Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Mexxejja lokali tal-UE u tal-Mediterran jingħaqdu fl-isforzi tagħhom biex jipproteġu n-nisa u jindirizzaw ir-radikalizzazzjoni  

Sindki u gvernaturi ewlenin mir-reġjun tal-Mediterran u l-Unjoni Ewropea ħeġġew lill-gvernijiet nazzjonali, reġjonali u lokali biex jaħdmu flimkien aktar mill-qrib biex jgħinu lin-nisa u għall-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni taż-żgħażagħ. Iż-żewġ settijiet ta’ proposti ta’ politika, adottati mill-Assemblea Reġjonali u Lokali Ewro-Mediterranja (ARLEM) fil-21 ta’ Frar, jenfasizzaw ir-responsabilitajiet tal-awtoritajiet lokali u reġjonali biex iwasslu infrastruttura soċjali u fil-qasam edukattiv.

Ir-rapporti – "It-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa fir-reġjun tal-Mediterran" u "Ir-rwol tal-awtoritajiet sottonazzjonali mir-reġjun tal-Mediterran fl-indirizzar tar-radikalizzazzjoni u l-estremiżmu vjolenti taż-żgħażagħ" – huma l-aħħar f’serje ta’ rakkomandazzjonijiet adottati mill-ARLEM dwar kwistjonijiet li huma ta’ importanza essenzjali għall-iżvilupp sostenibbli tan-Nofsinhar u tal-Lvant tal-Mediterran. F’dawn l-aħħar snin, l-ARLEM adottat ukoll proposti dwar, pereżempju, it-tibdil fil-klima, it-trasformazzjoni tal-enerġija, il-ġestjoni tal-ilma u l-ġestjoni tal-iskart.

Filwaqt li laqa’ b’sodisfazzjon iż-żewġ rapporti, Karl-Heinz Lambertz, kopresident tal-ARLEM u President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, qal: “L-esklużjoni soċjali, il-faqar u l-marġinalizzazzjoni ġewwa u barra l-UE jixprunaw ir-radikalizzazzjoni vjolenti. Huwa biss permezz ta’ aktar kooperazzjoni u aktar investiment li nistgħu nnaqqsu l-inugwaljanza, noħolqu impjiegi għaż-żgħażagħ, u nippromovu l-integrazzjoni komunitarja, u dan kollu huwa possibbli biss jekk ikun hemm azzjoni fil-livell lokali. Huwa wkoll kruċjali li l-mexxejja lokali illum miġburin hawnhekk – mill-Marokk sal-Ġermanja, u mill-Irlanda sal-Albanija – jappoġġaw l-emanċipazzjoni tan-nisa u jikkundannaw kull forma ta’ abbuż. Dan jirrikjedi li tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika u n-negozju u li tittieħed azzjoni biex jiġu protetti n-nisa. Il-punt tat-tluq għandu jkun iż-żieda fl-opportunitajiet edukattivi għal kulħadd.”

L-ARLEM adottat ukoll rakkomandazzjonijiet li jikkonfermaw li l-mexxejja lokali jaqsmu l-miri miftiehma fl-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU – biex il-komunitajiet lokali jkunu inklużivi, sikuri, reżiljenti u sostenibbli. Il-President Lambertz qal: “Din hija bażi solida għall-kooperazzjoni fis-snin li ġejjin u għandna pjattaforma utli li tittratta dan is-suġġett fi ħdan l-Unjoni għall-Mediterran. Għandna wkoll eżempju ta’ kooperazzjoni li hija ta’ ispirazzjoni biex insegwu: dawn l-aħħar sentejn, bliet Libjani qed jingħaqdu biex jistabbilixxu sħubijiet ma’ bliet Ewropej."

