Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet u r-reġjuni tal-UE jistabbilixxu l-prijoritajiet tal-2019 għall-ambjent, l-enerġija u l-klima  
Il-gvernijiet lokali u reġjonali huma determinati li jagħmlu pressjoni fuq l-Istati Membri biex iżidu l-ambizzjoni fil-qasam tal-klima, jistabbilixxu miri għat-tnaqqis tal-faqar enerġetiku u jinkludu l-bliet u r-reġjuni fi ħdan pjani nazzjonali dwar il-klima u l-enerġija, dovuti sa tmiem is-sena.

Il-Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija (ENVE) tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) adottat il-programm ta’ ħidma tagħha għall-2019. It-tranżizzjoni tal-enerġija nadifa tal-Ewropa, il-faqar enerġetiku, it-tibdil fil-klima u l-implimentazzjoni tal-ftehim ta’ Pariġi jinsabu fuq nett tal-aġenda flimkien mal-protezzjoni ambjentali u tal-bijodiversità. L-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs), bħala l-pjan ta’ azzjoni transsettorjali 2030 għall-kisba ta’ ġejjieni aħjar u aktar sostenibbli madwar id-dinja, għandhom jorjentaw il-programm ta’ ħidma tal-ENVE.

Taħt it-tmexxija ta’ Michele Emiliano (IT/PSE) , President tar-Reġjun tal-Puglia, il-membri kellhom skambju ta’ fehmiet fuq l-istrateġija dwar in-newtralità f'termini tal-impatt fuq il-klima sal-2050, ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea f’Novembru 2018. Il-President Emiliano ddikjara: “Dan huwa l-aktar tentattiv ambizzjuż tal-UE biex terġa’ tikseb politiki f’kuntest fejn joħorġu tensjonijiet serji fis-soċjetajiet tagħna. Biex jitreġġa’ lura t-tisħin globali, l-isforzi fil-livell tal-bliet, ir-reġjuni jew in-nazzjonijiet mhumiex biżżejjed. Dan jeħtieġ kooperazzjoni internazzjonali b’saħħitha. Għandna bżonn inżommu l-muniċipalitajiet, ir-reġjuni, il-parlamenti nazzjonali u l-Unjoni Ewropea flimkien biex nidentifikaw liema attivitajiet għandna neliminaw gradwalment u liema għandhom bżonn aktar investiment. Din l-Opinjoni għandha tirrifletti r-realtajiet tat-territorji tagħna u r-rwol li l-bliet u r-reġjuni jista’ u għandu jkollhom fl-implimentazzjoni tal-istrateġija”. L-Opinjoni tal-KtR dwar l-istrateġija dwar in-newtralità f'termini tal-impatt fuq il-klima sal-2050 se tkun soġġetta għal konsultazzjoni mal-partijiet interessati nhar it-Tlieta 29 ta’ Jannar ippreseduta mill-President tal-Puglia u relatur Michele Emiliano. L-abbozz ta’ Opinjoni se jiġi adottat mil-laqgħa Kummissjoni ENVE fl-4 ta’ April 2019 u mis-Sessjoni Plenarja tal-KtR fis-26-27 ta’ Ġunju 2018.

Il-membri kellhom skambju ta’ fehmiet dwar l-Opinjoni dwar “Il-governanza f’diversi livelli u l-kooperazzjoni transsettorjali fil-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku” tar-relatur Kata Tüttő (HU/PSE) . Ir-Rappreżentant tad-Distrett 12 ta’ Budapest qal: “Wasal iż-żmien li jiġu definiti miri komuni għall-eliminazzjoni tal-faqar enerġetiku fl-Ewropa. Għandna nikkunsidraw b’mod urġenti l-implikazzjonijiet preokkupanti soċjali u ta’ saħħa tal-faqar enerġetiku u nsibu soluzzjonijiet li huma permanenti u sostenibbli.” Ir-relatur enfasizza l-importanza tal-ħidma li saret fi ħdan il-Patt tas-Sindki, speċjalment peress li dan introduċa l-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku bħala waħda mill-prijoritajiet tiegħu. Madwar 57 miljun persuna ma għandhomx tisħin adegwat fl-Ewropa filwaqt li 52 miljun ruħ qed jiffaċċjaw dewmien biex iħallsu l-kontijiet tal-enerġija, fakkar ir-relatur Tüttő. Il- konsultazzjoni mal-partijiet interessati fir-rigward tal-Opinjoni se ssir fis-7 ta’ Frar 2019. L-adozzjoni finali hija skedata għas-Sessjoni Plenarja tal-KtR tas-26-27 ta’ Ġunju 2019.

Il-membri ddiskutew l-eżiti tal-COP24 u r-rapport tal-IPCC dwar it-tisħin globali ta’ 1,5 grad .

CoR Lamers (NL/PPE) , Sindku ta’ Schiedam u President tal-Kummissjoni ENVE ddikjara: “M’hemmx dubju li rnexxielna ngħollu l-profil tal-gvernijiet lokali f’Katowice. Ir-riferiment għall-gvernijiet nazzjonali biex iqisu l-eżiti tad-Djalogi ta’ Talanoa u jinkludu l-awtoritajiet sottonazzjonali filwaqt li jiddefinixxu u jeżegwixxu l-istrateġiji tal-klima hija evidenza ċara. Fix-xhur li ġejjin jeħtieġ li nkunu attivi ħafna billi nestendu l-messaġġi politiċi tagħna u nsaħħu l-kooperazzjoni tagħna mal-atturi rilevanti kollha. Intennu l-ħtieġa urġenti li tiżdied l-ambizzjoni nazzjonali dwar il-klima u nemmnu li hija biss l-azzjoni konġunta fil-livelli kollha tal-gvern li tista’ twassalna għas-suċċess.”

