Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Studju ġdid tal-KtR iwissi dwar in-nuqqas ta’ involviment tar-reġjuni u l-bliet fil-pjani nazzjonali għall-irkupru  

Hekk kif il-Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern tal-UE qed jiltaqgħu fi Brussell biex jirrevedu s-sitwazzjoni attwali tal-irkupru ekonomiku, ir-riżultati ta’ studju ġdid ikkummissjonat mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) jiżvelaw in-nuqqas ta’ involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Pjani Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza. L-istudju ġie ppreżentat waqt il-laqgħa tal- Kummissjoni għall-Politika Ekonomika (ECON) tal-KtR . Il-membri tal-Kummissjoni ECON esprimew ukoll tħassib serju li minħabba nuqqas ta’ attenzjoni mogħtija lid-disparitajiet territorjali fil-pjani u minħabba l-koordinazzjoni insuffiċjenti mal-miri tal-politika ta’ koeżjoni hemm ir-riskju ta’ fondi li jikkoinċidu.

Skont l-istudju, li janalizza tmienja mill-Pjani Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza ppreżentati lill-Kummissjoni Ewropea sal-aħħar ta’ Mejju, il-pjani nazzjonali għall-irkupru jipprevedu opportunitajiet limitati ħafna biex ir-reġjuni jipprovdu input demokratiku. Il-biċċa l-kbira tal-atturi reġjonali u lokali ġew ikkonsultati biss b’modi formali u unilaterali u se jkunu prinċipalment inkarigati mit-twassil amministrattiv tal-politiki ta’ investiment. L-ideat tagħhom rarament ġew trasposti fil-pjani. Madankollu, l-għoti ta’ aktar flessibbiltà politika dwar l-użu tar-riżorsi ta’ investiment lill-bliet u r-reġjuni jrawwem is-sjieda tal-komunitajiet lokali fir-rigward tal-politiki u jsaħħaħ il-bini tal-kapaċità fil-livell lokali. In-nuqqas ta’ involviment tal-awtoritajiet reġjonali u lokali, li huma kruċjali għat-twassil ta’ investimenti u servizzi kif ukoll għall-implimentazzjoni tar-riformi, jista’ jdgħajjef l-impatt u l-effiċjenza tal-Pjani Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza.

Michael Murphy (IE/PPE) , President tal-Kummissjoni ECON tal-KtR u membru tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Tipperary, qal: “ L-istudju li ġiet ippreżentat illum jikkonferma dak li kienet issuġġeriet il-ħidma preċedenti tagħna: hemm diversità wiesgħa ta’ sitwazzjonijiet fl-UE iżda ħafna Stati Membri jittrattaw il-konsultazzjonijiet ma’ atturi reġjonali u lokali mhux bħala skambji sinifikanti, iżda pjuttost bħala proċessi unilaterali – bħala eżerċizzju “burokratiku”. Ir-rikkezza tal-għarfien u l-esperjenza tar-reġjuni u l-bliet rari jiġu inklużi fil-pjani ta’ rkupru. Din hija opportunità mitlufa u sempliċement ma tikkostitwixxix governanza tajba. L-awtoritajiet lokali u reġjonali huma kruċjali biex jitwettqu l-investimenti u s-servizzi pubbliċi, kif ukoll biex jiġu implimentati r-riformi, u huwa żball li wieħed jipprova jibni l-irkupru tal-UE mingħajrhom.

Il-membri tal-Kummissjoni ECON esprimew id-dispjaċir tagħhom li l-investimenti proposti fil-Pjani Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza ma jqisux sinerġiji potenzjali bejn il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u l-fondi tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE. It-trikkib bejn iż-żewġ strumenti finanzjarji jista’ jdgħajjef l-effettività tal-politika ta’ koeżjoni. Minbarra l-Italja u l-Belġju, ma hemm l-ebda allokazzjoni territorjali tar-riżorsi. L-istudju jikkonkludi wkoll li r-rwol li l-Pjani Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza jallokaw għall-awtoritajiet lokali u reġjonali biex imexxu ’l quddiem it-tranżizzjoni ekoloġika u dik diġitali għadu vag u mhux definit sew.

Fid-dawl tar-riżultati tal-istudju, il-membri tal-Kummissjoni ECON ħeġġew lill-Kummissjoni Ewropea biex twettaq valutazzjoni bir-reqqa tal-Pjani Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza kollha, biex tinsisti – b’mod konġunt mal-Parlament Ewropew – dwar id-definizzjoni tar-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-fażijiet li fadal tal-Pjani Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza, biex il-koeżjoni tinżamm bħala valur fundamentali u biex ir-reġjuni u l-bliet tal-UE jiġu involuti fis-Semestru Ewropew u fil-monitoraġġ u fl-evalwazzjoni tal-pjani.

