Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Għajnuna mill-Istat u strateġiji tal-agroforestrija aktar effiċjenti huma kruċjali biex jitnaqqas id-distakk fil-koeżjoni taż-żoni rurali  

Il-ġestjoni sostenibbli u effiċjenti tal-agrikoltura u l-forestrija hija kruċjali biex jiġi ssalvagwardjat u mħares il-pajsaġġ, biex l-ekonomiji rurali jinżammu ħajjin, tiġi miġġielda d-depopolazzjoni u b’hekk jiġu miġġielda d-disparitajiet fl-iżvilupp. Il-mexxejja lokali u reġjonali jappellaw lill-Unjoni Ewropea biex tappoġġja lill-SMEs, u lill-mikrointrapriżi fiż-żoni rurali, b’mod partikolari permezz ta’ proċeduri semplifikati dwar ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat.

L-isforz tal-Unjoni Ewropea biex issir kontinent newtrali għall-klima sal-2050 u l-isforzi tagħha biex tagħti ħajja ġdida liż-żoni rurali, filwaqt li żżomm il-koeżjoni bħala valur fundamentali tal-UE, jeħtieġ li jkunu akkumpanjati minn ċerta flessibbiltà fir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat għall-agrikoltura u n-negozji rurali. Dan huwa l-messaġġ ewlieni mibgħut mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) f’Opinjoni dwar L-għajnuna mill-Istat futura fis-setturi tal-agrikoltura, tal-forestrija u taż-żoni rurali, abbozzata minn Guido Milana (IT/PSE), Kunsillier Komunali ta’ Olevano Romano, u adottata matul is-sessjoni plenarja li saret fis-27 u t-28 ta’ April.

Wara l-kriżi kkawżata mill-pandemija, il-gwerra fl-Ukrajna qed tpoġġi pressjoni fuq l-irkupru ekonomiku tal-Ewropa u t-tranżizzjoni ekoloġika għas-settur agrikolu. Madankollu, ma nistgħux naffordjaw li nagħmlu pass lura milli nindirizzaw it-tibdil fil-klima, u ngħidu “le” b’mod ċar lil dawk li qed jużaw il-kunflitt biex idgħajfu l-Patt Ekoloġiku u l-Istrateġija mill-Għalqa sal-Platt. Nappoġġjaw l-importanza tal-investiment fit-tranżizzjoni ekoloġika, iżda fl-istess ħin nappellaw sabiex din tiġi akkumpanjata b’miżuri adegwati ta’ appoġġ. Dawn jinkludu, l-ewwel u qabel kollox, l-għajnuna mill-Istat għas-setturi tal-agrikoltura, rurali u tal-forestrija, li trid issir aktar flessibbli u aktar sempliċi. Għal dan il-għan, nappellaw għal definizzjoni mill-ġdid tal-kunċett ta’ intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, għall-ħolqien ta’ definizzjoni ġdida ta’ mikrointrapriżi speċifikament għas-settur agrikolu, għax nemmen bis-sħiħ li dawn il-kumpaniji jeħtieġ li jiġu appoġġjati peress li huma dawk l-aktar adatti biex tinkiseb it-tranżizzjoni ekoloġika,” qal ir-relatur.

Il-mexxejja lokali u reġjonali jappellaw biex l-azjendi agrikoli jiġu appoġġjati fil-proċess lejn it-tranżizzjoni ekoloġika, speċjalment in-negozji iżgħar attivi fil-protezzjoni tal-pajsaġġ, kif ukoll il-mikrointrapriżi, li ma jkunux jistgħu jlaħħqu mat-tranżizzjoni waħedhom. Il-membri tal-KtR jenfasizzaw ukoll li għandu jingħata biżżejjed appoġġ lill-SMEs fiż-żoni rurali, mingħajr distinzjoni bejn dawk attivi fin-negozju agrikolu u dawk li mhumiex.

