Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Tibdil fil-klima: wasal żmien għall-azzjoni  

Dikjarazzjoni mill-President Karl-Heinz Lambertz qabel is-summit tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-klima fi New York fit-23 ta’ Settembru 2019.

Jekk jiġu injorati l-eluf ta’ nies li qed jinżlu fit-toroq kull ġimgħa jitolbu li l-mexxejja dinjija jżommu l-wegħdiet li għamlu meta ffirmaw il-Ftehim ta’ Pariġi tan-NU dwar il-klima fl-2015, mhux biss ikollna katastrofu ambjentali, iżda jkun ukoll żball ekonomiku u morali. Ix-xettiċi dwar il-klima li jiddubitaw ir-rabta bejn l-imġiba umana u t-tibdil fil-klima jirriskjaw li mhux biss jinjoraw ix-xjenza, iżda li jitilfu l-opportunitajiet ekonomiċi u li titwessa’ l-qasma bejn il-poplu u l-politika. Il-gvernijiet f’kull livell għandhom id-dmir li jieħdu azzjoni, inkella l-ġenerazzjonijiet futuri se jkollhom iħallsu l-prezz ta’ nuqqas ta’ azzjoni.

Ix-xjenza mhijiex ambigwa: it-tibdil fil-klima qed javvanza. Diġà qed nesperjenzaw kundizzjonijiet tat-temp estremi b’rata iżjed regolari. Il-poli u l-glaċieri qed jinħallu, il-livelli tal-baħar qed jogħlew u t-telf tal-bijodiversità qed jilħaq rekords ġodda . L-argument ekonomiku huwa daqstant persważiv: it-tisħin globali jiswa EUR 12-il biljun kull sena. Il-bidla għal ekonomija mingħajr karbonju se toħloq impjiegi tant meħtieġa, tagħmel l-UE aktar kompetittiva u tnaqqas id-dipendenza tagħna fuq l-enerġija.

Waqt il-konferenza ewlenija dwar il-klima fi New York illum, Antonio Guterres – is-Segretarju Ġenerali tan-NU – ser jitlob li titħaffef l-azzjoni klimatika u se jimpenja ruħu għal miri klimatiċi ogħla. Id-dinja diġà laħqet l-aktar ftehim internazzjonali ambizzjuż dwar il-klima fl-istorja. Qbilna dwar il-miri, il-biċċa l-kbira tal-proċedimenti u r-regoli ta’ implimentazzjoni. Madankollu, it-temperaturi globali għadhom se jisħnu bi 3°C sal-2100, skont il-perkors attwali tagħna. Irridu nżidu l-livell ta’ ambizzjoni tagħna, u b’hekk il-wegħdiet jissarrfu f’riżultati. U ħadd ma jista’ jwettaq dawk il-wegħdiet mingħajr ma jinvolvi lill-komunitajiet lokali, il-bliet u r-reġjuni.

Nofs il-popolazzjoni tad-dinja tgħix fil-bliet, proporzjon li x’aktarx se tilħaq 70% fl-2050. Il-bliet jikkunsmaw sa 80% fil-mija tal-produzzjoni tal-enerġija u jarmu kważi l-istess ammont ta’ emissjonijiet globali ta’ gassijiet b’effett ta’ serra. Il-gvernijiet lokali huma kruċjali, minħabba li huma responsabbli għal aktar minn 70% tal-miżuri ta’ mitigazzjoni tal-klima u sa 90% tal-azzjonijiet ta’ adattament għall-klima. Rapport tan-NU li ħareġ din il-ġimgħa qal li l-investiment f’miżuri b’livell baxx ta’ karbonju fil-bliet se jkollu redditu ta’ mill-inqas US$ 23,9 triljun sal-2050.

