strateġiji dwar in-newtralità klimatika u l-pjani ta’ azzjoni. Il-varjabbli soċjoekonomiċi, ġeografiċi u dawk relatati mal-klima jridu jitqiesu fl-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tal-vulnerabbiltajiet u tar-riskji, kif ukoll fid-definizzjoni ta’ xenarji futuri. Il-Pjani Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima (NECP) jeħtieġ li jiġu kkomplementati b’dawk reġjonali u lokali, skont l-istess kriterji bħall-profitabbiltà, l-effiċjenza ekonomika u enerġetika, l-ekwità u s-solidarjetà. L-awtoritajiet lokali u reġjonali jaqdu rwol ewlieni fl-adattament u l-miżuri ta’ mitigazzjoni għall-klima. Bħala tali, l-iżvilupp ta’ perspettivi reġjonali għandu jżidilna l-possibbiltà li nilħqu l-għan kollettiv li qed naħdmu għalih. L-għan huwa li sal-2050 insiru l-ewwel kontinent fid-dinja li jkun newtrali għall-klima.

Noti:

L-aġenda u l-abbozzi ta’ Opinjoni tal-laqgħa tal-Kummissjoni ENVE tat-8 ta’ Ġunju jistgħu jitniżżlu minn hawn .

Il-Liġi dwar il-Klima tal-UE: Il-bliet u r-reġjuni jridu pjan ta’ azzjoni ta’ 5 snin . B’reazzjoni għall- proposta tal-KE dwar Liġi Ewropea dwar il-Klima fl-4 ta’ Marzu li għadda, il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Apostolos Tzitzikostas, stieden lill-UE biex tistabbilixxi pjan ta’ azzjoni ta’ 5 snin u tiżgura li r-reġjuni u l-bliet kollha jkunu involuti fil-kisba tan-newtralità klimatika. Aqra l-istqarrija għall-istampa hawnhekk .

Kuntatt għall-Istampa:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023