Il-Kummissjoni Ewropea trid tippreżenta proposti ġodda dwar l-għajnuna mill-Istat fil-qasam tal-agrikoltura, li se jkunu applikabbli mill-1 ta’ Jannar 2023. Il-Kumitat jenfasizza l-ħtieġa għal semplifikazzjoni reali tal-proċeduri amministrattivi għall-awtoritajiet lokali meta jirċievu l-għajnuna mill-Istat jew meta jkollhom bżonn jindirizzaw l-emerġenzi. Attwalment, l-ispejjeż semplifikati jitqiesu kompatibbli mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat biss fil-kuntest ta’ għajnuna li tibbenefika minn kofinanzjament minn sorsi tal-UE, madankollu, il-Kumitat jargumenta li ma hemm l-ebda ġustifikazzjoni valida biex ikomplu jiġu stipulati metodi differenti għall-kalkolu tal-ispejjeż eliġibbli skont minn fejn ikun ġej il-finanzjament tal-iskema ta’ għajnuna.

Flimkien mal-agrikoltura, is-settur tal-forestrija għandu rwol soċjoekonomiku kruċjali għall-iżvilupp reġjonali, b’mod partikolari fiż-żoni l-aktar imbiegħda, fir-reġjuni muntanjużi u fl-aktar territorji żvantaġġati. Fir-rigward ta’ dan is-settur, il-mexxejja lokali jappellaw sabiex l-appoġġ għall-infrastruttura ma jitqiesx bħala għajnuna mill-Istat b’mod awtomatiku f’każ li jkun jikkonċerna investimenti mhux produttivi. F’Opinjoni separata adottata matul il-plenarja, abbozzata mis-Segretarju Reġjonali tal-UE u r-Relazzjonijiet Esterni tal-Gvern ta’ Valencia Joan Calabuig Rull (ES/PSE), il-membri tal-KtR jenfasizzaw il-kontribut pożittiv ta’ prodotti forestali pproċessati u ġestiti b’mod industrijali u sostenibbli għal ħafna ekonomiji reġjonali.

L-Opinjoni dwar l-Istrateġija tal-UE għall-Foresti għall-2030 tiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea għall-ħtieġa li jinstab bilanċ bejn l-aspetti ambjentali, soċjali u ekonomiċi tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, u tenfasizza l-importanza tar-rispett u ż-żamma tad-diversità tal-foresti permezz ta’ prattiki ta’ ġestjoni sostenibbli.

Il-mexxejja lokali jenfasizzaw li l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti teħtieġ aktar finanzjament Ewropew permezz tal-impenn ta’ riżorsi finanzjarji ċari u realistiċi filwaqt li jiġu ssemplifikati l-proċessi amministrattivi.

Ir-relatur Calabuig qal: “L-istabbiliment ta’ qafas u objettivi komuni fil-livell Ewropew huwa pożittiv ħafna, iżda dan ma jfissirx li tiddgħajjef is-sussidjarjetà f’dan il-qasam, fid-dawl tad-diversità tal-foresti fl-Ewropa u l-fatt li 40 % tal-foresti huma ġestiti mill-awtoritajiet lokali u reġjonali. L-UE, li għandha firxa wiesgħa ta’ kompetenzi fi kwistjonijiet relatati, għandha tappoġġja r-reġjuni u l-muniċipalitajiet peress li fl-aħħar mill-aħħar dawn se jimplimentaw l-istrateġija Ewropea. Dan l-approċċ huwa essenzjali biex tinkiseb ġestjoni sostenibbli tal-foresti, mifhuma fit-tliet dimensjonijiet tagħha: soċjali, ekonomiċi u ambjentali.

Is-settur tal-foresti, l-agrikoltura u l-prodotti b’rabta mal-użu tal-art, bħall-bijomassa, il-prodotti b’bażi tal-injam u dawk b’bażi bijoloġika, jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-iżvilupp ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi fiż-żoni rurali. Anke s-setturi tal-użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija (LULUCF) huma kruċjali għall-politika dwar il-klima. Åsa Ågren Wikström (SE/PPE), membru tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Västerbotten u relatur tal-Opinjoni adottata dwar ir-Reviżjoni tar-Regolament LULUCF u r-Regolament dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi, qalet: “Jeħtieġ li naraw il-potenzjal sħiħ tas-settur tal-forestrija fil-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u fl-iżvilupp tal-bijoekonomija lokali u reġjonali. Is-sekwestru tal-karbonju fil-foresti, l-użu tal-prodotti u l-bijoenerġija mill-foresti jista’ jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-impatt fuq il-klima kif ukoll għall-ħolqien ta’ impjiegi ġodda. It-tibdil fil-klima huwa problema transkonfinali, li ma tistax tissolva b’azzjoni nazzjonali jew lokali waħedha. Jeħtieġ li s-setturi kollha tal-ekonomija jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju u fl-istess ħin jibbilanċjaw il-ġustizzja u s-solidarjetà. It-trasformazzjoni meħtieġa għandha tkun ibbażata fuq il-fatti u tinvolvi lill-awtoritajiet lokali u reġjonali.”