Minbarra d-dibattitu dwar il-Fond għall-Irkupru tal-UE, il-Kummissjoni ECON adottat l-Abbozz ta’ Opinjoni dwar “Il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi industrijali u tal-artiġjanat fl-Unjoni Ewropea” li jappella għal qafas regolatorju armonizzat tal-UE għall-indikazzjonijiet ġeografiċi biex jissostitwixxi l-frammentazzjoni ta’ strumenti legali nazzjonali u b’hekk jissalvagwardja parti importanti tal-wirt kulturali tal-Ewropa, itejjeb id-drittijiet tal-konsumatur, iżid id-dħul tal-produtturi u jikkontribwixxi għall-iżvilupp tar-reġjuni kkonċernati.

Martine Pinville (FR/PSE), Kunsilliera Reġjonali ta’ Nouvelle-Aquitaine u r-relatur tal-Opinjoni, qalet: “ It-talba li ilu jagħmel il-KtR għal regolament li jipproteġi l-indikazzjonijiet ġeografiċi industrijali u tal-artiġjanat issa għandha tiġi implimentata. Għall-konsumaturi, tali regolament ikun garanzija tal-oriġini, tal-kwalità u tal-awtentiċità ta’ prodott. Għan-nies tas-sengħa jew il-kumpaniji, dan ikun ifisser apprezzament tal-għarfien tagħhom u jipproteġihom kontra l-kompetizzjoni inġusta u l-iffalsifikar. Fl-aħħar nett, għar-reġjuni, dan jikkonċerna l-protezzjoni ta’ wirt lokali u ż-żamma ta’ impjiegi ta’ valur miżjud u li ma jistgħux jiġu rilokati fit-territorju tagħhom.

L-Opinjoni hija skedata li tiġi adottata mill-Plenarja tal-KtR fis-sessjoni ta’ Ottubru.

Il-laqgħa tal-Kummissjoni ECON ipprovdiet ukoll opportunità għall-membri biex jiskambjaw fehmiet dwar dokumenti ta’ ħidma dwar l-“Aġġornament tal-Istrateġija Industrijali tal-2020: lejn Suq Uniku aktar b’saħħtu għall-irkupru tal-Ewropa”, ippreżentati mir-relatur Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), u dwar l-Opinjoni dwar Regolamentazzjoni Aħjar, ippreżentata mir-relatur tal-Kummissjoni CIVEX Piero Mauro Zanin (IT/PPE).

Barra minn hekk, il-Kummissjoni ECON ħatret lil Rob Jonkman (KRE/NL), bħala relatur tal-Opinjoni dwar “L-implimentazzjoni tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza”, u rrakkomandat lil Mark Weinmeister ( DE/ PPE) biex jinħatar bħala relatur ġenerali dwar l-“Identità Diġitali Ewropea”.

Kuntest:

Il- Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza tal-UE hija l-istrument fiskali ta’ EUR 672,5 biljun (EUR 312,5 biljun f’għotjiet u EUR 360 biljun f’self) imfassal biex jappoġġja lill-Istati Membri fit-twettiq tar-riformi u l-investiment fil-prijoritajiet komuni tal-UE. Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza hija l-akbar għodda finanzjarja inkluża fl-istrument għall-irkupru ta’ EUR 750 biljun tan- Next Generation EU . Sabiex jibbenefikaw mill-appoġġ tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw pjani nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza li jindikaw ir-riformi u l-investimenti li jkunu se jiġu ffinanzjati. S’issa, il-Kummissjoni Ewropea rċeviet 24 pjan nazzjonali minn 27, u approvat 1 2 -il pjan minnhom.

L-istudju dwar “L-Awtoritajiet Reġjonali u Lokali fil-Pjani Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza”, ikkummissjonat mill-KtR, jiffoka fuq tmienja mill-Pjani Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza ppreżentati lill-UE sal-aħħar ta’ Mejju 2021: il-Belġju, il-Kroazja, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, il-Polonja, ir-Rumanija u Spanja. Ir-rapport sħiħ huwa disponibbli hawnhekk .

Konsultazzjoni konġunta tal-KtR-CEMR ippreżentata f’Jannar diġà indikat li ħafna gvernijiet tal-UE kienu qed jeskludu r-reġjuni u l-bliet mit-tħejjija tal-pjani ta’ rkupru ta’ wara l-COVID. Ir-riżultati kollha huma disponibbli hawnhekk .

Skont ir- Regolament li jistabbilixxi l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (Artikolu 18(4)(q)), u kif imfakkar reċentement f’ Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew adottata b’maġġoranza kbira, il-pjani għall-irkupru u r-reżiljenza għandhom jitħejjew u, “fejn disponibbli”, jiġu implimentati wara “proċess ta' konsultazzjoni, imwettaq skont il-qafas legali nazzjonali, tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, is-sħab soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u partijiet ikkonċernati rilevanti oħra”. L-Istati Membri se jkollhom jippreżentaw sommarju tal-proċess ta’ konsultazzjoni, li għandu jagħti dettalji dwar “kif l-input tal-partijiet ikkonċernati huwa rifless fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza”.

Persuna ta’ kuntatt:

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022