Mohamed Kamal El Daly – il-Gvernatur ta’ Giza, li ospita l-laqgħa, u r-relatur tal-ARLEM dwar ir-radikalizzazzjoni – qal: "Is-Sigurtà tagħmel parti indispensabbli tal-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni, iżda rridu nimxu lil hinn mis-sigurtà. L-impjiegi jgħinu b’mod sinifikanti l-integrazzjoni soċjali, iżda l-isforzi biex jinħolqu l-impjiegi għandhom jimxu id f’id ma’ riforma edukattiva u l-investiment fit-tip ta’ postijiet fejn iż-żgħażagħ nisa u rġiel jixtiequ jqattgħu perjodu ta’ żmien, bħal faċilitajiet sportivi, kulturali u soċjali. L-iffukar tagħna għandu jkun b’mod partikolari fuq żoni vulnerabbli, bħal reġjuni fuq il-fruntiera u komunitajiet emarġinati fil-bliet u fil-kampanja. Huwa importanti wkoll li nifhmu li n-nisa jista’ jkollhom rwol kruċjali fil-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni.”

Mohamed Boudra , kopresident tal-ARLEM u l-President tal-Assoċjazzjoni ta’ Sindki Marokkini, qal: “Il-Bliet u r-reġjuni jinsabu hawn biex iżidu l-kooperazzjoni, iżda jirrikonoxxu wkoll li żvilupp ta’ suċċess jirrikjedi kollaborazzjoni iktar mill-qrib bejn l-entitajiet lokali, reġjonali, nazzjonali u sopranazzjonali. Għalhekk, l-ARLEM hija kuntenta ħafna li l-Unjoni għall-Mediterran ħolqot pjattaforma għal żvilupp urban sostenibbli, sabiex tkun tista’ tinġabar flimkien l-esperjenza fil-ġestjoni tal-urbanizzazzjoni mgħaġġla. Fl-istess waqt, għandna niżguraw li d-distakk bejn il-bliet u l-kampanja jinżamm kemm jista’ jkun żgħir, għaliex nistgħu niżviluppaw b’mod sostenibbli biss jekk kull reġjun jiżviluppa. Neħtieġu aktar impjiegi u amministrazzjoni lokali aktar effettiva, u r-rapporti tal-ARLEM fl-2018 dwar politiki lokali sabiex jiġu promwossi l-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ u l-governanza tajba se jgħinu lejn dak l-għan. Fil-Marokk, rajna kif sforz mil-livelli kollha ta’ gvern f’settur wieħed – bħalma huwa l-enerġija rinnovabbli – jista’ jgħin lin-nies li jgħixu fil-kampanja. Il-bliet u r-reġjuni jistgħu jgħinu l-ekonomiji tagħhom stess billi jieħdu azzjoni dwar il-klima, pereżempju. L-iżvilupp sostenibbli huwa kemm lokali kif ukoll globali.”

Nota lill-edituri

• Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni waqqaf l-Assemblea Reġjonali u Lokali Ewro-Mediterranja (ARLEM) fl-2010 biex tipprovdi perspettiva lokali u reġjonali dwar kwistjonijiet Mediterranji. Tikkomplementa l-isforzi li għamlu fir-reġjun l-istati tal-Mediterran tal-UE u li mhumiex fl-UE biex jiżviluppaw aktar kanali u livelli ta’ djalogu u kooperazzjoni, inkluż l-Unjoni għall-Mediterran.. Id-delegazzjoni tal-UE fi ħdan l-ARLEM hija magħmula minn 32 membru tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u tmien rappreżentanti tal-assoċjazzjonijiet tal-awtoritajiet lokali fl-UE.

• Ir-rapport tal-ARLEM dwar "It-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa fir-reġjun tal-Mediterran" ġie abbozzat minn Mary Freehill, membru tal-Kunsill tal-Belt ta’ Dublin. Ir-rapport jikkonkludi b’disa’ rakkomandazzjonijiet. Filwaqt li jinnota li l-gvernijiet reġjonali u lokali huma “fuq quddiem nett fl-identifikazzjoni u l-indirizzar ta’ vjolenza u prattiki dannużi kontra n-nisa”, ir-rapport jargumenta li l-mexxejja lokali u reġjonali huma “f’pożizzjoni tajba biex jintroduċu kampanji ta’ informazzjoni pubblika” biex titqajjem kuxjenza dwar il-vjolenza domestika u ta’ tipi oħra ta’ vjolenza abbażi tal-ġeneru, u “jistgħu jagħmlu interventi prattiċi sinifikanti biex iżidu l-parteċipazzjoni tan-nisa fl-impjiegi lokali” u li huma “f’pożizzjoni tajba biex jidentifikaw u jindirizzaw l-ostakli għall-aċċess ugwali tan-nisa għall-kontroll u s-sjieda tal-art u l-aċċess għall-finanzi”. Bħalissa, madankollu, “infrastruttura fqira u riżorsi skarsi jirriżultaw f’servizzi mhux tajbin u protezzjoni insuffiċjenti għan-nisa vulnerabbli”, ir-rapport jgħid.

• L-ARLEM ltaqgħet fl-20-21 ta’ Frar f’Giza, l-Eġittu, fuq stedina ta’ Mohamed Kamal El Daly, Gvernatur ta’ Giza. Qabel il-laqgħa tagħhom, il-membri tal-ARLEM żaru proġett urban f’Giza.

• Mill-2015 ’l hawn, il-Kumitat tar-Reġjuni żviluppa relazzjoni mill-qrib mal-bliet Libjani, bil-għan li jittejbu s-servizzi pubbliċi fil-Libja u l-bliet Libjani jiġu megħjuna jidħlu fil-komunità internazzjonali. F’Jannar 2016, fuq talba tal-bliet Libjani, il-KtR qabel li jimmobilizza u jiffaċilita sħubijiet bejn il-Libja u l-bliet u r-reġjuni tal-UE. Skont l-Inizjattiva ta’ Nikosija, li tissejjaħ hekk minħabba li l-idea ġiet miftiehma fil-belt kapitali ta’ Ċipru, il-bliet u r-reġjuni tal-UE sa issa pprovdew jew wegħdu appoġġ għall-awtoritajiet lokali tal-Libja fl-oqsma tal-ġestjoni tal-ilma, il-ġestjoni tal-iskart, il-kura tas-saħħa primarja, l-amministrazzjoni pubblika, it-taħriġ fil-lingwi, l-ibbaġitjar, is-sajd, iż-żamma tal-ordni pubbliku mill-pulizija u l-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni.

• Fl-2016, il-Marokk ospitat il-laqgħa annwali ewlenija tan-Nazzjonijiet Uniti fil-qasam tal-azzjoni dwar il-klima – il-Konferenza tal-Partijiet (COP 22). Fil-marġini tal-konferenza, l-ARLEM ddiskutiet l-iżvilupp sostenibbli b’enfasi fuq l-azzjoni klimatika, u ħeġġet lill-bliet u r-reġjuni li mhumiex fl-UE biex jingħaqdu fil-Patt tas-Sindki, inizjattiva fejn il-firmatarji jimpenjaw ruħhom li jilħqu u jmorru lil hinn mill-ambizzjonijiet tal-UE għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u, bħala korrispettiv, jirċievu l-appoġġ tekniku mill-UE. Il-Patt tas-Sindki fl-2017 sar il-Patt Globali tas-Sindki għall-Klima & l-Enerġija, permezz ta’ fużjoni mal-Patt tas-Sindki tal-Istati Uniti. Il-KtR huwa patrun politiku tal-Patt.

• Ir-ritratti jkunu disponibbli fuq Flickr. Informazzjoni ta’ sfond dwar l-Eġittu hija disponibbli minn studju riċenti mill-Parlament Ewropew.

Kuntatt:
Andrew Gardner
Tel. +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Ikkondividi :