Aktar informazzjoni:

F’Mejju 2021, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal li jiġbor fil-qosor ir-riżultati ta’ evalwazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat għas-setturi tal-agrikoltura u tal-forestrija u għaż-żoni rurali. L-evalwazzjoni tikkonkludi li jistgħu jkunu meħtieġa xi aġġustamenti mmirati biex ir-regoli attwali jiġu allinjati mal-prijoritajiet attwali tal-UE, il-Politika Agrikola Komuni (PAK) futura u l-Patt Ekoloġiku Ewropew. L-adozzjoni tar-regoli riveduti hija ppjanata għal tmiem l-2022 sabiex jiġu applikati fl-2023.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-UE adottaw ir-Regolamenti dwar il-PAK il-ġdida, b’mod partikolari r-Regolament (UE) 2021/2115, li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjani strateġiċi, wara li tqieset l-Opinjoni tal-KtR dwar il-Politika Agrikola Komuni (PAK) il-ġdida.

F’Jannar 2022, il-KtR adotta Opinjoni dwar Viżjoni fit-tul għaż-żoni rurali mill-President ta’ Andalucía Juanma Moreno.

Il-KtR esprima l-fehmiet tiegħu dwar l-istrateġija dwar il-Bijodiversità u l-istrateġja Mill-Għalqa sal-Platt, fl-Opinjoni dwar Bliet u reġjuni bijodiversi lil hinn mill-2020 fil-COP 15 tal-KDB tan-NU u fl-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030, u fl-Opinjoni dwar Mill-Għalqa sal-Platt: id-dimensjoni lokali u reġjonali.

Il-foresti jkopru proporzjon dejjem akbar ta’ art (attwalment 43 %), prinċipalment f’reġjuni depopolati. Is-settur tal-forestrija (il-ġestjoni u l-ħsad, l-ipproċessar industrijali tal-injam u l-karta) impjega direttament 2,1 miljun persuna fl-UE (data tal-2018), u ġġenera valur miżjud gross ta’ EUR 109 855 miljun. Fl-2018, 397 000 kumpanija kienu joperaw f’industriji bbażati fuq il-foresti, li jirrappreżentaw 15 % tal-kumpaniji tal-manifattura. Barra minn hekk, 1,2 miljun persuna ħadmu fil-manifattura tal-għamara tal-injam u fl-istampar tal-karta, u ġġeneraw valur miżjud gross ta’ EUR 25 000 miljun u EUR 31 000 miljun rispettivament. Fl-aħħar nett, il-bijoenerġija, il-kostruzzjoni tal-injam u l-prodotti tal-foresti mhux tal-injam ħolqu 4 miljun impjieg addizzjonali.

Il-prattiki agrikoli sostenibbli u l-istrateġiji tal-forestrija reżistenti għall-klima li jirrispettaw u jikkontribwixxu għar-restawr tal-bijodiversità fl-Ewropa huma elementi ewlenin tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-istrateġija tat-tkabbir tal-UE biex tintlaħaq in-newtralità klimatika sal-2050. Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali huwa inizjattiva ewlenija tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni li għandha l-għan li tqiegħed il-bliet u r-reġjuni fil-qalba tat-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika tal-UE. Dan jinkludi diversi sejħiet għal azzjoni bħal Is-Siġar għall-Ħajja, stħarriġ biex jinġabru l-fehmiet tal-bliet u r-reġjuni dwar l-isfidi u l-opportunitajiet tal-implimentazzjoni lokali tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u sejħa biex l-awtoritajiet lokali u reġjonali kollha jikkondividu l-impenji tagħhom dwar il-klima.

Persuna ta’ kuntatt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

David Crous

Tel. +32 (0)470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Ikkondividi :