Madankollu, il-gvernijiet lokali, il-bliet u r-reġjuni, għad m’għandhomx siġġu formali mal-mejda tat-taħditiet globali dwar il-klima. L-impenji u l-kisbiet klimatiċi tal-bliet u r-reġjuni għad iridu jiġu rikonoxxuti formalment u stabbiliti fil-Ftehim ta’ Pariġi dwar il-klima. Billi wħud qed jgħidu li għandna biss 12-il sena biex inbiddlu t-triq, li nkejlu u ninkludu l-isforzi tagħhom hija kwistjoni ta’ urġenza. Dawn il- Kontributi Stabbiliti fil-Livell Lokali u Reġjonali huma vitali biex jiġu sfruttati l-kisbiet klimatiċi tal-bliet u r-reġjuni.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tal-mexxejja lokali u reġjonali, jaf b’mod ċar ir-rwol kruċjali tal-bliet u r-reġjuni fit-twettiq tal-azzjoni klimatika. Il-membri tagħna għandhom kompetenzi diretti f’oqsma ewlenin tal-proċess ta’ dekarbonizzazzjoni u jaħdmu kuljum biex żoni urbani jkunu aktar ekoloġiċi barra milli jużaw firxa wiesgħa ta’ soluzzjonijiet sostenibbli, mit-trasport sal-produzzjoni u l-konsum tal-enerġija, il-ġestjoni tal-iskart u l-protezzjoni tal-bijodiversità. Iżda l-gvernijiet lokali jeħtieġu aktar minn rikonoxximent u appoġġ.

Nappellaw lill-gvernijiet u l-istati biex jirreplikaw u jespandu l- Patt tas-Sindki , li llum huwa appoġġjat minn aktar minn 9 500 belt li volontarjament jimpenjaw ruħhom li jaqbżu l-miri tal-UE dwar il-klima u l-enerġija. Is-sistema strutturata tiegħu ta’ assistenza teknika u finanzjarja qed tgħin lill-gvernijiet lokali jagħmlu t-tranżizzjoni ekoloġika. L-appoġġ finanzjarju Ewropew permezz ta’ strumenti bħall- Assistenza Ewropea għall-Enerġija Lokali (ELENA) imniedi 10 snin ilu mill-Bank Ewropew tal-Investiment, s’issa mmobilizza madwar EUR 6 biljun f’investimenti favur il-klima għall-gvernijiet lokali.

Permezz tal-hekk imsejjaħ Green Deal , l-Unjoni Ewropea qiegħda tqiegħed it-tranżizzjoni tal-enerġija u d-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija bħala l-ewwel prijorità tagħha. L-Ewropa trid iżżid il-miri tagħha tal-enerġija u l-klima u żżomm il-politika reġjonali tal-UE – il-politika ta’ koeżjoni – bħala għodda ewlenija biex titwassal l-azzjoni klimatika. Il-baġit fit-tul li jmiss tal-UE għal wara l-2020 li attwalment qed jiġi nnegozjat ma jistax ikun ta’ ħsara għall-klima u l-gvernijiet iridu jtemmu s-sussidjar ta’ investimenti bbażati fuq il-karburanti fossili.

It-tibdil fil-klima huwa wieħed mill-akbar theddidiet li qed niffaċċjaw u l-verità inkontrovertibbli hija li din hija tellieqa kontra l-ħin. Huwa ċar li l-ebda azzjoni waħda waħedha ma tista’ twaqqaf it-tisħin globali, u jeħtieġ sforz konġunt mil-livelli kollha tal-gvern, in-negozji, is-soċjetà ċivili u l-individwi. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ilu jappella għal newtralità klimatika tal-UE sal-2050 sa minn qabel Pariġi, għan li dan l-aħħar ġie stabbilit fil-liġi Ewropea iżda li għadu ma daħalx fis-seħħ. Nappellaw lill-istati madwar id-dinja biex iressqu l-pjani tagħhom biex jilħqu dan l-objettiv, inkluża dimostrazzjoni dwar kif ser jinkludu u jappoġġjaw il-gvernijiet lokali u reġjonali.

Kuntatt:

pressecdr@cor.europa.eu

Ikkondividi :