Andrew Cooper (UK/AE) , membru tal-kunsill ta’ Kirklees tar-Renju Unit u relatur tal- Opinjoni tal-KtR dwar il-Governanza Klimatika wara l-2020 , qal: “Irridu niddefendu r-riżultati tal-COP24 u s-sejħa preċiża lill-gvernijiet nazzjonali biex jinvolvu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali filwaqt li jiddefinixxu l-pjani ta’ azzjoni nazzjonali tagħhom.” Il-Membru tal-Parlament Ewropew Jytte Guteland (SE/S&D) enfasizzat il-kooperazzjoni ta’ suċċess mal-KtR matul il-COP24 u enfasizzat li hemm bżonn ta’ aktar sforzi konġunti biex jintlaħqu l-miri stabbiliti mill-ftehim ta’ Pariġi.

Din is-sena, l-avveniment tal-ftuħ tal- Ġimgħa l-Ħadra 2019 se jseħħ f’Varsavja fit-13 ta’ Mejju u se jkun ospitat mill-membru tal-KtR Adam Struzik (PL/PPE), President tar-Reġjun ta’ Mazovia. Il-Ġimgħa l-Ħadra se ssir mit-13 sas-17 ta’ Mejju u se tiffoka fuq l-applikazzjoni tal-leġislazzjoni ambjentali.

Roby Biwer (LU/PSE) , Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Bettembourg, ippreżenta l-eżitu tal-parteċipazzjoni tiegħu, f’Novembru li għadda, fil- Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Diversità Bijoloġika - CBD COP14 f’Sharm-el-Sheik, l-Eġittu. Roby Biwer iddikjara: “Il-preżenza tagħna kienet estremament utli u apprezzata. Ma kinitx biss l-Opinjoni tal-KtR dwar l-Istrateġija tal-UE dwar il-Bijodiversità wara l-2020 li ntlaqgħet b’mod partikolarment tajjeb u tqassmet lill-parteċipanti għad-diskussjoni. Il-proposta tagħna għall-integrazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-bijodiversità u s-servizzi tal-ekosistema għas-saħħa tal-bniedem fi ħdan il-miri l-ġodda tad-deċennju ta’ wara Aichi 2020-2030 intlaqgħet ukoll bl-aħjar mod. L-Opinjoni ta’ Roby Biwer “ Il-kontribut tal-bliet u r-reġjuni tal-UE għall-KDB COP14 u l-Istrateġija tal-Bijodiversità tal-UE wara l-2020 ” ġiet adottata mill-KtR fil-131 Sessjoni Plenarja li saret fi Brussell mit-8 sal-10 ta’ Ottubru 2018. Ir-relatur Biwer se jippreżenta r-rakkomandazzjonijiet lill-Intergrupp tal-Parlament Ewropew dwar
“It-Tibdil fil-Klima, il-Bijodiversità u l-Iżvilupp Sostenibbli” fit- 30 ta’ Jannar 2019

Il-Kummissjoni ENVE ħatret relaturi għal tliet Opinjonijiet ġodda:

Sirpa Hertell (FI/PPE) , Membru tal-Kunsill tal-Belt ta’ Espoo, se tkun ir-relatur tal-Opinjoni mhux leġislattiva dwar "Ewropa Sostenibbli sal-2030, segwitu għall-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU: Il-Ftehim ta’ Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima.”

Witold Stępień (PL/PPE) , President tar-Reġjun ta’ Łódzkie mill-2010 sal-2018 u issa Membru tal-Assemblea Reġjonali ta’ Łódzkie, se jmexxi l-Opinjoni fuq inizjattiva proprja tal-KtR dwar “L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Pariġi permezz ta’ tranżizzjoni tal-enerġija innovattiva u sostenibbli fil-livell reġjonali u lokali.”

Il-Viċi President tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Tolna Megye, József Ribányi (HU/PPE) inħatar bħala relatur ta’ Opinjoni fuq inizjattiva proprja tal-KtR dwar "L-implimentazzjoni tal-Pakkett dwar l-Enerġija Nadifa: Il-Pjani Nazzjonali Integrati għall-Enerġija u l-Klima (INECPs) bħala għodda għal approċċ trasversali għall-klima, l-enerġija attiva u passiva.”

Il-laqgħa li jmiss tal-Kummissjoni ENVE se ssir fl-4 ta’ April fi Brussell.

Fis- Sessjoni Plenarja li jmiss tas-6-7 ta’ Frar 2019 , il-membri tal-KtR se jiddibattu u jivvutaw dwar l-Opinjoni ta’ Cor Lamers (NL/PPE) “ Lejn it-Tmien Programm ta’ Azzjoni Ambjentali ”.

Informazzjoni ta’ sfond

Ir-ritratti tat-22 laqgħa tal-Kummissjoni ENVE jinsabu disponibbli hawn . Jekk jogħġbok ikklikkja hawn biex taċċessa l-paġna web u l-aġenda tal-laqgħa .

“Pjaneta Nadifa għal kulħadd – Viżjoni strateġika Ewropea fit-tul għal ekonomija għanja, moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima”. Strateġija sħiħa (MT) ppubblikata mill-Kummissjoni Ewropea 28/11/2018. Stqarrija għall-Istampa tal-KE.

Rapport dwar il-prezzijiet u l-ispejjeż tal-enerġija fl-Ewropa | 9 ta’ Jannar 2019 - Kummissjoni Ewropea.

Aqra l-punti ewlenin tal-COP24 tal-KtR u l-istqarrija għall-istampa finali tal-COP24 hawn.

Kuntatt : David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi: